Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jogászi hivatások - Portugália

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Ez a szakasz a portugáliai jogászi hivatásokról nyújt áttekintést.


Jogászi hivatások

Bírósági bírósági bírák, valamint közigazgatási és adóügyi bíróságok bírái

Ügyészek

Ügyvédek

Jogi tanácsadók

Jogtanácsosok

Kivitelezők#n06

Közjegyzők

Konzervatívok

Bírósági titkárok#n09

Közvetítők

Bírósági vagyonfelügyelők ( Administradores Judiciais)

Ipari tulajdonnal foglalkozó tisztviselő ( Agiente Oficial da Propriedade Industrial)

Pro bono (ingyenes) jogi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Bírósági bírósági bírák, valamint közigazgatási és adóügyi bíróságok bírái

A portugál alkotmány értelmében a bírák független bírósági szervezet tagjai.

Ítéleteket hoznak a nép nevében, és kizárólag a jogszabályoknak vannak alárendelve.

A bírák jogállását az alkotmány és a Bírák Alapszabálya (Estatuto dos Magistrados Judiciais) szabályozza. A bíróságok szervezeti hierarchiája alapján a bírák három kategóriája különböztethető meg:

 • A Legfelsőbb Bíróság (Supremo Tribunal de Justiça) bíráinak elnevezése „Conselheiro”;
 • A fellebbviteli bíróságok (tribunais das Relações) bíráinak elnevezése „Desembargador”;
 • A 1. fokon eljáró bírók („Juízes de Direito”)

A közigazgatási és adóügyi bírák jogállását az alkotmány, a Közigazgatási és Adóügyi Bíróságok Alapszabálya (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais), másodsorban pedig a Bírák Alapszabálya szabályozza. A bíróságok szervezeti hierarchiája alapján a közigazgatási és adóügyi bírák három kategóriája különböztethető meg:

 • A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság (Supremo Tribunal Administrativo) bíráinak elnevezése „Conselheiro”;
 • A központi közigazgatási bíróságok (tribunais Centrais Administrativos) bíráinak elnevezése „Desembargador”;
 • A körzeti közigazgatási és adóügyi bíróságok (tribunais administrativos de círculo és tribunais tributários) bírái, akiknek portugál elnevezése „Juízes de Direito”.

A bírói hivatás gyakorlásának feltétele az alábbi három szakasz teljesítése: részvétel nyilvános pályázati eljáráson, elméleti és gyakorlati képzés elvégzése az Igazságügyi Tanulmányok Központjában (Centro de Estudos Judiciários), és próbaidőszak teljesítése. Azok, akik mind a három szakaszt sikeresen teljesítik, „juízes de direito” kinevezést kapnak.

A bírák szakmai pályafutásuk során folyamatos továbbképzésben részesülnek.

Az elsőfokú bíróságok bíráinak munkáját (a rendes bírák esetében) a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (Conselho Superior da Magistratura), illetve (a közigazgatási és adóügyi bírák esetében) a Közigazgatási és Adóügyi Bíróságok Legfelsőbb Tanácsa (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) szisztematikusan és rendszeres időközönként vizsgálja. A vizsgálat eredményeként a bírákat szakmai teljesítményük alapján besorolják az alábbi kategóriák valamelyikébe: „Rendkívül kiváló”, „Kiváló”, „Jó”, „Alkalmas” és „Gyenge”. A „Gyenge” kategóriába került bírákat tisztségükből felfüggesztik, szakmai alkalmasságuk kapcsán pedig vizsgálatot indítanak.

A bírák, valamint a közigazgatási és adóügyi bírák kinevezése, beosztása, áthelyezése, előléptetése és a velük szembeni fegyelmi eljárások lefolytatása a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács, illetve a Közigazgatási és Adóügyi Bíróságok Legfelsőbb Tanácsának hatáskörébe tartozik.

