Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Законодателство срещу организираната престъпност


Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на законодателството срещу организираната престъпност.


Курс за електронно обучение по „Познаването на правото на ЕС като средство за борба с транснационалната организирана престъпност“ (Fondazione Italiana per il Notariato)

Този курс за електронно обучение включва общ раздел за правото на ЕС и наказателноправните въпроси, както и специфични раздели относно борбата срещу изпирането на пари, управлението и разпореждането с активи, конфискувани от престъпни организации и транснационална несъстоятелност. Той съдържа перспектива, която включва гражданскоправните последици по въпросите, тъй като е разработен от гледна точка на нотариусите. Курсът е разработен в рамките на проект, ръководен от Fondazione Italiana per il Notariato и съфинансиран от Европейската комисия.

Курсът е достъпен Връзката отваря нов прозорецтук на английски и италиански език.

Борба срещу киберпрестъпността

„Обучение в сферата на киберпрестъпността за съдии и прокурори: концепция“ (Съвет на Европа и Лисабонската мрежа)

Целта на тази инициатива е да се помогне на институциите за съдебно обучение да разработят програми за обучение по въпросите на киберпрестъпността и електронните доказателства за съдии и прокурори, както и да се включи такова обучение в рамките на стандартното първоначално и продължаващо обучение в тази област. Инициативата следва да улесни допълнително работата в мрежа между съдиите и прокурорите с цел повишаване на техните знания и насърчаване на заинтересованите партньори да създават дейности по обучение.

Тази инициатива е разработена през 2009 г. от Съвета на Европа (като част от неговия проект по въпросите на киберпрестъпността) и Лисабонската мрежа на институциите за съдебно обучение в сътрудничество с работна група, съставена от множество заинтересовани страни.

Курсът е достъпен на английски език Връзката отваря нов прозорецтук.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецПроект на Съвета на Европа по въпросите на киберпрестъпността

Връзката отваря нов прозорецЛисабонска мрежа


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/02/2019