Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oikeusalan ammatit - Portugali

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Tällä sivulla on tietoa oikeusalan ammateista Portugalissa.


Oikeusalan ammatit

Yleisten tuomioistuinten sekä hallinto- ja verotuomioistuinten tuomarit

Syyttäjät

Asianajajat

Oikeudelliset neuvonantajat

Asianajajat

Täytäntöönpanosta vastaavat henkilöt ja toimielimet#n06

Notaarit

Konservatiivit

Oikeuden sihteerit

Sovittelijat

Selvittäjät#n11

Teollisuuden omaisuudesta vastaava virkamies ( Agence Oficial da Propriede Industrial)

Maksuttomia oikeudellisia palveluja tarjoavat organisaatiot

Yleisten tuomioistuinten sekä hallinto- ja verotuomioistuinten tuomarit

Portugalin perustuslain (constituição) mukaan tuomarit toimivat tuomioistuimissa, jotka ovat täysivaltaisia elimiä.

Tuomarit käyttävät oikeutta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yleisten tuomioistuinten tuomareiden toimintaa koskevat säännöt perustuvat perustuslakiin ja ammattikunnan omaan Estatuto dos Magistrados Judiciais -ohjesääntöön. Yleisten tuomioistuinten tuomarit voidaan jakaa kolmeen ryhmään tuomioistuinhierarkian mukaisesti:

 • Korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) tuomarit, jotka on nimetty Conselheiroiksi;
 • (Tribunais das Relações -ylioikeudet)
 • Tuomarit 1. oikeusasteessa (juízes de direito).

Hallinto- ja verotuomioistuinten tuomareiden toimintaa koskevat säännöt perustuvat perustuslakiin, hallinto- ja verotuomioistuinten Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais -ohjesääntöön ja toissijaisesti myös Estatuto dos Magistrados Judiciais -ohjesääntöön. Hallinto- ja verotuomioistuinten tuomarit voidaan jakaa kolmeen ryhmään tuomioistuinhierarkian mukaisesti:

 • Korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) tuomarit, jotka nimetään seuraavasti:
 • Hallinnollisten keskustuomioistuinten (tribunais centrais administrativos) tuomarit (desembargador)
 • Hallinnollisten piirituomioistuinten (tribunais administrativos de círculo) ja verotuomioistuinten (tribunais tributários) tuomarit (juíz de direito).

Tuomarin virkaan haetaan kolmivaiheisessa menettelyssä, joka koostuu julkisesta hakumenettelystä, teoreettisesta ja käytännön koulutuksesta Centro de Estudos Judiciários -oppilaitoksessa sekä harjoittelujaksosta. Nämä kolme vaihetta menestyksellisesti suorittaneet hakijat nimitetään alioikeuden tuomareiksi (juíz de direito).

Tuomarit jatkavat kouluttautumistaan koko uransa ajan.

Korkein tuomarineuvosto (Conselho Superior da Magistratura) tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä alioikeuksiin valvoakseen yleisten tuomioistuinten tuomareiden toimintaa. korkein hallinto- ja verotuomarineuvosto (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) valvoo puolestaan hallinto- ja verotuomioistuinten tuomareiden toimintaa. Tarkastuskäynnin päätteeksi tuomareiden pätevyyttä arvioidaan ja jokaiselle annetaan arvosana (muito bom, bom com distinção, bom, suficiente tai medíocre). Jos tuomarin ammatillinen pätevyys arvioidaan heikoksi (medíocre), tuomari pidätetään tehtävästään ja aloitetaan perusteellisempi pätevyyden kartoitus.

Korkeimmalla tuomarineuvostolla (Conselho Superior da Magistratura) ja korkeimmalla hallinto- ja verotuomarineuvostolla (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) on toimivalta valita, nimittää, siirtää ja ylentää tuomareita ja kohdistaa heihin kurinpitotoimia.

