Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Portugalia

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Na tej stronie przedstawiono przegląd zawodów prawniczych w Portugalii.


Zawody prawnicze

Sędziowie sądów sądowych oraz sędziowie sądów administracyjnych i podatkowych#n01

Prokuratorów;

Prawnicy

Doradcy prawni

Radcy prawni

Podmioty wykonawcze#n06

Notariusze

Konserwatyści

Urzędnicy sądowi#n09

Mediatorzy

Administratorzy sądowy ( Administradores Judiciais)

Urzędnik ds. własności przemysłowej ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizacje świadczące bezpłatne usługi prawne (pro bono)

Sędziowie sądów sądowych oraz sędziowie sądów administracyjnych i podatkowych

Zgodnie z portugalską konstytucją sędziowie należą do suwerennego organu – sądów.

Tylko na mocy prawa, sędziowie są wymierzana w imieniu narodu.

Sędziowie sądów są uregulowane w Konstytucji i Statucie sędziów sądów sądowych (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Zgodnie z hierarchią odpowiednich sądów istnieją trzy rodzaje sędziów sądów:

 • Sędziowie Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça), wyznaczony jako Conselheiros;
 • Sędziowie sądów apelacyjnych (Tribunais das Relações), wyznaczeni jako Descriadores;
 • Sędziowie w 1. instancji, znana pod nazwą Juízes de Direito.

Do sędziów sądów administracyjnych i podatkowych stosuje się Konstytucja, statut sądów administracyjnych i podatkowych (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais), a także pomocniczo statut sędziego sądu cywilnego (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Zgodnie z hierarchią odpowiednich sądów istnieją trzy rodzaje sędziów sądów administracyjnych i podatkowych:

 • Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (Supremo Tribunal Administrativo), wskazani jako Conselheiros;
 • Sędziowie Centralnego Sądu Administracyjnego, wyznaczeni jako Descriadores;
 • Sąd administracyjny obwodu i sędziów sądów podatkowych, wyznaczony jako Juízes de Direito.

Dostęp do zawodu sędziego jest procesem trzyetapowym obejmującym: konkursu publicznego, szkolenie teoretyczne i praktyczne Centrum Studiów Sądowych (Centro de Estudos Judiciários), i przyuczenia do zawodu. Jeżeli pomyślnie przejdą wszystkie trzy etapy, zostaną oni mianowani Juízes de Direito.

Sędziowie kontynuują naukę przez cały okres ich kariery zawodowej.

High Council for the Judicial (Conselho Superior de Magistratura) prowadzi regularne kontrole w sądach pierwszej instancji, a Naczelna Rada ds. Sądów Administracyjnych i Podatkowych (Conselho Superior dos Tribuis Administrativos e Fiscais) jest taka sama dla sędziów tych sądów. Po każdej kontroli sędziowie są szeregowani według osiągnięć, z rozróżnieniem kategorii bardzo dobrych, dobrej, dobrej, wystarczającej i słabej. Jeżeli sędzia zostanie zaliczony do kategorii „niskiej”, zostanie on zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych i zostanie wszczęte dochodzenie w celu oceny ich przydatności do wykonywania danego zawodu.

Wysoka Rada Sądownictwa i Wysoka Rada ds. Sądów Administracyjnych i Podatkowych są odpowiedzialne za powoływanie, przenoszenie, popieranie i podejmowanie działań dyscyplinarnych w odniesieniu do sędziów sądów i sądów administracyjnych i podatkowych.

W celu zapewnienia niezależności i bezstronności sędziów konstytucja stanowi, że: praktykujący sędziowie nie mogą wykonywać żadnych innych obowiązków, zarówno publicznych, jak i prywatnych, z wyjątkiem nieodpłatnych szkoleń lub badań naukowych w dziedzinie prawa. sędziowie mogą być przeniesieni, zawieszeni, emerytami lub odwoływani tylko w przypadkach przewidzianych prawem; nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje decyzje, poza przypadkami, w których prawo przewiduje wyjątki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://www.csm.org.pt/ i Link otworzy się w nowym okniehttps://www.cstaf.pt/.

