Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Talbiet għal manteniment - Ġermanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ingliż diġà ġew tradotti.

LISTA TAL- KONTENUT

Network gudizzjarju ewropew fil-qasam civili u kummercjali

1 X'ifissru l-kunċetti "manteniment" u "obbligu ta' manteniment" f'termini prattiċi?  Liema persuni għandhom iħallsu allowance għall-manteniment lil persuna oħra?

  • It-tfal jista’ jkollhom iħallsu manteniment lill-ġenituri tagħhom
  • Il-ġenituri jista’ jkollhom iħallsu manteniment lit-tfal tagħhom
  • Wieħed mill-konjuġi jista’ jkollu jħallas manteniment lill-konjuġi l-ieħor
  • In-neputijiet jew il-proneputijiet jista’ jkollhom iħallsu manteniment lin-nanniet tagħhom jew lill-bużnanniet
  • In-nanniet jew il-bużnanniet jista’ jkollhom iħallsu manteniment lin-neputijiet jew lill-proneputijiet tagħhom
  • Ġenitur mhux miżżewweġ jista’ jkollu jħallas manteniment lill-ġenitur l-ieħor
  • Sieħeb reġistrat jista’ jkollu jħallas manteniment lis-sieħeb l-ieħor

2 Sa liema età jista' tifel jibbenefika minn allowance għall-manteniment? Hemm regoli differenti għall-manteniment għall-minorenni u għall-adulti?

Ma hemm l-ebda limitu ta’ età għall-manteniment tat-tfal: dan irid jitħallas sakemm t-tifel/tifla huwa/hija dipendenti fuqu, sakemm dan ma jkunx dovut minħabba xi tort min-naħa tat-tfal. Madankollu, hekk kif it-tfal ikunu spiċċaw l-edukazzjoni u t-taħriġ huma normalment ikunu mistennija li jmantnu lilhom infushom. Il-leġiżlazzjoni Ġermaniża ta’ manteniment ġeneralment tagħti privileġġ lil tfal minorenni fuq tfal adulti. Ir-rekwiżiti imposti fuq il-persuna responsabbli għall-manteniment huma aktar stretti, u l-minorenni ġeneralment ikollhom prijorità fuq tfal li jkunu laħqu maġġorenni.

3 Għandi napplika għand awtorita kompetenti jew qorti biex nikseb manteniment? X'inhuma l-elementi ewlenin ta' din il-proċedura?

Biex l-obbligu ta’ manteniment jiġi rikonoxxut, il-parti intitolata trid normalment tapplika permezz ta' qorti, jew l-Uffiċċju għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt), jew lil nutar, sabiex jikseb titolu li jista' jkun infurzat (vollstreckungsfähiger Titel) li jippermetti somma ta’ flus li għandha tinġabar b’mod obbligatorju.

Jekk it-talba tiġi kkontestata trid tiġi pproċessata quddiem il-qorti kriminali. Madankollu, l-obbligu li tiġi ssodisfata talba jista’ jkun rikonoxxut quddiem nutar jew l-Uffiċċju għall-Benesseri taż-Żgħażagħ. L-ambitu tal-awtorità tal-Uffiċċju tal-Benesseri taż-Żgħażagħ huwa aktar ristrett milli minn dak ta’ nutar: l-Uffiċċju tal-Benesseri taż-Żgħażagħ jista’ jirreġistra obbligu għall-manteniment tat-tfal sal-età ta’ 21, jew talba minn omm jew missier li tirriżulta mit-twelid ta’ tifel jew tifla.

It-tilwim dwar it-talbiet ta’ manteniment huma każijiet tal-liġi tal-familja u jiġu ttrattati mill-qorti tal-familja (Familiengericht). Il-proċedimenti jiġu rregolati mill-Att dwar il-Proċedura fi Kwistjonijiet Familjari u Materji ta’ Ġuriżdizzjoni li mhijiex Kontenzjuża (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – (FamFG) u l-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung – ZPO).

