Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Portugalsko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Tato část podává přehled o právnických povoláních v Portugalsku


Právnická povolání

Soudci obecných soudů a soudci správních a finančních soudů (Magistrados dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos e fiscais)

Státní zástupci

Právníci

Právní poradci

Advokáti

Výkonné agentury#n06

Notáři

Konzervativci

Soudní úředníci

Zprostředkovatelé

Soudní správci ( Administradores Judiciais)

Úředník pro průmyslové vlastnictví ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Organizace poskytující bezplatné právní služby#n13

Soudci obecných soudů a soudci správních a finančních soudů (Magistrados dos tribunais judiciais e dos tribunais administrativos e fiscais)

V souladu s Ústavou jsou soudci představitelé svrchovaného orgánu – soudů.

Vykonávají spravedlnost ve jménu občanů a podléhají výhradně zákonům.

Soudci obecných soudů se řídí Ústavou a vlastním služebním řádem. V rámci soudní hierarchie existují tři kategorie soudců obecných soudů:

 • Soudci Nejvyššího soudu (conselheiros);
 • Soudci odvolacích soudů (desembargadores);
 • Soudci 1. stupně známé jako Juízes de direito.

Soudci správních a finančních soudů se řídí Ústavou, služebním řádem a případně služebním řádem soudců obecných soudů. V rámci soudní hierarchie existují tři kategorie soudců správních a finančních soudů:

 • Soudci Nejvyššího správního soudu (conselheiros);
 • Soudci ústředních správních soudů (desembargadores);
 • Soudci obvodních správních soudů a daňových soudů (juízes de direito).

Přístup k povolání soudce probíhá ve třech etapách: veřejné výběrové řízení; teoretická a praktická příprava v centru pro právnická studia (Centro de Estudos Judiciários); praxe referendáře. Po úspěšném absolvování uvedených tří etap jsou uchazeči jmenováni soudci u soudů prvního stupně (juízes de direito).

Soudci se dále vzdělávají po celou dobu své profesní dráhy.

Soudci soudů prvního stupně jsou pravidelně podrobování inspekci Nejvyšší rady pro soudnictví (Conselho Superior da Magistratura) (v případě soudců obecných soudů) a Nejvyšší rady pro správní a finanční soudy (Conselho Superior dos Tribunais Aministrativos e Fiscais) (v případě soudců těchto soudů). Po každé inspekci je soudcům na základě výsledků uděleno hodnocení v těchto kategoriích: vynikající, velmi dobrý, dobrý, dostatečný a neuspokojivý. Hodnocení v kategorii „neuspokojivý“ vede k pozastavení výkonu povolání a zahájení řízení pro profesní nezpůsobilost.

O jmenování, přidělení, přeložení, povýšení a zahájení disciplinárního řízení rozhoduje v případě soudců obecných soudů Nejvyšší rada pro soudnictví (Conselho Superior da Magistratura) a v případě soudců správních a finančních soudů Nejvyšší rada pro správní a finanční soudy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais).

Aby byla zaručena nezávislost a nestrannost soudců, stanoví Ústava, že: soudci vykonávající své povolání nesmějí zastávat žádnou jinou funkci ve veřejném či soukromém sektoru, s výjimkou neplacené výuky či vědeckého výzkumu v oblasti soudnictví; soudci mohou být přeloženi, postaveni mimo službu, penzionováni či propuštěni výhradně v případech stanovených zákonem; soudci nemohou být stíháni za svá rozhodnutí, kromě výjimek stanovených zákonem.

Více informací je k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://www.csm.org.pt/ a Odkaz se otevře v novém okně.https://www.cstaf.pt/.

Státní zástupci

Státní zástupci jsou odpovědní za zastupování státu, vedení trestního stíhání a hájení demokratického právního řádu a zájmů stanovených zákonem. Státní zástupci mají podle zákona samostatný status a jsou autonomní.

