Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zahtjevi za uzdržavanje - Estonija

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

SADRŽAJ

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

U skladu s estonskim Ustavom, obveza uzdržavanja znači dužnost obitelji da pomaže svojim članovima kojima je potrebna pomoć.

Uzdržavanje je iznos koji sud određuje za plaćanje uzdržavanja i koji se obično uplaćuje u novcu u određenim vremenskim razmacima. Na zahtjev uzdržavane osobe, sud u nekim slučajevima može naložiti jednokratno plaćanje obveze uzdržavanja. Obveznik uzdržavanja koji mora plaćati uzdržavanje maloljetnog djeteta može, ako za to postoji valjan razlog, tražiti da mu se dopusti izvršavanje obveze uzdržavanja na način koji ne uključuje novac.

U načelu obvezu plaćanja uzdržavanja osobi kojoj je potrebna pomoć snose preci ili potomci te osobe prvog ili drugog nasljednog reda – drugim riječima, odraslo dijete, roditelji te bake i djedovi obvezni su uzajamno se uzdržavati. Bračni drugovi također su obavezni uzdržavati svoju obitelj vlastitim radom i imovinom, što uključuje aktivnosti usmjerene na pokrivanje troškova zajedničkog kućanstva i zadovoljavanje uobičajenih i izvanrednih potreba drugog bračnog druga i njihove djece. Obveza plaćanja obveze uzdržavanja osobi kojoj je potrebna pomoć može se proširiti i na razvedenog bračnog druga ili osobu s kojom obveznik uzdržavanja nije u braku, ali s kojom ima dijete.

Uzdržavanje se plaća u obliku doplatka koji plaća roditelj maloljetnog djeteta, posebno ako roditelj ne živi s djetetom ili ne sudjeluje u njegovom odgoju. Razvedeni bračni drug osobe kojoj je potrebna pomoć mora plaćati uzdržavanje poglavito ako, nakon razvoda i zbog odgovornosti u odgoju djeteta, osoba ne može sama sebe uzdržavati ili joj je potrebna pomoć zbog starosti ili zdravlja. Osoba koja ima dijete s osobom kojoj je potrebna pomoć obvezna je plaćati uzdržavanje 12 tjedana nakon rođenja djeteta i kasnije, ako je osobi potrebna pomoć zbog zdravstvenih problema nastalih uslijed odgoja, trudnoće ili rođenja djeteta.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

Punoljetnost se stječe s 18 godina, a osoba mlađa od 18 godina smatra se maloljetnikom. Maloljetno dijete ima pravo na uzdržavanje i poglavito ga moraju uzdržavati roditelji u jednakim iznosima. Dijete koje je navršilo 18 godina i nastavlja obrazovanje prema nastavnom programu za osnovu ili srednju školu, višoj školi ili strukovnoj obrazovnoj ustanovi također ima pravo na uzdržavanje, ali samo dok ne navrši 21 godinu.

Drugi preci ili potomci koji se nisu sposobni sami uzdržavati imaju pravo na uzdržavanje ako je utvrđeno da im je potrebna pomoć.

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Od roditelja maloljetnog djeteta može se tražiti da izvršava obvezu uzdržavanja. Ako roditelj ne plaća uzdržavanje dobrovoljno, zahtjev za uzdržavanje može se podnijeti sudu. Uzdržavanje se može tražiti podnošenjem sudske tužbe za provođenje hitnog postupka za plaćanje uzdržavanja za dijete ili pokretanjem postupka radi ostvarivanja prava na uzdržavanje. Kada se traži uzdržavanje za maloljetno dijete ne plaća se državna pristojba.

Hitni postupak u pitanjima koja se odnose na platni nalog pojednostavnjeni je postupak u kojem se plaćanje uzdržavanja može odrediti samo ako se traži uzdržavanje za maloljetno dijete, ako je ime roditelja koji je dužan plaćati uzdržavanje upisano u rodni list, ako iznos uzdržavanja nije veći od 200 EUR mjesečno i drugi roditelj nije osporio plaćanje uzdržavanja. Ako nisu ispunjeni uvjeti za podnošenje platnog naloga, za ostvarivanje prava na uzdržavanje potrebno je podnijeti tužbu okružnom sudu u mjestu boravišta djeteta.

