Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Il-professjonijiet legali - Portugall

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: middelmatig

Vindt u deze vertaling nuttig?

Din il-paġna tagħtik deskrizzjoni ġenerali tal-professjonijiet legali fil-Portugall.


Il-professjonijiet legali

L-imħallfin tal-qorti ġudizzjarja u l-imħallfin tal-qorti amministrattiva u fiskali

Prosekuturi

Avukati

Konsulenti legali

Solicitors

Aġenti eżekutanti#n06

In-nutara

Il-Konservattivi

Skrivani tal-Qorti

Medjaturi

Amministraturi ġudizzjarji ( Administradores Judiciais)

Uffiċjal tal-proprjetà industrijali ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali mingħajr ħlas (pro bono)

L-imħallfin tal-qorti ġudizzjarja u l-imħallfin tal-qorti amministrattiva u fiskali

Kif stipulat fil-Kostituzzjoni Portugiża, l-imħallfin jifformaw parti minn korp sovran — il-Qrati.

L-imħallfin huma marbuta biss mil-liġi u jamministraw il-ġustizzja f’isem il-poplu.

L-imħallfin tal-qorti ġudizzjarja huma rregolati mill-Kostituzzjoni u mill-Istatut tal-Imħallfin tal-Qorti Ġudizzjarja (Estatuto dos Magistrados Judiciais). B’konformità mal-ġerarkija tal-qrati rispettivi, hemm tliet tipi ta’ mħallef tal-qorti ġudizzjarja:

 • Imħallfin tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja (Supremo Tribunal de Justiça), imsejħin Conselheiros;
 • Imħallfin tal-Qrati tal-Appell (Tribunais das Relações), maħtura bħala Desembargadores;
 • Imħallfin tal-1 istanza, magħrufa bħala Juízes de Direito.

L-imħallfin tal-qorti amministrattiva u fiskali huma rregolati mill-Kostituzzjoni, mill-Istatut tal-Qrati Amministrattivi u Fiskali (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) u fuq bażi sussidjarja mill-Istatut tal-Imħallfin tal-Qorti Ġudizzjarja (Estatuto dos Magistrados Judiciais). B’konformità mal-ġerarkija tal-qrati rispettivi, hemm tliet tipi ta’ mħallef tal-qorti amministrattiva u fiskali:

 • L-imħallfin tal-Qorti Amministrattiva Suprema (Supremo Tribunal Administrativo), imsejħin Conselheiros;
 • L-imħallfin tal-Qrati Amministrattivi Ċentrali, imsejħin Desembargadores;
 • L-imħallfin tal-qorti amministrattiva distrettwali u tal-qorti fiskali, imsejħin Juízes de Direito.

L-aċċess għall-professjoni ta’ mħallef huwa proċess fi tliet stadji li jinkludi kompetizzjoni pubblika, kors ta’ taħriġ teoretiku u prattiku mwettaq fiċ-Ċentru għall-Istudji Ġudizzjarji (Centro de Estudos Judiciários), u apprendistat. Jekk itemmu u jgħaddu mit-tliet stadji, jinħatru Juízes de Direito.

L-imħallfin ikomplu jitħarrġu tul il-karriera tagħhom.

Il-Kunsill Għoli għall-Ġudikatura (Conselho Superior da Magistratura) iwettaq spezzjonijiet regolari fil-qrati tal-prim’ istanza, u l-Kunsill Għoli għall-Qrati Amministrattivi u tat-Taxxa (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) jagħmel l-istess għal imħallfin f’dawn il-qrati. Wara kull spezzjoni, l-imħallfin ikunu kklassifikati skont il-mertu bħala tajbin ħafna, tajbin b’mod distint, tajbin, suffiċenti u medjokri. Jekk imħallef jiġi kklassifikat bħala “medjokri”, huwa jiġi sospiż minn dmirijietu u ssir inkjesta biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tiegħu għal dan ix-xogħol.

