Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnické profesie - Portugalsko

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických povolaní v Portugalsku.


Právnické profesie

Sudcovia súdov a sudcovia správnych a daňových súdov

Prokurátori

Právnici

Právni poradcovia

Advokáti

Výkonné subjekty#n06

Notári

Konzervatívci

Administratívni úradníci Súdneho dvora

Mediátori

Súdni správcovia (Addores Judiciais)

Referent priemyselného vlastníctva (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne služby (pro bono)

Sudcovia súdov a sudcovia správnych a daňových súdov

Ako sa uvádza v portugalskej ústave, sudcovia patria k zvrchovanému orgánu – súdom.

Sudcovia, ktorí sú viazaní len zákonom, vykonávajú spravodlivosť v mene ľudu.

Sudcovia súdnych súdov sa riadia ústavou a štatútom sudcov Súdneho dvora (Estatuto dos Magistrados Judiciais). V súlade s hierarchiou príslušných súdov existujú tri typy sudcov súdov:

 • Sudcovia Najvyššieho súdneho dvora (Supremo Tribunal de Justiça), určení ako Conselheiros;
 • Sudcovia odvolacích súdov (Tribunais das Relações), určení ako Desembargadores;
 • Sudcovia 1. stupňa, známy ako Juízes de Direito.

Sudcovia správnych a daňových súdov sa riadia ústavou, štatútom správnych a daňových súdov (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) a subsidiárne štatútom sudcov Súdneho dvora (Estatuto dos Magistrados Judiciais). V súlade s hierarchiou príslušných súdov existujú tri typy sudcov správnych a daňových súdov:

 • Sudcovia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), určení ako Conselheiros;
 • Sudcovia ústredných správnych súdov označených ako Desembargadores;
 • Obvodní sudcovia správnych súdov a daňových súdov, určení ako Juízes de Direito.

Prístup k povolaniu sudcu je trojstupňový proces, ktorý zahŕňa: verejná súťaž, teoretický a praktický kurz odbornej prípravy v Centre pre súdne štúdie (Centro de Estudos Judiciários), a učňovskú prípravu. Ak úspešne ukončia všetky tri fázy, budú vymenovaní za Juízesa de Direito.

Sudcovia pokračujú v odbornej príprave počas celej svojej kariéry.

Vysoká súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) vykonáva pravidelné kontroly na súdoch prvého stupňa a Vysoká rada pre správne a daňové súdy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) robí to isté pre sudcov na týchto súdoch. Po každej inšpekcii sa sudcovia zoradia podľa zásluh, pričom sa použijú veľmi dobré kategórie s rozlíšením, dobré, dostatočné a slabé. Ak je sudca zaradený do kategórie „nevyhovujúci“, bude odvolaný z funkcie a začne sa vyšetrovanie s cieľom posúdiť jeho vhodnosť na dané pracovné miesto.

Vysoká súdna rada a Vysoká rada pre správne a daňové súdy sú poverené vymenúvaním, prideľovaním, presúvaním, presadzovaním a prijímaním disciplinárnych opatrení vo vzťahu k sudcom súdnych súdov a správnych a daňových súdov.

S cieľom zabezpečiť nezávislosť a nestrannosť sudcov ústava stanovuje, že sudcovia vykonávajúci prax nesmú vykonávať žiadne iné úlohy, či už verejné alebo súkromné, s výnimkou neplatenej výučby alebo vedeckého výskumu v oblasti práva. sudcovia môžu byť preložení, pozastavení, odchode do dôchodku alebo prepustení len v prípadoch stanovených zákonom; nemôžu byť braní na zodpovednosť za svoje rozhodnutia okrem prípadov, keď zákon stanovuje výnimky.

Viac informácií možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.csm.org.pt/Odkaz sa zobrazí v novom oknea.

Prokurátori

Prokurátori v prokuratúre sú zodpovední za zastupovanie štátu, stíhanie a obranu demokratického právneho štátu a záujmov stanovených zákonom. Prokurátori majú svoj vlastný štatút a autonómiu, ako sa stanovuje v zákone.

