Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Skottland

Dan il-pajjiż huwa fi proċess ta’ tranżizzjoni biex joħroġ mill-UE.

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: medja

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Här hittar du en översikt över de viktigaste juristyrkena i Skottland. här finns information om domare, åklagare och advokater. Den innehåller information om domare, åklagare och advokater.


Juristyrken

Domare

I Skottland finns det inte något särskilt yrke. Endast solicitors, solicitor-advocates och advocates kan bli domare. Domartjänsterna i Skottland omfattar följande:

  • Lord President of the Court of Session
  • Lord Justice Clerk
  • Domare som leder över ett av Skottlands sex sheriffskap
  • Vid sammanträde i Court of Session kallas domarna överöverhuset (Council and Session)
  • När domare i High Court of Justiciary sammanträder är de så kallade Lords Commissioners of Justiciary
  • Sheriffer & Summary Sheruffs
  • Sheriffdomare som arbetar deltid brukar ofta användas för att fylla ut för heltidsanställda sheriffdomare.
  • Fredsdomare (Justices of the Peace) är lekmän som arbetar ensamma eller i grupper om tre, tillsammans med ett juridiskt utbildat domstolsbiträde eller en juridisk bisittare i fredsdomstolarna (Justice of the Peace Courts).

Andra rättshavare är ordföranden för Scottish Land Court ( Länken öppnas i ett nytt fönster Scottish Land Court), som behandlar ärenden som rör egendom som innehas enligt arrende- eller arrendeavtal, och de som är ordförande för många förvaltningsdomstolar i Skottland.

Mer information om Skottlands domstolsväsen finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönster rättsväsendet i Skottland.

Åklagare

Organisation

I Skottland har åklagarmyndigheten, Länken öppnas i ett nytt fönsterCrown Office and Procurator Fiscal Service, ansvar för alla åtal. Direktören för åklagarmyndigheten kallas Lord Advocate och är också minister i den skotska regeringen. dessutom finns en biträdande direktör, Solicitor General.

Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) har ensamt ansvar för att väcka åtal i fråga om brott, utreda plötsliga eller misstänkta dödsfall och utreda klagomål mot polisen.

Enligt 1998 års Scotland Act (avsnitt 48) ska Lord Advocate (som chef för Systems of Criminal Prosecution and Investigation of Deaths in Scotland) vara helt oberoende i alla sina beslut.

Endast kvalificerade advokater eller advokater kan bli åklagare.

Roll och arbetsuppgifter

Polisen (eller andra specialiserade utredningsorgan, som tullmyndigheten HM Revenue and Customs) gör en inledande utredning och överlämnar sedan en rapport till den lokala allmänna åklagaren (Procurator Fiscal). Den allmänna åklagaren går igenom rapporten och beslutar om eventuella åtgärder i allmänhetens intresse. Procurator Fiscal kommer då att ta ställning till om det finns tillräckliga bevis och, om så är fallet, vilka åtgärder som är lämpliga. det är fråga om att väcka åtal, att använda sig av en direkt åtgärd (såsom skattetillägg) eller att inte vidta någon åtgärd. I de fall som prövas av en jury kommer Procurator Fiscal att höra vittnen och samla in och granska de kriminaltekniska och andra bevis före rapporteringen till erfarna jurister som kallas Crown Counsel och som kommer att besluta om de ska lagföras.

Organisation av de juridiska yrkena: Advokater

Advokater

Advocates är medlemmar i det skotska samfundet för advokater inom denna kategori (Scottish Bar). De har rätt att framträda i alla skotska domstolar, även om merparten av deras arbete utförs i högre domstolar (Court of Session och High Court of Justiciary) och att utfärda specialistyttranden i rättsliga frågor. Chefsjurister kallas Queen’s Counsel. Alla advocates är medlemmar i det särskilda Länken öppnas i ett nytt fönsteradvokatsamfundet Faculty of Advocates.

Solicitors (advokater med rådgivningsuppgifter)

Solicitors bildar den största gruppen bland de skotska juristerna. De kan ge råd i alla rättsliga frågor och företräda klienter i domstol. Solicitors måste vara medlemmar i Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Scotland, som företräder yrkeskategorins intressen, med även det allmännas intressen i förhållande till yrkeskategorin.

Det finns även solicitor-advocates, som också är medlemmar i Law Society of Scotland. I likhet med advocates (se ovan) har de rätt att framträda i Court of Session och High Court of Justiciary.

Notarier

Notaries public är solicitors som registrerar vissa transaktioner och undertecknar särskilda rättsliga dokument. Det är inte ett separat juridiskt yrke i sig.

Patent- och varumärkesadvokater

Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt. De bistår med juridisk rådgivning till klienter inom detta område, särskilt med avseende på registrering av patent, varumärken och mönster samt eventuella rättsliga åtgärder som i samband med detta, men arbetar även med andra delar av immaterialrätten, t.ex. upphovsrättsligt skydd.

Andra juristyrken

Sheriff Officers och Messengers-at-arms är tjänstemän vid domstolen som ansvarar för delgivning av handlingar och verkställighet av domstolsbeslut i Skottland. Både messengers-at-arms och sheriff officers är anställda av privata företag och tar ut avgifter som fastställs i sekundärlagstiftning.

Tjänstemän och övrig domstolspersonal i Skottland behöver inte vara utbildad jurist. De är statsanställda tjänstemän som har hand om administration och som bistår domarna. De får inte ge juridisk rådgivning. Domstolspersonal är anställd vid Länken öppnas i ett nytt fönster Scottish Courts and Tribunals Service. Mer information om kategorier av domstolspersonal finns härPDF (4293 Kb)SV men notera förändringen av namnet från Scottish Court Service till Scottish Courts and Tribunals Service.

Relaterade länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCrown Office and Procurator Fiscal Service Facults of Scotland Association ofLänken öppnas i ett nytt fönster Scotland
Länken öppnas i ett nytt fönster Association of
Länken öppnas i ett nytt fönster
Law
Centres
Länken öppnas i ett nytt fönster Chartered Institute of Patent Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys
Länken öppnas i ett nytt fönster Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark Attorneys Institute of Trade Mark
Länken öppnas i ett nytt fönster Attorneys


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 17/12/2019