Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken - Skottland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här hittar du en översikt över de viktigaste juristyrkena i Skottland. Här finns information om domare, åklagare och advokater.


Juristyrken

Domare

I Skottland finns det inget separat yrke som domare i sig. Det är bara erfarna solicitors (advokater med rådgivande funktioner) och advocates (advokater med behörighet att föra talan i domstol) som kan bli domare. Domartjänsterna i Skottland omfattar följande:

  • The Lord President of the Court of Session.
  • The Lord Justice Clerk.
  • Sheriff Principals, som leder Skottlands sex sheriffskap.
  • Domare som sitter i Court of Session kallas Senators of the College of Justice.
  • Domare som sitter i High Court of Justiciary kallas Lords Commissioners of Justiciary.
  • Sheriffdomare.
  • Sheriffdomare som arbetar deltid brukar ofta användas för att fylla ut för heltidsanställda sheriffdomare.
  • Fredsdomare (Justices of the Peace) är lekmän som arbetar ensamma eller i grupper om tre, tillsammans med ett juridiskt utbildat domstolsbiträde eller en juridisk bisittare i fredsdomstolarna (Justice of the Peace Courts).

Åklagare

Organisation

I Skottland har åklagarmyndigheten,Länken öppnas i ett nytt fönsterCrown Office and Procurator Fiscal Service, ansvar för alla åtal. Direktören för åklagarmyndigheten kallas Lord Advocate och är också minister i den skotska regeringen. Dessutom finns en biträdande direktör, Solicitor General.

Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) har ensamt ansvar för att väcka åtal i fråga om brott, utreda plötsliga eller misstänkta dödsfall och utreda klagomål mot polisen.

Enligt 1998 års Scotland Act (avsnitt 48) ska Lord Advocate (som chef för Systems of Criminal Prosecution and Investigation of Deaths in Scotland) vara helt oberoende i alla sina beslut.

Endast kvalificerade jurister och advokater kan bli åklagare.

Roll och uppgifter

Polisen (eller andra specialiserade utredningsorgan, som tullmyndigheten HM Revenue and Customs) gör en inledande utredning och överlämnar sedan en rapport till den lokala allmänna åklagaren (Procurator Fiscal). Den allmänna åklagaren går igenom rapporten och beslutar om eventuella åtgärder i allmänhetens intresse. Den allmänna åklagaren fattar sitt beslut med hänsyn till om det finns tillräckliga bevis och om vilka åtgärder som i så fall är lämpliga – det vill säga om det bör väckas åtal, vidtas en direkt åtgärd (t.ex. böter) eller om inga åtgärder alls bör vidtas. I mål som ska prövas av en jury intervjuar åklagaren vittnen och samlar in och granskar bevismaterial innan beslutet om att väcka åtal fattas. Därefter rapporterar den allmänna åklagaren till Crown Counsel som avgör om det ska väckas åtal.

Organisation av de juridiska yrkena: Advokater

Advocates (advokater med behörighet att föra talan i domstol)

Advocates är medlemmar i det skotska samfundet för advokater inom denna kategori (Scottish Bar). De har rätt att framträda i alla skotska domstolar, även om merparten av deras arbete utförs i högre domstolar (Court of Session och High Court of Justiciary) och att utfärda specialistyttranden i rättsliga frågor. Erfarna domstolsjurister (senior advocates) kallas Queen's Counsel. Alla advocates är medlemmar i det särskilda advokatsamfundet Länken öppnas i ett nytt fönsterFaculty of Advocates.

Solicitors (advokater med rådgivningsuppgifter)

Solicitors bildar den största gruppen bland de skotska juristerna. De kan ge råd i alla rättsliga frågor och företräda klienter i domstol. Solicitors måste vara medlemmar i Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Scotland, som företräder yrkeskategorins intressen, med även det allmännas intressen i förhållande till yrkeskategorin.

Det finns även solicitor-advocates, som också är medlemmar i Law Society of Scotland. I likhet med advocates (se ovan) har de rätt att framträda i Court of Session och High Court of Justiciary.

Notarier

Notaries public är solicitors som registrerar vissa transaktioner och undertecknar särskilda rättsliga dokument. Det är inte ett separat juridiskt yrke i sig.