Prístup k povolaniu prokurátora prebieha prostredníctvom verejného výberového konania pozostávajúceho zo skúšok znalostí, hodnotenia životopisov a psychologického výberového testu, pričom všetky sa vykonávajú v Centre pre súdne štúdie (Centro de Estudos Judiciários).

Uchádzači, ktorí sú prijatí, sú menovaní ako stážisti (auditores de justiça). Po úspešnom ukončení teoretickej a praktickej odbornej prípravy v Centre pre súdne štúdie sa vymenúvajú za zástupcov učňov.

Kariéra prokurátora pozostáva z piatich úrovní uvedených v hierarchickom poradí:

 • Generálny prokurátor (Procurador-Geral da República);
 • Generálny prokurátor (Vice-Procurador-Geral da República);
 • Zástupca generálneho prokurátora (Procurador-Geral Adjunto);
 • Prokurátor;
 • Prokurátor zástupcu republiky.

Generálna prokuratúra (Procuradoria-Geral da República) je najvyšším orgánom prokuratúry a predsedá jej generálny prokurátor. Zahŕňa tiež Vysokú radu prokuratúry (Conselho Superior do Ministério Público), poradnú radu, oficiálnych právnych poradcov a podporné služby.

Vysoká rada prokuratúry je zodpovedná za menovanie, prideľovanie, prekladanie a podporu prokurátorov a za prijímanie disciplinárnych opatrení proti nim.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ministeriopublico.pt/.

Právnici

Advokáti sú právnici, ktorí po registrácii v advokátskej komore poskytujú právne zastúpenie a právne poradenstvo, ktoré pozostávajú z výkladu a uplatňovania právnych predpisov na žiadosť tretej osoby.

Registrácia v advokátskej komore (Ordem dos Advogados) sa vyžaduje na výkon činnosti advokáta v Portugalsku.

Na prístup k povolaniu je potrebné:

 • Sú držiteľmi portugalského právnického alebo univerzitného právnického titulu z krajín mimo Portugalska, ak sa táto kvalifikácia považuje za rovnocennú s titulom alebo bola uznaná za rovnocennú;
 • Absolvovať stáž trvajúcu 18 mesiacov, ktorá pozostáva z dvoch fáz odbornej prípravy: fáza počiatočného výcviku trvajúca 6 mesiacov a dodatočná fáza výcviku trvajúca 12 mesiacov;
 • Úspešne absolvovať písomnú a ústnu skúšku v advokátskej komore.

Zahraniční občania, ktorí získali titul v Portugalsku, sa môžu zaregistrovať v portugalskej advokátskej komore rovnakým spôsobom ako portugalskí občania za predpokladu, že ich krajina štátnej príslušnosti priznáva portugalskému občanovi rovnaké práva.

Právnici z iných členských štátov EÚ, ktorí sa chcú usadiť natrvalo, aby mohli vykonávať svoju činnosť v Portugalsku na základe profesijného titulu svojej krajiny pôvodu, sa musia zaregistrovať v advokátskej komore. V takýchto prípadoch môžu poskytovať právne zastúpenie na súde len pod vedením advokáta, ktorý je zaregistrovaný v advokátskej komore. Ak chcú vykonávať advokátsku činnosť s rovnakými právami a povinnosťami ako portugalskí advokáti, musia sa zaregistrovať v advokátskej komore a absolvovať písomnú a ústnu skúšku v portugalčine.

Advokátska komora je zastupiteľským verejným združením odborníkov, ktorí v súlade so svojimi stanovami vykonávajú advokátsku činnosť. Zabezpečuje prístup k právu, reguluje povolanie a prijíma disciplinárne opatrenia voči advokátom a advokátom, ktorí sú stážistami (jediným orgánom, ktorý tak robí), chráni spoločenskú úlohu, dôstojnosť a prestíž tohto povolania a podporuje prístup k vedomostiam a uplatňovanie práva.

Ďalšie informácie nájdete na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://portal.oa.pt/.