Više podataka o hitnom postupku u pitanjima u vezi s platnim nalogom na temelju zahtjeva za uzdržavanje maloljetnog djeteta dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje. Obrazac zahtjeva za plaćanje uzdržavanja djeteta dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

Maloljetna djeca imaju pravo na uzdržavanje. Budući da maloljetnici imaju ograničenu pravnu sposobnost, zahtjev sudu u ime djeteta podnosi zakonski zastupnik djeteta – roditelj koji ima zakonsko skrbništvo. Ako je djetetu imenovan zakonski skrbnik, postupak pokreće skrbnik djeteta kao djetetov zakonski zastupnik.

Pravno sposobna odrasla osoba samostalno pokreće postupak radi ostvarivanja prava na uzdržavanje.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

Podnošenje zahtjeva sudu da roditelju naloži izvršavanje obveze uzdržavanja prema maloljetnom djetetu rješava se kao pitanje uzdržavanja. U pitanjima uzdržavanja zahtjev se podnosi okružnom sudu u mjestu boravišta djeteta. Ako dijete nema boravište u Estoniji, postupak se pokreće u mjestu boravišta tuženika. Ako tuženik nema boravište u Estoniji, postupak se pokreće u mjestu boravišta tužitelja.

Uzdržavanje se može tražiti i u hitnom postupku u pitanjima koja se odnose na platni nalog (vidjeti odgovor na pitanje 3.).

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Ako se pravo na uzdržavanje nastoji ostvariti na sudu, potrebno je pokrenuti postupak u kojem stručna pravna pomoć ili usluge posrednika nisu nužne. Sud nalaže plaćanje uzdržavanja od dana podnošenja tužbe, ali sud također može na temelju predmetnog postupka naložiti plaćanje uzdržavanja retroaktivno do godinu dana prije pokretanja postupka.

Obrazac zahtjeva za plaćanje uzdržavanja za dijete dostupan je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Za pokretanje postupka za izvršenje obveze uzdržavanja prema maloljetnom djetetu ili za preispitivanje zahtjeva za hitni postupak u pitanjima u vezi s platnim nalogom na temelju zahtjeva za uzdržavanje djeteta ne plaća se državna pristojba.

Moguće je tražiti državnu pravnu pomoć ili pomoć u postupku za pokrivanje troškova postupka.

U slučaju državne pravne pomoći, estonska odvjetnička komora imenuje odvjetnika osobe. Uloga je odvjetnika zastupati osobu u postupku i davati joj savjete. Državna pravna pomoć dostupna je osobama koje zbog svog financijskog stanja ne mogu platiti stručne pravne usluge u trenutku kada im je potrebna pravna pomoć ili ih mogu platiti samo djelomično ili u obrocima, ili koje nakon plaćanja sudskih troškova ne bi imale sredstava za život. Osoba koja prima pravnu pomoć nije oslobođena obveze plaćanja drugih troškova postupka.

Zahtjeve za državnu pomoć za pokrivanje troškova postupka mogu podnositi osobe koje ne mogu platiti te troškove zbog svog financijskog stanja ili koje ih mogu platiti samo djelomično ili u obrocima. Mora također postojati dovoljno razloga na temelju kojih se može pretpostaviti da će planirano sudjelovanje u postupku biti uspješno.

Obrazac zahtjeva za pomoć u postupku za fizičku osobu i obavijest o osobnom i financijskom stanju tužitelja i njegovih članova obitelji dostupni su Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

Sud može naložiti plaćanje fiksnog ili promjenjivog iznosa uzdržavanja za maloljetno dijete navodeći u svojoj odluci osnovu za izračun iznosa uzdržavanja. Sudovi obično nalažu plaćanje uzdržavanja u obliku mjesečnih obroka. Međutim, mjesečno uzdržavanje za jedno dijete ne može biti manje od pola minimalne mjesečne plaće koju je utvrdila estonska vlada (minimalna naknada iznosila je 2014. stoga 177,50 EUR po djetetu, a 2015. 195 EUR). Bez obzira na to, sud može, ako za to ima valjani razlog, smanjiti iznos uzdržavanja ispod minimalne mjesečne plaće koju je utvrdila vlada. Valjani razlozi u ovom slučaju mogu biti nesposobnost roditelja za rad ili postojanje obveze prema drugim uzdržavanim osobama.

Obveznik uzdržavanja može, ako za to ima valjani razlog, tražiti da mu se omogući plaćanje uzdržavanja na neki drugi način. Roditelji mogu postići detaljni sporazum o izvršavanju obveze uzdržavanja prema djetetu i utvrditi kako i u kojim vremenskim razmacima će se uzdržavanje plaćati.

