menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zahtjevi za uzdržavanje - Luksemburg

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

SADRŽAJ

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima

1 Što u praksi znače koncepti „uzdržavanje” i „obveza uzdržavanja”? Koje osobe moraju drugim osobama plaćati doplatak za uzdržavanje?

Pravilo da se „uzdržavanje ne može naknadno potraživati” znači da je uzdržavanje namijenjeno namirivanju trenutačnih i budućih potreba, a ne povratu ranije nastalih troškova. To pravilo ima pravnu snagu relativne pretpostavke, odnosno pravilo se ne primjenjuje ako vjerovnik iznese dokaz da se morao zadužiti kako bi preživio, da nije ostao poslovno neaktivan ili nesposoban za rad.

Zahtjev za uzdržavanje podliježe naknadi samo ako je i potraživanje kojim se treba naknaditi zahtjev za uzdržavanje.

2 Do koje godine dijete može primati doplatak za uzdržavanje? Postoje li različita pravila za uzdržavanje maloljetnika i odraslih osoba?

3 Moram li se prijaviti ovlaštenom nadležnom tijelu ili sudu kako bih dobio uzdržavanje? Koji su glavni elementi tog postupka?

Podnositelj zahtjeva za uzdržavanje načelno se za potraživanje uzdržavanja treba obratiti nižem sudu (Justice de Paix). Ako je zahtjev za uzdržavanje podnesen u okviru brakorazvodne parnice ili postupka za rastavu braka, tada okružni sud (Tribunal d'arrondissement), odlučujući o zahtjevu za razvod ili rastavu braka, donosi odluke i o zahtjevu za uzdržavanje.

4 Je li moguće podnijeti zahtjev u ime rođaka (ako jest, do kojeg koljena) ili djeteta?

U slučaju skrbništva, skrbnik može podnijeti zahtjev u ime roditelja ili maloljetnog djeteta.

Roditelj ili roditelji koji imaju skrbništvo nad maloljetnim djetetom mogu podnijeti zahtjev u njegovo ime.

Maloljetno dijete nema pravnu osobnost i ne može samostalno podnijeti zahtjev.

5 Ako namjeravam pokrenuti sudski postupak, kako da znam koji je sud nadležan?

Za zahtjeve za isplatu ili reviziju naknade za uzdržavanje, podnositelj zahtjeva može, prema svojem izboru, pokrenuti postupak pred sudom svojeg prebivališta ili sudom prebivališta tuženika.

6 Moram li kao podnositelj zahtjeva pokrenuti sudski postupak putem posrednika (npr. odvjetnika, središnjeg ili lokalnog nadležnog tijela, itd.)? Ako ne moram, koji se postupci primjenjuju?

Ako nije riječ o brakorazvodnoj parnici ili postupku za rastavu braka, podnositelj zahtjeva može pokrenuti sudski postupak pred nižim sudom pozivom koji protivnoj stranci dostavlja sudski izvršitelj (huissier de justice). Stranke u postupku ne treba zastupati odvjetnik.

Ako se naknada za uzdržavanje zahtijeva u okviru brakorazvodne parnice ili postupka za rastavu braka, sudski postupak se pokreće pred okružnim sudom sudskim pozivom koji protivnoj stranci dostavlja sudski izvršitelj. U tom je slučaju obvezno zastupanje odvjetnika.

U svakom slučaju, podnositelj zahtjeva sucu mora dostaviti dokumente kojima dokazuje svoje stanje potrebe. Riječ je, na primjer, o obračunima plaća, potvrdama o neoporezivanju, potvrdi o nezaposlenosti ili dugotrajnom bolovanju, najamnini, skrbništvu nad djecom te troškovima njihova uzdržavanja i obrazovanja, kreditu itd.

7 Moram li platiti pristojbe za pokretanje sudskog postupka? Ako moram, koliko će one približno iznositi? Ako nemam dovoljna financijska sredstva, mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Među troškovima koje je moguće predvidjeti u slučaju sudskog postupka valja navesti sudske troškove i troškove postupka koje može djelomično ili u potpunosti snositi stranka koja izgubi u postupku. Valja, prema potrebi, predvidjeti nagradu za odvjetnika.

