menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Искове за издръжка - Испания

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Европейска съдебна мрежа за граждански и търговски въпроси

1 Какво означават на практика понятията „издръжка” и “задължение за издръжка”? Кои лица са задължени да изплащат издръжка на друго лице?

В испанското право издръжката обхваща всички елементи, които са необходими от гледна точка на прехрана, облекло, жилище, здравно състояние и образование, т.е. основните и най-важни потребности на лицето, което получава издръжка. Лицата, които са задължени да плащат издръжка, са: а) родителите — на своите деца, докато станат финансово независими; б) децата — на своите родители, ако са в нужда; в) съпрузите — един на друг, включително след раздяла или развод; г) членовете на стабилно партньорство, независимо дали хетеросексуално или хомосексуално — един на друг (в региони, където тези въпроси са законово уредени); д) роднини по съребрена линия до втора степен, ако няма по-близки роднини. Най-важното изискване за предоставяне на издръжка е физическото лице, което иска издръжка, да е в нужда. В случай на бенефициери, които са навършили пълнолетие, липсата на финансови средства трябва да не бъде по тяхна собствена вина.

2 До каква възраст детето има вземане за издръжка? Съществуват ли различни правила относно вземанията за издръжка на ненавършили пълнолетие лица и на възрастни?

Децата може да получават издръжка до навършване на пълнолетие, което в Испания е на 18 години, освен ако ненавършилото пълнолетие дете има достатъчно собствени доходи. След навършването на пълнолетие задължението за издръжка продължава да съществува по отношение на децата, докато те не са станали самостоятелни от финансова гледна точка, не са завършили своето образование или не работят, но не по своя вина. По отношение на ненавършилите пълнолетие деца е нужно да се вземат предвид също така разпоредбите на Гражданския кодекс, уреждащи общите последици, породени от нищожност на брака, раздяла и развод (член 90 и сл.).

3 Следва ли да сезирам до компетентен орган или съд, за да получа издръжка? Кои са основните елементи на тази процедура?

Молбите трябва да се подават до общите съдилища. Когато обаче става дума за ненавършили пълнолетие деца, ищците могат без каквото и да било формално производство да се обърнат към Младежкия съд (Fiscalía de menores) или Агенцията за закрила на детето и да поискат искът да бъде предявен от тези органи.

Кои са основните елементи на процедурата?

Елементите са: подаване на молба до съдебен орган или представяне на искане до съответния младежки съд или Агенцията за закрила на детето, изслушване на длъжника на издръжката и проверка дали законовите предпоставки за присъждането на издръжка са налице. След това се издава решение.

4 Може ли да бъде подадена молба от името на роднина (ако да, в каква степен на родство) или дете?

Искът трябва да бъде предявен лично от съответната страна, освен когато последната е ненавършило пълнолетие дете. В такъв случай молбата трябва да бъде подадена от лицето, което по закон отговаря за ненавършилото пълнолетие дете, прокуратурата (el Fiscal) или Агенцията за закрила на детето. Искът обаче може да бъде предявен от представител, при условие че му е дадено пълномощно в присъствието на нотариус, съдебен секретар или консул на някоя дипломатическа мисия на Испания в чужбина.

5 Ако възнамерявам да заведа дело по случая, как мога да разбера кой е компетентният съд?

Общото правило е, че компетентни са съдилищата по местожителството на длъжника на издръжката. Ако има повече от един солидарен длъжник (майка и баща), компетентни са съдилищата по местожителството на двамата или на някой от тях. Когато длъжникът няма местожителство в Испания, компетентни са съдилищата по неговото последно местожителство в Испания. При всички други обстоятелства са компетентни съдилищата по местожителството на взискателя на издръжката.

6 В качеството ми на ищец трябва ли да ползвам услугите на посредник, за да заведа дело (напр. адвокат, централен или местен орган и др.)? Ако това не е необходимо, кои са приложимите процедури?

Не винаги е необходимо лицето, което е лично обвързано, или неговият или нейният процесуален представител да предяви иска и да присъства по време на производството, което се води устно. Ако искът не е предявен лично обаче, ищецът трябва да бъде представляван от процесуален представител или съдебен представител (Procurador). Въпреки че не е задължително, все пак е препоръчително да се използват услугите на адвокат (Abogado).