Prokuratorów;

Prokuratorzy w prokuraturze są odpowiedzialni za reprezentowanie państwa, ściganie i obronę demokratycznych rządów prawa i interesów określonych przez prawo. Prokuratorzy mają własny statut i autonomię, zgodnie z prawem.

Dostęp do zawodu prokuratora jest wynikiem konkurencji publicznej, składającej się z testów wiedzy, oceny CV i testów psychologicznych, wszystkich podjętych w Centrum Studiów Sądowych (Centro de Estudos Judiciários).

Kandydaci, którzy zostali przyjęci na staż, są powoływani jako stażyści (badores de justiça). W celu pomyślnego ukończenia teoretycznych i praktycznych szkoleń w Centrum Studiów Sądowych wyznacza się ich zastępcę.

Przebieg kariery prokuratora składa się z pięciu szczebli, wymienionych w porządku hierarchicznym:

 • Prokurator Generalny (Procuram-Geral da República);
 • Wiceprokurator generalny (wiceprokurator lub Geral da República);
 • Zastępca Prokuratora Generalnego (Procuram-Geral Adjunto);
 • Prokurator;
 • Prokurator Republiki.

Prokuratura Generalna (Procurata-Geral da República) jest najwyższym organem prokuratury i przewodniczy jej Prokurator Generalny, a w jej skład wchodzi również Najwyższa Rada Prokuratury (Conselho Superior do Ministério Público), Rada Konsultacyjna, Urzędowe Doradcze Prawne i służby pomocnicze.

Naczelna Rada Prokuratury jest odpowiedzialna za wyznaczanie, przenoszenie i popieranie prokuratorów oraz podejmowanie wobec nich postępowań dyscyplinarnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.ministeriopublico.pt/.

Prawnicy

Prawnicy są profesjonalistami prawnymi, którzy po zarejestrowaniu się w Izbie Adwokackiej zapewniają reprezentację prawną i doradztwo prawne, na które składają się wykładnia i stosowanie przepisów prawa na wniosek osoby trzeciej.

Rejestracja w izbie adwokackiej (Ordem dos Advogados) jest wymagana do wykonywania zawodu prawnika w Portugalii.

Aby uzyskać dostęp do zawodu, konieczne jest:

 • Posiadać portugalski dyplom ukończenia studiów prawniczych lub dyplom ukończenia studiów prawniczych spoza terytorium Portugalii, jeżeli uznaje się, że dyplom ten jest równoważny lub uznawany za równoważny;
 • Ukończenie stażu trwającego 18 miesiące, obejmującego dwa etapy szkolenia: etap szkolenia początkowego trwający 6 miesięcy oraz dodatkową fazę szkolenia trwającą 12 miesięcy;
 • Legitymacja pisemna i ustny egzamin adwokacki.

Obcokrajowcy, którzy uzyskali dyplom w Portugalii, mogą zarejestrować się w Portugalskiej Izbie Adwokackiej w taki sam sposób, jak obywatele portugalscy, pod warunkiem że kraj ich obywatelstwa przyznaje identyczne prawa obywatelom portugalskim.

Prawnicy z innych państw członkowskich, którzy chcą osiedlić się na stałe w celu wykonywania zawodu w Portugalii pod tytułem zawodowym kraju pochodzenia, muszą zarejestrować się w izbie adwokackiej. W takich przypadkach mogą one zapewniać zastępstwo prawne w sądzie jedynie pod nadzorem adwokata wpisanego do izby adwokackiej. Jeżeli chcą oni praktykować jako prawnicy o tych samych prawach i obowiązkach co portugalscy prawnicy, muszą oni zarejestrować się w Izbie Adwokackiej i przystąpić do egzaminu pisemnego i ustnego w języku portugalskim.

Izba Adwokacka jest przedstawicielem publicznym zrzeszającym przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy, zgodnie ze swoim statutem, prowadzą praktykę adwokacką. Zapewnia on dostęp do prawa, reguluje zawód i podejmuje działania dyscyplinarne wobec prawników i aplikantów adwokackich (jedyny organ, który robi to), chroni społeczną rolę, godność i prestiż danego zawodu oraz promuje dostęp do wiedzy i stosowania prawa.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://portal.oa.pt/.

Doradcy prawni

W portugalskim porządku prawnym nie ma rozróżnienia między prawnikami i doradcami prawnymi.