4 Tista ssir talba f’isem qarib (jekk iva, liema grad), jew minorenni?

Skont it-Taqsima 1629 (1) tal-Kodiċi Ċivili (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) il-ġenituri jirrappreżentaw lit-tifel jew tifla b’mod konġunt; ġenitur wieħed jista’ jirrappreżenta lit-tifel biss jekk hu jew hi jeżerċitaw il-kustodja ta' ġenitur waħdu jew jekk hu jew hi huma awtorizzati li jieħdu deċiżjoni biss skont it-Taqsima 1628 tal-Kodiċi Ċivili. Ir-regola ġenerali, għalhekk, hija li l-ġenituri jistgħu jippreżentaw talba f’isem it-tfal bħala r-rappreżentanti legali ta’ dan it-tifel jew tifla. Madankollu, skont l-ewwel sentenza tat-Taqsima 1629 (2) tal-Kodiċi Ċivili, il-missier u l-omm mhumiex permessi li jirrappreżentaw lit-tifel jew tifla fejn Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidait-Taqsima 1795 tal-Kodiċi ma tippermettix gwardjan milli jirrappreżenta lit-tfal minħabba kunflitt ta’ interess. Fost affarijiet oħra, dan ikopri tilwim legali bejn it-tifel jew tifla u l-konjuġi tal-ġenitur. F’dan il-każ, persuna msemmija bħala “persuni addizzjonali” (Ergänzungspfleger) trid tinħatar biex taġixxi bħala rappreżentant tat-tifel jew tifla u tasserixxi t-talba f’ismu jew f’isimha. It-talbiet ta’ manteniment huma eċċezzjoni għar-regola ġenerali. Skont it-tieni sentenza tat-Taqsima 1629 (2) tal-Kodiċi Ċivili, jekk il-ġenituri għandhom setgħa eżerċitata bi ftehim bejn iż-żewġ ġenituri fuq it-tfal, il-ġenitur li għandu l-kura tat-tfal jista’ jressaq talba għal manteniment rigward it-tfal kontra l-ġenitur l-ieħor. It-Taqsima 1629 (3) tal-Kodiċi Ċivili timmodifika din id-dispożizzjoni f’każijiet fejn il-ġenituri tat-tfal huma miżżewġin lil xulxin iżda jgħixu separati jew ikun hemm proċedimenti matrimonjali pendenti bejniethom. F’dan il-każ, ġenitur ikun jista’ jasserixxi t-talbiet għall-manteniment tat-tfal kontra l-ġenitur l-ieħor biss f’ismu jew f'isimha stess. Dan sabiex jiġi evitat li t-tfal isiru parti fi proċedimenti ta’ divorzju bejn il-ġenituri.

5 Jekk qed naħseb biex inressaq il-każ quddiem il-qorti, kif inkun naf liema qorti għandha l-ġuriżdizzjoni?

Il-qrati b’ġuriżdizzjoni f’każijiet dwar il-manteniment huma l-qrati tal-familja (Familiengerichte), li huma taqsimiet tal-qrati lokali (Amtsgerichte). Liema qorti għandha ġuriżdizzjoni f’post partikolari jiġi determinat skont it-Taqsima 232 tal-Att dwar il-Proċedura fi Kwistjonijiet Familjari u Kwistjonijiet ta’ Ġuriżdizzjoni mhux Kontenzjuża.

Sakemm ikun hemm proċedimenti matrimonjali pendenti, il-qorti b’ġuriżdizzjoni ġeografika hija bħala regola l-qorti li hija jew li kienet il-Qorti tal-Prim’ Istanza għall-proċedimenti ta’ divorzju. Inkella, il-ġuriżdizzjoni ġeografika ħafna drabi tiġi ddeterminata skont il-post ta’ residenza abitwali tal-konvenut. Sitwazzjoni differenti tapplika fi proċedimenti li jikkonċernaw l-obbligi ta’ manteniment lejn minorenni jew tfal trattati bħala minorenni. Hawnhekk il-qorti b’ġuriżdizzjoni hija l-qorti tal-post ta’ residenza abitwali tat-tfal, jew tal-ġenitur li huwa awtorizzat li jaġixxi f’isem it-tifel jew tifla. Madankollu, dan ma japplikax jekk it-tifel jew tifla jew il-ġenitur huma normalment residenti barra mill-Ġermanja.

Tfal li jixtiequ jressqu applikazzjoni għal manteniment kontra ż-żewġ ġenituri jistgħu jagħmlu dan quddiem il-qorti li tkun kompetenti biex tipproċessa l-applikazzjoni kontra ġenitur wieħed biss.

6 Bħala applikant, neħtieġ intermedjarju biex inressaq il-każ quddiem il-qorti (pereżempju avukat, awtorità ċentrali jew lokali, eċċ.)? Jekk le, liema proċeduri japplikaw?