Přístup k povolání státního zástupce je otevřen na základě veřejného výběrového řízení, jež spočívá ve zkouškách znalostí, vyhodnocení životopisu a psychologickém testu, které zajišťuje centrum pro právnická studia (Centro de Estudos Judiciários).

Přijatí uchazeči poté působí na pozici čekatele (auditor de justiça). Po úspěšném absolvování teoretické a praktické přípravy, která probíhá v centru pro právnická studia, jsou jmenováni zástupci prokurátora (jako referendáři).

Pracovní dráha státního zástupce se skládá z pěti úrovní seřazených v sestupném hierarchickém pořadí:

 • Nejvyšší státní zástupce (Procuradorl da República);
 • Zástupce generálního prokurátora (zástupce státní správy Geral da República);
 • Zástupce generálního prokurátora (Procurador-Geral Adjunto);
 • Státní zástupce;
 • Prokurátor zástupce republiky.

Nejvyšší státní zastupitelství je nejvyšším orgánem státní zastupitelství a předsedá mu nejvyšší státní zastupitelství. zahrnuje rovněž Nejvyšší státní zastupitelství (Conselho Superior do Ministério Público), poradní sbor, oficiální právní poradce a podpůrné služby.

Nejvyšší rada státních zastupitelství má pravomoc jmenovat, přidělit, přeložit či povýšit státní zástupce a přijímat příslušná disciplinární opatření.

Více informací lze nalézt na: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.ministeriopublico.pt/.

Právníci

Advokáti jsou odborníci v oblasti práva, registrovaní u příslušné komory, kteří kromě jiného poskytují třetím osobám právní zastoupení u soudu a právní poradenství spočívající ve výkladu a uplatňování právních předpisů.

K výkonu profese advokáta se v Portugalsku požaduje registrace u advokátní komory (Ordem dos Advogados).

Podmínky přístupu k tomuto povolání jsou následující:

 • Právnický akademický titul z domácí univerzity nebo právnický titul získaný na zahraniční univerzitě, který je rovnocenný nebo byl uznán jako rovnocenný portugalskému;
 • Absolvování stáže v celkové délce 18 měsíců, jež se skládá ze dvou etap: fáze počáteční odborné přípravy trvající 6 měsíců a dodatečná fáze školení trvající 12 měsíců;
 • Úspěšné složení písemné a ústní zkoušky u advokátní komory.

Cizí státní příslušníci, kteří získali svůj titul na jakékoli právnické fakultě v Portugalsku, se mohou zaregistrovat u advokátní komory Portugalska za stejných podmínek jako portugalští občané, pokud země jejich státní příslušnosti přiznává stejná práva portugalským občanům.

Advokáti z jiných členských států Evropské unie, kteří se chtějí trvale usadit v Portugalsku se záměrem vykonávat zde praxi na základě odborné způsobilosti získané ve své zemi původu, se musí registrovat u advokátní komory. V takových případech mohou poskytovat právní zastoupení před soudem pouze pod vedením právníka, který je registrován u advokátní komory. Chtějí-li působit za zcela stejných podmínek jako portugalští advokáti, musí být registrováni u advokátní komory a složit písemnou a ústní zkoušku v portugalštině.

Advokátní komora je veřejnoprávní komora profesních subjektů, která v souladu se svými stanovami působí jako advokát. V pravomoci komory je zejména zajišťovat přístup ke spravedlnosti, regulovat výkon této profese, přijímat disciplinární opatření vůči advokátům a referendářům, dbát na společenskou úlohu, důstojnost a dobré jméno tohoto povolání a podporovat přístup ke znalosti a uplatňování práva.

Více informací lze nalézt na: Odkaz se otevře v novém okně.https://portal.oa.pt/.

Právní poradci

V portugalském právním systému se nerozlišuje mezi profesí advokáta a právního poradce.

Advokáti

Právní zástupci jsou nezávislí odborníci, kteří poskytují svým klientům právní poradenství a právní zastoupení u soudu, a to v mezích stanovených jejich statutem a právními předpisy, které mohou zastupovat strany před soudem, pokud právní zastoupení advokátem není povinné.