Tuomareiden riippumattomuus ja puolueettomuus varmistetaan perustuslailla. siinä säädetään, että tuomarit eivät voi ottaa vastaan muita julkisia tai yksityisiä tehtäviä, lukuun ottamatta opetustehtäviä, joista ei makseta korvausta, tai oikeusalan tieteelliseen tutkimukseen liittyviä tehtäviä. tuomarin voi siirtää toisiin tehtäviin, pidättää tehtävistään, siirtää eläkkeelle tai irtisanoa vain lainsäädännössä sallituissa tapauksissa. tuomarit voidaan asettaa syytteeseen tekemistään päätöksistä ainoastaan lainsäädännössä säädetyissä poikkeustilanteissa.

Lisätietoja on osoitteessa https://www.csm.org.pt/ Linkki avautuu uuteen ikkunaanjaLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.cstaf.pt/.

Syyttäjät

Syyttäjälaitoksessa (Ministério Público) toimivien oikeusalan ammattilaisten eli syyttäjien (magistrados do Ministério Público) tehtävänä on edustaa valtiota, ajaa rikoskanteita sekä puolustaa demokratiaa ja lainsäädännössä vahvistettuja intressejä. Syyttäjäkunnalla on oma ohjesääntönsä ja lakisääteinen autonomia.

Syyttäjän virkaan haetaan julkisessa hakumenettelyssä, joka koostuu alan tuntemusta mittaavista kokeista, ansioluettelon arvioinnista sekä psykologisista testeistä tuomarien koulutuksesta vastaavassa Centro de Estudos Judiciários -laitoksessa.

Valitut hakijat nimitetään tuomioistuinharjoittelijoiksi (auditores de justiça). Teoreettisen ja käytännön koulutuksen Centro de Estudos Judiciários -laitoksessa suorittaneet tuomioistuinharjoittelijat nimitetään harjoittelujaksoa suorittaviksi apulaissyyttäjiksi (procuradores-adjuntos).

Syyttäjälaitoksessa toimivan syyttäjän uralla on viisi porrasta, joiden järjestys on ylimmältä hierarkiatasolta lukien seuraava:

 • Valtakunnansyyttäjä (Procurador-Geral da República)
 • Varavaltakunnansyyttäjä (Vice-Procurador-Geral da República)
 • Apulaisvaltakunnansyyttäjä (Procurador-Geral Adjunto)
 • Syyttäjä
 • Apulaissyyttäjä.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on syyttäjälaitoksen ylin elin, ja sen puheenjohtajana toimii syyttäjälaitoksen ylin tuomarineuvosto (Conselho Superior do Ministério Público), neuvoa-antava neuvosto, viralliset oikeudelliset neuvonantajat ja tukipalvelut.

Syyttäjälaitoksen korkeimmalla neuvostolla on valtuudet valita, nimittää, siirtää ja ylentää syyttäjälaitoksen virkamiehiä sekä kohdistaa heihin kurinpitotoimia.

Lisätietoja on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ministeriopublico.pt/.

Asianajajat

Asianajajat (advogado) ovat Portugalin asianajajaliittoon (Ordem dos Advogados) kuuluvia oikeusalan ammattilaisia. he edustavat päämiestään tuomioistuimessa ja antavat oikeudellista neuvontaa, johon kuuluu lainsäädännön säännösten tulkinta ja soveltaminen.

Portugalissa tässä ammatissa voivat toimia ainoastaan asianajajat, jotka ovat Portugalin asianajajaliiton (Ordem dos Advogados) jäseniä.

Asianajajan ammattia voivat harjoittaa henkilöt,

 • Joilla on Portugalissa suoritettu oikeustieteen tutkinto tai jotka ovat suorittaneet ulkomailla korkeakouluopinnot, joiden katsotaan vastaavan kyseistä oikeustieteen tutkintoa tai jotka hyväksytään vastaavantasoiseksi koulutukseksi;
 • Harjoittelujakso kestää 18 kuukautta, ja siihen sisältyy koulutuksen kaksi vaihetta: ensimmäiset 6 kuukautta kestävät koulutusjaksot ja 12 kuukautta kestävä lisäkoulutusjakso;
 • Jotka ovat suorittaneet kirjallisen ja suullisen asianajajatutkinnon.