Osobe čiji se prihodi prema luksemburškom pravu smatraju nedostatnima mogu dobiti besplatnu pravnu pomoć. Da bi ostvarile pravo na tu potporu, moraju ispuniti obrazac koji je dostupan u središnjoj službi za socijalnu skrb i dostaviti ga mjesno nadležnom predsjedniku odvjetničke komore koji donosi odluku.

Pravna pomoć pokriva sve troškove sudskih postupaka, procedura ili aktivnosti za koje je dodijeljena. Primjerice, pokriva troškove biljega i naknada za registraciju, troškove pisarnice, odvjetničke honorare, troškove naknada koje se plaćaju sudskim izvršiteljima, javnobilježničke troškove i nagrade, troškove i honorare tehničara, troškove svjedoka, honorare prevoditelja i sudskih tumača, troškove potvrda o valjanosti propisa dotične države (certificats de coutume), putne troškove, troškove i pristojbe povezane s formalnostima upisa, hipoteke i ovrhe te, ako je potrebno, troškove objave u novinama.

8 Kakvo će uzdržavanje sud vjerojatno odobriti? Kako se izračunava iznos održavanja? Je li moguće revidirati sudsku odluku ako se troškovi života ili obiteljske okolnosti promijene? Ako jest, kako (npr. putem automatskog sustava indeksacije)?

  • Oblik potpore

Tijekom postupka i nakon donošenja odluke o razvodu ili rastavi braka, potpora se najčešće dodjeljuje u obliku naknade za uzdržavanje koja se plaća mjesečno. Međutim, potpora može biti i u obliku kapitala koji se može sastojati od novčanog iznosa ili odricanja od dobara u naravi.

Kada je riječ o doprinosu za uzdržavanje i obrazovanje djeteta, potpora može biti u obliku naknade za uzdržavanje koja se plaća mjesečno ili, djelomično ili u potpunosti, u obliku plaćanja nastalih troškova u korist djeteta. Naposljetku, potpora se može dodijeliti i u obliku prava na korištenje ili stanovanje.

Ako osoba koja mora platiti naknadu za uzdržavanje dokaže da je ne može platiti, sud može naložiti toj osobi da primi u svoj stambeni prostor te da hrani i uzdržava osobu kojoj duguje naknadu za uzdržavanje.

  • Procjena potpore

Ne postoji referentna ljestvica. Iznos potpore procjenjuje se ovisno o sredstvima dužnika i potrebama vjerovnika.

  • Indeksacija

Kako bi potporu prilagodio promjenama životnih troškova, sudac može, čak i po službenoj dužnosti, odlučiti da će se naknada za uzdržavanje indeksirati na temelju zakonom predviđene klauzule o izmjeni.

  • Revizija

Ako se pojavi novi element, naknada za uzdržavanje može se revidirati, tj. smanjiti ili povećati, i ukinuti. Ako stranke nisu suglasne, sud odlučuje o oslobođenju od naknade ili o njezinu povećanju.

Načelo promjenjivosti naknade za uzdržavanje ovisno o potrebama vjerovnika ili imovini dužnika temelji se na javnom poretku. To načelo podrazumijeva da sudac ima pravo izmijeniti iznos naknade za uzdržavanje koji su stranke sporazumno utvrdile. To pravo ne postoji samo kada se promijeni situacija vjerovnika i dužnika, nego i kada se ona ne promijeni, ako sudac primijeti da je iznos nedovoljan ili prekomjeran.

9 Kako i kome će se uzdržavanje isplaćivati?

Tijekom postupka i nakon donošenja odluke o razvodu ili rastavi braka naknada za uzdržavanje isplaćuje se supružniku korisniku.

Doprinos za uzdržavanje i obrazovanje djeteta jedan roditelj plaća drugome ili osobi kojoj je dijete povjereno. Kada je dijete punoljetno, sudac može odlučiti ili se roditelji mogu dogovoriti da će se taj doprinos djelomično ili u potpunosti plaćati izravno djetetu.

