menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Roszczenia alimentacyjne

Strona w wersji językowej, którą w tej chwili przeglądasz, jest obecnie tłumaczona.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

W przypadku gdy ktoś zamierza zgłosić roszczenie alimentacyjne, np. zażądać miesięcznej kwoty na utrzymanie dziecka od rodzica niemieszkającego z dzieckiem, prawo UE umożliwia wystąpienie do sądów w państwie zamieszkania w celu ustalenia zobowiązania dłużnika do płacenia alimentów i określenia ich wysokości. Taki wyrok będzie łatwo uznać w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Europejska Sieć Sądownicza w sprawach cywilnych i handlowych

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.

Nowe zasady od czerwca 2011 roku

Od dnia 18 czerwca 2011 r. stosowane będą Link otworzy się w nowym oknienowe zasady dotyczące alimentów. Nadal będą gwarantować ochronę prawną wierzyciela alimentacyjnego poprzez umożliwienie mu pozwania dłużnika przed sąd w swoim państwie zamieszkania. Ponadto wszystkie wyroki dotyczące alimentów wydane przez sądy państw członkowskich będą krążyć swobodnie na terytorium Unii Europejskiej i mogą być wykonywane we wszystkich państwach członkowskich bez dodatkowych formalności. Wierzyciele i dłużnicy alimentacyjni będą ponadto korzystać z pomocy administracyjnej oferowanej przez państwa członkowskie.

W przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby mieszkającej w państwie nienależącym do UE lub przyznane tej osobie Link otworzy się w nowym oknieKonwencja o międzynarodowym dochodzeniu świadczeń na rzecz dzieci oraz innych form alimentów rodzinnych i Link otworzy się w nowym oknieProtokół w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych mogą pomóc w dochodzeniu świadczeń w państwach nienależących do UE, a będących stronami tej konwencji.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 03/12/2014