menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underhållskrav

Maximerad version Skriv ut

Den nya sidan håller på att översättas till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Om man vill ansöka om underhållsbidrag, till exempel genom att begära en månatlig utbetalning för underhåll av barn från en förälder som inte lever tillsammans med barnet, ger EU-rätten möjligheten att få en domstol i hemstaten att fastslå den underhållsskyldiges skyldighet att betala underhåll och fastställa Ett sådant avgörande ska utan svårigheter erkännas i övriga medlemsstater i Europeiska unionen.


Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

Klicka på en av flaggorna till höger för närmare information.

Nya bestämmelser från och med juni 2011

Från och med den 18 juni 2011 kommer Länken öppnas i ett nytt fönsternya bestämmelser om underhåll att gälla. Bestämmelserna kommer fortfarande att ge rättsligt skydd åt den underhållsberättigade genom möjligheten att väcka talan mot den underhållsskyldige vid en domstol i hemstaten. Utöver detta kommer alla eventuella domar om underhåll som meddelas av domstolar i medlemsstaterna omfattas av fri rörlighet i Europeiska unionen och kunna verkställas i samtliga medlemsstater utan några ytterligare formaliteter. Underhållsberättigade och underhållsskyldiga kommer att kunna dra nytta av administrativt stöd från medlemsstaterna.

I de fall då underhåll ska betalas av eller till en person som är bosatt i en stat som inte är medlem i EU kan Länken öppnas i ett nytt fönsterkonventionen om internationell indrivning av underhåll för barn och andra familjemedlemmar och Länken öppnas i ett nytt fönsterprotokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet vara till hjälp vid indrivning av underhåll i stater som inte är medlemmar i EU men som är avtalsslutande parter i denna konvention.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 03/12/2014