Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Portugal

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Här hittar du en översikt över juristyrkena i Portugal.


Juristyrken

Domare vid domstol samt domare och åklagare

Åklagare

Advokater

Juridiska rådgivare

Advokater

Genomförandeansvariga#n06

Notarier

Konservativa

Domstolstjänstemän#n09

Medlare

Rättsliga handläggare ( Administradores Judiciais)

Industrial Property Officer ( Agatte Oficial da Propriedade Industrial)

Organisationer som tillhandahåller kostnadsfria juridiska tjänster (pro bono)

Domare vid domstol samt domare och åklagare

Enligt Portugals konstitution tillhör domarna ett suveränt organ – domstolarna.

Domare som endast är bundna av lagen är skyldiga att skipa rättvisa för folkets räkning.

Domare vid domstol omfattas av konstitutionen och stadgan för domstolsdomare (Estatuto dos Magistrados Judiciais). I enlighet med domstolshierarkin finns det tre typer av domare:

 • Domare vid högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça), som utsetts till Conselheiros.
 • Domare vid appellationsdomstolarna (Tribunais das Relações), utsedda till svars för embargon.
 • Domare i 1:e instans, Juízes de Direito.

Domare i förvaltnings- och skattefrågor regleras av konstitutionen, stadgan för förvaltnings- och skattedomstolarna (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) och på subsidiär grund enligt stadgan för domstolsdomare (Estatuto dos Magistrados Judiciais). I enlighet med respektive domstolars hierarki finns det tre typer av förvaltnings- och skattedomstolar:

 • Domare vid Högsta förvaltningsdomstolen (Supremo Tribunal Administrativo), Conselheiros,
 • Domarna vid de centrala förvaltningsdomstolarna, utsedda till följd av embargon.
 • Förvaltningsdomstolar och domare på skatteområdet, utsedda till Juízes de Direito.

Tillträde till domaryrket är en process i tre steg som omfattar en offentlig upphandling, en teoretisk och praktisk kurs som anordnas vid Centre for Judicial Studies (Centro de Estudos Judiciários), och en lärlingsplats. Om de slutför samtliga tre steg kommer de att utses till Juízes de Direito.

Domarna fortsätter sin utbildning under hela yrkeslivet.

High Council for the Judiciary (Conselho Superior da Magistratura) utför regelbundna inspektioner vid förstainstansdomstolarna, och High Council for the Administrative and Tax Courts (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) gör samma sak för domare vid dessa domstolar. Efter varje inspektion rangordnas domarna efter meriter, med hjälp av kategorierna mycket bra, bra, bra, tillräckligt bra och dåligt. Om en domare hamnar i kategorin ”dålig” kommer de att befrias från tull och en utredning kommer att inledas för att bedöma deras lämplighet för tjänsten.

High Council for the Judiciary and the High Council for the Administrative and Tax Courts är ansvariga för att utse, tilldela, överföra, främja och vidta disciplinära åtgärder mot domare vid domstolar och administrativa domstolar och skattedomstolar.

För att se till att domarna är oberoende och opartiska fastställer konstitutionen att praktiserande domare får inte utföra några andra uppgifter, oavsett om de är offentliga eller privata, med undantag för oavlönad undervisning eller vetenskaplig forskning på det rättsliga området. domarna kan endast överföras, ställas in, pensioneras eller avsättas i de fall som föreskrivs i lag. de får inte hållas ansvariga för sina beslut, utom i de fall där det i lagen föreskrivs undantag.

Mer information finns på https://www.csm.org.pt/ Länken öppnas i ett nytt fönsterochLänken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.cstaf.pt/.

Åklagare

Åklagare i åklagarmyndigheten ansvarar för att företräda staten, driva åtal och försvara den demokratiska rättsstaten och de intressen som fastställs i lag. Allmänna åklagare har sin egen stadga och självständighet i enlighet med lagen.

Allmänhetens tillgång till yrket är offentlig, som består av kunskapsprov, en meritförteckning och ett psykologiskt urvalsprov som alla genomförs vid Centre for Judicial Studies (Centro de Estudos Judiciários).

Sökande som beviljas inresa anställs som praktikanter (Auditores de justiça). När de framgångsrikt slutför den teoretiska och praktiska utbildningen vid Centre for Judicial Studies, utses de biträdande åklagare.

Den allmänna åklagarens karriär består av fem nivåer som anges i hierarkisk ordning:

 • Riksåklagaren (Procaddor-Geral da República);
 • Vice riksåklagaren (Vice Procureador Geral da República).
 • Biträdande riksåklagare (addell-Geral Adjeunto).
 • Åklagare.
 • Biträdande åklagare.

