Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právnická povolání - Skotsko

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?

Na této stránce naleznete přehled o hlavních právnických povoláních ve skotské jurisdikci v rámci Spojeného království. Obsahuje informace o soudcích, státních zástupcích a právnících.


Právnická povolání

Soudci

Ve Skotsku neexistuje samostatné povolání soudce jako takové. Soudci se mohou stát pouze zkušení advokáti, advokáti a advokáti. Soudcovskou funkci ve skotské jurisdikci vykonávají:

  • Lord předseda Court of Session
  • Soudce úředník (The Lord Justice Clerk),
  • Hrabství sheriffs, které předsedá jednomu ze šesti sheriffdomů Skotska
  • Při zasedání Soudního dvora se soudci nazývají Lords of Council and Session.
  • Při výkonu funkce u Nejvyššího trestního soudu (High Court of Justiciary) jsou soudci nazýváni lordy trestními komisaři (Lords Commissioners of Justiciary),
  • Sheriffs & Summary Sheriffs (Sheriffs Summary Sheriffs)
  • Nestálí soudci hrabství jsou běžně užíváni při zastupování stálých soudců hrabství,
  • Smírčí soudci (Justices of Peace) jsou laičtí soudci, kteří působí jako samosoudci nebo ve tříčlenných senátech u smírčích soudů (Justice in Peace courts), přičemž je jim k dispozici soudní úředník s právnickým vzděláním nebo právní poradce.

Mezi další držitele soudních funkcí patří předseda skotského zemského soudu Odkaz se otevře v novém okně. (Scottish Land Court), který se zabývá věcmi týkajícími se majetku zastávaného na základě zákona o obhospodařování půdy nebo zemědělských nájmů a ti, kteří se ve Skotsku podílejí na řadě správních soudů Skotska.

Další informace o soudnictví ve Skotsku jsou k dispozici na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně. o soudnictví ve Skotsku.

Státní zástupci

Organizace

Za veškeré trestní stíhání ve Skotsku je odpovědné Odkaz se otevře v novém okně.administrativní oddělení Korunního soudu a útvar státního zastupitelství (Crown Office and Procurator Fiscal Service — COPFS). V čele útvaru stojí Lord Advocate, který je rovněž ministrem skotské vlády, a jeho zástupcem je Solicitor General.

Ve výlučné působnosti COPFS je stíhání v trestních věcech, vyšetřovánínáhlých nebo podezřelých úmrtí a prošetřování stížností na policii.

Skotský zákon z roku 1998 (oddíl 48) stanoví, že jakékoli rozhodnutí lorda Advocate (ve funkci vedoucího systému trestního stíhání a vyšetřování úmrtí ve Skotsku) přijme sám, nezávisle na jakékoli jiné osobě.

Prokurátoři nebo advokáti se mohou stát státními zástupci.

Úloha a povinnosti

Počáteční vyšetřování trestného činu provádí policie (nebo jiné specializované zpravodajské orgány, jako například Královský finanční a celní úřad (HM Revenue and Customs), které následně podávají zprávu místnímu státnímu zástupci (Procurator Fiscal). Státní zástupce tuto zprávu prozkoumá a rozhodne, zda bude zahájeno trestní řízení ve veřejném zájmu. Při přijímání rozhodnutí posoudí státní zástupce, zda existují dostatečné důkazy, a pokud ano, jaká opatření jsou vhodná: to znamená, že je třeba použít přímé opatření (jako je daňová pokuta) nebo přijmout žádné opatření. V případech, které porota posoudí, provede státní zástupce pohovor se svědky a shromáždí a přezkoumá forenzní a jiné důkazy před tím, než podá zprávu zkušeným právníkům známým jako „Crown Counsel“ (Crown Counsel), který rozhodne o tom, zda bude stíhat.

Organizace právnické profese: Právníci

Obhajovat

Advokáti jsou členy Skotské advokátní komory (Scottish Bar). Mají právo vystupovat před všemi skotskými soudy, ovšem většina jejich práce spočívá v zastupování klientů před soudy vyšších instancí (Court of Session a High Court of Justiciary) a zpracovávání znaleckých posudků v oblasti práva. Nejzkušenější advokáti tvoří tzv. Sbor královských zástupců (Queen’ s Counsel). Všichni advokáti jsou členy Fakulty advokátů ( Odkaz se otevře v novém okně.Faculty of Advocates).

Právní zástupci (Solicitors)

Právní zástupci jsou nejpočetnějšími skupinou právnických profesí. Mohou poskytovat právní rady ve všech oblastech práva a zastupovat klienty u soudu. Všichni právní zástupci jsou členy Skotské právnické společnost ( Odkaz se otevře v novém okně.Law Society of Scotland), která hájí jejich zájmy a zájmy veřejnosti ve věcech souvisejících s právními zástupci.

Existují rovněž právní zástupci advokáti, kteří jsou rovněž členy Skotské právnické společnosti. Stejně jako advokáti (viz výše) mohou vystupovat před nejvyššími soudy (Court of Session a High Court of Justiciary).

Notáři

Jako notáři jednají právní zástupci (solicitors), kteří provádějí zápisy určitých právních úkonů a podepisují přesně stanovené právní listiny. Netvoří samostatnou právnickou profesi.

Práva v oblasti patentů a ochranných známek

Patentoví zástupci (Patent Attorneys) a právní zástupci pro ochranné známky (Trade Mark Attorneys) jsou erudovaní odborníci v oblasti duševního vlastnictví. Poskytují svým klientů právní poradenství v této oblasti, zejména v souvislosti s registrací patentů a žalobami s nimi spojenými, s ochrannými známkami a užitnými vzory a s dalšími aspekty práva duševního vlastnictví včetně ochrany autorských práv.

Další právnická povolání

Soudci hrabství (Sheriff Officers a Messengers-at-grams) jsou úředníci soudu odpovědní za doručování písemností a výkon soudních příkazů ve Skotsku. Ozbrojené kurýry i referenty soudce hrabství si najímají soukromé subjekty a platí jim odměny stanovené v odvozených právních předpisech.

Nevyžaduje se, aby soudní úředníci a další soudní zaměstnanci ve Skotsku byli legálně vyškoleni. Jedná se o státní úředníky, kteří se zabývají administrativními záležitostmi a pomáhají soudcům. Nesmějí poskytovat právní poradenství. Zaměstnanci soudů jsou zaměstnáváni skotskou soudní službou Odkaz se otevře v novém okně. (Scottish Courts and Tribunals Service). Více informací o kategoriích soudních zaměstnanců lze nalézt zdePDF (4293 Kb),CS ale vezměte prosím na vědomí změnu názvu skotské soudní služby (Scottish Court Service) skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

Související odkazy

Státní zastupitelstvíOdkaz se otevře v novém okně. (Crown Office and Procurator Fiscal Service
Odkaz se otevře v novém okně. Faculty of Advocates
Odkaz se otevře v novém okně. Law Society of Scotland Scottish Association of Scotland
Odkaz se otevře v novém okně. Scottish Association of Patents
Odkaz se otevře v novém okně. Institute of Patent Institute of Patent Institute of Patents Institute of Patents Institute of Patents Institute of Trade Mark Attorney Institute of Trade Mark Attorney Institute of Trade Mark Attorney
Odkaz se otevře v novém okně. Institute of Trade Mark Attorney Institute of Trade Mark Attorney Institute of Trade Mark
Odkaz se otevře v novém okně. Attorney Institute of Trade Mark Attor@@


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 17/12/2019