Opseg uzdržavanja utvrđuje se na temelju potreba i uobičajenog načina života djeteta. Uobičajeni način života djeteta ovisi o financijskim sredstvima koje roditelji imaju na raspolaganju. Ako se osnova za plaćanje uzdržavanja promijeni, bilo koja od stranaka može sudu podnijeti zahtjev za povećanje ili smanjenje uzdržavanja. Državna pristojba za podnošenje zahtjeva za izmjenu iznosa uzdržavanja izračunava se na temelju predmetnog iznosa navedenog u zahtjevu i iznosa za koji će se uzdržavanje povećati.

Ako je izmjena odobrena, iznos uzdržavanja može se u načelu izmijeniti od trenutka donošenja odluka, odnosno ne mogu se izmijeniti neplaćeni zaostali iznosi uzdržavanja.

Iznos uzdržavanja u Estoniji automatski se mijenja ako je uzdržavanje utvrđeno u sudskoj odluci bilo povezano s minimalnom mjesečnom plaćom koju je utvrdila vlada i ako se njezin iznos u međuvremenu promijenio. Iznos minimalne prosječne plaće naveden jePoveznica se otvara u novom prozoruovdje.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Uzdržavanje se u načelu plaća u novcu u određenim vremenskim razmacima. Osoba koja ima obvezu izvršavanja obveze uzdržavanja prema djetetovu može, ako za to postoji valjan razlog, tražiti da joj se dopusti plaćanje uzdržavanja na neki drugi način. Uzdržavanje se plaća u obliku doplatka koji plaća roditelj maloljetnog djeteta, posebno ako roditelj ne živi s djetetom ili ne sudjeluje u njegovom odgoju. Uzdržavanje se plaća unaprijed za svaki kalendarski mjesec. Iako je primatelj uzdržavanja dijete, uzdržavanje se u načelu mora plaćati drugom roditelju. Uzdržavanje se može plaćati izravno djetetu ako su se roditelji tako dogovorili ili ako postoji sudska odluka u tome smislu.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

Ako je sudska odluka kojom se određuje uzdržavanje stupila na snagu i neposredno je izvršiva, ali drugi roditelj ne postupi u skladu s odlukom, potrebno je obratiti se ovršitelju. Ako obveznik uzdržavanja ne izvrši plaćanja navedena u sudskoj odluci u propisanom roku, ovršitelj pokreće ovrhu nad imovinom obveznika uzdržavanja na temelju zahtjeva osobe koja je poduzela mjere za osiguranje postupka. Za ovrhu imovine obveznika uzdržavanja potrebno je ovršitelju dostaviti sudsku odluku i zahtjev za izvršenje. U zahtjevu za izvršenje moraju biti navedeni podaci o dužniku i njegovoj ili njezinoj imovini (boravište, kontaktni podaci, poznate informacije o imovini). Ako tužitelj želi da ovršitelj iskoristi sve mogućnosti predviđene u zakonu za naplatu duga, u zahtjevu za izvršenje mora biti navedeno da tužitelj podnosi zahtjev za naplatu na registriranoj nepokretnoj imovini obveznika uzdržavanja, pokretnoj imovini, kao i prava iz zahtjeva. U postupku izvršenja uzdržavanje djeteta ima prednost pred drugim zahtjevima i u cilju namire tražbine za uzdržavanje ovrhom se može zahvatiti imovina u znatnom iznosu.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

Osobe se oslobađaju od obveze uzdržavanja ako ne mogu plaćati uzdržavanje drugoj osobi bez ugrožavanja vlastitih uobičajenih životnih uvjeta, s obzirom na njihove druge obveze i imovinsko stanje. Unatoč tome, roditelji ne mogu biti oslobođeni obveze uzdržavanja svoje maloljetne djece. Sud može obveznika uzdržavanja osloboditi obveze plaćanja uzdržavanja, ograničiti vremensko razdoblje za izvršenje obveze uzdržavanja ili smanjiti iznos uzdržavanja ako bi bilo iznimno nepravično tražiti izvršenje te obveze jer se, primjerice, uzdržavana osoba ne može sama uzdržavati zbog vlastitih nepromišljenih postupaka.

Naknada za štetu zbog neplaćanja uzdržavanja i neispunjenja obveza može se tražiti retroaktivno do najduže godine dana. Rok zastare za plaćanje uzdržavanja koje je utvrđeno kao obveza uzdržavanja iznosi tri godine za svaku pojedinu obvezu. Rok zastare počinje teći na kraju kalendarske godine u kojoj tražbina koja odgovara obvezi postaje naplativa. Obveza uzdržavanja osobna je obveza koja ističe u trenutku smrti uzdržavane osobe ili obveznika uzdržavanja. Postoje iznimke u odnosu na predujmove i prebijene iznose.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Središnje tijelo za prekogranične sporove u vezi s uzdržavanjem je Ministarstvo pravosuđa. U Ministarstvu pravosuđa prekograničnim sporovima u vezi s uzdržavanjem bavi se Odsjek za međunarodnu pravosudnu suradnju u Odjelu kaznene policije.

