Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zawody prawnicze - Szkocja

Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2022.

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie główne zawody prawnicze w okręgu jurysdykcyjnym Szkocji w Zjednoczonym Królestwie. Informacje dotyczą sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych.


Zawody prawnicze

Sędziowie

W Szkocji nie występuje odrębny zawód sędziego, jako takiego. Tylko doświadczeni solicitors, solicitor-adwokaci i adwokaci mogą stać się sędziami. W okręgu jurysdykcyjnym Szkocji wyróżnia się następujące stanowiska sędziowskie:

  • Przewodniczący Najwyższego Sądu Cywilnego w Szkocji (Lord President of the Court of Session);
  • Lord Justice Clerk (drugi w hierarchii sędzia w Szkocji);
  • Okręg sądowy, który przewodniczy jednemu ze swoich sześciu okręgów (sheriffdoms)
  • Sędziowie zasiadający w Court of Session są znani jako Lord of Council of Council and Session.
  • Sędziowie zasiadający w High Court of Justiciary używający tytułu Lord Commissioner of Justiciary;
  • Sheriters & Szerfowanie (Sheriffs – Sheriffs)
  • Szeryfów stałych często wspomagają szeryfowie niepełnoetatowi;
  • Sędziowie pokoju (Justices of the Peace) – osoby bez przygotowania prawniczego orzekające w składach jednoosobowych lub trzyosobowych, z udziałem urzędnika posiadającego kwalifikacje prawnicze lub doradcy prawnego (legal assessor) w sądach pokoju.

Do innych podmiotów piastujących urzędy sądowe zalicza się prezesa Link otworzy się w nowym oknie szkockiego sądu związkowego, który zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości, które są prowadzone na podstawie przepisów o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej lub dzierżawy rolnej, oraz tymi, które zajmują się wieloma trybunałami administracyjnymi w Szkocji.

Dodatkowe informacje na temat sądownictwa w Szkocji można znaleźć na stronie poświęconej Link otworzy się w nowym oknie wymiarowi sprawiedliwości w Szkocji.

Prokuratorów;

Organizacja

W Szkocji za ściganie przestępstw odpowiada Link otworzy się w nowym oknieUrząd Korony i Biuro Prokuratury (Crown Office and Procurator Fiscal Service). Na czele urzędu stoi Lord Advocate, wchodzący w skład szkockiego rządu. jego zastępcą jest Solicitor General.

Instytucja Crown Office and Procurator Fiscal Service jest wyłącznie odpowiedzialna za wnoszenie oskarżenia o przestępstwa, wyjaśnianie przypadków nagłych lub podejrzanych zgonów oraz rozpatrywanie skarg na czynności policji.

Scotland Act 1998 (ustawa o Szkocji z 48 r.) stanowi, że każda decyzja Lord Advocate (działającego w charakterze szefa systemów ścigania przestępstw i dochodzeń w sprawach karnych w Szkocji) zostanie podjęta przez tę osobę niezależnie od jakiejkolwiek innej osoby.

Jedynie wykwalifikowani notariusze lub adwokaci mogą zostać prokuratorami.

Rola i obowiązki

W przypadku popełnienia przestępstwa policja (lub inna wyspecjalizowana jednostka dochodzeniowa, jak np. Urząd Podatkowy i Celny JKM – HM Revenue and Customs) podejmuje wstępne czynności dochodzeniowe i zdaje sprawozdanie miejscowemu prokuratorowi (Procurator Fiscal). Prokurator zapoznaje się ze sprawozdaniem i – w interesie publicznym – decyduje o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. Podejmując decyzję, Procurator Fiscal rozważy, czy istnieją wystarczające dowody, a jeśli tak, to jakie działania są właściwe: ma to na celu zastosowanie środka bezpośredniego (takich jak kara pieniężna) lub niepodejmowanie żadnych działań. W sprawach, które powinny zostać rozpatrzone przez ławę przysięgłych, Procurator Fiscal przesłuchuje świadków oraz zbiera i dokonuje przeglądu dowodów kryminalistycznych i innych dowodów przed zgłoszeniem się do wyższych adwokatów znanych jako Crown Counsel, którzy zdecydują, czy należy ścigać.