A bírói függetlenség és pártatlanság szavatolására az alkotmány előírja, hogy: a jog területén végzett, nem kereső tudományos kutatói vagy oktatói tevékenységek kivételével a gyakorló bírák a bírói tisztség ellátásán kívül semmilyen más – állami vagy magánjellegű – feladatot nem láthatnak el; bírák kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben helyezhetők át, függeszthetők fel tisztségükből, helyezhetők nyugállományba vagy menthetők fel; valamint, hogy a bírák határozataik miatt – a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – nem vonhatók felelősségre.

További információk: https://www.csm.org.pt/ A link új ablakot nyit megésA link új ablakot nyit meghttps://www.cstaf.pt/.

Ügyészek

Az ügyészek az állam képviseletét látják el, közreműködnek a büntetőeljárásokban, továbbá fellépnek a demokratikus jogállamiság és a törvényben meghatározott érdekek védelme érdekében. Az ügyészek saját alapszabállyal és törvényben lefektetett autonómiával rendelkeznek.

Ahhoz, hogy valaki ügyészként tevékenységet folytasson, sikeresen teljesítenie kell az Igazságügyi Tanulmányok Központja (Centro de Estudos Judiciários) által szervezett nyilvános versenyvizsgát, amely a szakmai ismereteket felmérő tesztekből, a szakmai életút értékeléséből, valamint egy pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.

A sikeres pályázókat fogalmazóknak (auditores de justiça) nevezik ki, Akik – miután az Igazságügyi Tanulmányok Központjában elvégzett elméleti és gyakorlati képzést sikeresen teljesítik – próbaidős jelleggel alügyészi kinevezést kapnak.

Az ügyészek hivatali előmenetele ötlépcsős, amely a hierarchia csúcsától az alábbi lépcsőkből áll:

 • Legfőbb ügyész (Procurador-Geral da República);
 • Legfőbb ügyész helyettes (Vice-Procurador-Geral da República);
 • Főügyész (Procurador-Geral Adjunto);
 • Ügyész;
 • A Magyar Köztársaság ügyésze.

A Legfőbb Ügyész Hivatala (Procuradoria-Geral da República) az ügyészség legmagasabb szintű szerve, és elnöke a legfőbb ügyész, az ügyészség (Conselho Superior do Ministério Público), a Tanácsadó Testület (Conselho Superior do Ministério Público), a tanácsadó tanács, valamint a hivatalos jogi tanácsadók és támogató szolgálatok legfelsőbb tanácsa.

Az Ügyészség Legfőbb Tanácsa felelős az ügyészek kinevezéséért, beosztásáért, áthelyezéséért, előléptetéséért és az ügyészségi ügyészekkel szembeni fegyelmi eljárások lefolytatásáért.

További információ a http://www.ministeriopublico.pt/ weboldalon A link új ablakot nyit megtalálható.

Ügyvédek

Az ügyvéd az adott szakmai kamara által nyilvántartásba vett jogi szakember, akinek tevékenysége – többek között – jogi képviseletre, valamint harmadik felek felkérésére a jogszabályok értelmezését és alkalmazását magában foglaló jogi tanácsadásra terjed ki.

Portugáliában kizárólag a portugál ügyvédi kamara (Ordem dos Advogados) nyilvántartásába felvett személyek végezhetnek önállóan ügyvédi tevékenységet.

A jogi ügyvivői hivatás gyakorlásának feltételei:

 • Portugáliában megszerzett jogi diploma vagy külföldön szerzett, diplomával egyenértékűnek vagy diplomaként elismert egyetemi jogi végzettség;
 • 18 hónapos joggyakorlat teljesítése, amely két képzési szakaszt ölel fel: a kezdeti, 6 hónapos képzési szakaszt és a további 12 hónapos képzési szakaszt;
 • A kamara írásbeli és szóbeli vizsgájának sikeres letétele.

A Portugáliában jogi diplomát szerző külföldi állampolgárok kamarai nyilvántartásba vételére ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a portugál állampolgárok nyilvántartásba vételére, feltéve hogy származási országuk azonos jogokat biztosít a portugál állampolgárok számára.

