menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nárok na výživné

Najväčší formát Vytlačiť

Ak si želáte uplatniť pohľadávku na výživné, napr. žiadaním mesačnej platby výživného na dieťa od rodiča, ktorý s ním nežije, právo EÚ vám umožňuje využiť súdy vášho domovského štátu s cieľom určiť rozsah povinnosti povinného platiť výživné a stanoviť jeho výšku. Takýto rozsudok bez problémov uznávajú ostatné členské štáty Európskej únie.


Podrobné informácie získate, keď kliknete na tento Odkaz sa zobrazí v novom okneodkaz (budete presmerovaní na relevantnú stránku Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci).

Nové pravidlá od júna 2011

Od 18. júna 2011 sa uplatňujú Odkaz sa zobrazí v novom oknenové pravidlá o vyživovacej povinnosti. Tieto pravidlá zaručia súdnu ochranu oprávneného na výživné, tým že umožnia žalovať povinného na súdoch domovského štátu. Navyše akýkoľvek rozsudok vo veci výživného, ktorý vydajú súdy členského štátu, bude môcť voľne obiehať v rámci Európskej únie a bude ho bez dodatočných formalít možné vykonať vo všetkých členských štátoch. Konečne, oprávnení a povinní na výživné budú môcť využívať administratívnu pomoc poskytovanú členskými štátmi.

Ak sa dlhuje výživné osobe žijúcej mimo EÚ alebo ak táto osoba dlhuje výživné, Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny a Odkaz sa zobrazí v novom okneProtokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť vám môžu pomôcť pri vymáhaní vašich pohľadávok v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 07/06/2013