Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове за издръжка

Ако желаете да предявите иск за издръжка, например като поискате месечни плащания на издръжка за дете от родител, който не живее с детето, правото на ЕС Ви дава възможност да използвате съдилищата на Вашата държава за установяване на задължението на длъжника за плащане на издръжка и определяне на размера на издръжката. Такова съдебно решение ще бъде лесно признато в другите държави членки на Европейския съюз.


Европейска съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Нова правна уредба от юни 2011 г.

От 18 юни 2011 г. по отношение на въпросите, свързани с издръжката, се прилага Връзката отваря нов прозорецнова правна уредба. Тя продължава да гарантира защитата по съдебен ред на взискателя на издръжка като му дава възможност да предяви иск срещу длъжника пред съдилищата на държавата му по произход. Наред с това, в повечето случаи Връзката отваря нов прозорецХагският протокол от 2007 г. определя приложимото право към задълженията за издръжка и всяко съдебно решение за издръжка, постановено от съдилищата на държавите членки, се ползва със свободно движение в Европейския съюз и може да бъде изпълнено във всички държави членки без допълнителни формалности. На последно място, взискателите и длъжниците по задължения за издръжка се ползват от административно съдействие от страна на държавите членки.

Новата правна уредба се прилага във всичките 27 държави—членки на ЕС, в това число и Дания на основание Споразумението от 19 октомври 2005 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Дания обаче не прилага някои разпоредби, и по-специално разпоредбите, посветени на приложимото право и на сътрудничеството между централните органи.

Съгласно Регламента за издръжката административни органи могат да бъдат смятани за съдилища за целите на процедурите, свързани със задълженията за издръжка. Вижте списъка с тези органиPDF(239 Kb)bg.

Когато издръжката се дължи от или в полза на лице, което живее в държава, която не е членка на ЕС, Връзката отваря нов прозорецКонвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството и Връзката отваря нов прозорецПротоколът за приложимото право при задължения за издръжка могат да Ви помогнат за събирането на дължимата Ви издръжка в държави, които не са членки на ЕС, но са страни по тези международни инструменти. Конвенцията влезе в сила за ЕС по отношение на трети държави, които са страни по конвенцията, на 1 август 2014 г.

Незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка

С цел улесняване на прилагането в практиката на Регламента за издръжката и ефективното упражняване от страна на гражданите на техните права в целия ЕС, Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела разработи незадължителен стандартен формуляр за декларацията за просрочени задължения за издръжка.

Този незадължителен формуляр има за цел да улесни събирането на просрочените задължения за издръжка и е на разположение на 23 езика. Към него е приложено практическо ръководство за попълването му. Формулярът е на разположение в следните формати: PDFPDF(908 Kb)bg, PDF позволяващ редактиранеPDF(1100 Kb)bg, и XLSExcel(144 Kb)bg.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/07/2020