Portugalissa tutkinnon suorittanut ulkomaan kansalainen voi liittyä asianajajaliittoon samoin ehdoin kuin Portugalin kansalainen, jos maa, jonka kansalainen hän on, myöntää vastaavan oikeuden Portugalin kansalaiselle.

Jos muissa EU:n jäsenvaltioissa toimiluvan saaneet asianajajat haluavat sijoittautua pysyvästi Portugalin alueelle ja harjoittaa ammattiaan alkuperäisellä ammattinimikkeellään, heidän on ensin liityttävä Portugalin asianajajaliittoon. He voivat kuitenkin edustaa päämiestään portugalilaisissa tuomioistuimissa vain Portugalin asianajajaliittoon kuuluvan asianajajan ohjauksessa. Jos he haluavat harjoittaa asianajajan ammattia täysin samoin ehdoin kuin portugalilaiset asianajajat, heidän on asianajajaliittoon liityttyään suoritettava kirjallinen ja suullinen asianajajatutkinto portugalin kielellä.

Asianajajaliitto (Bar Association) on ammatinharjoittajien edustava julkinen järjestö, joka sen perussäännön mukaisesti toimii asianajajana. Se vastaa mm. oikeussuojan saatavuudesta, asianajotoimen sääntelystä ja harjoittamisesta, toteuttaa asianajajiin ja harjoittelua suorittaviin asianajajiin kohdistuvia kurinpitotoimia, varmistaa asianajajan ammatin yhteiskunnallisen aseman ja arvovallan säilymisen ja edistää lainsäädäntöä ja sen soveltamista koskevaa tiedonsaantia.

Lisätietoja on osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://portal.oa.pt/.

Oikeudelliset neuvonantajat

Portugalin oikeusjärjestyksessä ei tehdä eroa asianajajien ja oikeudellisten neuvonantajien (consultores jurídicos) välillä.

Asianajajat

Lakimiesammattien harjoittajat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka antavat asiakkailleen oikeudellista neuvontaa ja oikeudellista edustusta, heidän perussääntönsä ja prosessioikeuden asettamissa rajoissa. he voivat edustaa asianosaisia oikeudessa, jos asianajajan (advogado) oikeudellinen esittäminen ei ole pakollista.

Toimistoasianajajat voivat edustaa päämiehiään (yksityishenkilöitä tai yrityksiä) myös tuomioistuinten ulkopuolella, esimerkiksi verohallinnossa, notaarintoimistoissa, rekisteritoimistoissa ja julkishallinnon elimissä.

Asianajajan ammattia voivat harjoittaa henkilöt,

 • Joilla on virallisesti tunnustettu oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja joita ei saa rekisteröidä asianajajaliittoon tai joilla on jonkin toisen EU:n jäsenvaltion kansalainen, että heillä on oltava akateeminen ja ammatillinen pätevyys, jota tarvitaan ammatin harjoittamiseen alkuperävaltiossa;
 • Jotka ovat suorittaneet 12–18 kuukautta kestävän harjoittelun;
 • Jotka ovat saaneet harjoittelusta hyvät arvosanat sen valvojalta (patrono) ja järjestävältä laitokselta ja jotka ovat läpäisseet kansallisen kokeen, joka vastaa alan asettamia vaatimuksia.

Toimistoasianajajien kollegiossa olevasta toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta peräisin olevien ammatinharjoittajien rekisteröintiin sovelletaan 4. maaliskuuta annettua lakia nro 9/2009.

Toimistoasianajajien ja ulosottoviranomaisten liitto (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) on toimistoasianajajia edustava julkinen yhdistys. Se esimerkiksi käyttää kurinpitovaltaa jäseniinsä sekä antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista lakiehdotuksista.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.osae.pt/.

Täytäntöönpanosta vastaavat henkilöt ja toimielimet

Ulosottoviranomaiset (agentes de execução) ovat ammattilaisia, joilla on lakisääteiset valtuudet toteuttaa Portugalissa siviilioikeudelliseen pakkotäytäntöönpanoon liittyviä toimia. He ovat riippumattomia ja puolueettomia ammattilaisia, eivätkä edusta mitään menettelyn osapuolta. he hoitavat kaikki pakkotäytäntöönpanoon liittyvät muodollisuudet, kuten ulosmittaus, tiedoksianto, haasteet ja ulosmitatun omaisuuden myynti. Ulosottoviranomaisen tehtäviä voi joissakin tapauksissa hoitaa tuomioistuimen virkailija (oficial de justiça).