Kada se sudu podnosi zahtjev za uzdržavanje moguće je tražiti Poveznica se otvara u novom prozorudržavnu pravnu pomoć. Ne postoje posebne organizacije ili tijela koji pružaju pomoć u slučaju zahtjeva za uzdržavanje obitelji.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Roditelj koji odgaja dijete ima pravo podnijeti zahtjev za doplatak za uzdržavanje Zavodu za socijalno osiguranje (Sotsiaalkindlustusamet). To uzdržavanje privremena je pomoć države roditelju koji sam odgaja i uzdržava dijete. Država plaća uzdržavanje u ime roditelja koji ne plaća uzdržavanja i kasnije od roditelja koji nije plaćao uzdržavanje naplaćuje taj iznos. Državni doplatak za uzdržavanje plaća se osobi u vezi sa sudskim postupkom o pitanju uzdržavanja. Uvjet za primanje državnog doplatka za uzdržavanje jest da osoba mora sudu podnijeti zahtjev za plaćanje uzdržavanja u hitnom postupku u vezi s platnim nalogom ili tužbu.

Državni doplatak za uzdržavanje plaća se najduže 90 dana. Dnevna stopa za državni doplatak za uzdržavanje iznosi 1/3 dječjeg doplatka (3,20 EUR 2014.) i on se isplaćuje odjednom.

Više informacija o podnošenju zahtjeva za doplatak dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

Za ostvarivanje prava na uzdržavanje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) No 4/2009 može se zatražiti pomoć Odsjeka za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa.

Uzdržavanje u drugoj državi traži se podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka u vezi s uzdržavanjem Odsjeku za međunarodnu pravosudnu suradnju pri estonskom Ministarstvu pravosuđa i nadležnom tijelu druge države. Potrebno je priložiti presliku dječjih rodnih listova ili sudsku presudu kojom se utvrđuje očinstvo. Ako nije utvrđeno očinstvo, to treba navesti u zahtjevu koji se šalje u drugu državu.

Obrazac zahtjeva dostupan je ovdje.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Odsjeku za međunarodnu pravosudnu suradnju pri estonskom Ministarstvu pravosuđa moguće se obratiti telefonom na +372 6 208 183, +372 6 208 186 i +372 6 208 190 ili e-poštom na Poveznica se otvara u novom prozorucentral.authority@just.ee.

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Zahtjev podnositelja koji ima boravište u drugoj državi najbrže će se riješiti obraćanjem odgovarajućem tijelu u državi boravišta koje će se obratiti estonskom Ministarstvu pravosuđa.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

Vidi odgovor na 16. pitanje.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Haški protokol iz 2007. potvrdila je Europska unija čija je Estonija država članica od 1. svibnja 2004.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

Vidi odgovor na 18. pitanje.

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

U prekograničnim predmetima u Europskoj uniji koji se odnose na zahtjeve za uzdržavanje, u skladu s Uredbom dostupna je državna pravna pomoć i državna pomoć u postupku. Time se osigurava da osobu u postupku zastupa stručna osoba, a plaćanjem sudskih troškova osigurava se njezin pristup pravosuđu. U pravilima o državnoj pravnoj pomoći i pomoći u postupku navedeno je da se primjenjuje nacionalno pravo, ako u Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 nije navedeno drugačije.

U načelu se ista jamstva primjenjuju na osobe koje imaju boravište u Estoniji i osobe koje žive u drugim državama članicama EU-a. U prekograničnim predmetima uzdržavanja, pravna pomoć i savjet te državna pravna pomoć i pomoć u postupku dostupni su od središnjeg tijela, odnosno, Odsjeka za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 i, u vezi s dijelovima koji nisu obuhvaćeni Uredbom, na temelju nacionalnog prava.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Uspostavljeno je središnje tijelo za slučajeve prekogranične pravosudne suradnje – Ministarstvo pravosuđa. Za ostvarivanje prava na uzdržavanje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) No 4/2009 može se dobiti pomoć od Odsjeka za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa koji provodi postupke u vezi s međunarodnim zahtjevima za pravnu pomoć.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 16/10/2017