Radcy prawni

Osoby prawne są niezależnymi profesjonalistami, którzy zapewniają swoim klientom doradztwo prawne i zastępstwo prawne w sądzie, w granicach wyznaczonych przez ich statut i ustawodawstwo proceduralne. mogą oni reprezentować strony przed sądem, gdy zastępstwo prawne przez adwokata (advogado) nie jest obowiązkowe.

Osoby prawne mogą również dostarczać obywatelom i przedsiębiorstwom przedstawicielstwo prawne poza sądem, na przykład przed organami administracji podatkowej, kancelarią notarialną, urzędami rejestracyjnymi i organami administracji publicznej.

Aby uzyskać dostęp do zawodu, konieczne jest:

 • Posiadać dyplom urzędowo uznany i nie być zarejestrowane w izbie adwokackiej lub posiadać dyplom w zakresie osobowości prawnej. cudzoziemcy innego państwa członkowskiego UE muszą posiadać kwalifikacje akademickie i zawodowe wymagane do wykonywania zawodu w danym państwie pochodzenia;
 • Ukończenie stażu trwającego od 12 do 18 miesięcy;
 • Uzyskać odpowiednie odniesienia podczas stażu, dostarczone przez szkoleniowców i ośrodki staży, oraz zdać egzamin krajowy ustalony zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rejestracja specjalistów z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kolegium prawników jest regulowana ustawą nr 9/2009 z dnia 4 marca, w jej obecnej wersji.

Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) jest stowarzyszeniem publicznym reprezentującym tych przedstawicieli zawodów prawniczych. Odpowiada on między innymi za wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych wobec swoich członków i wydawanie opinii na temat projektów aktów prawnych dotyczących jej kompetencji.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttp://www.osae.pt/.

Podmioty wykonawcze

Komornicy są profesjonalistami, którym przyznaje się na poziomie krajowym uprawnienia do wykonywania cywilnych działań w zakresie egzekwowania prawa. Są oni niezależnymi i bezstronnymi profesjonalistami i nie reprezentują żadnej ze stron, lecz są odpowiedzialni za wypełnianie wszystkich formalności związanych z egzekucją, w tym zajmowanie, doręczanie dokumentów, zawiadomień i sprzedaż zajętych aktywów. W niektórych przypadkach ich obowiązki mogą być wykonywane przez urzędnika sądowego.

Organy egzekucyjne są powoływane przez stronę dochodową lub przez sąd.

Komornicy muszą legitymować się stopniem wykształcenia prawniczego lub prawem i muszą:

 • Posiada obywatelstwo portugalskie;
 • Nie są objęte żadnymi ograniczeniami określonymi w Statucie Pełnomocników i Pełnomocników Wykonawczych lub Izby Adwokackiej;
 • Nie zostały umieszczone w oficjalnej publicznym wykazie dłużników w ciągu ostatnich dziesięciu lat;
 • Pomyślnie ukończył aplikację pośrednika egzekucyjnego;
 • Przystąpić do egzaminu dla asystentów prawnych po przepracowaniu ponad trzech lat jako pracownik egzekucyjny i uzyskać pozytywną opinię Komisji dla asystentów prawnych (Comissão para o Acompany dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Zarejestrować się w odpowiednim stowarzyszeniu zawodowym w ciągu trzech lat od pomyślnego zakończenia stażu;
 • Posiada minimalne struktury przetwarzania danych i środki określone w rozporządzeniu zatwierdzonym przez walne zgromadzenie.

Zarządzenie prawników i organów wykonawczych oraz specjalistyczne kolegium organów ds. egzekwowania prawa (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) to organy odpowiedzialne za regulowanie zawodu.

CAJ jest organem odpowiedzialnym za nadzór nad środkami egzekucyjnymi i ich postępowaniem dyscyplinarnym.