Ulosottoviranomaisen nimittää velkoja ulosottohakemuksessa tai tuomioistuin.

Ulosottoviranomaisena voivat toimia vain toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajat,

 • Sinulla on Portugalin kansalaisuus
 • Jotka eivät kuulu toimistoasianajajien ja ulosottomiesten liiton (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução) tai asianajajaliiton (Ordem dos Advogados) ohjesäännön mukaisten rajoitusten piiriin;
 • Joita ei ole viimeisten kymmenen vuoden aikana merkitty lakisääteiseen julkiseen velallisluetteloon;
 • Jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi alan harjoittelun;
 • Jotka ovat toimineet yli kolme vuotta ulosottotehtävässä, osallistuneet kokeeseen ja saaneet puoltavan lausunnon oikeudellisten avustajien lautakunnalta (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Jotka ovat hakeneet kolmen vuoden kuluessa harjoittelusta rekisteröintiä alan erityiskollegioon;
 • Sillä on vähimmäiskäsittelyrakenteet ja -keinot, jotka on määritelty yhtiökokouksen hyväksymässä asetuksessa.

Toimistoasianajajien ja ulosottomiesten liitto (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução) ja ulosottomiesten erityiskollegio (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) ovat ammattikunnan sääntelystä vastaavia elimiä.

Toimistoasianajajien ja ulosottomiesten liitosta riippumaton elin CAAJ vastaa ulosottoviranomaisten valvonnasta ja heitä koskevista kurinpitotoimista.

LisätietojaLinkki avautuu uuteen ikkunaan on sivuilla http://www.osae.pt/ ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://caaj.justica.gov.pt/.

Notaarit

Notaarit ovat erityisasiantuntijoita, joilla on oikeus suorittaa tehtäviä tietyissä oikeudellisissa puitteissa. notaarit ovat tärkeässä asemassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Notaarien tehtävänä on

 • Laatia yksityisiä sopimuksia ja ohjata osapuolia kohdellen kumpaakin osapuolta oikeudenmukaisesti. Laatiessaan virallisia asiakirjoja notaari on vastuussa niiden laillisuudesta sekä antamistaan ohjeista. Notaarin on tiedotettava osapuolille heidän velvoitteidensa vaikutuksista ja seurauksista.
 • Panna täytäntöön vahvistamansa oikeustoimet; Asiakirja voidaan sen jälkeen rekisteröidä suoraan viralliseen rekisteriin tai panna täytäntöön, jos joku osapuolista ei täytä velvoitteitaan, ilman tuomarin ennalta toteuttamia toimia.
 • Toimia puolueettomina välimiehinä kaikkia lainsäädännön mukaisia vaatimuksia noudattaen, jotta osapuolet voisivat päästä molempien kannalta hyväksyttävään ratkaisuun;
 • Inventaarien laatiminen ja niitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, lukuun ottamatta niitä asioita, joista ei voida päättää inventointimenettelyissä asian luonteen tai oikeudellisen tai tosiasiallisen monimutkaisuuden vuoksi; katsoo, että tuomioistuimen toimivalta on notariaattioikeuden (tribunal de comarca) tuomioistuimessa, jolla on toimivalta tehdä notariaattimenettelyjä koskeva oikeudellinen kehys (Tribunal de comarca) (5. maaliskuuta 2013 annettu laki nro 23/2013, jolla hyväksyttiin varastokirjanpitoa koskeva oikeudellinen kehys, jolla tämä toimivalta on myönnetty, jolloin luotiin jaettu toimivalta).

Notaaritoiminnan uudistuksen ja siitä seuranneen alan yksityistämisen myötä notaareilla on kaksitasoinen asema, sillä he ovat julkisen vallan tehtäviä hoitavia vapaan ammatin harjoittajia. he eivät kuitenkaan ole valtion virkamiehiä.