Azon európai uniós ügyvédek, akik származási országukban megszerzett szakmai képesítésükkel szeretnének Portugáliában praktizálni, abban az esetben telepedhetnek le állandó jelleggel, ha a portugál ügyvédi kamara nyilvántartásba vette őket. Ilyen esetekben kizárólag olyan ügyvéd felügyelete mellett léphetnek fel bíróság előtt jogi képviselőként, akit a portugál ügyvédi kamara nyilvántartásba vett. Amennyiben a portugáliai ügyvédekével teljesen azonos jogok és kötelezettségek mellett kívánnak praktizálni, nyilvántartásba kell vetetniük magukat az ügyvédi kamaránál, továbbá írásban és szóban, portugál nyelven számot kell adniuk ismereteikről.

Az ügyvédi kamara azon szakemberek reprezentatív nyilvános társulása, akik az alapszabályával összhangban ügyvédként praktizálnak. Feladata, hogy biztosítsa a jog megismerhetőségét, szakmai tevékenységvégzésre vonatkozó szabályokat alkosson, valamint hogy – az arra hatáskörrel rendelkező egyetlen szervként – fegyelmi eljárást folytasson az ügyvédekkel, illetve a külföldi ügyvédekkel szemben. a kamara emellett őrködik a hivatás társadalomban betöltött szerepének, valamint a szakma méltóságának és tekintélyének megőrzése felett, továbbá elősegíti az ismeretek terjesztését és a jogalkalmazást.

További információ a https://portal.oa.pt/ weboldalon A link új ablakot nyit megtalálható.

Jogi tanácsadók

A portugál jogrendszer nem tesz különbséget az ügyvédi és a jogtanácsosi hivatás között.

Jogtanácsosok

A jogi képviselők olyan független szakemberek, akik ügyfeleik számára jogi tanácsadást és jogi képviseletet biztosítanak a bíróság előtt, a jogállásuk által szabott korlátokon belül, valamint eljárási jogszabályaik keretein belül. a felek képviselhetik a feleket, ha az ügyvéd (advogado) általi jogi képviselet nem kötelező.

A jogi ügyvivők emellett az állampolgárok és vállalkozások bíróságokon kívüli jogi képviseletét is elláthatják – például – adóigazgatási, közjegyzői, nyilvántartói és közigazgatási szervek előtt.

A jogi ügyvivői hivatás gyakorlásának feltételei:

 • Hivatalosan elismert jogi végzettséggel kell rendelkeznie, és nem jegyezhető be az ügyvédi kamaránál, vagy hivatalos szakhatósági képesítéssel kell rendelkeznie. egy másik uniós tagállam állampolgárainak a származási országukban a szakma gyakorlásához jogilag szükséges tudományos és szakmai képesítéssel kell rendelkezniük;
 • 12–18 hónapos szakmai gyakorlat teljesítése;
 • A szakmai gyakorlatért felelős személytől és a gyakorlati központoktól kapott kedvező referenciák a szakmai gyakorlat alatti tevékenységről, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint összeállított országos vizsga sikeres letétele.

Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség valamely másik tagállamának szakembereit a március 4-i 9/2009 törvény hatályos változata szabályozza.

A portugál jogi ügyvivők és végrehajtók kamarája (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução – OSAE) a jogi ügyvivők képviseleti köztestülete. Hatásköre az alábbiakra terjed ki: eljárni a tagok fegyelmi ügyeiben, valamint véleményezni a tagok feladatkörével kapcsolatos jogszabály-tervezeteket.

További információkért keresse fel a http://www.osae.pt/ A link új ablakot nyit meghonlapot.

Kivitelezők

A végrehajtók olyan szakemberek, akik törvényben meghatározott országos hatáskörükben eljárva végrehajtják a polgári eljárásokban hozott határozatokat. Független és pártatlan szakemberek, az eljárásban érintett felek egyikét sem képviselik, feladatuk, hogy maradéktalanul elvégezzék a végrehajtáshoz kapcsolódó alakiságokat, így többek között a lefoglalásokat, valamint hogy kézbesítsék az okiratokat, átadják az értesítéseket és értékesítsék a lefoglalt vagyontárgyakat. Meghatározott esetekben a végrehajtói feladatokat bírósági tisztviselők is elláthatják.