10 Ako dotična osoba (dužnik) ne plati dobrovoljno, koje je akcije moguće poduzeti kako bi ju se prisililo da plati?

Vjerovnik može na više načina prisiliti dužnika koji izbjegava plaćanje da plati naknadu za uzdržavanje:

U građanskom parničnom postupku:

vjerovnik ima nekoliko mogućnosti:

  • Može pokrenuti postupak pred sudom kako bi mu se odobrilo da prima, ali ne od svojeg bivšeg supružnika i ne dovodeći u pitanje prava trećih osoba, dohotke dužnika, prihode od njegova rada te mirovine i rente koje prima te sve druge iznose koje mu duguju treće osobe u omjerima i uvjetima koje utvrdi sudac. Tu je odluku potrebno revidirati ako se okolnosti promijene.
  • Može pokrenuti ovršne postupke, odnosno zapljene (na primjer na bankovnom računu), zapljene pokretnine (automobil, nakit itd.) te zapljene nekretnine (kuća, zemljište itd.).

U kaznenom postupku:

vjerovnik može podnijeti kaznenu prijavu protiv sljedećih kaznenih djela:

  • Kazneno djelo napuštanja obitelji kažnjivo je kaznom zatvora od mjesec do godinu dana i novčanom kaznom od 251 do 2 500 EUR ili samo jednom od tih kazni (članak 391.a Kaznenog zakona). Ono podrazumijeva da dužnik ne ispunjava svoje obveze uzdržavanja koje je na temelju zakona dužan ispuniti prema vjerovniku, bilo da je odbio ispuniti te obveze, a mogao ih je ispuniti, bilo da ih svojom greškom ne može ispuniti.

Utvrđena je obveza uzdržavanja koju roditelji imaju prema svojem djetetu, koju međusobno imaju dva supružnika i koju posvojitelj ima prema posvojeniku. Kaznenim djelom obuhvaćeno je i nalaganje isplate naknade imovinske ili neimovinske štete nastale prestankom braka.

Prije započinjanja kaznenog progona luksemburški policijski službenik ispituje dužnika uzdržavanja, o čemu se sastavlja zapisnik. Ispitivanje nije potrebno ako prebivalište dužnika uzdržavanja nije poznato.

  • Kazneno djelo prijevarne nesolventnosti kažnjivo je kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine i novčanom kaznom od 500 do 12 500 EUR ili samo jednom od tih kazni (članak 391.b Kaznenog zakona). Ono podrazumijeva da je dužnik čak i prije sudske odluke prouzročio svoju nesolventnost ili joj je dodatno pridonio povećanjem pasive ili smanjenjem aktive svoje imovine ili skrivanjem dijela svoje imovine, kako bi izbjegao izvršenje kazne koju je izrekao građanski sud u području uzdržavanja.

U svrhu primjene članka 391.b Kaznenog zakona, s takvom su kaznom izjednačene sudske odluke i sudski ovjereni ugovori o obvezi plaćanja usluga, potpora ili doprinosa za troškove bračnog života te odredbe o uzdržavanju iz sporazuma koji prethode sporazumnom razvodu braka.

Treći podstavak ne primjenjuje se na kazneno djelo iz članka 391.b Kaznenog zakonika.

11 Ukratko opišite sva ograničenja provedbe, posebice pravila za zaštitu dužnika i ograničenja ili rokove zastare u svom sustavu provedbe.

U roku od pet godina zastarijevaju tužbe za isplatu neplaćenih iznosa neprekidnih i doživotnih renti te naknada za uzdržavanje.

12 Postoji li organizacija ili nadležno tijelo koje mi može pomoći pri osiguranju uzdržavanja?

Državni fond solidarnosti (Fonds national de solidarité) može na zahtjev vjerovnika osigurati svaku naknadu za uzdržavanje koja se duguje supružniku, pretku ili potomku. Za iznose koje treba osigurati, na Državni fond solidarnosti prenose se udjeli i jamstva kojima raspolaže vjerovnik za osiguranje njegove naknade za uzdržavanje. Od trenutka kada je dužnik obaviješten o osiguranim iznosima, on te iznose treba isplatiti predsjedniku Državnog fonda solidarnosti.

13 Mogu li organizacije (državne ili privatne) unaprijed u cijelosti ili djelomično umjesto dužnika isplatiti uzdržavanje?

Državni fond solidarnosti može pod određenim uvjetima isplatiti naknadu za uzdržavanje umjesto dužnika. Vjerovnik ili njegov zakonski zastupnik upućuje zahtjev za isplatu predsjedniku Državnog fonda solidarnosti.

