menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juristyrken

I de olika rättssystemen i Europeiska unionens (EU:s) medlemsstater finns det ett stort antal juristyrken såsom advokat, notarie, domare, åklagare och exekutionstjänsteman. Juristyrkenas beteckningar, uppgifter och status kan skifta avsevärt mellan medlemsstaterna.


Juristyrken

Denna sida ger allmän information om vilka roller och uppgifter som olika juristyrken har.

För att få detaljerad information om de olika juristyrkena i en viss medlemsstat kan du klicka på en av flaggorna som finns på högerkanten.

Behöver du fråga om råd eller hitta en rättstillämpare i någon av EU:s medlemsstater kan du besöka avsnittet Hitta en ....

Inledning

Med undantag av advokater reglerar inte EU:s lagstiftning villkoren för att utöva ett juristyrke.  Juristyrken regleras generellt på nationell nivå.  Trots att det kan finnas naturliga likheter mellan de nationella bestämmelserna finns det avsevärda skillnader mellan olika länder eftersom de återspeglar traditioner som ofta är mycket gamla.

Europarådets ministerkommitté har utfärdat ett antal rekommendationer om juristyrkena. Ett av dessa initiativ rör utövandet av advokatyrket. Ett annat rör domares självständighet. Kommitténs rekommendationer och övrig information om detta ämne finns på kommitténs Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Dessutom anger Länken öppnas i ett nytt fönsterden europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna att var och en som blivit anklagad för brott har rätt att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar. Denna klausul gäller främst brottmål men Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har utvidgat den till att omfatta även tvistemål.

Domare

En domare, eller en skiljedomare, är en högre tjänsteman som leder en domstol, antingen ensam eller som deltagare i en domarpanel. Domarnas befogenheter, uppgifter, utnämningsmetod, disciplinförfaranden och utbildning varierar stort mellan olika jurisdiktioner. Domaren är som en domare i en tennismatch och genomför rättegången opartiskt och vid offentligt sammanträde. Domaren förhör alla vittnen och beaktar de övriga bevisen som lagts fram av parterna i målet, bedömer parternas trovärdighet och meddelar sedan en dom i det aktuella ärendet på grundval av sin tolkning av rätten och sitt personliga omdöme.

Du hittar mer information om detta yrke på följande webbplatser:

Allmänna åklagare

I brottmålsförfaranden har åklagarmyndigheterna en mycket viktig roll. Medlemsstaternas system är också väldigt olikartade vad gäller åklagarnas roll, uppgifter och befogenheter.

Domstolspersonal

Domstolspersonalens arbetsuppgifter och benämningar kan vara mycket olika, t.ex. greffier i Frankrike, Rechtspfleger i Tyskland, court clerk i England.

Deras arbetsuppgifter varierar stort mellan de olika rättssystemen och kan bestå av att bistå domare eller åklagare, sköta administrativa uppgifter eller ansvara för delar av vissa förfaranden. Beroende på land kan det vara ett krav att de ska ha juridisk utbildning. De kan också ha rätt att ge rättslig rådgivning och/eller ha möjlighet till juridisk fortbildning.

Under alla omständigheter spelar de en viktig roll i domstolarna genom att ta emot brottsoffer och tilltalade och bidra till rättssystemets funktion generellt.

Exekutionstjänstemän

Exekutionstjänstemännens yrke regleras av de enskilda medlemsstaternas lagar och dessa bestämmelser skiljer sig åt mellan olika medlemsstater.

Denna yrkesgrupp representeras på europeisk nivå av Länken öppnas i ett nytt fönsterInternational Union of Judicial Officers (UIHJ). UIHJ:s målsättning är att representera sina medlemmar i internationella organisationer och att samarbeta med nationella yrkesorganisationer. Förbundet arbetar för att förbättra såväl den nationella processrätten som internationella fördrag och strävar efter att främja idéer, projekt och initiativ som kan bidra till att stärka och höja exekutionstjänstemännens status.

Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropean Chamber of Judicial Officers (den franska förkortningen är CEHJ) företräder också exekutionstjänstemännen. CEHJ är en ideell organisation som omfattas av belgisk lagstiftning och har till uppdrag att främja exekutionstjänstemännens deltagande i juristers samordnade åtgärder samt i EU-debatten.