Julkisia tehtäviä hoitaessaan notaari vastaa toiminnastaan oikeusministeriölle, jolla on oikeus vahvistaa notaarien toimintaa koskevia sääntöjä ja toteuttaa heitä koskevia kurinpitotoimia. Notaarien ammattikunnan uuden liberaalin ammatin vuoksi notaariliitto on vuodesta 2006 lähtien sääntelenyt yhteistyössä oikeusministeriön kanssa sen varmistamiseksi, että eettiset periaatteet ja siihen osallistuvien ammattilaisten on noudatettava eettisiä periaatteita, ja sen taustalla olevien yleisten etujen ajamisen varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä toimivaltaa, jonka oikeusministeriölle annetaan lain nojalla, kun otetaan huomioon notaarien ammatin luonne.

Lisätietoja on verkkosivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanKs. www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konservatiivit

Rekisterinpitäjät (conservadores) ovat valtion virkamiehiä, joiden tehtävänä on kiinteään omaisuuteen ja rekisteröitävään irtaimeen omaisuuteen, liiketoimintaan ja yksityiselämän tapahtumiin liittyvien oikeustoimien ja -seikkojen kirjaaminen ja kuuluttaminen. Rekisterinpitäjien pääasiallisena tehtävänä on tarkastaa edellä mainittujen oikeustoimien ja -seikkojen sekä niihin liittyvien asiakirjojen laillisuus sekä varmistaa, että rekisteröintiasiakirjoihin perustuvat oikeudet on määritelty asianmukaisesti ja lakisääteisen rekisteröinti- ja lainhuutovelvollisuuden edellyttämällä tavalla. edellytysten täyttyessä rekisterinpitäjät kirjaavat oikeustoimen tai -seikan rekisteristeriin.

Rekisterinpitäjät voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin sen mukaan, minkälaisia tehtäviä he hoitavat:

 • Väestörekisterin pitäjät (conservadores do registo civil) hoitavat luonnollisten henkilöiden asemaa ja elämää koskevien oikeusseikkojen ja -toimien määrittelyyn ja julkisuuteen liittyviä tehtäviä. Heidän vastuullaan on tiettyjen tapahtumien, kuten lapsen syntymän, avioliiton, kuoleman, adoption ja äitiyden/isyyden tunnustamisen ja vahvistamisen rekisteröinti, avioeroon ja asumuseroon liittyvistä menettelyistä huolehtiminen sekä todistusten ja rekisteriotteiden antaminen.
 • Maarekisterin pitäjät (conservadores do registo predial) hoitavat kiinteistöjen omistusoikeuksien lainhuudatukseen liittyviä tehtäviä, joilla varmistetaan kiinteistökauppoja koskeva oikeusturva.
 • Ajoneuvorekisterin pitäjät (conservadores do registo de veículos) hoitavat rekisteröitävän irtaimen omaisuuden (esimerkiksi moottoriajoneuvojen, laivojen ja lentokoneiden) omistusoikeuksien julkisuuteen liittyviä tehtäviä. he pitävät julkista moottoriajoneuvo- ja perävaunurekisteriä niiden kauppaan liittyvän oikeusturvan varmistamiseksi.
 • Kaupparekisterin pitäjät (conservadores do registo commercial) hoitavat yksityisten elinkeinonharjoittajien, yhtiöiden ja kaupallisen yhtiön muodossa toimivien siviilioikeudellisten yhtiöiden, rajavastuuyhtiöiden ja muiden kaupparekisteriin ilmoitettavien oikeushenkilöiden aseman julkisuuteen liittyviä tehtäviä, jotta varmistetaan liiketoimia koskeva oikeusturva.