A végrehajtót a végrehajtást kérő fél vagy a bíróság jelöli ki.

A végrehajtói hivatás kizárólag olyan jogi ügyvivői vagy jogi végzettséggel rendelkezők előtt áll nyitva, akik:

 • Portugál állampolgársággal rendelkeznek;
 • Nem tartoznak a jogi ügyvivők és végrehajtók, vagy az ügyvédi kamarai alapszabályban foglalt korlátozások hatálya alá;
 • Neve – az elmúlt tíz évben – nem került fel az adósok törvényben szabályozott hivatalos jegyzékébe;
 • Sikeresen teljesítették a végrehajtói gyakorlatot;
 • Legalább hároméves végrehajtói tapasztalattal rendelkeznek, leteszik az Igazságszolgáltatás Segítőit Ellenőrző Bizottság (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça – CAAJ) vizsgáját, és e bizottságtól kedvező referenciát kapnak;
 • A gyakornoki idő lejártát követő három éven belül felvétel nyernek a megfelelő szakmai szervezet nyilvántartásába;
 • A közgyűlés által elfogadott rendeletben meghatározott minimális adatfeldolgozási struktúrákkal és eszközökkel rendelkezik.

A szakma szabályozása a portugál jogi ügyvivők és végrehajtók kamarájának, valamint a Végrehajtók Szakmai Testületének (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) hatáskörébe tartozik.

A végrehajtók felügyeletét, valamint a végrehajtókkal kapcsolatos fegyelmi feladatokat a portugál jogi ügyvivők és végrehajtók kamarájától független szervként működő CAAJ látja el.

További információkért keresse fel a http://www.osae.pt/A link új ablakot nyit meg és https://caaj.justica.gov.pt/ A link új ablakot nyit meghonlapokat.

Közjegyzők

A közjegyzők olyan szakemberek, akik felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy bizonyos jogi környezetben feladatokat lássanak el. fontos szerepük van a kereskedelemben, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

A közjegyzők hatásköre az alábbiakra terjed ki:

 • Magánfelek közötti megállapodások készítése és tanácsadás a felek részére, ennek során eleget téve a mindkét féllel szembeni tisztességes bánásmódra vonatkozó kötelezettségüknek. Hivatalos okiratok készítése során a közjegyző felelős ezen okiratok és az általa adott tanácsok jogszerűségéért. Tájékoztatnia kell a feleket az általuk vállalt kötelezettségek hatásairól és következményeiről;
 • A jelenlétében létrejött jogügyletek végrehajtása. Az okiratot ezt követően közvetlenül be lehet jegyeztetni a hivatalos nyilvántartásba, vagy ha a felek egyike nem teljesíti kötelezettségeit, közvetlenül végrehajtható;
 • Közreműködés részrehajlás nélkül és a jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása mellett választottbíróként annak érdekében, hogy a felek kölcsönösen elfogadható egyezségre jussanak;
 • Leltárfelvételi eljárásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, valamint az eljárás feltételeinek meghatározása, azon ügyek kivételével, amelyekről – jellegükből, illetve ténybeli vagy jogi összetettségükből adódóan – leltározási eljárás keretében nem hozható határozat, és amelyekről így azon járásbírósági bírónak (juíz do tribunal de comarca) kell határozatot hoznia, amelynek illetékességébe az a közjegyzői iroda tartozik, ahol az eljárást kérelmezték (a leltárfelvételi eljárások jogi keretét jóváhagyó 2013. március 5-i 23/2013 sz. törvény megosztott hatáskört hívott életre azzal, hogy a közjegyzői irodákat hatáskörrel ruházta fel).

A közjegyzői hivatás reformja, valamint a terület ebből adódó privatizációja a közjegyzőket kettős szerepkörrel ruházta fel: egyfelől a közhitelesség jóvoltából hivatalos személyek, másfelől pedig olyan szabad foglalkozásúak, akik már nem tagjai a köztisztviselői karnak.