Právní zástupci mohou rovněž zajišťovat svým klientům (občanům i podnikům) právní zastoupení mimo soud, například před finančním úřadem, notářskými úřady, rejstříky a orgány veřejné správy.

Podmínky přístupu k tomuto povolání jsou následující:

 • Být držitelem úředně uznaného titulu a nebýt zapsán u advokátní komory nebo mít úředně uznaný titul v oboru právní zástupce. cizí státní příslušníci jiného členského státu EU musí mít akademickou a odbornou kvalifikaci, která je v souladu s právními předpisy vyžadována pro výkon povolání v příslušném státě původu;
 • Absolvovat praxi referendáře v délce 12 až 18 měsíců;
 • Během praxe získat příznivé reference, které poskytne školitel a školitelská střediska, a složit státní zkoušku v souladu s příslušnými předpisy.

Zápis odborníků z jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru do kolegia právních zástupců se řídí zákonem č. 9/2009 ze dne 4. března, ve stávajícím znění.

Komora právních zástupců a soudních exekutorů (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) je veřejným sdružením zastupujícím právní zástupce. Je zejména odpovědná za uplatňování disciplinární pravomoci vůči svým členům a za vydávání posudků k návrhům právních předpisů vztahujících se k jejím pravomocem.

Další informace naleznete na Odkaz se otevře v novém okně.http://www.osae.pt/.

Výkonné agentury

Soudní exekutoři jsou odborníci, kterým zákon uděluje vnitrostátní pravomoc k činnostem souvisejícím s exekucí rozhodnutí vydaných v rámci občanskoprávních řízení. Jedná se o nezávislé a nestranné odborníky, kteří nezastupují strany během řízení, avšak jsou pověřeni prováděním veškerých formalit spojených s exekucí rozhodnutí, včetně zabavení, doručování soudních písemností a prodeje zabaveného majetku. V některých případech mohou jejich úkony provádět soudní úředníci.

Soudního exekutora jmenuje věřitel v exekučním návrhu nebo soud.

Soudními exekutory mohou být pouze právní zástupci nebo advokáti, kteří:

 • Máte portugalskou státní příslušnost;
 • Netýká se jich žádné z omezení stanovených ve stanovách Komory právních zástupců a soudních exekutorů nebo Advokátní komory;
 • V posledních deseti letech nebyli uvedeni na veřejném seznamu dlužníků vydaném v souladu se zákonem;
 • Úspěšně absolvovali příslušnou praxi;
 • Po více než třech letech působení ve funkci soudního exekutora složili zkoušku a získali příznivé stanovisko Komise pro dohled nad úředníky v justici (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • Během tří let po úspěšném absolvování praxe požádali o registraci u příslušné komory;
 • Má minimální struktury pro zpracování dat a prostředky definované nařízením schváleným valnou hromadou.

Toto povolání reguluje Komora právních zástupců a soudních exekutorů a příslušné kolegium soudních exekutorů.

Komise pro dohled nad úředníky v justici (CAAJ), orgán nezávislý na Komoře právních zástupců a soudních exekutorů, odpovídá za dohled a disciplinární opatření vůči soudním exekutorům.

Více informací lze získatOdkaz se otevře v novém okně. na stránkách http://www.osae.pt/ a Odkaz se otevře v novém okně.https://caaj.justica.gov.pt/.

Notáři

Notáři jsou specializovaní odborníci, kteří jsou oprávněni vykonávat úkoly v určitých právních souvislostech. hrají významnou úlohu v oblasti obchodu, a to jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni.