Ne ovat vaatimuksia, jotka koskevat ammattiin pääsyä Portugalin korkeakoulussa tai vastaavaa akateemista pätevyyttä sekä kelpoisuuskokeiden suorittamista, 6 kuukautta kestävä yliopistollinen jatkokurssi, jolla kehitetään ammattiin liittyviä oikeudellisia tai rekisteröityjä asioita, sekä 1 vuoden harjoittelu, jota seuraa julkinen näyttö. Menettelyn kaikki vaiheet ovat arvioinnin kohteena, ja ne voivat johtaa hakijan sulkemiseen pois, jos takaisinperintää ei ole suoritettu. Tähän hakumenettelyyn haetaan kirjaamo- ja notariaattiviraston (Instituto dos Registos e do Notariado) järjestämässä avoimessa kilpailussa.

Kirjaamo- ja notariaattivirasto (Instituto dos Registos e do Notariado) johtaa, koordinoi, tukee, arvioi ja valvoo rekisteritoimistojen toimintaa.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://irn.justica.gov.pt/.

Oikeuden sihteerit

Haaste- ja ulosottomiehet muodostavat ryhmän, joka koostuu tuomioistuinten henkilöstön jäsenistä, jotka tukevat asian käsittelyä tuomioistuimessa tai yleisen syyttäjän virastossa. Oikeuden käsite kattaa kuitenkin edelleen tietokone-, hallinto-, tekniikka- ja ammattihenkilöstön.

Oikeuden virkamiehen uraan aloitetaan syyttäjälaitoksen avustavien virkailijoiden (escrivão auxilir) aloitusrooleista yleisissä syytepalveluissa. pääsy on avoin henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammatillisen koulutuksen ja jotka on hyväksytty maahanpääsymenettelyssä.

Virkamiesten henkilöstöllä on 26. elokuuta 2007 annetun decreto-lei-säädöksen 343/1999 voimassa olevassa toisinnossa vahvistetut henkilöstösäännöt, ja niiden tehtävien hoitaminen on merkittävässä asemassa kansainvälisessä oikeudellisessa yhteistyössä, erityisesti EU:n asetusten ja direktiivien täytäntöönpanossa.

Oikeushallintovirasto (Direção-Geral da Administração da Justiça) on oikeusministeriön alainen elin, joka vastaa virkamiesten palkkauksesta, johtamisesta ja hallinnosta.

Tuomioistuinvirkamiesten neuvosto (Conselho dos Oficiais de Justiça) arvioi tuomioistuinten virkamiesten ammattipätevyyden ja toteuttaa heihin kohdistuvia kurinpitotoimia.

Lisätietoja saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Sovittelijat

Sovittelijalla tarkoitetaan 19. huhtikuuta 2013 annetun lain 29/2013 2 artiklan b alakohdassa ilmaisua ”(...) puolueeton ja riippumaton kolmas osapuoli, jolla ei ole toimivaltaa määrätä sovittelumenettelyä osapuolille, jotka auttavat osapuolia pääsemään asiassa lopulliseen sopimukseen”. Kyseisessä laissa säädetään myös välittäjän asemasta hänen toimintaansa Portugalissa ja kyseisen välittäjän sisällyttämisestä kunkin julkisen sovittelujärjestelmän luetteloihin, jotka toteutetaan valintamenettelyllä, jonka sääntely hyväksyttiin 25. toukokuuta annetulla määräyksellä nro 282/2010.

Sovittelijan toiminta on erittäin tärkeää, koska se auttaa osapuolia rakentamaan sopimuksen, mikä edistää yhteiskuntarauhan ylläpitämistä ja joissakin tapauksissa ennallistamista. Portugalissa toimii perhe-, työ- ja rikosasioihin erikoistuneita sovittelijoita. Sovittelijoina toimivia kansalaisjärjestöjä ei ole, mutta on yksityisiä järjestöjä, jotka tarjoavat sovittelu- ja koulutuspalveluja sovittelijoille.

Sovittelijoita koskevaa valtakunnallista ammattieettistä ohjesääntöä ei ole. Sovittelulaissa on kuitenkin välittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva luku, jonka on toimittava myös sovittelijoita koskevissa eurooppalaisissa käytännesäännöissä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, jotka ovat erottamaton osa sovittelijoita koskevaa koulutusta.

Sovittelijoiden toimintaa valvoo kolmiosainen julkinen sovittelujärjestelmä: siviili-, työ- ja rikosasioihin. Näitä kutakin julkisen sovittelujärjestelmän osaa hallinnoi julkinen viranomainen, joka määritellään sen perussäännössä.