7 Трябва ли да заплатя такси, за да заведа дело? Ако това е така, какъв е техният вероятен размер? Ако моите финансови средства са недостатъчни, мога ли да получа правна помощ за покриване на разходите по процедурата?

В Испания не се дължат съдебни такси при искове, касаещи единствено получаването на плащания за издръжка, освен хонорарите на адвокатите, процесуалните представители и вещите лица, ако такива са използвани. Задължително обаче се плащат съдебни такси за други искове, които са предявени в допълнение към искането за издръжка, като обявяване на нищожност на брака, законна раздяла или допускането на развод. Хонорарите на адвокатите и процесуалните представители се основават на размера на иска. Ищецът или лицето, от което се иска издръжка, може да получат финансова помощ за покриване на съдебните такси, когато не разполагат с достатъчно финансови средства, като те може да имат право на безплатна правна помощ, определена по посочените таблици в член 3 от Закон 1/1996 от 10 януари 1996 г. относно безплатната правна помощ. Помощта включва предоставянето на услуги от назначен от съда адвокат или процесуален представител, който участва в провеждането на производството, както и всички съдебни такси като плащания на вещи лица свидетели или разходи за публикуването на решения също се плащат от държавата.

8 Какъв вид издръжка е вероятно да бъде присъдена от съда? Как се изчислява размерът на издръжката? Може ли съдебното решение да бъде преразгледно при промяна в издръжката на живота и семейните обстоятелства? Ако това е така, по какъв начин се извършва преразглеждането (напр. посредством система за автоматично индексиране)?

В повечето случаи се определят периодични плащания, които по закон трябва да се плащат авансово всеки месец. В много редки случаи може да се допусне плащането на еднократна сума. Това става само когато трябва да бъдат изплатени просрочени плащания за издръжка и длъжникът е физическо лице без дълготрайни активи и този начин е най-добрият за обезпечаване на бъдещите плащания. Другият случай е по споразумение между страните. Действителният размер на сумите, които подлежат на плащане, се изчислява от съда съгласно общо законово правило, основаващо се на пропорционалност в три аспекта: нуждите на взискателя на издръжката; финансовите възможности на длъжника на издръжката; както и финансовите средства на други лица, които също са задължени да дават своя принос към издръжката (съдлъжници) в същата степен като основния длъжник на издръжката. В съдебното решение за определяне на размера на издръжката трябва да бъде определена базата, на която ще се правят актуализации в бъдеще. Това актуализиране се извършва автоматично при изтичането на определен период от време и лицето, което отговаря за извършването на плащанията, трябва да прилага актуализираната сума. Ако длъжникът на издръжката не актуализира плащанията за издръжка, съдът прави това по искане на взискателя на издръжката. Размерът на плащанията за издръжка може да бъде коригиран (отново по молба на съответната страна), ако има някаква съществена промяна във фактите, въз основа на които първоначално е определен размерът на плащанията: сумите трябва да бъдат увеличени, когато е налице подобряване на финансовото положение на длъжника на издръжката или влошаване на положението на взискателя на издръжката; необходим е по-голям принос (например при влошаване на заболяване). Сумите трябва да бъдат намалени, когато е налице влошаване на положението на длъжника на издръжката или увеличаване на средствата на взискателя на издръжката. Накрая, издръжката може да бъде прекратена, когато отпаднат основанията за присъждането ѝ.

9 Как и на кого ще бъде плащана издръжката?

Обикновено плащането е под формата на парични средства. Има обаче две изключения: длъжникът може да избере да изпълни своите задължения, като предоставя храна и подслон на взискателя в своя собствен дом. В съдебната практика използването на тази възможност е силно ограничено, когато няма гаранция за съществуването на добри отношения. Плащането чрез предоставяне на вещи или права е изключение. Този начин на плащане е подходящ само за издължаване на просрочени суми, когато има риск вещите да бъдат изгубени или когато длъжникът на издръжката няма активи. Издръжката се плаща направо на взискателя. Най-често това става чрез банков превод. Когато взискателят на издръжката е ненавършило пълнолетие дете или е недееспособно лице, плащането се извършва към законния му представител.

10 Ако съответното лице (длъжникът) не плаща доброволно, какво действие може да бъде предприето, за да бъде принудено да плаща?