Fil-prinċipju, il-partijiet f’każijiet ta’ manteniment għandhom ikunu rappreżentati quddiem il-Qorti minn avukat. Madankollu, ir-rappreżentanza minn avukat mhijiex meħtieġa meta ssir applikazzjoni għal miżura provviżorja (einstweilige Anordnung). U lanqas ma t-tifel jew tifla jrid ikollhom avukat jekk l-Uffiċċju għall-Benesseri taż-Żgħażagħ jkun qed jipprovdi għajnuna u jirrappreżentahom biex jasserixxu talba għall-manteniment.

7 Irrid inħallas xi miżati biex inressaq il-każ quddiem il-qorti? Jekk iva, kemm jistgħu jitilgħu? Jekk ma jkollix biżżejjed mezzi finanzjarji, nista' ningħata għajnuna legali li tkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Spejjeż legali (tariffi u spejjeż) ikollhom jitħallsu fir-rigward ta’ proċedimenti ta’ manteniment il-qorti. Il-miżata tal-qorti (ekwivalenti għal tliet darbiet tal-miżata tal-qorti bażika) issir dovuta meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. L-ammont tal-miżata huwa bbażat fuq il-valur tat-talba (Verfahrenswert). L-avukati jitħallsu wkoll skont il-valur tat-talba. Il-valur meqjus f’każ ta’ manteniment huwa l-ammont ta’ manteniment mitlub għall-ewwel tnax-il xahar wara s-sottomissjoni tal-applikazzjoni, iżda li ma jaqbiżx l-ammont totali tal-pagament mitlub. Kull ammont li jkun diġà dovut f’manutenzjoni jiżdied meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni.

Pereżempju:

Ir-rappreżentant legali ta’ tifel jew tifla ta' 10 snin iressaq talba għal livell minimu ta’ manutenzjoni (bħalissa EUR 364 kull xahar): il-valur tat-talba huwa ta’ EUR 4 368. F’dan il-każ, il-miżata tal-qorti li tkopri l-ispejjeż tal-proċedimenti hija EUR 339 (EUR 113 x 3). Il-mara ta’ perit titlob għal separazzjoni u manteniment għall-kura tas-saħħa ta’ EUR 1 900 fix-xahar: il-valur tat-talba huwa ta’ EUR 22 800. Il-miżata tal-qorti hija EUR 933 (EUR 311 x 3). Għalhekk l-ispejjeż ivarjaw, u ma tistax issir dikjarazzjoni ġenerali. Fejn applikabbli, l-ispejjeż tal-avukat fdat bil-każ huma pagabbli minbarra l-ispejjeż tal-qorti. Il-livelli bażiċi tal-ispejjeż jintwerew fit-tabella li ġejja li jkopru t-talbiet b’valur massimu ta’ EUR 500 000:

Il-valur tat-talba sa EUR...

Miżata ta’ EUR...

Il-valur tat-talba sa EUR...

Miżata ta’ EUR...

300

25

40 000

398

600

35

45 000

427

900

45

50 000

456

1 200

55

65 000

556

1 500

65

80 000

656

2 000

73

95 000

756

2 500

81

110 000

856

3 000

89

125 000

956

3 500

97

140 000

1 056

4 000

105

155 000

1 156

4 500

113

170 000

1 256

5 000

121

185 000

1 356

6 000

136

200 000

1 456

7 000

151

230 000

1 606

8 000

166

260 000

1 756

9 000

181

290 000

1 906

10 000

196

320 000

2 056

13 000

219

350 000

2 206

16 000

242

380 000

2 356

19 000

265

410 000

2 506

22 000

288

440 000

2 656

25 000

311

470 000

2 806

30 000

340

500 000

2 956

35 000

369

L-ispejjeż l-ewwel jitħallsu mill-parti ordnata biex tħallashom mill-Qorti fis-sentenza tagħha. Fil-prinċipju din tkun il-parti telliefa.

L-applikanti li minħabba ċ-ċirkostanzi personali u ekonomika tagħhom ma jkunux jistgħu jissodisfaw l-ispejjeż tal-qorti b’mod sħiħ, jew li jistgħu jħallsu biss bin-nifs, huma intitolati li jitolbu għajnuna legali (Verfahrenskostenhilfe) biex jiġu megħjuna biex ikopru l-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ manteniment tal-qorti. Madankollu, l-azzjoni legali prevista jew id-difiża jridu jkollhom ċans raġonevoli ta’ suċċess u ma jridux jidhru frivoli. L-għajnuna legali tingħata skont l-introjtu u l-assi tal-applikant biex tkopri l-ispejjeż tal-qorti u tal-avukat, b’mod sħiħ jew parzjali.