Portugalissa sovittelijat eivät saa koulutusta julkiselta laitokselta. sen sijaan he ovat oikeusasioiden pääosaston (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) varmentamien yksityisten elinten kouluttamia 27. marraskuuta 2013 annetun täytäntöönpanopäätöksen N:o 345/2013 mukaisesti keskittyen erityisesti laatukehyksen noudattamiseen.

DGPJ hallinnoi julkisia sovittelujärjestelmiä vaihtoehtoisen riidanratkaisutoimistonsa (GRAL) kautta. se ei kuitenkaan anna tietoa sovittelijan etsimisestä, sovittelijoista ja sovittelijoista, ja sovittelijat voivat liittyä näihin luetteloihin osallistumalla 25. toukokuuta 2010 annetun täytäntöönpanopäätöksen N:o 282/2010 mukaisesti vahvistettuun valintamenettelyyn.

Lisätietoja on sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.dgpj.mj.pt/.

Selvittäjät

Oikeuslaitoksen valvoja vastaa erityisen elvyttämisprosessiin kuuluvien säädösten valvonnasta ja ohjauksesta sekä maksukyvyttömyysmenettelyn piiriin kuuluvan pesän hallinnoinnista tai selvitystilasta, ja se vastaa kaikkien laissa ja laissa annettujen säädösten suorittamisesta. Menettelyn yhteydessä toteutettavien toimien mukaan selvittäjä voidaan nimittää tilapäiseksi toimitsijamieheksi, pesänhoitajaksi tai uskotuksi mieheksi.

Oikeudellisen valvojan tehtävistä säädetään 26. helmikuuta 2013 annetussa laissa 22/2013.

Selvittäjien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Heillä tulee olla tehtävään soveltuva loppututkinto ja riittävä työkokemus
 2. Seuraa 6 kuukauden pituista harjoittelujaksoa;
 3. Heidän on läpäistävä harjoittelun aikana saatuja tietoja mittaava pääsykoe
 4. He eivät saa olla tilanteessa, jonka vuoksi he olisivat estyneitä hoitamaan tehtäviä
 5. Heillä on oltava tehtävien hoitamisen edellyttämä soveltuvuus.

Selvittäjäksi ryhtymistä ja tehtävässä toimimista valvoo oikeudellisten avustajien lautakunta (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ).

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLisätietoja: https://caaj.justica.gov.pt/

Teollisuuden omaisuudesta vastaava virkamies ( Agence Oficial da Propriede Industrial)

Teollisuuskiinteistömestari on teollisuusomaisuusteknikko, johon yritykset ja yksityishenkilöt voivat käyttää puolustaakseen paremmin oikeuksiaan ja etujaan tällä alalla.

Teollisuuskiinteistövirkailijoita ovat henkilöt, jotka Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. pitävät hallussaan asiakkaidensa ja rakenneosien puolesta ja niiden edun nimissä ilman valtakirjaa.

Tätä toimintaa säännellään Portugalissa 24. tammikuuta 2009 annetulla asetuksella nro 15/95 (sellaisena kuin se on muutettuna) ja 29. marraskuuta annetulla asetuksella nro 1200/2010, sellaisena kuin se on muutettuna 25. heinäkuuta annetulla asetuksella nro 239/2013.

Lisätietoa löytyy osoitteesta Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://inpi.justica.gov.pt/.

Maksuttomia oikeudellisia palveluja tarjoavat organisaatiot

Portugalin oikeusministeriö vastaa yhteistyössä asianajajaliiton ja paikallisviranomaisten kanssa siitä, että kaikkialla Portugalin alueella toimii oikeusaputoimistoja (Gabinetes de Consulta Jurídica), joissa kansalaiset voivat saada alan ammattilaisilta maksutonta oikeudellista neuvontaa. Oikeusaputoimistojen luettelo ja niiden yhteystiedot ovat saatavilla esimerkiksi oikeuspolitiikan viraston (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ) (www.dgpj.mj.pt) verkkosivustolta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 26/08/2019