Zobowiązania alimentacyjne

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 4/2009


Informacje ogólne

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zobowiązań alimentacyjnych ma na celu zagwarantowanie szybkiego i skutecznego uzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych.

Przewiduje ono stosowanie dziewięciu standardowych formularzy, które powinny ułatwić komunikację między organami centralnymi i pozwolić na składanie wniosków drogą elektroniczną.

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dania potwierdziła zamiar wprowadzenia w życie treści rozporządzenia, w zakresie w jakim rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001, w drodze deklaracji Link otworzy się w nowym oknie(Dz.U. L 149 z 12.06.2009, s. 80), której podstawą jest umowa równoległa zawarta ze Wspólnotą Europejską.

Dania potwierdziła zamiar wdrożenia Link otworzy się w nowym oknierozporządzenia wykonawczego Komisji z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiającego załączniki X i XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych.  Link otworzy się w nowym oknie(Powiadomienie dokonane przez Danię. Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 1)

Dania nie są związane protokołem haskim z 2007 r.

W europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” można znaleźć informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz program on-line ułatwiający wypełnienie formularzy.

Nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych

Aby usprawnić praktyczne wdrażanie rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych oraz wykonywanie praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej, w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych.

Ten nieobowiązkowy formularz ma na celu uproszczenie odzyskiwania zaległości alimentacyjnych. Będzie on udostępniony w 23 językach. Do formularza załączono praktyczny przewodnik na temat sposobu jego wypełniania. Formularz jest dostępny w następujących formatach: PDFPDF(1047 Kb)pl, edytowalny PDFPDF(1235 KB)pl oraz XLSExcel(291 Kb)pl.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieProtokół haski z 23 października 2007 r.

Link otworzy się w nowym oknieARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2020

Zobowiązania alimentacyjne - Belgia


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń jest sąd rodzinny (tribunal de la famille).

Pozwany może wnieść środek zaskarżenia do sądu rodzinnego, a powód – do sądu apelacyjnego

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można wnieść skargę kasacyjną.

Adres Sądu Kasacyjnego (Cour de cassation): Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na podstawie prawa belgijskiego – na potrzeby ponownego rozpoznania sprawy – w zależności od okoliczności w konkretnej sprawie można rozważyć wniesienie różnych środków zaskarżenia.

– Po pierwsze, art. 1051 kodeksu sądowego (Code Judiciaire) przewiduje możliwość wniesienia apelacji od wyroku w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika (signification) lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu (notification) zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu. Rozwiązanie to można zastosować w przypadku wydania wyroku przy stawiennictwie stron oraz wydania wyroku zaocznego.

– Po drugie, art. 1048 kodeksu sądowego przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu.

– Jeżeli chodzi o wyroki prawomocne wydane przez sądy cywilne i karne w zakresie, w jakim te ostatnie orzekały w sprawach cywilnych, istnieje możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania (requête civile), o której mowa w art. 1133 kodeksu sądowego, w terminie 6 miesięcy od wykrycia okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, w celu uchylenia tych wyroków.

Wyżej wymienione terminy wniesienia apelacji, sprzeciwu bądź skargi o wznowienie postępowania obowiązują:

– z zastrzeżeniem terminów określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa ponadnarodowego i międzynarodowego;

– bez uszczerbku dla art. 50 kodeksu sądowego, który przewiduje możliwość przywrócenia terminu zawitego w przewidzianych przez przepisy okolicznościach;

– bez uszczerbku dla możliwości zastosowania zasady ogólnej prawa, potwierdzonej wielokrotnie w orzecznictwie belgijskiego Sądu Kasacyjnego, zgodnie z którą terminy na dokonanie czynności prawnych są przywracane, gdy strona nie mogła dokonać określonej czynności prawnej przed upływem terminu ze względu na siłę wyższą.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Służba publiczna federalnego wymiaru sprawiedliwości (Service public fédéral Justice)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles/Brussel

Belgia

E-mail:

aliments@just.fgov.be (sprawy rozpatrywane w języku francuskim)

alimentatie@just.fgov.be (sprawy rozpatrywane w języku niderlandzkim)

Telefon:

+32(0)2 542 67 85 (sprawy rozpatrywane w języku francuskim)

+32(0)2 542 67 62 (sprawy rozpatrywane w języku niderlandzkim)

Faks: +32(0)2 542 70 06

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym do celów stosowania art. 21 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 jest właściwy miejscowo sędzia ds. postępowania egzekucyjnego (juge des saisies). Artykuł 1395 kodeksu sądowego stanowi, że właściwy do rozpoznawania wniosków dotyczących środków zabezpieczających i egzekucji jest sędzia ds. postępowania egzekucyjnego. Właściwość miejscową określa art. 633 kodeksu sądowego.