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach internetowychLink otworzy się w nowym oknie: http://www.osae.pt/ i Link otworzy się w nowym okniehttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notariusze

Notariusze to wyspecjalizowani profesjonaliści upoważnieni do wykonywania obowiązków w niektórych kontekstach. odgrywają one istotną rolę w handlu, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Notariusze są uprawnieni do:

 • Sporządzanie prywatnych umów i udzielanie porad stronom, przestrzegając jednocześnie obowiązku uczciwego traktowania obu stron. Sporządzając dokumenty urzędowe, notariusz odpowiada za ich zgodność z prawem oraz za treść porad, których udziela. Musi on poinformować strony o skutkach prawnych obowiązków, jakich się podejmują.
 • Prowadzą czynności prawne uzgodnione w swojej obecności. Akt taki może być następnie wpisany bezpośrednio do oficjalnego rejestru lub wykonany, jeśli jedna ze stron nie spełnia swoich zobowiązań, bez konieczności uprzedniej interwencji sędziego.
 • W charakterze mediatorów, w sposób bezstronny i w pełni zgodny z prawem, w celu umożliwienia stronom osiągnięcia obustronnie akceptowalnego porozumienia;
 • Sporządza dokumenty i warunki dotyczące postępowania w sprawie wykazu, z wyjątkiem kwestii, które nie mogą zostać rozstrzygnięte w ramach postępowania w sprawie spisu inwentarza, ze względu na charakter lub złożoność prawną lub faktyczną sprawy; kwestie takie rozstrzyga sędzia w sądzie okręgowym (tribunal de comarca), który jest właściwy dla notariusza, w którym toczyło się postępowanie (ustawa nr 23/2013 z dnia 5 marca 2013 r., która zatwierdziła ramy prawne w zakresie inwentaryzacji, przyznała notariuszowi tę kompetencję, tworząc tym samym system wspólnych kompetencji).

Reforma zawodu notariusza i wynikająca z niego prywatyzacja sektora sprawiają, że notariusze odgrywają podwójną rolę: są to urzędnicy państwowi, a także przedstawiciele wolnych zawodów, ale nie są już urzędnikami służby cywilnej.

W charakterze urzędników publicznych notariusze znajdują się pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, który posiada uprawnienia regulacyjne, a także mogą podejmować działania dyscyplinarne przeciwko notariuszom. Izba Notarialna, biorąc pod uwagę nowy wolny zawód notariatu, reguluje od 2006 r. we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości poszanowanie zasad etyki zawodowej zaangażowanych w nią specjalistów oraz zapewnienie realizacji leżących u jej podstaw interesów publicznych, bez uszczerbku dla uprawnień interwencyjnych, które z uwagi na charakter zawodu są przewidziane w ustawie dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bliższe informacje w internecie: Link otworzy się w nowym oknieHTTP:// www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konserwatyści

Rejestratorzy są urzędnikami publicznymi, którzy są odpowiedzialni za rejestrowanie i publikowanie informacji o aktach prawnych i faktach dotyczących nieruchomości, ruchomości, które muszą zostać zarejestrowane, działalności gospodarczej i wydarzeń w życiu ludzi. Ich rola polega przede wszystkim na przeprowadzaniu kontroli prawnych w odniesieniu do powyższych dokumentów i związanych z nimi dokumentów oraz na zapewnieniu, że prawa zawarte w dokumentach potwierdzających udokumentowane fakty są prawidłowo zdefiniowane i są zgodne z prawnie określonym nakazem rejestracji; są one również odpowiedzialne za publikowanie tych informacji i mogą zdecydować, czy należy wpisać akt prawny lub fakt do rejestru.

W zależności od przedmiotu ich obowiązków rejestratorzy mogą być:

 • Rejestratorzy rejestrowi cywilnemu (konserwadoradores do spraw cywilnych), których zadania obejmują definiowanie i publikowanie faktów i aktów prawnych odnoszących się do życia osób fizycznych. Ich kompetencje obejmują rejestrację aktów takich jak: urodzenie, związek małżeński, śmierć, adopcja i oświadczenie oraz ustanowienie urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego; organizowanie postępowań, takich jak postępowania związane z rozwodem i separacją za obopólną zgodą; wydawanie świadectw i kopii zarejestrowanych dokumentów.
 • Rejestratorzy rejestru gruntów (konserwdoadores dokonują rejestracji wstępnej), którzy podają do publicznej wiadomości stan prawny gruntu i nieruchomości w celu zapewnienia pewności prawnej transakcji w zakresie nieruchomości.
 • Rejestratorzy rejestru pojazdów (konserwadinares do rejestrujących veículos), których obowiązki dotyczą reklamy praw do ruchomości, które muszą być zarejestrowane (pojazdy silnikowe, statki i statki powietrzne) i które podają do publicznej wiadomości informację o stanie prawnym pojazdów silnikowych i przyczep w celu zapewnienia pewności prawnej transakcji.
 • Rejestratorzy rejestru handlowego (konserwadores prowadzą rejestr handlowy), który podaje do publicznej wiadomości informację o statusie prawnym przedsiębiorców, spółek handlowych, spółek prawa cywilnego mających formę handlową, indywidualnych zakładów o ograniczonej odpowiedzialności i innych podmiotów, które muszą być wpisane do rejestru handlowego w celu zapewnienia pewności prawnej transakcji.