Hivatalos minőségükből adódóan a közhitelesség letéteményeseként a közjegyzők a portugál igazságügyi minisztérium felügyelete alá tartoznak, amely esetükben szabályozói és fegyelmi hatáskörrel egyaránt rendelkezik. Tekintettel az új szabadfoglalkozásúakra, a közjegyzői kamara 2006 óta az Igazságügyi Minisztériummal partnerségben szabályozza az abban részt vevő szakemberek által követendő etikai elveknek való megfelelés biztosítását, valamint az alapjául szolgáló közérdek védelmének biztosítását, azon hatáskörök sérelme nélkül, amelyeket a törvény a szakma jellegére tekintettel az igazságügyi minisztériumhoz tartozik.

További információ: A link új ablakot nyit megWww.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konzervatívok

A nyilvántartásvezetők az ingatlanokkal, nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó ingatlan és ingó vagyonnal, gazdasági tevékenységekkel, illetve személyekkel kapcsolatos cselekmények és jogi tények nyilvántartásáért és közzétételéért felelős köztisztviselők. Feladataik alapvetően a következők: a fentiek és a kapcsolódó okiratok jogszerűségének megerősítése, biztosítani, hogy a nyilvántartásba felvételre kerülő tényeket igazoló okiratokban foglalt jogokat megfelelően határozták meg és azok megfelelnek a nyilvántartásba vételhez meghatározott jogi előírásoknak, továbbá közzétenni ezen információkat. emellett döntési jogkörrel rendelkeznek, hogy egy adott cselekmény vagy jogi tény nyilvántartásba kerüljön-e vagy sem.

Feladatkörüket tekintve a nyilvántartásvezetők alábbi kategóriái különböztethetők meg:

 • Anyakönyvvezetők (Conservadores do registo civil) – a természetes személyek életével kapcsolatos események és tények rögzítésével és közzétételével összefüggő feladatokat látnak el. Feladataik közé tartozik az olyan tények nyilvántartásba vétele, mint a születés, a házasságkötés, a haláleset, az örökbefogadás, valamint az anya/apa által tett anyai/apai elismerő nyilatkozat, továbbá az olyan eljárások lefolytatása, mint például a házasság felbontása és különválás közös megegyezéssel, valamint a nyilvántartott tényekre vonatkozó másolatok, illetve igazolások kiadása.
 • Földhivatali nyilvántartásvezetők (Conservadores do registo predial) – feladatuk az ingatlanok jogi helyzetére vonatkozó információk közzététele a jogszerű ingatlanforgalom biztosítása érdekében.
 • Járműnyilvántartás-vezetők (Conservadores do registo de veículos) – feladatuk a nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó ingó vagyontárgyakhoz (gépjárművekhez, hajókhoz és repülőgépekhez) kapcsolódó jogok közzététele, többek között a jogszerű kereskedelem biztosítása érdekében a gépjárművek és azok pótkocsijainak jogi helyzetével kapcsolatos információk közzététele.
 • Cégnyilvántartás-vezetők (Conservadores do registo comercial) – feladatuk az egyéni vállalkozók, a gazdasági társaságok, a gazdasági célú polgári jogi társaságok és a korlátolt felelősségű egyéni cégek, valamint a cégnyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartozó egyéb jogalanyok jogi helyzetének közzététele a jogszerű kereskedelem biztosítása érdekében.

Ezek egy portugál egyetemi vagy azzal egyenértékű felsőfokú képesítés által a szakmához való hozzáférés, valamint a szakmai alkalmassági vizsga letétele, a szakma gyakorlásához kapcsolódó jogi/nyilvántartásba vett, 6 hónapig tartó egyetemi kiterjesztési tanfolyam, valamint 1 éves szakmai gyakorlat, amelyet nyilvános bizonyítékok követnek. Az eljárás valamennyi lépése értékelés tárgyát képezi, és a behajtás elmaradása esetén a kérelmező kizárásához vezethet. Az eljárás utolsó fordulójában a jelöltek a Nyilvántartásvezetők és Közjegyzők Intézete (Instituto dos Registos e do Notariado) által szervezett állami vizsgán mérettetnek meg.

A Nyilvántartásvezetők és Közjegyzők Intézete feladatkörébe tartozik a nyilvántartási hivatalok tevékenységének irányítása, koordinálása, támogatása, értékelése és felügyelete.