Organizacja zawodu prawniczego: Prawnicy

Adwokaci

Adwokaci (advocates) są członkami szkockiej izby adwokackiej (Scottish Bar). Są oni uprawnieni do występowania przed wszystkimi sądami w Szkocji, lecz ich praca w przeważającej mierze polega na występowaniu przed sądami wyższej instancji (Court of Session i High Court of Justiciary) i wydawaniu specjalistycznych opinii w sprawach prawnych. Starsi stażem adwokaci posługują się tytułem Queen’s Counsel. Wszyscy adwokaci są członkami Kolegium Adwokatów ( Link otworzy się w nowym oknieFaculty of Advocates).

Solicitors (doradcy prawni)

Prawnicy zwani solicitors to najliczniejszy zawód prawniczy. Udzielają porad we wszystkich sprawach prawnych i reprezentują klientów przed sądem. Wszyscy prawnicy (solicitors) są członkami Link otworzy się w nowym oknieSzkockiego Towarzystwa Prawniczego, które dba o interesy przedstawicieli tej grupy zawodowej oraz ogółu społeczeństwa w kontekście korzystania z ich usług.

Istnieją również solicitorzy-adwokaci, będący członkami Law Society of Scotland. Podobnie jak adwokaci (zobacz wyżej) są oni uprawnieni do występowania przed Court of Session oraz High Court of Justiciary.

Notariusze

Notariusze (Notaries Public) to solicitorzy, którzy zajmują się rejestracją niektórych transakcji oraz podpisywaniem dokumentów prawnych o szczególnym charakterze. Nie jest to jednak osobny, pełnoprawny zawód prawniczy.

Rzecznicy ds. patentów i znaków towarowych

Rzecznicy patentowi i rzecznicy ds. znaków towarowych są specjalistycznymi doradcami w dziedzinie własności intelektualnej. Udzielają oni klientom porad prawnych w tej dziedzinie, w szczególności na temat rejestracji i ochrony patentów, znaków towarowych i wzorów, jak również innych aspektów własności intelektualnej, w tym ochrony praw autorskich.

Inne zawody prawnicze

Sheriff Officersi Messenger-at-arms są funkcjonariuszami sądu odpowiedzialnego za doręczanie dokumentów i wykonywanie orzeczeń sądowych w Szkocji. Zarówno posłańcy sądowi, jak i urzędnicy (sheriff officers), są zatrudniani przez prywatne podmioty i pobierają opłaty ustalone w aktach prawa pochodnego.

Urzędnicy i inni pracownicy sądu w Szkocji nie muszą być szkoleni pod względem prawnym. Są to urzędnicy służby cywilnej zajmujący się kwestiami administracyjnymi i wspierający sędziów. Nie mogą oni udzielać porad prawnych. Pracownicy sądów są zatrudniani przez Link otworzy się w nowym oknie Szkocką Służbę ds. Sądów i Trybunałów. Więcej informacji na temat kategorii personelu sądowego można znaleźć tutajPDF (4293 Kb),PL ale należy zwrócić uwagę na zmianę nazwy Scottish Court Service na Szkocką Służbę ds. Sądów i Trybunałów.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieCrown Office and Procurator Fiscal Service
Link otworzy się w nowym oknie Faculty of Advocates and Procurator Fiscal Service Faculty of Advocates
Link otworzy się w nowym oknie Law Society of Scotland
Link otworzy się w nowym oknie Scottish Association of Law Centres
Link otworzy się w nowym oknie Chartered Institute of Patent Attorneys
Link otworzy się w nowym oknie Institute of Trade Mark Attays
IntellectualLink otworzy się w nowym oknie Property Regulation (izba adwokacka w Szkocji)


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2019