Są to wymogi uzyskania dostępu do zawodu prawnika portugalskiego dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równoważnych kwalifikacji akademickich, a także do przeprowadzania testów umiejętności, ukończenia studiów wyższych w zakresie kwestii prawnych/zarejestrowanych, które są istotne dla wykonywania zawodu, trwających 6 miesięcy i stażu 1 roku, po których następują dowody urzędowe. Wszystkie etapy tego procesu podlegają ocenie i mogą prowadzić do wykluczenia wnioskodawcy w przypadku braku odzyskania pomocy. Ostatni etap jest konkursem publicznym zorganizowanym przez Instytut Rejestrów i Notariuszy (Instituto dos Registos e do Notariado).

Instytut Rejestrów i Notariatów odpowiada za kierowanie, wspieranie, ocenę i nadzorowanie działalności urzędów rejestrowych.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem Link otworzy się w nowym oknieinternetowym https://irn.justica.gov.pt/

Urzędnicy sądowi

Komornicy stanowią grupę pracowników wymiaru sprawiedliwości, którzy pracują na rzecz postępowania przed sądem lub przed prokuraturą. Niemniej jednak pojęcie „urzędnika wymiaru sprawiedliwości” nadal obejmuje personel komputerowy, administracyjny, techniczny i zawodowy.

Dostęp do kariery urzędnika sądowego rozpoczyna się od stanowiska niższego szczebla urzędnika pomocniczego (escrivão auxiliar) w służbie sądowej i pomocniczego referendarza sądowego (técnico de justiça auxiar) w prokuraturze. dostęp jest otwarty dla osób, które ukończyły szkolenie zawodowe i które zostały zatwierdzone w ramach procedury przyjmowania.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości podlegają regulaminowi pracowniczemu określonemu w obowiązującej wersji dekretu z mocą ustawy nr 343/1999 z dnia 26 sierpnia 2007 r., a sprawowanie ich funkcji odgrywa znaczącą rolę w międzynarodowej współpracy prawnej, w szczególności we wdrażaniu europejskich rozporządzeń i dyrektyw.

Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça) jest organem Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnym za rekrutację urzędników wymiaru sprawiedliwości, zarządzanie nimi i ich administrację.

Rada urzędników sądowych (Conselho dos Occiais de Justiça) jest organem odpowiedzialnym za ocenę kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych i za sprawowanie nad nimi władzy dyscyplinarnej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediatorzy

W art. 2 lit. b) ustawy nr 29/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. mediatorem definiuje się jako „(...) bezstronną i niezależną stronę trzecią, bez prawa do nakładania na strony przyjmujące mediację, która pomaga im w osiągnięciu ostatecznego porozumienia w sprawie sporu”. Ustawa ta przewiduje również status pośrednika w wykonywaniu jego działalności w Portugalii i umieszczenie tego pośrednika w wykazach każdego z systemów mediacji publicznej, które przeprowadza się w drodze procedury wyboru, której uregulowanie zostało zatwierdzone zarządzeniem nr 282/2010 z dnia 25 maja.

Działalność mediatora ma ogromne znaczenie, ponieważ pomaga stronom w budowaniu porozumienia, przyczynia się do utrzymania i, w niektórych przypadkach, przywrócenia pokoju społecznego. W Portugalii są wyspecjalizowani mediatorzy zajmujący się sprawami rodzinnymi, pracowniczymi i karnymi. W mediacji nie działają organizacje pozarządowe, ale istnieją prywatne stowarzyszenia świadczące usługi mediacji i szkolenia dla mediatorów.