Il-Kunsill Superjuri tal-Ġudikatura u l-Kunsill Superjuri għall-Qrati Amministrattivi u Fiskali huma responsabbli għall-ħatra, il-kollokament, it-trasferiment, il-promozzjoni u t-teħid ta’ azzjonijiet dixxiplinari fir-rigward ta’ mħallfin tal-qrati ġudizzjarji u l-qrati amministrattivi u fiskali.

Sabiex jiġi żgurat li l-imħallfin ikunu indipendenti u imparzjali, il-Kostituzzjoni tistabbilixxi li l-imħallfin ma jistgħux iwettqu dmirijiet oħra, kemm pubbliċi kif ukoll privati, bl-eċċezzjoni ta’ tagħlim mhux imħallas jew riċerka xjentifika fil-qasam tal-liġi. l-imħallfin jistgħu jiġu trasferiti, sospiżi, irtirati jew imneħħija biss fil-każijiet stipulati fil-liġi; huma ma jinżammux responsabbli għad-deċiżjonijiet tagħhom, ħlief fejn il-liġi tistipula l-eċċezzjonijiet.

Aktar informazzjoni tinsab fuq https://www.csm.org.pt/ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidauIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.cstaf.pt/.

Prosekuturi

Il-prosekuturi fis-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika jirrappreżentaw l-Istat, imexxu l-prosekuzzjonijiet u jiddefendu l-istat tad-dritt demokratiku u l-interessi ddeterminati mil-liġi. Il-prosekuturi pubbliċi għandhom l-istatut u l-awtonomija tagħhom kif previst mil-liġi.

L-aċċess għall-professjoni ta’ prosekutur pubbliku huwa permezz ta’ kompetizzjoni pubblika, li tikkonsisti f’testijiet tal-għarfien, valutazzjoni tas-CV u eżami psikoloġiku, li lkoll isiru fiċ-Ċentru għall-Istudji Ġudizzjarji (Centro de Estudos Judiciários).

Il-kandidati li jgħaddu jinħatru bħala apprendisti (auditores de justiça). Ladarba jlestu t-taħriġ teoretiku u prattiku fiċ-Ċentru għall-Istudji Ġudizzjarji, jinħatru deputati prosekuturi apprendisti.

Il-karriera ta’ prosekutur pubbliku tikkonsisti f’ħames livelli, elenkati f’ordni ġerarkiku:

 • Prosekutur-Ġenerali (Procuradoral da República);
 • Viċi Prosekutur Ġenerali (Viċi Prokuratur Geral da República);
 • Deputat Prosekutur Ġenerali (Procurador Geral Adjet);
 • Prosekutur;
 • Prosekutur tal-Viċi Repubblika.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali (Procuradoria-Geral da República) huwa l-ogħla korp fis-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika u huwa ppresedut mill-Prosekutur Ġenerali. dan jinkludi wkoll il-Kunsill Għoli tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Conselho Superior do Ministério Público), il-Kunsill Konsultattiv, konsulenti legali uffiċjali u servizzi ta’ appoġġ.

Il-Kunsill Superjuri tas-Servizz tal-Prosekuzzjoni Pubblika huwa responsabbli għall-ħatra, il-kollokament, it-trasferiment u l-promozzjoni tal-prosekuturi pubbliċi u għat-teħid ta’ azzjonijiet dixxiplinari kontrihom.

Aktar tagħrif jista’ jinkiseb fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.ministeriopublico.pt/.

Avukati

L-avukati huma professjonisti ġuridiċi li, ladarba jirreġistraw ruħhom mal-Kamra tal-Avukati, jipprovdu rappreżentanza ġuridika u pariri legali, li jikkonsistu fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tan-normi ġuridiċi fuq talba ta’ parti terza.

Ir-reġistrazzjoni mal-Kamra tal-Avukati (Ordem dos Advogados) fil-Portugall hija meħtieġa biex persuna tkun tista’ taħdem bħala avukat.

