Roszczenia alimentacyjne

W przypadku zamiaru zgłoszenia roszczenia alimentacyjnego, np. żądania wykonania zobowiązania alimentacyjnego od rodzica niemieszkającego z dzieckiem, prawo Unii Europejskiej umożliwia wystąpienie do sądu w państwie pochodzenia w celu ustalenia obowiązku alimentacyjnego dłużnika i określenia wysokości alimentów. Taki wyrok będzie łatwo uznać w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Europejska Sieć Sądownicza w sprawach cywilnych i handlowych

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Nowe przepisy obowiązujące od czerwca 2011 r.

Od 18 czerwca 2011 r. zastosowanie mają Link otworzy się w nowym oknienowe przepisy dotyczące zobowiązań alimentacyjnych. Przepisy te nadal zapewniają ochronę sądową wierzyciela alimentacyjnego poprzez zezwolenie na ściganie dłużnika w sądach państwa pochodzenia wierzyciela. Dodatkowo w większości przypadków Link otworzy się w nowym oknieprotokół haski z 2007 r. określa prawo właściwe dotyczące zobowiązań alimentacyjnych, przy czym każdy wyrok wydany przez sąd państwa członkowskiego jest swobodnie rozpowszechniany w Unii Europejskiej i może być wykonany we wszystkich państwach członkowskich bez dodatkowych formalności. Ponadto wierzyciele i dłużnicy alimentacyjni korzystają z pomocy administracyjnej świadczonej przez państwa członkowskie.

Nowe przepisy mają zastosowanie we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, w tym w Danii, na podstawie Umowy z dnia 19 października 2005 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Dania nie stosuje jednak niektórych przepisów, w szczególności dotyczących prawa właściwego oraz współpracy między organami centralnymi.

W rozporządzeniu przewidziano również, że organy administracyjne mogą zostać uznane za sądy do celów postępowań w sprawach alimentacyjnych. Wykaz tych organów można znaleźć tutajPDF(155 Kb)pl.

W przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby lub przyznane osobie mieszkającej w państwie nienależącym do UE, Link otworzy się w nowym oknieKonwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny oraz Link otworzy się w nowym oknieProtokół w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych mogą pomóc w dochodzeniu należnych alimentów w państwach nienależących do UE, które są stronami tych międzynarodowych instrumentów. Konwencja weszła w życie w stosunkach między UE a państwami trzecimi będącymi stronami tej konwencji z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych

Aby usprawnić praktyczne wdrażanie rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych oraz wykonywanie praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej, w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych.

Ten nieobowiązkowy formularz ma na celu uproszczenie odzyskiwania zaległości alimentacyjnych. Będzie on udostępniony w 23 językach. Do formularza załączono praktyczny przewodnik na temat sposobu jego wypełniania. Formularz jest dostępny w następujących formatach: PDFPDF(1047 Kb)pl oraz XLSExcel(291 Kb)pl.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 05/01/2021