Riksåklagaren (Procuradoria-Geral da República) är den högsta åklagarmyndigheten och leds av riksåklagaren. den består också av riksåklagaren (Conselho Superior do Ministério Público), det rådgivande rådet, officiella juridiska rådgivare och stödtjänster.

Åklagarmyndigheten ansvarar för att utnämna, tilldela, överföra och befordra allmänna åklagare och vidta disciplinära åtgärder mot dem.

Mer information finns på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ministeriopublico.pt/.

Advokater

Advokater är jurister som, efter att ha registrerat sig hos advokatsamfundet, tillhandahåller juridisk representation och juridisk rådgivning i form av tolkning och tillämpning av lagens regler på tredje mans begäran.

Registrering hos advokatsamfundet (Ordem dos Advogados) är skyldig att utöva advokatyrket i Portugal.

För att få tillträde till yrket är det nödvändigt att

 • Inneha en examen i portugisisk rätt eller en utbildning på universitetsnivå utanför Portugal, om denna kvalifikation motsvarar en examen eller har erkänts vara av samma slag,
 • Slutför en praktik som varar i 18 månader och omfattar två utbildningsstadier: inledande utbildning som varar i 6 månader och den kompletterande utbildningsfasen som varar i 12 månader.
 • Gå igenom det skriftliga och muntliga advokatprovet.

Utländska medborgare som har avlagt examen i Portugal får registrera sig hos det portugisiska advokatsamfundet på samma sätt som portugisiska medborgare, förutsatt att deras nationalitet ger portugisiska medborgare samma rättigheter.

Advokater från andra medlemsstater som vill etablera sig permanent för att utöva sitt yrke i Portugal under ursprungslandets yrkestitel måste registrera sig hos advokatsamfundet. I sådana fall får de endast tillhandahålla rättegångsbiträde under ledning av en advokat som är registrerad hos advokatsamfundet. Om de vill utöva advokatyrket med samma rättigheter och skyldigheter som portugisiska advokater måste de registrera sig hos advokatsamfundet och avlägga en skriftlig och muntlig examen på portugisiska.

Advokatsamfundet är den representativa offentliga föreningen för yrkesutövare som, i enlighet med sin bolagsordning, utövar advokatyrket. Den säkerställer tillgången till lagen, reglerar yrket och vidtar disciplinära åtgärder mot advokater och praktikanter (det enda organ som gör det), skyddar yrkets sociala roll, värdighet och prestige och främjar tillgången till kunskap och rättstillämpningen.

Mer information finns på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://portal.oa.pt/.

Juridiska rådgivare

I den portugisiska rättsordningen finns det ingen skillnad mellan advokater och juridiska rådgivare.

Advokater

Rättsliga ombud är oberoende yrkesutövare som ger sina klienter juridisk rådgivning och juridiskt ombud vid domstol, inom de gränser som fastställs i deras lagar och andra författningar. de kan företräda parterna i domstol när det inte är obligatoriskt att företrädas av en advokat (advogado).

Juridiska ombud kan också ge medborgare och företag juridisk representation utanför domstol, t.ex. hos skattemyndigheterna, notarier, ämbetsverk och offentliga förvaltningsorgan.

För att få tillträde till yrket är det nödvändigt att

 • Inneha en officiellt erkänd examen och inte vara registrerad i advokatsamfundet eller ha en officiellt erkänd examen i juridik. utländska medborgare i en annan EU-medlemsstat måste inneha den akademiska och yrkesmässiga kompetens som krävs för att utöva yrket i deras respektive ursprungsstat.
 • Fullgöra en praktik som varar mellan 12 och 18 månader.
 • Få lämpliga referenser under praktikperioden, som tillhandahålls av utbildaren och praktikcentren, och genomgå en nationell examination som ska genomföras i enlighet med gällande bestämmelser.

Registreringen av yrkesutövare från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i kollegiet av advokater regleras genom lag nr 9/2009 av den 4 mars, i dess nuvarande lydelse.

Beslutet om ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) är det offentliga organ som företräder dessa rättstillämpare. Den ansvarar bland annat för att utöva disciplinär makt över sina medlemmar och yttra sig om förslag till lagstiftning som rör dess befogenheter.