További információk: A link új ablakot nyit meghttps://irn.justica.gov.pt/.

Bírósági titkárok

A bírósági végrehajtók a bírósági alkalmazottak azon csoportját alkotják, akik a bíróság vagy az ügyészség előtti eljárás érdekében dolgoznak. Az igazságügyi tisztviselő fogalma azonban továbbra is magában foglalja a számítástechnikai, az igazgatási, a műszaki és a szakmai személyzetet.

A bírósági tisztviselő karrierjéhez való hozzáférés az igazságügyi szolgálatnál dolgozó segéd-tisztviselő (esrovão upiaar) kezdő szintű szerepeivel, valamint az ügyészség kisegítő jogi jegyzői (técnico de justiça kiegészítő) szerepével kezdődik. a belépés nyitva áll azon személyek előtt is, akik szakmai továbbképzésen vettek részt, és akiket felvételi eljárás keretében hagytak jóvá.

Az igazságügyi tisztviselők személyzete a 2007. augusztus 26-i 343/1999 sz. törvényerejű rendelet jelenlegi változatában meghatározott személyzeti szabályzat hatálya alá tartozik, és feladataik gyakorlása jelentős szerepet játszik a nemzetközi jogi együttműködésben, különösen az európai rendeletek és irányelvek végrehajtásában.

Az igazságszolgáltatási tisztviselők kinevezése, irányítása és igazgatása a portugál igazságügyi minisztérium keretén belül működő Igazságügyi Igazgatási Főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça) hatáskörébe tartozik.

A bírósági tisztviselők szakmai értékelését a Bírósági Tisztviselők Tanácsa (Conselho dos Oficiais de Justiça) végzi, és ugyancsak e szerv rendelkezik e tisztviselők esetében a fegyelmi felelősségre vonással kapcsolatos hatáskörrel.

További információkért lásd a következő internetcímen elérhető információkat: A link új ablakot nyit meghttps://dgaj.justica.gov.pt/.

Közvetítők

A 2013. április 19-i 29/2013 számú törvény 2. cikk b) pont értelmében a konfliktuskezelő közvetítő olyan „[...] pártatlan és független harmadik személy, aki anélkül, hogy a közvetítésben érdekelt feleket bármilyen lépésre kötelezné, segítséget nyújt a jogvita tárgyát érintő végső megállapodás létrehozásában”. Ez a törvény rendelkezik továbbá a közvetítő szerepéről Portugáliában folytatott tevékenységének folytatása tekintetében, valamint e közvetítőnek az egyes nyilvános közvetítési rendszerek jegyzékeibe történő felvételét, amelyet a május 25-i 282/2010 sz. rendelettel jóváhagyott kiválasztási eljárás keretében hajtanak végre.

A közvetítő tevékenysége nagy jelentőséggel bír, mivel segíti a feleket a megállapodás kialakításában, ami hozzájárul a szociális béke fenntartásához és – bizonyos esetekben – helyreállításához. Portugáliában szakosodott közvetítők foglalkoznak a családjogi, munkajogi és büntetőügyekkel. Nincsenek a közvetítésben aktív nem kormányzati szervezetek, de léteznek olyan magánszövetségek, amelyek közvetítői és képzési szolgáltatásokat nyújtanak a közvetítők számára.

Jóllehet a konfliktuskezelő közvetítők tevékenységét nemzeti szintű etikai kódex nem szabályozza, A fent említett közvetítésről szóló törvény azonban tartalmaz egy fejezetet a közvetítő jogairól és feladatairól, akinek a közvetítők képzésének szerves részét képező európai magatartási kódexben meghatározott elvekkel összhangban kell eljárnia.

A közvetítők magatartását egy nyilvános közvetítési rendszer követi nyomon, amely három részből áll: polgárjogi, munkajogi, illetve büntetőjogi – részegységből áll. Az egyes egységek irányításáért az alapító okiratukban megnevezett állami szervezet felel.