Na podstawie przepisów kodeksu sądowego sądem właściwym jest właściwy miejscowo sąd pierwszej instancji. Artykuł 569 pkt 5 kodeksu sądowego stanowi, że sąd pierwszej instancji jest właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących wykonywania wyroków i postanowień. Sąd ten jest również właściwy na podstawie art. 566 kodeksu postępowania cywilnego.

Organami właściwymi w sprawach dotyczących wykonania wyroku wydanego przez sąd określony na podstawie wymienionego rozporządzenia, na podstawie art. 509 i nast. kodeksu sądowego, są komornicy (huissiers de justice).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Belgia nie akceptuje języków innych niż język urzędowy lub jeden z języków urzędowych miejsca wykonania, zgodnie z belgijskimi przepisami krajowymi.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Belgijski organ centralny zatwierdził jako język służący do przekazywania informacji, oprócz języków urzędowych, mianowicie języka niderlandzkiego, francuskiego i niemieckiego, także język angielski


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/09/2018

Zobowiązania alimentacyjne - Bułgaria


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wniosek o wykonanie orzeczenia sądu lub innego aktu wydanego w państwie członkowskim UE, które nie jest związane protokołem haskim z 2007 r., należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla stałego miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu dłużnika albo miejsca wykonania zobowiązania (art. 627c ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Orzeczenie o wykonaniu podlega zaskarżeniu do Sądu Apelacyjnego w Sofii w sposób określony w art. 32 rozporządzenia (art. 627c ust. 6 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Sofii podlega zaskarżeniu do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (art. 627c ust. 6 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Strona postępowania może zwrócić się do Najwyższego Sądu Kasacyjnego o ponowne zbadanie orzeczenia na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia (art. 627a kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dyrekcja ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej i Przysposobień Międzynarodowych

Adres: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bułgaria

Tel.: + 359 2 9237 333,

+ 359 2 9237 469,

+ 359 2 9237 396;

е-mail: Link otworzy się w nowym okniempzdmo@justice.government.bg

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Orzeczenia w sprawie odmowy lub zawieszenia wykonania w rozumieniu art. 21 rozporządzenia wydaje sąd okręgowy (art. 627b ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem akceptowanym na potrzeby art. 20, 28 i 40 rozporządzenia jest język bułgarski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językiem akceptowanym przez organ centralny na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi, o których mowa w art. 59, jest język bułgarski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 15/11/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Czechy


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia należy składać do sądu rejonowego (okresni soud) lub komornika (soudni executoři).

Zgodnie z § 201 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami, środki zaskarżenia od orzeczenia rozstrzygającego o wniosku o stwierdzenie wykonalności, w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia, należy składać do sądu rejonowego, który wydał orzeczenie lub do sądu rejonowego, który został wskazany jako właściwy miejscowo zgodnie z § 45 ustawy nr 120/2001 w sprawie komorników sądowych i postępowania wykonawczego (kodeks wykonawczy), z późniejszymi zmianami.

W przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wykonalności został złożony u komornika sądowego, środek zaskarżenia jest rozpatrywany przez sąd okręgowy właściwy dla okręgu, w którym znajduje się sąd uprawniony do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia, obejmuje skargę o stwierdzenie nieważności orzeczenia (žaloba pro zmatečnost) na podstawie § 229 i nast. kodeksu postępowania cywilnego, skargę o wznowienie postępowania (žaloba na obnovu řízení) na podstawie § 228 i nast. kodeksu postępowania cywilnego oraz nadzwyczajny środek zaskarżenia (dovolání) na podstawie § 236 i nast. kodeksu postępowania cywilnego, a w niektórych przypadkach także na podstawie § 30 ustawy o szczególnych postępowaniach sądowych.

Nadzwyczajny środek zaskarżenia nie jest jednak dopuszczalny w odniesieniu do orzeczeń co do istoty sprawy w postępowaniach dotyczących obowiązków alimentacyjnych.