Biex wieħed ikollu aċċess għall-professjoni, jeħtieġ li:

 • Ikollu lawrja fil-liġi Portugiża jew kwalifika fil-liġi ta’ livell universitarju minn barra l-Portugall, jekk din il-kwalifika titqies li tkun ekwivalenti għal lawrja jew tkun ġiet rikonoxxuta bħala tal-istess livell;
 • Jagħmel 18-il xahar apprendistat, li jinkludi żewġ stadji ta’ taħriġ: il-fażi ta’ taħriġ inizjali li ddum 6-il xahar u l-fażi ta’ taħriġ addizzjonali li ddum 12-il xahar;
 • Jgħaddi mill-eżami miktub u dak orali tal-Avukatura.

Iċ-ċittadini barranin li kisbu l-lawrja tagħhom fil-Portugall jistgħu jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati Portugiża bl-istess mod bħaċ-ċittadini Portugiżi, sakemm il-pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom jagħti drittijiet identiċi liċ-ċittadini Portugiżi.

L-avukati minn Stati Membri oħrajn tal-UE li jixtiequ jistabbilixxu ruħhom b’mod permanenti, bil-ħsieb li jaħdmu fil-Portugall bit-titolu professjonali tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom, iridu jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati. F’każijiet bħal dawn, huma jistgħu jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fil-qorti biss taħt il-gwida ta’ avukat li jkun irreġistrat mal-Kamra tal-Avukati. Jekk iridu jaħdmu bħala avukati bl-istess drittijiet u dmirijiet tal-avukati Portugiżi, iridu jirreġistraw mal-Kamra tal-Avukati u jridu joqogħdu għal eżamijiet bil-kitba u orali bil-Portugiż.

Il-Kamra tal-Avukati hija l-assoċjazzjoni pubblika rappreżentattiva tal-professjonisti li, skont l-istatut tagħha, tipprattika bħala avukat. Hija tiżgura aċċess għal-liġijiet, tirregola l-professjoni u tieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront ta’ avukati u ta’ avukati apprendisti (l-uniku korp li jagħmel hekk), tħares ir-rwol soċjali, id-dinjità u l-prestiġju tal-professjoni u tippromwovi aċċess għall-għarfien u l-applikazzjoni tal-liġi.

Aktar tagħrif jista’ jinkiseb fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://portal.oa.pt/.

Konsulenti legali

Fis-sistema ġuridika Portugiża, m’hemm l-ebda distinzjoni bejn avukati u konsulenti legali.

Solicitors

L-aġenti legali huma professjonisti indipendenti li jipprovdu lill-klijenti tagħhom parir legali u rappreżentanza legali fil-qorti, fil-limiti imposti mill-istatut u l-leġiżlazzjoni proċedurali tagħhom. huma jistgħu jirrappreżentaw lill-partijiet fil-qorti kull meta r-rappreżentanza legali minn avukat (advogado) ma tkunx obbligatorja.

Il-prokuraturi legali jistgħu anke jirrappreżentaw legalment liċ-ċittadini u n-negozji barra mill-qorti, pereżempju, quddiem l-amministrazzjoni fiskali, fl-uffiċċji notarili, fl-uffiċċji tar-reġistraturi u quddiem il-korpi tal-amministrazzjoni pubblika.

Biex wieħed ikollu aċċess għall-professjoni, jeħtieġ li:

 • Ikollhom lawrja fil-liġi rikonoxxuta uffiċjalment u ma jkunux reġistrati mal-Assoċjazzjoni tal-Avukati, jew ikollhom lawrja uffiċjali rikonoxxuta fi studji ta’ aġenti legali. ċittadini barranin ta’ Stat Membru ieħor tal-UE għandu jkollhom il-kwalifiki akkademiċi u professjonali meħtieġa legalment biex jeżerċitaw il-professjoni fl-Istat ta’ oriġini rispettiv tagħhom;
 • Jagħmel apprendistat li jdum bejn 12 u 18-il xahar;
 • Jikseb referenzi xierqa matul l-apprendistat, ipprovdut minn ma’ min ikun għamel l-apprendistat u ċ-ċentri tal-apprendistat, u jgħaddi minn eżami nazzjonali stabbilit skont ir-regoli rilevanti.