Taj zahtjev odobrava predsjednik ili njegov zamjenik ako vjerovnik dokaže:

(a)    da ima zakonito prebivalište u Luksemburgu i da on ili njegov zakonski zastupnik ondje borave pet godina;

(b)   da je njegova naknada za uzdržavanje utvrđena sudskom odlukom izvršivom u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu;

(c)    da se stvarno provedenim ovršnim postupkom nije mogla ostvariti potpuna ili djelomična naplata naknade za uzdržavanje;

(d)   da se nalazi u teškoj financijskoj situaciji.

Čak i ako uvjet iz točke (c) nije ispunjen, zahtjev se odobrava ako se čini da ovršni postupak neće biti uspješan ili ako dužnik boravi u inozemstvu. Za moguće prigovore nadležan je niži sud prebivališta vjerovnika pred kojim je potrebno pokrenuti postupak u roku od četrdeset dana od obavijesti o odluci predsjednika.

Vjerovnici imaju puno pravo na besplatnu pravnu pomoć. Od podnošenja zahtjeva dok Fond ne zaustavi isplate vjerovnik ne može podnijeti protiv dužnika tužbu za naplatu svoje naknade.

14 Ako se nalazim u ovoj državi članici, a dužnik ima prebivalište u drugoj državi:

14.1 Mogu li dobiti pomoć nadležnog tijela ili privatne organizacije u toj državi članici?

U skladu s Njujorškom konvencijom od 20. lipnja 1956. i Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja, podnositelj zahtjeva koji se nalazi u Luksemburgu može se, ako se dužnik nalazi u inozemstvu, obratiti glavnom državnom odvjetniku.

Glavni državni odvjetnik, u svojstvu središnjeg tijela, proslijedit će zahtjev i priložene dokumente središnjem tijelu države u kojoj dužnik boravi kako bi to središnje tijelo pomoglo podnositelju zahtjeva da naplati potraživane naknade za uzdržavanje.

14.2 Ako da, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji?

Vjerovnik uzdržavanja upućuje zahtjev tijelu nadležnom za slanje, odnosno glavnom državnom odvjetniku putem različitih obrazaca iz Uredbe (EZ) br. 4/2009.

Glavni državni odvjetnik

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Luxembourg

15 Ako se nalazim u drugoj državi, a dužnik se nalazi u toj državi članici:

15.1 Mogu li izravno uputiti zahtjev takvom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji u toj državi članici?

Podnositelj zahtjeva koji se ne nalazi u Luksemburgu mora uputiti zahtjev središnjem tijelu zemlje u kojoj se nalazi. Ne može izravno uputiti zahtjev luksemburškoj organizaciji ili tijelu.

15.2 Ako mogu, kako se mogu obratiti tom nadležnom tijelu ili privatnoj organizaciji i kakvu vrstu pomoći mogu primiti?

Ne primjenjuje se.

16 Obvezuje li tu državu članicu Haški protokol iz 2007.?

Da.

17 Ako državu članicu ne obvezuje Haški protokol iz 2007., koji će se zakon primjenjivati na zahtjev za uzdržavanje prema pravilima međunarodnog privatnog prava? Koja su odgovarajuća pravila međunarodnog privatnog prava?

18 Koja su pravila za pristup pravosuđu u prekograničnim slučajevima unutar EU-a u skladu sa strukturom poglavlja V. Uredbe o uzdržavanju?

Vjerovnici uzdržavanja mlađi od 21 godine koji imaju pitanja u pogledu te Uredbe imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, neovisno o odredbama nacionalnog prava.

19 Koje je mjere donijela ova država članica kako bi osigurala funkcioniranje aktivnosti opisanih u članku 51. Uredbe o uzdržavanju?

Kako bi središnje tijelo moglo pružiti pomoć iz članka 51. Uredbe o obvezi uzdržavanja, Luksemburg je izglasao zakon od 3. kolovoza 2011. o provedbi te Uredbe i Uredbu Velikog Vojvodstva o izvršenju članaka 2. i 3. tog zakona od 3. kolovoza 2011. (Mémorial A br. 175 od 12. kolovoza 2011.).

Tim je zakonskim odredbama glavni državni odvjetnik dobio izravan pristup određenim bazama podataka.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruLegilux


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 09/05/2017