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönster http://www.osae.pt/

Genomförandeansvariga

Exekutionstjänstemän är yrkesutövare till vilka befogenheter ges på nationell nivå för att utföra civila verkställighetsåtgärder. De är oberoende och opartiska yrkesutövare och företräder inte någon av parterna, utan ansvarar för att fullgöra alla formaliteter för verkställighet, inbegripet beslag, delgivning av handlingar, meddelanden och försäljning av beslagtagna tillgångar. I vissa fall kan deras arbetsuppgifter utföras av en domstolstjänsteman.

Exekutionstjänstemän utses av den part som begär verkställighet eller av domstolen.

Exekutionstjänstemän måste ha en examen i juridiska studier eller i juridik och måste

 • Du är portugisisk medborgare.
 • Inte omfattas av någon av de begränsningar som anges i stadgarna för lagen om ombud och verkställande organ eller advokatsamfundet,
 • Inte har tagits med på den officiella offentliga förteckningen över gäldenärer under de senaste tio åren,
 • Har framgångsrikt fullgjort praktiktjänstgöringen,
 • Avlägga examen för juristyrkena efter att ha arbetat i mer än tre år som exekutionstjänsteman och erhålla ett positivt utlåtande från kommissionen för juridiska assistenter (Commissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ).
 • Registrera sig hos den relevanta yrkessammanslutningen inom tre år efter det att praktiken avslutats.
 • Har de strukturer och metoder för minsta databehandling som definieras i en förordning som godkänts av bolagsstämman.

De organ som ansvarar för regleringen av yrket är lagen om ombud och exekutionstjänstemän samt specialhögskolan för exekutionstjänstemän (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

CAAJ, som är oberoende av beslutet om exekutionstitlar och exekutionstjänstemän, är det organ som ansvarar för att utöva tillsyn över och utöva disciplinära åtgärder gentemot exekutionstjänstemän.

Mer information finns på följande webbplatserLänken öppnas i ett nytt fönster: http://www.osae.pt/ och Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notarier

Notarier är specialiserade yrkesutövare som har behörighet att utföra arbetsuppgifter i vissa rättsliga sammanhang. de spelar en viktig roll i handeln, både nationellt och internationellt.

Notarier har befogenhet att

 • Att upprätta privata avtal och att ge råd till parterna samt att uppfylla kravet att behandla var och en av dem rättvist. Säkerställa att de officiella handlingar som notarien utarbetar och de råd som han eller hon ger är lagliga. Notarien måste upplysa parterna om konsekvenserna av de förpliktelser som de åtar sig
 • Genomföra juridiska transaktioner som man kommit överens om i sin närvaro. Den officiella handlingen kan sedan registreras direkt i ett officiellt register eller verkställas om en av parterna inte uppfyller sina skyldigheter utan att en domare behöver ingripa.
 • Fungera som medlare, på ett opartiskt sätt och med full respekt för lagen, för att parterna ska kunna nå en ömsesidigt godtagbar överenskommelse,
 • Utarbeta dokument för och villkoren för ett inventeringsförfarande, med undantag för de frågor som inte får avgöras i samband med ett inventeringsförfarande, på grund av ärendets komplexitet eller rättsliga eller faktiska komplexitet. sådana frågor måste avgöras av domaren vid den distriktsdomstol (tribunal de comarca) som är behörig på det notariatkontor där förfarandet inleddes (lag nr 23/2013 av den 5 mars 2013, som godkände den rättsliga ramen för rättsliga förfaranden, beviljade notarius publicus denna befogenhet och på så sätt skapa ett system med delade befogenheter).

Reformen av notarieyrket och den därpå följande privatiseringen av sektorn innebär att notarierna har en dubbel roll: de är offentliga tjänstemän och även fria yrkesutövare, men de är inte längre tjänstemän.

I egenskap av offentliga tjänstemän sorterar notarier under justitieministeriet, som har föreskrivande befogenheter, och har också befogenhet att vidta disciplinära åtgärder mot notarier. Med beaktande av det nya fria yrket notarius publicus har notariekammaren sedan år 2006 i samarbete med Justitiedepartementet reglerat iakttagandet av de etiska principer som ska följas av de yrkesutövare som är inblandade i notarieyrket och säkerställandet av att det allmänintresse som ligger till grund för detta iakttas, utan att det påverkar de befogenheter som justitieministeriet, med hänsyn till yrkets karaktär, kan utöva på grund av yrkets karaktär.