V rámci výkonu svého povolání notáři mohou:

 • Vyhotovovat soukromoprávní dohody a poskytovat poradenství stranám s tím, že jsou povinni se všemi stranami jednat nestranně. Notář odpovídá za zákonnost vyhotovených úředních dokumentů a za poradenství, které poskytuje. Je povinen strany informovat o důsledcích přebíraných závazků a povinností,
 • Vykonávat právní úkony, které jsou před ním sjednány. Listinu lze poté zaevidovat přímo do úředních záznamů nebo lze na povinnost v ní uvedenou provést přímo exekuci při nesplnění povinnosti bez předchozího zásahu soudu,
 • Zastávat úlohu rozhodce, který jedná nestranně a v úplném souladu se zákonem, aby mohly strany dospět ke vzájemně přijatelné dohodě;
 • Vypracovávat dokumenty a stanovovat podmínky řízení o soupisu majetku, aniž by tím byly dotčeny otázky, které z důvodu své povahy či skutkové nebo právní složitosti nemohou být rozhodnuty v rámci řízení o soupisu majetku, ale musí o nich rozhodnout soudce obvodního soudu, pod nějž spadá notářství pověřené daným řízením (pravomoc udělená notářstvím zákonem č. 23/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se schvaluje právní režim řízení o soupisu majetku a kterým se vytváří systém sdílené pravomoci).

V návaznosti na reformu notářského povolání a související privatizaci daného odvětví mají notáři dvojí status: jsou jednak veřejnými činiteli, jednak příslušníky svobodného povolání, kteří již nespadají mezi státní úředníky.

Jakožto veřejný činitel podléhá notář Ministerstvu spravedlnosti, které vůči němu uplatňuje disciplinární a regulační pravomoc. V souvislosti s novým svobodným povoláním notáře vykonává notářská komora od roku 2006 ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, pokud jde o zajištění dodržování etických zásad, které musí dodržovat odborní pracovníci, kteří jsou do notáře zapojeni, a zajistit sledování jejich veřejného zájmu, aniž jsou dotčeny intervenční pravomoci, které jsou zákonem stanoveny pro ministerstvo spravedlnosti.

Více informací naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.HTTP:// www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Konzervativci

Registrační úředníci jsou veřejní činitelé pověření zaznamenáváním a zveřejňováním právních úkonů a skutečností týkajících se nemovitostí, movitého majetku podléhajícího registraci, obchodní činnosti a života fyzických osob. Jejich úkolem je zejména ověřování souladu uvedených úkonů a skutečností a souvisejících dokumentů s právními předpisy a zajištění toho, aby práva vyplývající z těchto dokumentů byla řádně definována a odpovídala zákonem stanovené úpravě pro registraci a zveřejnění, a na tomto základě rozhodují, zda budou dané úkony či skutečnosti zapsány do rejstříku či nikoli.

Podle záležitostí, kterým se věnují při výkonu svých povinností, mohou registrační úředníci být:

 • Registrační úředníci u matričních úřadů (conservadores do registo civil), kteří působí ve věcech týkajících se vymezení a zveřejnění právních skutečností a úkonů týkajících se života fyzických osob. Do jejich pravomoci spadá registrace narození, sňatků, úmrtí, adopcí a určení mateřství/otcovství; organizace řízení týkajících se rozvodu či odluky manželů a rozdělení majetku po vzájemné dohodě a vydávání ověření a kopií v souvislosti s registrovanými skutečnostmi;
 • Registrační úředníci u katastru nemovitostí (conservadores do registo predial), jejichž úkolem je zveřejňování informací o právním stavu nemovitostí s cílem zajistit bezpečnost transakcí v odvětví nemovitostí;
 • Registrační úředníci u registru vozidel (conservadores do registo de veículos), jejichž úkoly se týkají zveřejňování práv k movitému majetku podléhajícímu registraci (motorová vozidla, lodě a letadla) a informací o právním stavu motorových vozidel a přívěsů s cílem zajistit bezpečnost souvisejících transakcí;
 • Registrační úředníci u obchodního rejstříku (conservadores do registo comercial), kteří odpovídají za zveřejňováním údajů o postavení podnikatelů, obchodních společností, občanských sdružení obchodního charakteru, jednočlenných společností s ručením omezeným a jiných subjektů podléhajících zápisu do obchodního rejstříku s cílem zajistit bezpečnost souvisejících transakcí.

