Juristyrken och rättsliga nätverk

Via detta avsnitt får du tillgång till information om de olika juristyrkena och deras nätverk som behandlar rättsliga frågor.

Ta del av relevanta delavsnitt om du vill hitta mer information om:

Dessutom kan följande webbplatser om europeiska nätverk och expertorganisationer vara av intresse:

Senaste uppdatering: 30/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.