Ir-reġistrazzjoni ta’ professjonisti minn Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew taż-Żona Ekonomika Ewropea fil-kulleġġ ta’ konsulenti legali hija rregolata mil-Liġi Nru 9/2009 tat-4 ta’ Marzu, fil-verżjoni attwali tagħha.

L-ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) hija l-assoċjazzjoni pubblika li tirrappreżenta lil dawn il-professjonisti tal-liġi. Hija responsabbli, fost l-oħrajn, biex teżerċita setgħat dixxiplinari fuq il-membri tagħha u biex tagħti opinjonijiet dwar abbozzi ta’ leġiżlazzjonijiet marbuta mal-kompetenzi tagħha.

Tista’ ssib iktar informazzjoni hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.osae.pt/.

Aġenti eżekutanti

L-aġenti tal-eżekuzzjoni huma professjonisti li jingħataw setgħat fil-livell nazzjonali biex iwettqu attivitajiet ta’ eżekuzzjoni ċivili. Dawn huma professjonisti indipendenti u imparzjali u ma jirrappreżentaw l-ebda waħda mill-partijiet, iżda huma responsabbli biex iwettqu l-formalitajiet kollha għall-infurzar, inkluż is-sekwestru, in-notifika ta’ dokumenti, l-avviżi u l-bejgħ ta’ assi maqbuda. F’xi każijiet id-dmirijiet tagħhom jistgħu jsiru minn uffiċjal tal-qorti.

L-aġenti tal-eżekuzzjoni jinħatru mill-parti li tkun qed titlob l-eżekuzzjoni jew mill-qorti.

L-aġenti tal-eżekuzzjoni jridu jkollhom lawrja fl-istudji tal-prokuraturi legali jew fil-liġi u:

 • Għandek nazzjonalità Portugiża;
 • Ma jridu jkunu koperti minn ebda restrizzjoni stipulata fl-Istatuti tal-Ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni jew tal-Kamra tal-Avukati;
 • Ma jridux ikunu inklużi fil-lista pubblika uffiċjali tad-debituri fl-aħħar għaxar snin;
 • Iridu jkunu temmew b’suċċess l-apprendistat ta’ aġent tal-eżekuzzjoni;
 • Iridu jagħmlu l-eżami għal assistenti ġuridiċi wara li jkunu ħadmu għal iktar minn tliet snin bħala aġenti tal-eżekuzzjoni u jirċievu opinjoni favorevoli mill-Kummissjoni għall-Assistenti Ġuridiċi (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Iridu jirreġistraw ruħhom mal-assoċjazzjoni professjonali rilevanti fi żmien tliet snin minn meta jtemmu b’suċċess l-apprendistat tagħhom;
 • Għandu strutturi u mezzi ta’ pproċessar ta’ data minimi definiti minn regolament approvat mil-laqgħa ġenerali.

L-ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni u l-Kulleġġ Speċjalizzat tal-Aġenti tal-Eżekuzzjoni (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) huma l-korpi responsabbli biex jirregolaw il-professjoni.

Is-CAAJ, li huwa indipendenti mill-Ordni tal-Prokuraturi Legali u l-Aġenti tal-Eżekuzzjoni, huwa l-korp responsabbli għas-sorveljanza u l-eżerċizzju ta’ azzjonijiet dixxiplinari fuq l-aġenti tal-eżekuzzjoni.

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is-siti elettroniċi li ġejjinIl-link jinfetaħ f'tieqa ġdida: http://www.osae.pt/ u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://caaj.justica.gov.pt/.

In-nutara

In-nutara huma professjonisti speċjalizzati awtorizzati li jeżerċitaw funzjonijiet f’ċerti kuntest legali. huma għandhom rwol importanti fil-kummerċ, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali.