Právni poradcovia

V portugalskom právnom poriadku sa nerozlišuje medzi advokátmi a právnymi poradcami.

Advokáti

Právni zástupcovia sú nezávislí odborníci, ktorí svojim klientom poskytujú právne poradenstvo a právne zastúpenie na súde v rámci obmedzení stanovených ich štatútom a procesnými právnymi predpismi. Môžu zastupovať účastníkov konania na súde vždy, keď právne zastupovanie advokátom (advogado) nie je povinné.

Právni zástupcovia môžu tiež poskytovať občanom a podnikom právne zastúpenie mimo súdu, napríklad pred daňovou správou, notárskymi úradmi, registračnými úradmi a orgánmi verejnej správy.

Na prístup k povolaniu je potrebné:

 • Sú držiteľmi oficiálne uznaného právnického titulu a nie sú registrovaní v advokátskej komore alebo sú držiteľmi oficiálne uznaného titulu v oblasti štúdia právnych zástupcov. Zahraniční štátni príslušníci iného členského štátu EÚ musia mať akademickú a odbornú kvalifikáciu, ktorá je zo zákona potrebná na výkon povolania v príslušnom štáte pôvodu;
 • Absolvovať stáž trvajúcu 12 až 18 mesiacov;
 • Počas stáže získajte vhodné referencie, ktoré poskytne školiteľ a centrá stáží, a zúčastnite sa na vnútroštátnej skúške stanovenej v súlade s príslušnými pravidlami.

Registrácia odborníkov z iného členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v kolégiu advokátov sa riadi zákonom č. 9/2009 zo 4. marca v jeho súčasnom znení.

Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE je verejným združením zastupujúcim týchto odborníkov v oblasti práva. Je okrem iného zodpovedný za vykonávanie disciplinárnych právomocí voči svojim členom a za vydávanie stanovísk k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa jej právomocí.

Viac informácií sa nachádza na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.osae.pt/.

Výkonné subjekty

Exekútori sú odborníci, ktorým sa na vnútroštátnej úrovni udeľujú právomoci vykonávať činnosti v oblasti presadzovania práva v občianskych veciach. Sú nezávislými a nestrannými odborníkmi a nezastupujú žiadnu zo strán, ale sú zodpovedné za vykonanie všetkých formalít na výkon rozhodnutia vrátane zaistenia, doručovania písomností, oznámení a predaja zaisteného majetku. V niektorých prípadoch ich úlohy môže vykonávať súdny úradník.

Súdnych exekútorov vymenúva strana, ktorá žiada o výkon rozhodnutia, alebo súd.

Súdni exekútori musia mať diplom zo štúdia právnych zástupcov alebo z oblasti práva a musia:

 • Máte portugalskú štátnu príslušnosť;
 • Sa na nich nevzťahuje žiadne z obmedzení stanovených v stanovách právneho zástupcu a exekútorského zboru alebo v advokátskej komore;
 • Neboli za posledných desať rokov zahrnuté do oficiálneho verejného zoznamu dlžníkov;
 • Úspešne absolvovali stáž exekútora;
 • Absolvoval skúšku pre právnych asistentov po tom, ako pracoval viac ako tri roky ako súdny exekútor a získal kladné stanovisko od Komisie pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Zaregistrujte sa v príslušnom profesijnom združení do troch rokov od úspešného ukončenia stáže;
 • Má minimálne štruktúry a prostriedky na spracovanie údajov definované nariadením schváleným valným zhromaždením.

Rada právnych zástupcov a exekučných zástupcov a špecializovaný College of Enforcement Agents (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) sú orgány zodpovedné za reguláciu tohto povolania.

CAAJ, ktorý je nezávislý od právneho zástupcu a exekútora, je orgánom zodpovedným za dohľad a výkon disciplinárneho konania nad exekútormi.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na týchto webových sídlach:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.osae.pt/ aOdkaz sa zobrazí v novom okne.