8 X’tip ta’ manteniment x’aktarx tagħti l-qorti? Kif jiġi kkalkulat l-ammont tal-manteniment? Id-deċiżjoni tal-qorti tista' tiġi riveduta jekk jinbidlu l-għoli tal-ħajja jew iċ-ċirkustanzi familjari? Jekk iva, kif (pereżempju permezz ta' sistema tal-indiċjar awtomatiku)?

Il-manteniment irid jitħallas b’mod regolari. Il-livell tal-pagament jiġi determinat mir-rekwiżiti u l-ħtiġijiet tal-parti intitolata għall-manteniment u l-kapaċità tal-parti responsabbli għall-manteniment biex tħallas. Il-Qrati Reġjonali Superjuri (Oberlandesgerichte) żviluppaw tabelli u linji gwida f’dan ir-rigward li jassistu biex tiġi determinata rata fissa għall-punti li għandhom jitqiesu. L-iktar waħda magħrufa hija t-tabella ta’ Düsseldorf, li hija ġeneralment użata biex jiġi kkalkulat il-livell ta’ manteniment tat-tfal.

Jekk ikun hemm bidla fiċ-ċirkostanzi attwali li fuqhom l-ordnijiet tal-qorti huma bbażati, dawn l-ordnijiet jistgħu jiġu modifikati fuq talba tal-parti intitolata għall-manteniment jew il-parti responsabbli għall-manteniment. F’każ ta’ minorenni, il-manteniment tat-tfal jista' jiġi wkoll indiċizzat skont l-ewwel sentenza tat-Taqsima 1612a (1) tal-Kodiċi Ċivili, f’liema każ ikun iddikjarat bħala perċentwali tal-livell minimu ta’manteniment fis-seħħ f'kull żmien partikolari. Il-livell minimu ta’ manteniment huwa rregolat minn 1612a (1) is-sentenzi 2 u 3 tal-Kodiċi Ċivili, u jiżdied fuq skala tlieta kif it-tfal jikbru. Jekk ordni tal-Qorti tinkludi pagament ta' manutenzjoni indiċjat, l-ordni ma tridx tkun modifikata meta t-tfal jilħqu età ġdida.

9 Kif jitħallas il-manteniment u lil min?

Fil-prinċipju, manteniment għandha titħallas kull xahar minn qabel lill-parti intitolata għall-manteniment jew, fil-każ ta’ minuri, li l-ġenitur li qed jieħu ħsieb jew il-parti intitolata xorta oħra biex jirċievu ħlas.

10 Jekk il persuna kkonċernata (id-debitur) ma tħallasx volontarjament, x’azzjoni tista’ tittieħed biex tkun imġiegħla tħallas?

Għażla waħda hija d-dipendenza fuq l-infurzar obbligatorju (Zwangsvollstreckung) tat-talba għal manteniment stabbilita. L-infurzar obbligatorju jinkiseb skont ir-regoli ordinarji.

Madankollu, l-obbligu impost fuq il-persuna responsabbli għall-manteniment jissaħħaħ mill-fatt li l-ksur huwa punibbli skont il-liġi kriminali.

Persuna li tkun fi ksur ta’ obbligu ta’ manteniment tista’ tiġi kkundanna għal priġunerija sa tliet snin jew tiġi ordnata tħallas multa. Jekk sentenza ta’ kustodja hija inevitabbli, il-qorti tista’ tissospendi s-sentenza u tordna lill-parti kkundannata biex tissodisfa l-obbligi tal-manteniment tagħha. Il-Qorti mbagħad tirrevoka s-sospensjoni tas-sentenza jekk il-parti kkundannata twettaq ksur serju jew persistenti tal-ordni, u b’hekk tagħti lok għal biża’ li hu jew hi jistgħu jwettqu aktar reati kriminali u b’mod partikolari ksur tal-obbligi ta’ manteniment. Fil-każ ta’ dawk li jkunu wettqu l-ewwel reat, min-naħa l-oħra, l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku jista’ provviżorjament ma jippreżentax imposta, jew il-qorti tista’ temporanjament twaqqaf il-proċedimenti kriminali, sakemm l-akkużat jingħata fl-istess ħin struzzjonijiet biex jikkonforma mal-obbligi ta’ manteniment ta’ ammont iddikjarat.