In-nutara għandhom is-setgħa li:

 • Li jfasslu ftehimiet privati u li jagħtu pariri lill-partijiet filwaqt li jissodisfaw l-obbligu li jittrattaw lil kull parti b’mod ġust. Fl-abbozzar ta’ dokumenti uffiċjali, in-nutar huwa responsabbli għal-legalità ta’ dawn id-dokumenti u għall-parir li jagħti. Hu għandu jinforma lill-partijiet dwar l-implikazzjonijiet u l-konsegwenzi tal-obbligi li jkunu deħlin għalihom.
 • Jeżegwixxu t-tranżazzjonijiet ġuridiċi maqbula fil-preżenza tagħhom. L-att jista’ imbagħad jiġi reġistrat direttament fir-reġistri uffiċjali, jew infurzat jekk wieħed mill-partijiet ma jissodisfax l-obbligi tiegħu, mingħajr l-intervent minn qabel tal-imħallef,
 • Jagħmluha ta’ medjaturi, b’mod imparzjali u b’konformità sħiħa mal-liġi, biex il-partijiet ikunu jistgħu jaslu għal ftehim aċċettabbli għal kulħadd;
 • Tfassal dokumenti għal u t-termini tal-proċedimenti tal-inventarju, ħlief għal dawk il-kwistjonijiet li m’għandhomx jiġu deċiżi fi proċedimenti tal-inventarju, minħabba n-natura jew il-kumplessità ġuridika jew fattwali tal-kwistjoni; tali kwistjonijiet għandhom jiġu deċiżi mill-imħallef tal-qorti distrettwali (tribunal de comarca) li għandu ġurisdizzjoni għall-uffiċċju tan-nutar fejn tressqu l-proċedimenti (il-Liġi Nru 23/2013 tal-5 ta’ Marzu 2013, li approvat il-Qafas Legali għal Proċeduri tal-Inventarju, ta nutara din is-setgħa, u b’hekk inħolqot sistema ta’ setgħat kondiviżi).

Ir-riforma tal-professjoni ta’ nutar u l-privatizzazzjoni konsegwenti tas-settur ifissru li n-nutara għandhom rwol doppju: huma uffiċjali pubbliċi kif ukoll professjonisti liberi imma ma għadhomx impjegati taċ-ċivil.

Bħala uffiċjali pubbliċi, in-nutara jaqgħu taħt l-awspiċi tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li għandu setgħat regolatorji, kif ukoll għandu s-setgħa li jieħu passi dixxiplinari kontra n-nutara. Fid-dawl tal-professjoni l-ġdida ta’ nutara, mill-2006, il-Kamra tan-Nutara ilha tirregola fi sħubija mal-Ministeru tal-Ġustizzja, f’termini ta’ żgurar ta’ konformità mal-prinċipji etiċi li għandhom jiġu segwiti mill-professjonisti involuti fiha u li tiżgura l-insegwiment tal-interessi pubbliċi sottostanti għaliha, mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta’ intervent li, fid-dawl tan-natura tal-professjoni, huma previsti mil-liġi lill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Aktar informazzjoni disponibbli fuq: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHTTP:// www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Il-Konservattivi

Ir-reġistraturi huma uffiċjali pubbliċi b’responsabbiltà għar-reġistrazzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ fatti u atti ġuridiċi relatati mal-proprjetà immobbli, il-proprjetà mobbli li trid tkun irreġistrata, l-attivitajiet u l-avvenimenti tan-negozju fil-ħajjiet tan-nies. Ir-rwol tagħhom jinvolvi essenzjalment it-twettiq ta’ kontrolli legali fir-rigward tad-dokumenti msemmija hawn fuq u d-dokumenti relatati u l-iżgurar li d-drittijiet li jinsabu fid-dokumenti li jiċċertifikaw il-fatti li għandhom jiġu rreġistrati huma definiti b’mod korrett u jikkonformaw mal-ordni ta’ reġistrazzjoni stipulat legalment; huma responsabbli wkoll għall-pubblikazzjoni ta’ din l-informazzjoni u jistgħu jiddeċiedu jekk għandhomx jidħlu jew le fl-att jew il-fatt legali fir-reġistru.