Advokater

Advokatens roll, oavsett om den innehas av en individ, ett företag eller staten, är att vara klientens förtrogna rådgivare och företrädare, en yrkesmänniska som respekteras av tredje part och en oumbärlig deltagare i rättskipningen. Genom att fullgöra alla dessa uppgifter fyller advokaten, som troget tjänar sin egen klients intressen och skyddar klientens rättigheter, också funktionen som advokat i samhället. Detta innebär att förebygga och förhindra konflikter, att säkerställa att konflikter löses enligt erkända civilrättsliga, offentligrättsliga och straffrättsliga principer med hänsyn till rättigheter och intressen, att främja rättsutvecklingen och att försvara frihet, rättvisa och rättsstatsprincipen.

Advokaternas yrkesutövning regleras av yrkesorganisationer eller myndigheter i medlemsstaterna – advokatsamfunden – som ansvarar för att fastställa regler om yrkesetik och att behandla disciplinära förfaranden mot advokater.

EU:s lagstiftning reglerar inte villkoren för att utöva ett juristyrke. I Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektivet från 1998 fastställs emellertid de villkor enligt vilka en advokat som har de kvalifikationer som krävs i en medlemsstat kan utöva sitt yrke permanent i en annan medlemsstat.

På EU-nivå representeras advokater av Länken öppnas i ett nytt fönsterCouncil of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) – en internationell ideell organisation som grundades 1960. Den agerar som kontaktpunkt mellan EU och de europeiska nationella advokatsamfunden för alla slags ärenden av ömsesidigt intresse som har samband med utövningen av advokatyrket.

Notarier

Notarier är rättstillämpare som är specialiserade på och auktoriserade att agera i vissa rättsliga ärenden. Med anledning av deras arbetsuppgifter och ansvarsområden har notarier en viktig roll enligt lagstiftningen i de 21 medlemsstater där rättsordningen grundar sig på den latinska civilrätten. Notarieryrket finns också i de rättsordningar i EU som grundar sig på sedvanerätt (Common Law). Notarierna utför där ett stort antal rättsliga tjänster och deras arbetsuppgifter och befogenheter omfattar huvudsakligen rättshandlingar och rättsliga instrument som ska användas i utländska jurisdiktioner. De har en viktig roll i den internationella handeln i sin nationella jurisdiktion.

Notariernas arbetsuppgifter är i synnerhet följande:

  • att upprätta privata avtal och att ge råd till parterna samt att uppfylla kravet att behandla var och en av dem rättvist. Notarien är ansvarig för att de officiella dokument som upprättas är lagliga och för de råd som ges. Notarien måste upplysa parterna om konsekvenserna av de förpliktelser som de åtar sig.
  • att verkställa de officiella handlingar som upprättas. Den officiella handlingen kan sedan registreras direkt i ett officiellt register eller verkställas om en av parterna inte uppfyller sina skyldigheter utan att en domare behöver ingripa.
  • att agera som skiljeman, som opartiskt och genom att strikt iaktta lagen gör att parterna kan nå en överenskommelse som är ömsesidigt godtagbar.

Notarier är offentliga tjänstemän – staten delegerar en del av den offentliga makten så att de kan fullgöra ett allmännyttigt uppdrag, nämligen att utöva sina uppgifter inom ramen för ett självständigt yrke

Notarier är bundna av yrkesmässig konfidentialitet. Villkoren för att utnämna en notarie liknar villkoren för lekmannadomare och notarien har samma rättigheter och skyldigheter vad gäller självständighet, ämbetets varaktighet, opartiskhet, avgörande befogenheter och verkställbarheten av hans eller hennes åtgärder samt justitieministeriets övervakning av notariens verksamhet.

I Europeiska unionen finns det cirka 35 000 notarier i de 21 medlemsstater där rättsordningen grundar sig på den latinska civilrätten och över 1 000 notarier i Storbritannien och Irland där rättsordningen grundar sig på sedvanerätt. Alla notarier står till medborgarnas tjänst.

Vid kontakter med EU-institutionerna representeras notarierna från EU:s latinska rättsordningar av Länken öppnas i ett nytt fönsterCouncil of the Notariats of the European Union (CNUE) som inrättades 1993. CNUE representerar notarierna i alla EU:s medlemsstater där notarierollen, med grundval i den latinska rättsordningen, finns: Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. De notarier som är verksamma i de båda sedvanerättsliga rättsordningarna i Storbritannien och Irland har sina egna nationella representationsorgan. I internationella sammanhang representeras England och Wales, Skottland, Irland och Nordirland gemensamt av Länken öppnas i ett nytt fönsterThe UK and Ireland Notarial Forum


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 26/01/2015