11 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor kwalunkwe limitazzjonijiet fl-infurzar, b'mod partikulari regoli għall-protezzjoni tad-debitur u limitazzjoni jew perjodi ta' preskrizzjoni fis-sistema tal-infurzar tiegħek

Proprjetà mobbli tista’ tiġi invokata bħala rahan (Pfändung) mill-marixxall (Gerichtsvollzieher (Taqsima 808 (1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili). Il-każijiet li fihom din il-forma ta’ rahan huwa permess huma limitati mis-Sezzjonijiet 811-812 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. L-oġġetti elenkati fit-Taqsima 811 tal-Kodiċi huma eżentati. Dan ma għandux japplika għal oġġetti li jkunu ġew akkwistati soġġetti għal riserva ta’ pagament pendenti ta' sjieda (Eigentumsvorbehalt) kif previst fit-Taqsima 811 (2) tal-Kodiċi. It-Taqsimiet 811a u 811b tal-Kodiċi jippermettu oġġetti ta’ valur li huma kklassifikati bħala eżenti skont it-Taqsima 811 jiġu sostitwiti b’oġġetti ta’ valur iktar baxx li jaqdu l-istess funzjoni.

Ir-residenza tad-debitur tista' tiġi mfittxija mingħajr il-kunsens tiegħu biss abbażi ta’ mandat ta’ tfittxija, maħruġ minn imħallef (it-Taqsima 758a tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili).

Il-qbid ta’ proprjetà bħala rahan huwa f’idejn il-qorti inkarigata mill-proċedimenti ta’ infurzar. It-teħid tal-introjtu ggwadanjat huwa soġġett għal eżenzjonijiet stabbiliti fit-Taqsimiet 850 et seq. tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Kemm mill-introjtu ggwadanjat tad-debitur huwa eżentata jiġi ddeterminat mhux biss mill-livell tal-introjtu tad-debitur, iżda wkoll minn kemm hemm nies li huma legalment intitolati biex jirċievu manteniment mid-debitur. Bħala għajnuna għal kalkolu, tfasslet tabella ta’ limiti fuq l-eżenzjonijiet u ġiet inkluża bħala anness għal Taqsima 850c tal-Kodiċi. Din tiġi rieżaminata f’intervalli regolari u, fejn meħtieġ, il-livell jiġi aġġustat.

Jekk l-infurzar isir abbażi ta’ talba għal manteniment jew talba li toriġina minn att illegali (unerlaubte Handlung) intenzjonalment, it-Taqsimiet 850d u 850f tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, fuq applikazzjoni mill-kreditur, jippermettu lill-qorti responsabbli ta’ proċedimenti ta’ infurzar biex tistabbilixxi livell differenti ta’ eżenzjoni minn qbid b’rahan. Id-debitur jista’ wkoll japplika biex ikollu livell differenti stabbilit jekk hu jew hi jkollhom bżonnijiet personali speċjali skont it-Taqsima 850f (1) tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Kont miżmum mid-debitur jista' jiġi eżentat minn qbid skont it-Taqsima 850k tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Tali kont huwa magħruf bħala ‘Kont-P” (P-Konto). Huwa maħsub biex jiżgura standard ta’ għajxien raġonevoli għad-debitur u d-dipendenti tiegħu jew tagħha. Fl-ewwel istanza, il-kont P awtomatikament jipproteġi l-bilanċi sal-livell tal-eżenzjoni bażika, li bħalissa huwa EUR 1 028.89 għal kull xahar kalendarju. Din l-eżenzjoni bażika tista’ tiżdied taħt ċerti ċirkostanzi, pereż. minħabba obbligi ta’ manteniment oħra vinkolanti fuq id-debitur: l-eżenzjoni bażika tiżdied b’EUR 387.22 għall-ewwel persuna u, wara dan, minn EUR 215.73 kull persuna sa l-ħames persuna. Il-benefiċċju għat-tfal u ċerti pagamenti tas-sigurtà soċjali jgawdu minn protezzjoni addizzjonali. Biex jikseb din it-tip ta’ protezzjoni, id-debitur ġeneralment irid jipprovdi evidenza lill-Bank. F’każijiet speċifiċi (bħal meta d-debitur ikollu bżonnijiet speċjali minħabba mard), l-ammont tal-bilanċ fil-kont li qed jiġi eżentat mill-qbid jista’ jiġi aġġustat individwalment mill-qorti inkarigata mill-proċedimenti ta’ infurzar (it-Taqsima 850k (4) tal-Kodiċi).