Skont l-oqsma tas-suġġetti tad-doveri tagħhom, ir-reġistraturi jistgħu jkunu:

 • Reġistraturi għar-reġistru ċivili (conservadores do registo civil), li dmirijiethom jinvolvu d-definizzjoni u l-pubblikazzjoni ta’ fatti u atti ġuridiċi marbuta mal-ħajjiet ta’ persuni fiżiċi. Il-kompetenza tagħhom tinkludi r-reġistrazzjoni ta’ atti bħat-twelid, iż-żwieġ, il-mewt, l-adozzjoni u d-dikjarazzjoni u l-istabbiliment tal-maternità/il-paternità; l-organizzazzjoni ta’ proċedimenti bħal dawk relatati mad-divorzju u s-separazzjoni kunsenswali; u l-ħruġ ta’ ċertifikati u kopji ta’ dokumenti rreġistrati.
 • Reġistraturi għar-reġistru tal-artijiet (conservadores do registo predial), li jippubblikaw l-istatus ġuridiku tal-artijiet u tal-proprjetajiet bil-ħsieb li jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt tat-tranżazzjonijiet tal-proprjetajiet.
 • Reġistraturi għar-reġistru tal-vetturi (conservadores do registo de veículos), li d-dmirijiet tagħhom huma relatati mal-pubblikazzjoni tad-drittijiet għall-proprjetà mobbli li trid tkun irreġistrata (vetturi bil-mutur, vapuri u inġenji tal-ajru) u li jippubblikaw l-istatus ġuridiku ta’ vetturi bil-mutur u karrijiet bil-ħsieb li tkun żgurata ċ-ċertezza tad-dritt tat-tranżazzjonijiet.
 • Reġistraturi għar-reġistru kummerċjali (conservadores do registo commercial), li jippubblikaw l-istatus ġuridiku ta’ kummerċjanti waħdiena, kumpaniji kummerċjali, kumpaniji tad-dritt ċivili li għandhom forma kummerċjali, stabbilimenti individwali ma’ entitajiet b’responsabbiltà limitata u entitajiet oħrajn li jridu jkunu rreġistrati fir-reġistru kummerċjali bil-ħsieb li tkun żgurata ċ-ċertezza tad-dritt tat-tranżazzjonijiet.

Huma rekwiżiti biex jinkiseb aċċess għall-professjoni fil-liġi minn università Portugiża jew minn kwalifika akkademika ekwivalenti, kif ukoll biex isiru testijiet tal-aptitudni, kors ta’ estensjoni universitarja li jkun qed jiżviluppa l-kwistjonijiet legali/reġistrati li huma rilevanti għall-eżerċizzju tal-professjoni, li jdum 6-il xahar, u traineeship ta’ 1 snin, segwit minn evidenza pubblika. Il-passi kollha f’dan il-proċess huma soġġetti għal valutazzjoni u jistgħu jwasslu għall-esklużjoni tal-applikant f’każ ta’ nuqqas ta’ rkupru. L-istadju finali huwa kompetizzjoni pubblika organizzata mill-Istitut tar-Reġistri u tan-Nutara (Instituto dos Registos e do Notariado).

L-Istitut tar-Reġistri u tan-Nutara huwa responsabbli mid-direzzjoni, il-koordinazzjoni, l-appoġġ, l-evalwazzjoni u s-sorveljanza tal-attività tal-uffiċċji tar-reġistri.

Informazzjoni addizzjonali tinsab hawn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://irn.justica.gov.pt/.

Skrivani tal-Qorti

Il-bailiffs jikkostitwixxu grupp ta’ membri tal-persunal tal-qorti li jaħdmu b’appoġġ għall-proċedimenti quddiem il-qrati jew l-uffiċċji tal-prosekutur pubbliku. Madankollu, il-kunċett ta’ uffiċjal tal-ġustizzja għadu jinkludi persunal tal-informatika, amministrattiv, tekniku u professjonali.

L-aċċess għall-karriera ta’ uffiċjal tal-qorti jibda bir-rwoli fil-livell tad-dħul ta’ skrivan awżiljarju (escrivão auxiliar) fis-servizz ġudizzjarju u skrivan awżiljarju legali (técnico de justiça auxililar) fis-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika. l-aċċess huwa miftuħ għal persuni li lestew kors ta’ taħriġ professjonali u li ġew approvati permezz ta’ proċedura ta’ ammissjoni.

