Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nárok na výživné

Ak si želáte uplatniť pohľadávku na výživné, napr. žiadaním mesačnej platby výživného na dieťa od rodiča, ktorý s ním nežije, právo EÚ vám umožňuje využiť súdy vášho domovského štátu na určenie rozsahu povinnosti dlžníka platiť výživné a stanovenie jeho výšky. Takýto rozsudok sa v ostatných členských štátoch Európskej únie uzná jednoducho.


Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Nové pravidlá od júna 2011

Od 18. júna 2011 sa na záležitosti týkajúce sa vyživovacej povinnosti uplatňujú Odkaz sa zobrazí v novom oknenové pravidlá. Stále sa nimi zabezpečuje súdna ochrana oprávneného na výživné a umožňuje sa mu podať na dlžníka žalobu na súdoch svojho domovského štátu. Navyše vo väčšine prípadov Odkaz sa zobrazí v novom okneHaagsky protokol z roku 2007 určuje rozhodné právo pre vyživovaciu povinnosť a všetky rozsudky o vyživovacej povinnosti vydané na súdoch členských štátov sa voľne pohybujú v rámci Európskej únie a vo všetkých členských štátov môžu byť vykonateľné bez ďalších formalít. Napokon, oprávnení na výživné aj povinní na plnenie výživného môžu využiť administratívnu pomoc, ktorú členské štáty ponúkajú.

Tieto nové pravidlá sa uplatňujú vo všetkých 27 členských štátoch EÚ vrátane Dánska na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach z 19. októbra 2005. Dánsko však niektoré pravidlá neuplatňuje, a to najmä pravidlá o rozhodnom práve a spolupráci medzi ústrednými orgánmi.

Nariadením sa zároveň stanovuje, že na účely výživného možno správne orgány považovať za súdy. Zoznam týchto orgánov je k dispozícii na tomto miestePDF(216 Kb)sk.

Ak sa dlhuje výživné osobe žijúcej mimo EÚ alebo ak takáto osoba dlhuje výživné, Odkaz sa zobrazí v novom okneDohovor o medzinárodnom vymáhaní výživného na deti a iných členov rodiny a Odkaz sa zobrazí v novom okneProtokol o rozhodnom práve pre vyživovaciu povinnosť vám môžu pomôcť pri vymáhaní vašich pohľadávok v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú zmluvnými stranami týchto medzinárodných nástrojov.
Dohovor nadobudnúť platnosť pre EÚ voči tretím štátom, ktoré ho podpísali, od 1. augusta 2014.

Nepovinný štandardný formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom

Aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia o vyživovacej povinnosti v praxi, ako aj účinné uplatňovanie práv občanov v celej EÚ, Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci vypracovala nepovinný vzorový formulár s vyhlásením o dlžnom výživnom.

Účelom tohto nepovinného formulára je uľahčiť vymáhanie výživného, pričom formulár je k dispozícii v 23 jazykoch. K formuláru je pripojená praktická príručka na jeho vyplnenie. Formulár je dostupný v týchto formátoch: PDFPDF(936 Kb)sk a XLSExcel(164 Kb)sk.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 05/01/2021