Jedná se o požadavky na získání přístupu k povolání v oboru práva portugalskou univerzitou nebo rovnocennou vysokoškolskou kvalifikací, jakož i provádění zkoušek způsobilosti, univerzitní studijní program rozvíjející právní/registrované záležitosti, které se týkají výkonu daného povolání, trvají 6 měsíců a stáží v délce 1 roku, následovaných veřejnými důkazy. Všechny kroky v tomto procesu podléhají posouzení a mohou vést k vyloučení žadatele v případě neprovedení inkasa. Tento postup probíhá v rámci veřejného výběrového řízení vyhlašovaného Úřadem pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado).

Řízením, koordinací, podporou a hodnocením činnosti registračních úřadů a dozorem nad nimi je pověřen Úřad pro rejstříky a notářství (Instituto dos Registos e do Notariado).

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové Odkaz se otevře v novém okně.stránce https://irn.justica.gov.pt/.

Soudní úředníci

Soudní vykonavatelé tvoří skupinu zaměstnanců soudů, kteří pracují na podporu řízení u soudů nebo státních zastupitelství. Pojem úředníka spravedlnosti však zahrnuje i nadále počítačový, administrativní, technický a odborný personál.

Přístup ke kariéře úředníka soudu začíná nástupní rolí pomocného úředníka (escrivão auxiliar) v soudní službě a pomocného soudního úředníka (técnico de justiça auxiliar) ve státní zastupitelství. přístup je otevřen osobám, které absolvovaly odborné vzdělání a které byly schváleny prostřednictvím přijímacího řízení.

Na zaměstnance soudních úředníků se vztahuje služební řád stanovený ve stávajícím znění legislativního nařízení č. 343/1999 ze dne 26. srpna 2007 a výkon jejich funkcí hraje významnou úlohu v mezinárodní právní spolupráci, zejména při provádění evropských nařízení a směrnic.

Generální ředitelství pro správu soudnictví (Direção-Geral da Administração da Justiça) je orgán ministerstva spravedlnosti odpovědný za nábor a řízení soudních úředníků.

Rada soudních úředníků (Conselho dos Oficiais de Justiça) odpovídá za hodnocení pracovních výsledků soudních úředníků a za přijímání disciplinárních opatření vůči nim.

Další informace viz Odkaz se otevře v novém okně.https://dgaj.justica.gov.pt/.

Zprostředkovatelé

Zákon č. 29/2013 ze dne 19. dubna 2013 definuje v čl. 2 písm. b) mediátora jako „(...) třetí nestrannou a nezávislou osobu bez pravomocí vůči stranám mediace, která napomáhá stranám při dosažení konečné dohody ohledně předmětu sporu“. Tento zákon rovněž upravuje postavení zprostředkovatele pro výkon jeho činnosti v Portugalsku a zařazení tohoto zprostředkovatele na seznamy všech veřejných mediačních systémů, které se provádí prostřednictvím výběrového řízení, jehož nařízení bylo schváleno nařízením č. 282/2010 ze dne 25. května.

Činnost mediátora je velmi důležitá, neboť pomáhá smluvním stranám při vytváření dohody, která přispívá k zachování a v některých případech obnovení sociálního smíru. V Portugalsku je možné jednat s mediátory specializovanými v oboru rodinné mediace, pracovního práva či trestního práva. Neexistují žádné nevládní organizace zabývající se mediací, existují však soukromá sdružení poskytující mediační a vzdělávací služby pro mediátory.

Na vnitrostátní úrovni neexistuje etický kodex pro mediátory. Výše uvedený zákon o mediaci však obsahuje kapitolu o právech a povinnostech mediátora, která musí rovněž jednat v souladu se zásadami stanovenými v Evropském kodexu chování pro mediátory, který je nedílnou součástí jejich odborné přípravy.