Mer information finns på: Länken öppnas i ett nytt fönsterWww.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konservativa

Ombuden är offentliga tjänstemän med ansvar för att registrera och offentliggöra rättsakter och uppgifter om fast egendom, lös egendom som måste registreras, affärsverksamhet och händelser i människors liv. Deras roll består huvudsakligen i att genomföra rättsliga kontroller mot bakgrund av ovannämnda dokument och tillhörande dokument samt att se till att de rättigheter som ingår i de handlingar som styrker de faktiska omständigheterna fastställs på ett korrekt sätt och att de överensstämmer med den i lag föreskrivna ordningen för registrering. de är också ansvariga för att offentliggöra denna information och får besluta om den ska föras in i registret eller inte.

Det kan röra sig om följande beroende på de områden där de arbetar:

 • Registratorer för folkbokföringsregistret, vars uppgifter innebär att man definierar och offentliggör rättsliga fakta och handlingar som rör fysiska personers liv. Deras behörighet omfattar registrering av sådana handlingar som födelse, giftermål, dödsfall, adoption, deklaration och fastställande av föräldraskap, organisation av förfaranden som rör äktenskapsskillnad och hemskillnad, samt utfärdande av intyg och kopior av registrerade handlingar.
 • Registratorer för fastighetsregistret (conservadores do registers to preddial) som informerar om markens och egendomens rättsliga status i syfte att garantera rättslig säkerhet för fastighetstransaktioner.
 • Folkbokföringsmyndigheten för fordonsregister (”conservadores do regio de veículos”), vars uppgifter avser offentliggörande av rätt till lös egendom som måste registreras (motorfordon, fartyg och flygplan) och som informerar om den rättsliga ställningen för motorfordon och släpvagnar för att garantera rättssäkerheten vid transaktioner.
 • Registratorer för register (conservadores do registertoto commercial), som offentliggör den rättsliga ställningen för enskilda näringsidkare, affärsdrivande bolag, bolag med begränsat ansvar och bolag med begränsat ansvar samt andra bolag som ska registreras i handelsregistret för att säkerställa transaktionernas rättsliga säkerhet.

De är krav för att få tillträde till yrket i juridik vid ett portugisiskt universitet eller motsvarande akademiska kvalifikationer, samt för att utföra lämplighetsprov, en högskolekurs om utveckling av de rättsliga/registrerade frågor som är relevanta för utövandet av yrket, som varar i 6 månader, och en praktik på 1 år, följd av offentliga bevis. Alla steg i denna process är föremål för bedömning och kan leda till att sökanden utesluts vid utebliven indrivning. Den sista etappen är en offentlig tävling som anordnas av Instituto dos Registos e do Notariado (Instituto dos Registos e do Notariado).

Institutet för register och notarier ansvarar för att leda, samordna, stödja, utvärdera och övervaka registreringskontorens verksamhet.

Ytterligare information finns påLänken öppnas i ett nytt fönster: https://irn.justica.gov.pt/

Domstolstjänstemän

Stämningsmän utgör en grupp anställda vid domstolspersonal som arbetar till stöd för förfarandena inför domstolar eller allmänna åklagarmyndigheter. Begreppet ”tjänsteman” omfattar dock fortfarande IT-personal, administrativ personal, teknisk personal och fackpersonal.

Tillträde till en domstolstjänstemans karriär inleds med birollerna som extraanställd personal inom rättsväsendet och biträdande jurist (técnico de justiça auxiar) i åklagarväsendet. tillträde är öppet för personer som har genomgått en yrkesutbildning och som har godkänts genom ett antagningsförfarande.

Tjänstemän inom rättsväsendet omfattas av tjänsteföreskrifterna i den gällande versionen av lagdekret nr 343/1999 av den 26 augusti 2007 och utövandet av deras funktioner har en betydande roll i det internationella rättsliga samarbetet, särskilt vid genomförandet av EU:s förordningar och direktiv.

Generaldirektoratet för administration (Direção-Geral da Administração da Justiça) är justitieministeriet med ansvar för rekrytering, förvaltning och förvaltning av tjänstemän inom rättsväsendet.

Rådet för domstolstjänstemän (Conselho dos Oficiais de Justiça) är det organ som ansvarar för bedömningen av domstolstjänstemäns yrkesmässiga meriter och för att utöva disciplinär makt över dem.

Mer information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Medlare

I artikel 2 b i lag 29/2013 av den 19 april 2013 definieras en medlare som ”(...) en opartisk och oberoende tredje man som inte har befogenhet att vidta åtgärder gentemot de parter som får medling, vilka hjälper dem att nå en slutlig överenskommelse om den omtvistade frågan”. I denna lag föreskrivs även att mellanhanden ska ha ställning som mellanhand för utövandet av sin verksamhet i Portugal och att denna mellanhand ska upptas i de förteckningar över samtliga offentliga medlingssystem som genomförs med hjälp av ett urvalsförfarande, vars reglering godkändes genom förordning nr 282/2010 av den 25 maj.