Nie istnieje ogólnokrajowy kodeks etyczny dla mediatorów, Wspomniana ustawa o mediacji zawiera jednak rozdział poświęcony prawom i obowiązkom mediatora, który musi również działać zgodnie z zasadami określonymi w Europejskim kodeksie postępowania dla mediatorów, który stanowi integralną część ich szkolenia.

Sposób prowadzenia mediacji jest monitorowany przez system mediacji publicznej w trzech częściach: sprawy cywilne, pracownicze i karne. Każda część systemu mediacji publicznej jest zarządzana przez organ publiczny, który jest określony w statucie instytucji.

W Portugalii mediatorzy nie otrzymują szkolenia od instytucji publicznej, lecz są szkoleni przez podmioty prywatne certyfikowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Sprawiedliwości (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 345/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z ramami jakości.

DGJ, za pośrednictwem urzędu ds. pozasądowego rozstrzygania sporów (GRAL), zarządza publicznymi systemami mediacji, ale nie dostarcza informacji na temat tego, w jaki sposób znaleźć mediatora, prowadzi wykaz mediatorów, a mediatorzy mogą dołączyć do tych list, uczestnicząc w procedurze wyboru określonej w przepisach przyjętych w drodze rozporządzenia wykonawczego nr 282/2010 z dnia 25 maja 2010 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.dgpj.mj.pt/.

Administratorzy sądowy ( Administradores Judiciais)

Administrator sądowy jest odpowiedzialny za nadzór nad aktami stanowiącymi część szczególnego procesu rewitalizacji, jak również za zarządzanie tymi aktami lub ich likwidację w postępowaniu upadłościowym i kierowanie takimi działaniami, oraz jest odpowiedzialny za dokonywanie wszelkich czynności powierzonych mu na mocy ustawy i ustawy. W zależności od zadań, które zostaną wykonane podczas postępowania, wyznaczony zostanie tymczasowy administrator sądowy, zarządca upadłościowy lub osoba powiernicza.

Rola zarządcy sądowego została określona w ustawie nr 22/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

Administrator sądowy musi:

 1. Posiadać odpowiednie wykształcenie uniwersyteckie i odpowiednie doświadczenie zawodowe;
 2. Przestrzegać 6-miesięcznej promocji stażu;
 3. Zdać egzamin wstępny mający na celu ocenę wiedzy zdobytej podczas stażu;
 4. Nie znajdują się w sytuacji, która jest niezgodna z ich obowiązkami zawodowymi;
 5. Być dostosowane do zawodu.

Komisja ds. asystentów prawnych (Comissão para o Acompany dos Auxiliares de Justiça, CAAJ) jest odpowiedzialna za procedurę przyjmowania pracowników wymiaru sprawiedliwości i monitoruje ich pracę.

Więcej informacjiLink otworzy się w nowym oknie: https://caaj.justica.gov.pt/

Urzędnik ds. własności przemysłowej ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Specjalista ds. własności przemysłowej jest zakładem ds. techniki własności przemysłowej, którego przedsiębiorstwa i osoby mogą lepiej chronić swoje prawa i interesy w tej dziedzinie.

Urzędnicy zajmujący się ochroną własności przemysłowej to osoby, które zostały uznane przez Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., na dokonanie czynności własności przemysłowej w imieniu i na rzecz swoich klientów i części składowych, bez żadnego pełnomocnictwa.

Dostęp do tej działalności w Portugalii reguluje dekret z mocą ustawy nr 15/95 z dnia 24 stycznia 2009 r. (z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenie nr 1200/2010 z dnia 29 listopada, zmienione rozporządzeniem nr 239/2013 z dnia 25 lipca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Link otworzy się w nowym okniehttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizacje świadczące bezpłatne usługi prawne ( pro bono)

Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z izbami adwokackimi i władzami lokalnymi, zapewnia istnienie na całym terytorium Portugalii biur porad prawnych (Gabinetes de Consulta Jurídica), w ramach których obywatele mogą uzyskać bezpłatną poradę prawną od prawników. Wykaz tych biur, wraz z odpowiednimi danymi kontaktowymi, można znaleźć w internecie, w tym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości (www.dgpj.mj.pt).


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019