Notári

Notári sú odborníci, ktorí sú oprávnení vykonávať úlohy v určitom právnom kontexte a zohrávajú významnú úlohu v obchode, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Notári sú oprávnení:

 • Vypracovávanie súkromných zmlúv a poskytovanie poradenstva stranám pri súčasnom dodržiavaní povinnosti zaobchádzať s každou z nich spravodlivo. Pri vyhotovovaní úradných dokumentov je notár zodpovedný za zákonnosť týchto dokumentov a za poradenstvo, ktoré poskytuje. Informuje strany o dôsledkoch a následkoch povinností, ku ktorým sa zaviažu,
 • Vykonávať právne transakcie dohodnuté v ich prítomnosti. Listina sa môže potom môže zaznamenať priamo do úradných záznamov alebo vymáhať, ak jedna zo strán nesplní svoje povinnosti, bez predchádzajúceho zásahu sudcu,
 • Konať ako mediátori nestranným spôsobom a v plnom súlade so zákonom s cieľom umožniť stranám dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu;
 • Vypracovať dokumenty a podmienky inventarizačného konania s výnimkou tých záležitostí, o ktorých sa nesmie rozhodovať v inventarizačných konaniach z dôvodu povahy alebo právnej alebo faktickej zložitosti veci; o týchto otázkach musí rozhodnúť sudca okresného súdu (tribunal de comarca), ktorý je príslušný pre notársku prokuratúru, kde bolo konanie podané (zákon č. 23/2013 z 5. marca 2013, ktorým sa schválil právny rámec pre inventarizačné konanie, udelil notárom túto právomoc, čím sa vytvoril systém spoločných právomocí).

Reforma notárskeho povolania a následná privatizácia sektora znamenajú, že notári zohrávajú dvojakú úlohu: sú verejnými činiteľmi a tiež liberálnymi odborníkmi, ale už nie sú štátnymi zamestnancami.

Ako verejní činitelia sú notári pod záštitou ministerstva spravodlivosti, ktoré má regulačné právomoci a má tiež právomoc prijímať disciplinárne opatrenia voči notárom. Vzhľadom na nové slobodné povolanie notárov notárska komora od roku 2006 reguluje v partnerstve s ministerstvom spravodlivosti dodržiavanie etických zásad, ktoré musia dodržiavať profesionáli, ktorí sa na ňom podieľajú, a zabezpečuje sledovanie verejných záujmov, ktoré sú jeho základom, bez toho, aby boli dotknuté právomoci zásahu, ktoré sú vzhľadom na povahu povolania stanovené zákonom pre ministerstvo spravodlivosti.

Viac informácií je k dispozícii na: Odkaz sa zobrazí v novom okneHttp://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konzervatívci

Registrátori sú verejní činitelia zodpovední za registráciu a zverejňovanie právnych úkonov a skutočností týkajúcich sa nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku, ktorý sa musí zaregistrovať, podnikateľskej činnosti a udalostí v živote ľudí. Ich úloha v podstate zahŕňa vykonávanie právnych kontrol uvedených skutočností a súvisiacich dokumentov a zabezpečenie toho, aby práva obsiahnuté v dokumentoch potvrdzujúcich skutočnosti, ktoré sa majú zaregistrovať, boli správne vymedzené a v súlade so zákonom stanoveným poradím registrácie; sú tiež zodpovedné za zverejnenie týchto informácií a môžu sa rozhodnúť, či právny úkon alebo skutočnosť zapíšu do registra alebo nie.

V závislosti od oblastí ich povinností môžu byť registrátormi:

 • Registrátori občianskeho registra (conservadores do registo civil), ktorých úlohy zahŕňajú definovanie a zverejnenie právnych skutočností a aktov týkajúcich sa života fyzických osôb. Medzi ich právomoci patrí registrácia činov, ako je narodenie, manželstvo, úmrtie, adopcia a vyhlásenie a stanovenie materstva/otcovstva, organizácia takých konaní, ako sú konania týkajúce sa rozvodu a rozluky na základe vzájomnej dohody, a vydávanie osvedčení a kópií zaregistrovaných dokumentov.
 • Registrátori katastra nehnuteľností (conservadores do registo predial), ktorí zverejňujú právne postavenie pozemkov a majetku s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií s nehnuteľnosťami.
 • Registrátori registra vozidiel (conservadores do registo de veículos), ktorých povinnosti sa týkajú zverejňovania práv na hnuteľný majetok, ktorý sa musí zaregistrovať (motorové vozidlá, lode a lietadlá) a ktorí propagujú právne postavenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.
 • Zapisovatelia obchodného registra (conservadores do registo commercial), ktorí zverejňujú právne postavenie samostatne zárobkovo činných osôb, obchodných spoločností, spoločností občianskeho práva, ktoré majú obchodnú formu, jednotlivých prevádzkarní s ručením obmedzeným a iných subjektov, ktoré musia byť zapísané do obchodného registra s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.

Ide o požiadavky na získanie prístupu k právnemu povolaniu portugalskou univerzitou alebo rovnocennou akademickou kvalifikáciou, ako aj na vykonávanie skúšok spôsobilosti, rozšírené vysokoškolské štúdium, v ktorom sa rozvíjajú právne/registrované záležitosti, ktoré sú relevantné pre výkon povolania, trvajúce 6 mesiacov a 1-ročnú stáž, po ktorej nasledujú verejné dôkazy. Všetky kroky v tomto procese podliehajú posúdeniu a v prípade nedostatočného vymáhania môžu viesť k vylúčeniu žiadateľa. Záverečná fáza je verejná súťaž, ktorú organizuje Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado).

Inštitút registrov a notárov je zodpovedný za riadenie, koordináciu, podporu, hodnotenie a dohľad nad činnosťou registračných úradov.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://irn.justica.gov.pt/.

Administratívni úradníci Súdneho dvora

Súdni exekútori tvoria skupinu zamestnancov súdov, ktorí pracujú na podporu konania pred súdmi alebo prokuratúrou. Pojem súdny úradník však stále zahŕňa počítačový, administratívny, technický a odborný personál.

Prístup k kariére súdneho úradníka začína vstupnou úlohou pomocného úradníka (escrivão auxiliar) v súdnictve a pomocného súdneho úradníka (técnico de justiça auxiliar) v prokuratúre.

Zamestnanci súdnych úradníkov sa riadia služobným poriadkom stanoveným v súčasnom znení zákonného dekrétu č. 343/1999 z 26. augusta 2007 a výkon ich funkcií zohráva významnú úlohu v medzinárodnej právnej spolupráci, najmä pri vykonávaní európskych nariadení a smerníc.

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça) je orgánom ministerstva spravodlivosti zodpovedným za nábor, riadenie a výkon súdnych úradníkov.

Rada súdnych úradníkov (Conselho dos Oficiais de Justiça) je orgánom povereným posudzovaním odborných zásluh súdnych úradníkov a vykonávaním disciplinárnej právomoci nad nimi.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediátori

V článku 2 písm. b) zákona 29/2013 z 19. apríla 2013 sa mediátor vymedzuje ako „nestranná a nezávislá tretia osoba, ktorá nemá právomoc nariadiť stranám, ktoré sú príjemcami mediácie, konanie, ktoré im pomáha dosiahnuť konečnú dohodu v spornej veci“. Tento zákon tiež stanovuje postavenie sprostredkovateľa na výkon jeho činnosti v Portugalsku a zaradenie tohto sprostredkovateľa do zoznamov každého z verejných systémov mediácie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom výberového konania, ktorého nariadenie bolo schválené vyhláškou č. 282/2010 z 25. mája.

Činnosť mediátora má veľký význam, pretože pomáha stranám pri budovaní dohody prispieva k udržiavaniu a v niektorých prípadoch k obnoveniu sociálneho zmieru. V Portugalsku existujú špecializovaní mediátori, ktorí sa zaoberajú rodinnými, pracovnými a trestnými záležitosťami. V oblasti mediácie nie sú aktívne žiadne mimovládne organizácie, existujú však súkromné združenia, ktoré mediátorom poskytujú služby v oblasti mediácie a odbornej prípravy.