En medlares verksamhet är av stor betydelse eftersom den hjälper parterna att bygga upp avtalet och bidrar till att bevara och, i vissa fall, återställa social fred. I Portugal finns det specialiserade medlare som arbetar med familje-, arbets- och straffrätt. Det finns inga icke-statliga organisationer som arbetar med medling, men det finns privata sammanslutningar som tillhandahåller medlings- och utbildningstjänster för medlare.

Det finns inga nationella etiska regler för medlare. Den ovannämnda lagen om medling innehåller emellertid ett kapitel om rättigheter och skyldigheter för medlaren, som också måste agera i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden för medlare, som utgör en del av deras utbildning.

Medlarna övervakas genom ett offentligt medlingssystem i tre delar: civil-, arbets- och straffrätt. Varje del av det offentliga medlingssystemet förvaltas av en offentlig myndighet som anges i myndighetens bolagsordning.

I Portugal får inte medlare utbildning från ett offentligt organ utan utbildas av privata organ som certifierats av generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) i enlighet med genomförandeförordning nr 345/2013 av den 27 november 2013, med särskilt fokus på överensstämmelse med kvalitetsramen.

GD PJ förvaltar genom sin alternativa tvistlösningsmyndighet de offentliga medlingssystemen, men tillhandahåller inte information om hur man hittar en medlare, men den har listor över medlare och medlare kan ansluta sig till dessa förteckningar genom att delta i det urvalsförfarande som fastställs i de bestämmelser som godkänts genom genomförandeförordning nr 282/2010 av den 25 maj 2010.

Mer information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dgpj.mj.pt/.

Rättsliga handläggare ( Administradores Judiciais)

Den rättsliga administratören ska ansvara för övervakning och vägledning av de handlingar som utgör en del av den särskilda förnyelseprocessen samt för förvaltningen eller avvecklingen av insolvensboet i insolvensförfarandena, och ska ansvara för att utföra alla de akter som den tilldelas genom lag och lag. En tillfällig rättslig förvaltare, insolvensförvaltare eller förvaltare kommer att utses beroende på vilka uppgifter de kommer att utföra under förfarandet.

Den rättsliga förvaltarens uppgift anges i lag nr 22/2013 av den 26 februari 2013.

En rättslig förvaltare ska

 1. Ha en relevant universitetsexamen och lämplig yrkeserfarenhet,
 2. Följa en 6 månaders praktiktjänstgöring,
 3. Godkänt tillträdesprov som utformats särskilt för att bedöma de kunskaper som förvärvats under praktiken.
 4. Inte befinna sig i en situation som är oförenlig med deras yrkesmässiga plikter,
 5. Lämpa sig för yrket.

Kommissionen för rättsbiträden (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) ansvarar för förfarandet för inresa och vistelse för rättsliga handläggare och övervakar deras arbete.

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönster https://caaj.justica.gov.pt/

Industrial Property Officer ( Agatte Oficial da Propriedade Industrial)

En tjänsteman med ansvar för immaterialrättigheter är en industriell fastighetstekniker som företag och enskilda kan använda för att bättre försvara sina rättigheter och intressen på detta område.

Tjänstemän som arbetar med industriell äganderätt är de som erkänns av Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., för att utföra industriell äganderätt åt sina kunder och beståndsdelar, och i deras klienters och deras kunders intresse, utan fullmakt.

Tillträdet till denna verksamhet i Portugal regleras genom lagdekret nr 15/95 av den 24 januari 2009 (i dess ändrade lydelse) och dekret nr 1200/2010 av den 29 november, i dess lydelse enligt beslut nr 239/2013 av den 25 juli.

Mer information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organisationer som tillhandahåller kostnadsfria juridiska tjänster ( pro bono)

Justitieministeriet ansvarar, i samarbete med advokatsamfundet och de lokala myndigheterna, för juridisk rådgivning på portugisiskt territorium (Gabines de Consulta Jurídica), där medborgarna kan få kostnadsfri juridisk rådgivning från jurister. En förteckning över dessa kontor, tillsammans med relevanta kontaktuppgifter, finns på internet, bland annat på webbplatsen för generaldirektoratet för rättsliga frågor (www.dgpj.mj.pt).


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 26/08/2019