Il-persunal tal-ġustizzja huwa rregolat mir-Regolamenti tal-Persunal stabbiliti fil-verżjoni attwali tad-Digriet Liġi Nru 343/1999 tal-26 ta’ Awwissu 2007 u l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom għandu rwol sinifikanti fil-kooperazzjoni legali internazzjonali, b’mod partikolari fl-implimentazzjoni tar-regolamenti u d-direttivi Ewropej.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça) huwa l-korp tal-Ministeru tal-Ġustizzja responsabbli mir-reklutaġġ, mill-ġestjoni u mill-amministrazzjoni tal-funzjonarji tal-ġustizzja.

Il-Kunsill tal-Uffiċjali tal-Ġustizzja (Conselho de Oficiais de Justiça) huwa l-korp responsabbli mill-valutazzjoni tal-mertu professjonali tal-uffiċjali tal-ġustizzja, u mill-eżerċizzju ta’ awtorità dixxiplinarja fil-konfront tagħhom.

Għal aktar informazzjoni, ara l-informazzjoni disponibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Medjaturi

Fl-Artikolu 2(b) tal-Liġi 29/2013 tad-19 ta’ April 2013, medjatur huwa ddefinit bħala “(...) parti terza imparzjali u indipendenti, bl-ebda setgħa li timponi azzjoni fuq partijiet li jirċievu l-medjazzjoni, li tgħinhom jaslu għal ftehim finali dwar il-kwistjoni disputata.” Din il-liġi tipprovdi wkoll għall-istatus ta’ intermedjarju għall-eżerċizzju tal-attività tiegħu fil-Portugall u l-inklużjoni ta’ dan l-intermedjarju fil-listi ta’ kull waħda mis-sistemi ta’ medjazzjoni pubbliċi, imwettqa permezz ta’ proċedura ta’ selezzjoni, li r-regolament tagħha ġie approvat permezz tad-Digriet Nru 282/2010, tat-25 ta’ Mejju.

L-attività ta’ medjatur hija ta’ importanza kbira peress li tgħin lill-partijiet jibnu l-ftehim jikkontribwixxu għall-manutenzjoni u, f’xi każijiet, biex jerġa’ jkun hemm il-paċi soċjali. Fil-Portugall, hemm medjaturi speċjalisti li jittrattaw kwistjonijiet kriminali, industrijali u tal-familja. M’hemmx organizzazzjonijiet mhux governattivi attivi fil-medjazzjoni, iżda hemm assoċjazzjonijiet privati li jipprovdu medjazzjoni u servizzi ta’ taħriġ għall-medjaturi.

Ma hemm l-ebda kodiċi ta’ etika mal-pajjiż kollu għall-medjaturi, Madankollu, l-Att dwar il-Medjazzjoni msemmi hawn fuq fih kapitolu dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tal-medjatur, li għandu jaġixxi wkoll skont il-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropew għall-Medjaturi, li huwa parti integrali mit-taħriġ tagħhom.

L-imġiba tal-medjaturi hija mmonitorjata minn sistema ta’ medjazzjoni pubblika fi tliet partijiet: materji ċivili, tax-xogħol u kriminali. Kull parti tas-sistema ta’ medjazzjoni pubblika hija ġestita minn awtorità pubblika, li hija identifikata fl-istatut ta’ assoċjazzjoni tal-awtorità.

Fil-Portugall, il-medjaturi ma jirċevux taħriġ minn korp pubbliku; minflok, jitħarrġu minn korpi privati li huma ċċertifikati mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika dwar il-Ġustizzja (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) skont l-Ordni ta’ Implimentazzjoni Nru 345/2013 tat-27 ta’ Novembru 2013, b’enfasi partikolari fuq il-konformità mal-qafas ta’ kwalità.