Chování mediátorů je sledováno prostřednictvím systému veřejné mediace ve třech částech: občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní záležitosti. Každou z těchto částí veřejného systému mediace řídí veřejný subjekt určený v příslušném zakládajícím aktu.

V Portugalsku nepůsobí veřejnoprávní subjekt pro vzdělávání mediátorů. tím se zabývají soukromé subjekty, jejichž certifikaci zajišťuje Generální ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção Geral da Política de Justiça – DGPJ) v souladu s výnosem č. 345/2013 ze dne 27. listopadu 2013 a se zvláštním zřetelem na referenční ukazatele kvality.

Prostřednictvím svého Úřadu pro alternativní řešení sporů (GRAL) spravuje prostřednictvím svého úřadu pro alternativní řešení sporů veřejný mediační systém, ačkoli neposkytuje informace o tom, jak najít mediátora, vede seznamy mediátorů a zprostředkovatelé se mohou k těmto seznamům připojit tak, že se zúčastní výběrového řízení stanoveného v pravidlech schválených prováděcím nařízením č. 282/2010 ze dne 25. května 2010.

Více informací lze získat na stránkách Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgpj.mj.pt/.

Soudní správci ( Administradores Judiciais)

Soudní správce je odpovědný za dohled a vedení aktů, které jsou součástí zvláštního vratného procesu, jakož i za řízení nebo likvidaci majetkové podstaty v úpadkovém řízení, a je odpovědný za provedení všech aktů, které jí byly svěřeny zákonem a zákonem. V závislosti na úkolech, jež mají být v rámci daného řízení vykonány, je jmenován jakožto prozatímní soudní správce, správce konkurzní podstaty nebo zmocněný zástupce.

Postavení soudního správce upravuje zákon č. 22/2013 ze dne 26. února 2013.

Soudními správci se mohou stát osoby splňující následující podmínky:

 1. Mají vysokoškolské vzdělání a odbornou praxi požadované pro výkon dané činnosti;
 2. Absolvovat stáž na období 6 měsíců;
 3. Uspěli ve zvláštním přijímacím řízení, jehož cílem je ohodnotit znalosti získané během stáže;
 4. Nesmějí být v situaci, která je neslučitelná s výkonem tohoto povolání;
 5. Musí být způsobilí k výkonu činnosti soudního správce.

Orgánem odpovědným za přijímání soudních správců a dohled nad nimi je Komise pro dohled nad úředníky v justici (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça – CAAJ).

Více informací Odkaz se otevře v novém okně.na adrese https://caaj.justica.gov.pt/

Úředník pro průmyslové vlastnictví ( Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Pracovník průmyslového vlastnictví je technik průmyslového vlastnictví, k němuž mohou podniky a jednotlivci lépe bránit svá práva a zájmy v této oblasti.

Příslušníci průmyslového vlastnictví jsou příslušníci, které uznal Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P., aby prováděli úkony průmyslového vlastnictví jménem a v zájmu jejich klientů a složek bez plné moci.

Přístup k této činnosti je v Portugalsku upraven nařízením s mocí zákona č. 15/95 ze dne 24. ledna 2009 (ve znění pozdějších předpisů) a nařízením č. 1200/2010 ze dne 29. listopadu, ve znění nařízení č. 239/2013 ze dne 25. července.

Další informace jsou k dispozici na adrese Odkaz se otevře v novém okně.https://inpi.justica.gov.pt/.

Organizace poskytující bezplatné právní služby

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s advokátní komorou a místními úřady zajišťuje na celém území Portugalska právní poradny (Gabinetes de Consulta Jurídica), kde mohou občané využít bezplatné právní poradenství od profesionálních právníků. Seznam těchto poraden a příslušné kontaktní údaje jsou k dispozici na internetu, například na stránkách Generálního ředitelství pro politiku spravedlnosti (Direção-Geral da Política de Justiça): www.dgpj.mj.pt.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 26/08/2019