В такъв случай взискателят на издръжката може да подаде молба за принудително изпълнение на съдебното решение, с което се обявява съществуването на право на плащания за издръжка. В Испания са на разположение следните средства за принудително изпълнение: запор върху доходи (освен минималната сума за прехрана, определена от съда); удържане от възстановявания на данъци; запор върху банкови сметки; удържане на социалноосигурителни обезщетения; запор/възбрана върху вещи и публичната им продажба; в определени случаи, когато плащанията за издръжка не са извършени, това може да бъде представлява престъпление и престъпникът може да подлежи на лишаване от свобода.

11 Моля, опишете накратко всички ограничения, на които подлежи принудителното изпълнение, по-специално правилата за защита на длъжника и давностните и преклузивните срокове, във Вашата система за принудително изпълнение.

За разлика от положението с други дългове, при дълговете по плащания за издръжка няма количествени ограничения по отношение на запорирането на сметките на длъжника или запора/възбраната върху негови вещи. Производство по принудително изпълнение на съответните задължения не може да се образува след изтичането на петгодишен давностен срок.

12 Съществува ли организация или орган, която или който би ми помогнал(а) да събера издръжката?

Прокуратурата може да предложи да представлява взискателя в случаи, касаещи искове за плащане за издръжка на ненавършили пълнолетие деца или недееспособни лица.

13 Могат ли организации (държавни или частни) да изплатят авансово цялата издръжка или част от нея вместо длъжника?

Понастоящем няма законова разпоредба за това. Обсъжда се създаването на фонд за плащания за издръжка, но все още такъв фонд не съществува.

14 Ако се намирам в тази държава членка и местопребиваването на длъжника е в друга държава:

14.1 Мога ли да получа съдействие от страна на орган или частна организация в тази държава членка?

Да. Според правилата на Европейския съюз и международните конвенции относно плащането за издръжка, които са ратифицирани от Испания, взискателят на издръжката може да поиска съдействие от испанския централен орган, който е установен в Министерство на правосъдието.

14.2 Ако това е така, по какъв начин мога да се свържа с този орган или с тази организация?

Чрез всички средства за контакт с Отдела за международно правно сътрудничество (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional) на Министерството на правосъдието. Calle San Bernardo No 62, 28071 Madrid. Телефон: 00 34 91 3902228/2295/4437. Факс: 00 34 91 3904457

15 Ако се намирам в друга държава и длъжникът се намира в тази държава членка:

15.1 Мога ли да отправя молба пряко до такъв орган или такава частна организация в тази държава членка?

Взискател с местожителство в една държава членка може да се свърже с централния орган на въпросната държава, като предостави доказателство, че му е присъдено право на плащания за издръжка, да поиска от централния орган да се свърже с испанския централен орган и последният да образува производство по принудително изпълнение в Испания. Това трябва да съответства на правилата на Европейския съюз и на международните конвенции относно плащането за издръжка, които са ратифицирани от Испания.

15.2 Ако това е така, как мога да се свържа с този орган или с тази организация и какво съдействие мога да получа?

В съответствие с условията, определени от органите на съответната държава.

16 Тази държава членка обвързана ли е от Хагския протокол от 2007 г.?

Да, Европейският съюз (и следователно Испания) ратифицира протокола на 8 април 2010 г.

17 Ако тази държава членка не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., кой ще бъде приложимият закон относно вземането за издръжка съгласно разпоредбите на нейното международно частно право? Кои са съответните разпоредби от международното частно право?

18 Кои са разпоредбите относно достъп до правосъдие при трансгранични случаи съгласно структурата на глава V от Регламента за задълженията за издръжка?

В съответствие с Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка страните по спор, попадащ в обхвата на споменатия регламент, се ползват с действителен достъп до правосъдие в друга държава членка, включително в рамките на процедури по изпълнение и по обжалване, при условията, определени в съответната глава. Освен това замолената държава членка предоставя безплатна правна помощ по отношение на всички молби от взискател по член 56, касаещи задължения за издръжка, възникнали от отношението родител — дете спрямо лице под 21-годишна възраст.

19 Какви мерки са приети от тази държава членка, за да бъде осигурено изпълнението на дейностите, описани в член 51 от Регламента за задълженията за издръжка?

Към Закон 1/1996 от 10 януари 1996 г. относно безплатната правна помощ беше добавена глава VIII, озаглавена „Безплатна правна помощ по презгранични спорове в Европейския съюз“, в която е предвидено това право по отношение на физически лица, независимо дали са граждани на Европейския съюз или на трети държави, които законно пребивават в някоя от държавите членки.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/05/2017