Id-DGRJ, permezz tal-Uffiċċju għas-Soluzzjoni tat-Tilwim Alternattiv (GRAL), jamministra s-sistema ta’ medjazzjoni pubblika. għalkemm ma jipprovdix informazzjoni dwar kif jista’ jinstab medjatur, dan iżomm listi ta’ medjaturi, u l-medjaturi jistgħu jingħaqdu ma’ dawn il-listi billi jieħdu sehem fil-proċedura tal-għażla stipulata fir-regoli approvati bl-Ordni ta’ Implimentazzjoni Nru 282/2010 tal-25 ta’ Mejju 2010.

Tista’ ssib aktar informazzjoni hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dgpj.mj.pt/.

Amministraturi ġudizzjarji ( Administradores Judiciais)

L-amministratur ġudizzjarju għandu jkun responsabbli għas-superviżjoni u l-gwida tal-atti li jiffurmaw parti mill-proċess ta’ rivitalizzazzjoni speċjali, kif ukoll il-ġestjoni jew il-likwidazzjoni tal-patrimonju tal-insolvenza fil-proċedimenti ta’ insolvenza, u għandu jkun responsabbli biex iwettaq l-atti kollha mogħtija lilu mil-liġi u mil-liġi. Skont il-funzjonijiet eżerċitati fil-proċediment, jista’ jinħatar amministratur ġudizzjarju temporanju, amministratur tal-insolvenza jew fiduċjarju.

Ir-rwol tal-amministratur ġudizzjarju huwa stabbilit fil-Liġi Nru 22/2013 tas-26 ta’ Frar 2013.

Amministratur ġudizzjarju:

 1. Irid ikollu lawrja universitarja rilevanti u esperjenza professjonali xierqa;
 2. Isegwu traineeship promoss għal 6 xhur;
 3. Irid jgħaddi minn test tal-ammissjoni maħsub speċifikament biex jivvaluta l-għarfien miksub waqt l-apprendistat;
 4. Ma jridx ikun f’sitwazzjoni li tkun inkompatibbli mad-dmirijiet professjonali tiegħu;
 5. Irid ikun adatt għall-professjoni.

Il-Kummissjoni għall-Assistenti Ġuridiċi (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) hija responsabbli għall-proċedura ta’ ammissjoni għall-amministraturi ġudizzjarji u timmonitorizza xogħolhom.

Aktar tagħrif jinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuq https://caaj.justica.gov.pt/

Uffiċjal tal-proprjetà industrijali ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Uffiċjal tal-Proprjetà Industrijali huwa Tekniku tal-Proprjetà Industrijali, li għalih il-kumpaniji u l-individwi jistgħu jużaw biex jiddefendu aħjar id-drittijiet u l-interessi tagħhom f’dan il-qasam.

L-uffiċjali tal-proprjetà industrijali huma dawk li huma rikonoxxuti mill-Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., sabiex iwettqu atti ta’ proprjetà industrijali f’isem il-klijenti u l-kostitwenti tagħhom, u fl-interess tagħhom, mingħajr ebda prokura.

L-aċċess għal din l-attività fil-Portugall huwa rregolat mid-Digriet-Liġi Nru 15/95 tal-24 ta’ Jannar 2009 (kif emendat) u d-Digriet Nru 1200/2010 tal-29 ta’ Novembru, kif emendat bl-Ordni Nru 239/2013 tal-25 ta’ Lulju.

Aktar informazzjoni tista’ tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://inpi.justica.gov.pt/.

Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi legali mingħajr ħlas ( pro bono)

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, f’kooperazzjoni mal-Kamra tal-Avukati u mal-awtoritajiet lokali, jiżgura l-eżistenza, fit-territorju kollu Portugiż, ta’ Uffiċċju għall-Pariri Legali (Gabinetes de Consulta Jurídica), fejn iċ-ċittadini jistgħu jieħdu pariri legali mingħajr ħlas mingħand professjonisti fil-qasam legali. Tista’ ssib lista ta’ dawn l-uffiċċji, flimkien mad-dettalji ta’ kuntatt rilevanti, onlajn, inkluż fis-sit tad-Direttorat Ġenerali tal-Politika tal-Ġustizzja (www.dgpj.mj.pt).


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 26/08/2019