12 Teżisti organizzazzjoni jew awtorità li tista' tgħini nirkupra l-manteniment?

L-ordni tal-manteniment hija titolu ordinarju li jista' jkun infurzat (Vollstreckungstitel) għal talba monetarja, li jfisser li fil-prinċipju, il-parti intitolata għall-manteniment trid tirrispetta r-regoli ordinarji ta’ infurzar u trid tinforza t-talba hija nnifisha.

Madankollu, l-Uffiċċju tal-Benesseri taż-Żgħażagħ jista’ jgħin fil-ġbir jekk huwa qed jassisti lit-tfal. Dan jista’ jassisti lit-tfal fuq applikazzjoni mill-ġenitur li għandu r-responsabbiltà unika tat-tifel/tifla jew, jekk il-ġenituri għandhom responsabbiltà konġunta, fuq applikazzjoni minn ġenitur li għandu l-kura tat-tfal.

Għandha ssir distinzjoni bejn dan ix-xenarju u tip ta' każ ieħor: parti intitolata għall-manteniment tista’ tirċievi ċerti benefiċċji ta’ sigurtà soċjali li jissodisfaw il-ħtieġa li altrimenti tkun koperta mill-pagament ta’ manteniment. Jekk ir-riċevitur ta’ tali ħlasijiet tas-sigurtà soċjali ikollu pretensjoni pendenti ta’ manutenzjoni kontra parti li hija responsabbli għall-manteniment, it-talba għal manteniment tkun bħala regola trasferita lil awtorità pubblika kompetenti, li mbagħad tista' tasserixxi t-talba ta’ manteniment f’isimha stess.

F’każijiet partikolari fejn hemm tfal imrobbija minn ġenitur wieħed u l-ġenitur l-ieħor ma jħallas l-ebda manteniment ta’ flus, il-pagamenti jistgħu jsiru għal perjodu limitat skont l-Att dwar Avvanzi ta’ Manteniment (Unterhaltsvorschussgesetz – UVG). L-Uffiċċju tal-Avvanzi ta’ Manteniment (Unterhaltsvorschusskasse) imbagħad jiġbor l-ammont tat-talba għal manteniment li għaddiet lilu.

Barra minn hekk, jekk l-ebda manteniment ma jitħallas mill-parti responsabbli għall-manteniment, u trid titħallas l-għajnuna soċjali (Sozialhilfe) (jekk wieħed jassumi li r-rekwiżiti l-oħra għall-assistenza soċjali jiġu ssodisfati), it-talbiet ta’ manteniment jgħaddu għand il-fornitur ta’ assistenza soċjali (bl-istess mod bħall-pagament bil-quddiem imsemmi hawn fuq), u l-fornitur ta’ assistenza soċjali jista' mbagħad jinfurzahom. Fil-każ tal-benefiċċju bażiku għal dawk li jfittxu xogħol (Grundsicherung für Arbeitssuchende), it-trasferiment isir biss wara avviż bil-miktub mingħand il-fornitur ta’ servizzi ta’ pagamenti lill-parti responsabbli għall-manutenzjoni.

13 Jistgħu l-organizzazzjonijiet (statali jew privati) iħallsu kompletament jew parzjalment il-manteniment f'isem id-debitur?

Il-pagamenti skont l-Att għall-Avvanzi ta' Manteniment u l-pagamenti ta’ assistenza soċjali u l-benefiċċju bażiku ta’ dawk li jfittxu xogħol imsemmija fid-Domanda 12 huma pagamenti ta’ sigurtà soċjali indipendenti b’għan definit, u mhux pagamenti għall-manteniment fis-sens strett. Dawn jitħallsu direttament lir-rikorrent mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti. Dawn ma jiddependux fuq jekk it-talba għal manteniment tistax tinġabar jew le. L-awtoritajiet pubbliċi li lilhom tkun għaddiet it-talba ta’ manteniment, jistgħu jinfurzaw it-talba f’isimhom stess.