Neexistuje celoštátny etický kódex mediátorov, Uvedený zákon o mediácii však obsahuje kapitolu o právach a povinnostiach mediátora, ktorý musí konať aj v súlade so zásadami stanovenými v Európskom kódexe správania pre mediátorov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ich odbornej prípravy.

Správanie mediátorov monitoruje verejný systém mediácie v troch častiach: občianske, pracovné a trestné veci. Každú časť systému verejnej mediácie spravuje verejný orgán, ktorý je uvedený v stanovách orgánu.

V Portugalsku mediátori nedostávajú odbornú prípravu od verejného orgánu, ale sú vyškolení súkromnými subjektmi, ktoré sú certifikované Generálnym riaditeľstvom pre justičnú politiku (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) v súlade s vykonávacím nariadením č. 345/2013 z 27. novembra 2013 s osobitným zameraním na dodržiavanie rámca kvality.

DGPJ prostredníctvom svojho Úradu pre alternatívne riešenie sporov (GRAL) spravuje verejné mediačné systémy. Hoci neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora, vedie zoznamy mediátorov a mediátori sa môžu pripojiť k týmto zoznamom účasťou na výberovom konaní stanovenom v pravidlách schválených vykonávacím nariadením č. 282/2010 z 25. mája 2010.

Viac informácií nájdete tu: http://www.dgpj.mj.pt/. Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgpj.mj.pt/

Súdni správcovia (Addores Judiciais)

Justičný správca je zodpovedný za dohľad a usmerňovanie úkonov, ktoré sú súčasťou osobitného procesu revitalizácie, ako aj za správu alebo likvidáciu konkurznej podstaty v insolvenčnom konaní, a je zodpovedný za vykonávanie všetkých úkonov, ktoré mu boli zverené zákonom a zákonom. V závislosti od úloh, ktoré budú vykonávať počas konania, sa vymenuje dočasný súdny správca, správca konkurznej podstaty alebo splnomocnenec.

Úloha súdneho správcu je stanovená v zákone č. 22/2013 z 26. februára 2013.

Justičný správca musí:

 1. Mať príslušný vysokoškolský titul a príslušnú odbornú prax;
 2. Absolvovať 6-mesačnú povýšenú stáž;
 3. Úspešne absolvovať prijímací test osobitne určený na posúdenie znalostí získaných počas stáže;
 4. Sa nenachádzajú v situácii, ktorá je nezlučiteľná s ich pracovnými povinnosťami;
 5. Byť vhodné pre dané povolanie.

Komisia pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) je zodpovedná za postup prijímania súdnych správcov a monitoruje ich prácu.

Viac informácií Odkaz sa zobrazí v novom oknena https://caaj.justica.gov.pt/

Referent priemyselného vlastníctva (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Úradník priemyselného vlastníctva je technik priemyselného vlastníctva, ktorému môžu spoločnosti a jednotlivci pomôcť lepšie brániť svoje práva a záujmy v tejto oblasti.

Úradníci priemyselného vlastníctva sú tí, ktorí sú uznaní inštitútom Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., aby vykonávali úkony priemyselného vlastníctva v mene a v záujme svojich klientov a zložiek bez splnomocnenia.

Prístup k tejto činnosti v Portugalsku upravuje zákonný dekrét č. 15/95 z 24. januára 2009 (v znení zmien) a vyhláška č. 1200/2010 z 29. novembra v znení vyhlášky č. 239/2013 z 25. júla 2013.

Viac informácií nájdete na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne služby (pro bono)

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s advokátskou komorou a miestnymi orgánmi zabezpečuje na celom portugalskom území existenciu úradov pre právne poradenstvo (Gabinetes de Consulta Jurídica), kde môžu občania dostávať bezplatné právne poradenstvo od právnikov. Zoznam týchto úradov spolu s príslušnými kontaktnými údajmi je k dispozícii online (okrem iných miest) na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre justičnú politiku (vnútorná stránka).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgpj.justica.gov.pt/


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 15/09/2020