Patent- och varumärkesadvokater

Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt. De bistår med juridisk rådgivning till klienter inom detta område, särskilt med avseende på registrering av patent, varumärken och mönster samt eventuella rättsliga åtgärder som i samband med detta, men arbetar även med andra delar av immaterialrätten, t.ex. upphovsrättsligt skydd. Till skillnad från mer allmän civil- och straffrätt är den immaterialrättsliga lagstiftningen tillämplig i hela Förenade kungariket. Tvister rörande immateriell äganderätt i Skottland ska vanligtvis prövas av Court of Session, eftersom den domstolen är exklusivt behörig i frågor som rör patent och de flesta andra registrerade immateriella rättigheter (särskilt gemenskapsvarumärken och registrerad gemenskapsformgivning). Den har också ett antal domare som är specialiserade på immaterialrätt, och särskilda handläggningsregler som kan tillämpas i immaterialrättsliga mål. Patent- och varumärkesadvokater kan företräda sina klienter direkt inför Patents County Court, men också i samband med överlaganden av beslut från UK Intellectual Property Office till Patents Court of the High Court i England och Wales. Patentadvokater med nödvändiga kvalifikationer kan också föra talan vid High Court i London, men patent- och varumärkesadvokater har för närvarande inte rätt att företräda klienter i immaterialrättsliga tvister inför de skotska domstolarna. Detta innebär att den uppgiften för närvarande sköts av specialiserade immaterialrättsadvokater, om än ofta i samarbete med patent- och varumärkesadvokater.

De flesta patent- och varumärkesadvokater i Skottland arbetar på byråer med särskild inriktning på immaterialrättsliga frågor, men vissa är knutna till industrisektorn.

Institutet för patentadvokater – Länken öppnas i ett nytt fönsterChartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) – företräder patentadvokater i hela Storbritannien. Organisationen har bland annat till uppgift att samråda med regeringen om immaterialrättslig lagstiftning, tillhandahålla utbildning och fortbildning för patentadvokater och biträdande patentjurister samt hålla kontakt med reglerings- och tillsynsorgan på området. CIPA strävar efter att sprida kunskap om immaterialrättslig lagstiftning och de yrkesgrupper som arbetar med immaterialrättsliga frågor.

Institutet för varumärkesadvokater – Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitute of Trade Mark Attorneys (ITMA) – företräder enskilda varumärkesadvokater och yrkesgruppen som helhet i hela Storbritannien. Till dess uppgifter hör att förhandla om och driva frågor gentemot regeringen, dess oberoende tillsynsfunktion (IPReg) och andra berörda organisationer. Institutet tillhandahåller relevant utbildning, fortbildning och rådgivning för varumärkesadvokater och ansvarar för att främja kunskaperna om yrket och immaterialrätten.

Tillsynsmyndigheten för immateriella rättigheter – Länken öppnas i ett nytt fönsterIntellectual Property Regulation Board (IPReg) – hanterar alla frågor som rör reglering och disciplin samt fastställer, övervakar och tillämpar standarder för patent- och varumärkesadvokater i hela Storbritannien. Den har till uppgift att tillvarata allmänintresset och föra lagstadgade register över patent- och varumärkesadvokater, såväl enskilda yrkesutövare som företag.

Andra juristyrken

Sheriff officers och Messengers-at-arms är domstolstjänstemän med ansvar för att delge handlingar och verkställa domstolsbeslut i Skottland. Både messengers-at-arms och sheriff officers är anställda av privata företag och tar ut avgifter som fastställs i sekundärlagstiftning.

Enligt avsnitt 60 i 2007 års Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act kommer befattningarna messenger-at-arms och sheriff officer att avskaffas och ersättas av den nya befattningen Judicial officer. Denna kategori kommer att tillsättas av Lord President of the Court of Session, på rekommendation av den nya Scottish Civil Enforcement Commission.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterCrown Office and Procurator Fiscal Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterFaculty of Advocates, Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Scotland, Länken öppnas i ett nytt fönsterScottish Association of Law Centres; Länken öppnas i ett nytt fönsterChartered Institute of Patent Attorneys, Länken öppnas i ett nytt fönsterInstitute of Trade Mark Attorneys, Länken öppnas i ett nytt fönsterIntellectual Property Regulation Board


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/11/2014