Portugáliában nem állami, hanem magánkézben lévő szervezetek végzik a közvetítőképzését, amelyet a portugál Igazságügyi Főigazgatóság (Direção Geral da Política de Justiça – DGPJ) a 2013. november 27-i 345/2013 számú végrehajtási rendeletnek megfelelően és a minőségi keretrendszernek való megfelelés szempontjának kiemelt figyelmet szentelve minősít.

A DGPJ, az Alternatív Vitarendezési Hivatalon (GRAL) keresztül kezeli az állami közvetítési rendszereket. bár nem nyújt tájékoztatást a közvetítők megtalálásának módjáról, listát vezet a közvetítőkről, a közvetítők pedig részt vehetnek a 2010. május 25-i 282/2010 sz. végrehajtási rendelettel jóváhagyott szabályokban meghatározott kiválasztási eljárásban.

További információk a http://www.dgpj.mj.pt/ A link új ablakot nyit meghonlapon.

Bírósági vagyonfelügyelők ( Administradores Judiciais)

A különleges revitalizációs folyamat részét képező jogi aktusok felügyelete és irányítása, valamint a fizetésképtelenségi eljárás során a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyon kezelése és felszámolása a bírósági tisztviselő felelősségi körébe tartozik, és felelős a törvényben és törvényben ráruházott valamennyi jogi aktus végrehajtásáért. Az eljárás keretében elvégzendő feladatok függvényében kinevezhető: ideiglenes bírósági vagyonfelügyelő (administrador judicial provisório), vagy pedig fizetésképtelenségi szakértő (administrador da insolvência), illetve vagyonkezelő (fiduciário).

A bírósági vagyonfelügyelők feladatkörét a 2013. február 26-i 22/2013 számú törvény szabályozza.

A bírósági vagyonfelügyelőknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 1. A tevékenységvégzéshez szükséges szakirányú felsőfokú képzettség és szakmai tapasztalat;
 2. 6 hónapos támogatott szakmai gyakorlat folytatása;
 3. Kifejezetten a szakmai gyakorlat során szerzett ismereteket felmérő felvételi vizsga sikeres letétele;
 4. A tevékenységvégzés tekintetében személyével összefüggésben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok;
 5. Alkalmasság a bírósági vagyonfelügyelői hivatással járó feladatkörök ellátására.

A bírósági vagyonfelügyelők felvétele, valamint tevékenységük ellenőrzése az Igazságszolgáltatás Segítőit Ellenőrző Bizottság (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça – CAAJ) hatáskörébe tartozik.

További információkért lásd A link új ablakot nyit mega következő https://caaj.justica.gov.pt/

Ipari tulajdonnal foglalkozó tisztviselő ( Agiente Oficial da Propriedade Industrial)

Az ipari tulajdonnal foglalkozó tisztviselő egy ipari tulajdonnal foglalkozó technikus, amelynek vállalkozásai és az egyének hatékonyabban védhetik meg jogaikat és érdekeiket ezen a területen.

Az ipari tulajdonnal foglalkozó tisztviselők azok, akiket az Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. az ügyfeleik és választóik nevében és érdekében – meghatalmazás nélkül – elismert ipari tulajdonnak ismer el.

Az e tevékenységhez való portugál hozzáférést a (módosított) 2009. január 24-i 15/95 sz. törvényerejű rendelet, valamint a november 29-i 1200/2010 sz. rendelettel módosított július 25-i 239/2013 rendelet szabályozza.

További információk a https://inpi.justica.gov.pt/ weboldalon A link új ablakot nyit megtalálhatók.

Pro bono ( ingyenes) jogi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

A portugál igazságügyi minisztérium – a portugál ügyvédi kamarával és a helyi hatóságokkal együttműködésben – Portugália egész területén biztosítja olyan jogi tanácsadó irodák (Gabinetes de Consulta Jurídica) működését, ahol az állampolgároknak jogi szakértők térítésmentesen adnak jogi tanácsokat. Ezen irodák jegyzéke, elérhetőségeikkel együtt többek között a portugál Igazságügyi Főigazgatóság honlapján (www.dgpj.mj.pt) is megtalálható.


Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Utolsó frissítés: 26/08/2019