menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underholdspligt

Maksimeret version Udskriv

Hvis du ønsker at kræve underholdsbidrag, for eksempel ved at anmode om en månedlig udbetaling af børne­bidrag fra en forælder, der ikke bor sammen med barnet, giver EU-retten dig ret til at gå til domstolene i dit hjemland, så de kan træffe afgørelse om den bidragspligtiges forpligtelse og angive underholdsbidragets størrelse. Sådanne retsafgørelser anerkendes uden større besvær i andre EU-medlemsstater.


Klik Link åbner i nyt vindueher for at få mere detaljerede oplysninger (du bliver ledt hen på den pågældende side i det europæiske retlige netværk for civil- og handelssager).

Nye regler fra juni 2011

Fra og med den 18. juni 2011 gælder der Link åbner i nyt vinduenye regler for underholdsbidrag. Reglerne vil fortsat sikre retsbeskyttelse af den bidragsberettigede, idet de giver ham/hende mulighed for at anlægge sag mod den bidragspligtige i eget hjemland. Desuden vil alle afgørelser om underholdsbidrag, der er truffet af en ret i en medlemsstat, gælde i hele EU og kunne fuldbyrdes i alle medlemsstaterne uden yderligere formaliteter. Endelig vil den bidragsberettigede og bidragspligtige kunne drage fordel af administrativ bistand fra medlemsstaterne.

Når underholdsbidraget skal betales af eller til en person, der bor i et land, som ikke er medlem af EU, kan Link åbner i nyt vinduekonventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlem­mer og Link åbner i nyt vindueprotokollen om, hvilken lov der skal anvendes på underholdspligt, hjælpe dig i forbindelse med inddrivel­sen af underholdsbidraget i et land, der ikke er medlem af EU, men som er kontraherende part i konventionen.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 07/06/2013