Kuntrarjament għall-pagamenti skont l-Att għall-Avvanzi ta' Manteniment u pagamenti ta’ assistenza soċjali u benefiċċju bażiku għal dawk li jfittxu xogħol, l-assistenza bit-talbiet mogħtija mill-Uffiċċju tal-Benesseri taż-Żgħażagħ ma toħloqx dritt distint għal pagament mill-awtorità pubblika kompetenti. F’dan il-każ, ir-rwol tal-awtorità pubblika huwa ristrett biex jgħin il-parti intitolata li tasserixxi u tinforza t-talba għall-manteniment.

14 Jekk ninsab f'dan l-Istat Membru u d-debitur għandu r-residenza tiegħu f'pajjiż ieħor:

14.1 Nista' nikseb assistenza ta' awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Jekk parti intitolata għall-manteniment tixtieq tinforza talba għall-manteniment kontra persuna responsabbli li tkun residenti barra mill-pajjiż, hija tista’ tirrikorri għand l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja (Bundesamt für Justiz) f’Bonn. Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja ħatret l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja biex iservi bħala l-awtorità ċentrali għal proċedimenti transkonfinali ta’ manteniment.

14.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lill-awtorità jew l-organizzazzjoni privata?

L-applikazzjonijiet li jsiru skont l-Artikolu 55 tar-Regolament ta’ Manteniment tal-UE jew l-Artikolu 2(1) u 2 (2) tal-Konvenzjoni tan-NU tal-1956 permezz ta’ parti intitolata li hija residenti fil-Ġermanja iridu jiġu ppreżentati lill-Awtorità Ċentrali rikjesta billi jintbagħtu lill-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja, f'Bonn.

Id-dettalji ta' kuntatt tal-Awtorità Ċentrali huma:
Bundesamt für Justiz
53094 Bonn
Germany

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaauslandsunterhalt@bfj.bund.de

Tel.: + 49 (0) 228 99410 40

Faks: + 49 (0) 228 99410 5202

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.bundesjustizamt.de/

15 Jekk ninsab f'pajjiż ieħor u d-debitur jinsab f'dan l-Istat Membru:

15.1 Nista' nibgħat talba direttament lil tali awtorita jew organizzazzjoni privata f'dan l-Istat Membru?

Wieħed mill-kompiti ġodda assenjati lill-Awtorità Ċentrali skont ir-Regolament tal-Manteniment tal-UE huwa li issa tista’ tipproċessa wkoll ċerti applikazzjonijiet mill-partijiet responsabbli għall-manutenzjoni.

15.2 Jekk iva, kif nista' nikkuntattja lil dik l-awtorità jew organizzazzjoni privata u x'tip ta' assistenza nista' nikseb?

Dawn l-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu permezz tal-Awtorità Ċentrali fil-pajjiż ta’ residenza. Minn hemm, dawn jintbagħtu lill-Awtorità Ċentrali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

16 Dan l-Istat Membru huwa marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007?

Iva.

17 Jekk dan l-Istat Membru mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007, liema liġi tkun applikabbli għat-talba għal manteniment skont ir-regoli tal-liġi internazzjonali privata tiegħu? X'inhuma r-regoli tal-liġi internazzjonali privata korrispondenti?

Mhux applikabbli.

18 X'inhuma r-regoli fuq l-aċċess għall-ġustizzja f'każijiet transfruntiera fl-UE li jsegwu l-istruttura tal-Kapitolu V tar-Regolament dwar il-Manteniment?

L-ispejjeż għal proċedimenti ta’ manteniment huma bħala regola pagabbli bil-quddiem. Fil-qasam kopert mir-Regolament tal-Manteniment, l-għajnuna legali tingħata b’konformità mal-Artikoli 44 sa 47 tar-Regolament. L-obbligu li jsir pagament bil-quddiem ma japplikax f'ċerti ċirkostanzi, b’mod partikolari jekk tingħata għajnuna legali.

19 X'inhuma l-miżuri adottati minn dan l-Istat Membru sabiex jiżgura l-funzjonament tal-attivitajiet deskritti fl-Artikolu 51 tar-Regolament dwar il-Manteniment?

Il-Ġermanja kkonferiet fuq l-Awtorità Ċentrali tagħha – l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja – is-setgħat meħtieġa biex tiġi żgurata l-effettività tal-miżuri deskritti fl-Artikolu 51.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 01/06/2017