Do rozpatrzenia skargi o uchylenie orzeczenia oraz skargi o wznowienie postępowania właściwy jest ten sam sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. W szczególnych przypadkach właściwość przysługuje sądowi, którego orzeczenie podlega zaskarżeniu (zob. § 235a kodeksu postępowania cywilnego). Skargi kasacyjne rozpoznaje Sąd Najwyższy, mieszczący się pod następującym adresem: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Republika Czeska.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia dla celów art. 19 rozporządzenia jest sąd rejonowy, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Właściwy sąd jest zobowiązany bezpośrednio stosować art. 19 rozporządzenia. Od orzeczenia w sprawie oddalenia wniosku o ponowne zbadanie orzeczenie przysługuje środek zaskarżenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Urząd ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Republika Czeska

E-mail: Link otworzy się w nowym okniepodatelna@umpod.cz

Tel.: 00420 542 215 522

Nr faksu: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Właściwą instytucją publiczną, w rozumieniu art. 51 ust. 3 rozporządzenia, jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, któremu zostały przyznane wszystkie uprawnienia na mocy ustawy nr 629/2004 w sprawie świadczenia pomocy prawnej w sporach transgranicznych na terytorium Unii Europejskiej, z późniejszymi zmianami, w celu zapewnienia, iż pomoc prawna jest udzielana zgodnie z art. 51 ust. 2 lit. a) rozporządzenia.

Dane kontaktowe:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Republika Czeska

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tel.: 00420 221 997 925

Faks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonania dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe.
Właściwość miejscowa jest uregulowana w § 84–86 kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia został złożony w sądzie rejonowym, lub w § 45 kodeksu wykonawczego, w przypadku gdy wniosek został złożony u komornika sądowego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językami akceptowanymi na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia są język czeski i język słowacki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Oprócz języka czeskiego organ centralny akceptuje także język angielski i język słowacki na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2020

Zobowiązania alimentacyjne - Dania


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 należy składać w krajowym biurze odpowiedzialnym za zdecentralizowane sprawy społeczne (Statsforvaltningen, zwanym dalej „Organem Administracji Państwowej”).

Dane kontaktowe:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dania

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

 

Skargi na decyzje wydane przez Organ Administracji Państwowej można wnosić do Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych (Ankestyrelsen).

Dane kontaktowe:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dania

Tel.: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Decyzje Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych można zaskarżyć do sądu zgodnie z art. 63 konstytucji. Jeżeli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii, skargę na decyzję Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych należy wnieść do sądu rejonowego (ret lub byret) właściwego dla jego miejsca zamieszkania (hjemting). Jeśli skarżący nie ma miejsca zamieszkania w Danii, sprawę należy wnieść do Sądu Rejonowego w Kopenhadze (Københavns Byret). Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego można wnosić do właściwego sądu wyższego (landsret); środki zaskarżenia od orzeczeń sądu wyższego można z kolei wnosić do Sądu Najwyższego (Højesteretten), ale jest to możliwe jedynie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Sąd rejonowy może, na wniosek strony, skierować sprawę do sądu wyższego, jeżeli sprawa dotyczy kwestii o szczególnym znaczeniu.

Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.domstol.dk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Nie ma zastosowania w Danii.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na podstawie Umowy z 12 czerwca 2009 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych do Danii nie stosuje się rozdziału VII rozporządzenia, który to rozdział dotyczy współpracy między organami centralnymi.

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych z dnia 20 czerwca 1956 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (konwencja ONZ), Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych została wskazana jako organ centralny właściwy do rozstrzygania międzynarodowych spraw dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych upoważniła oddział Administracji Celnej i Podatkowej dla Południowej Danii (SKAT) do podejmowania czynności w charakterze mediatora w odniesieniu do wszelkich wniosków o uznanie i egzekucję (windykację) świadczeń alimentacyjnych za granicą, zgodnie z konwencją ONZ.

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie ma zastosowania w Danii.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych, którym jest w tym przypadku oddział SKAT dla Południowej Danii, pobiera należności wynikające z decyzji lub orzeczenia, które podlegają wykonaniu. Jeśli należność nie zostanie uiszczona, ten sam organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych przystępuje do egzekucji.

Jeśli w trakcie powyższych czynności strona zobowiązana do dokonania płatności zakwestionuje roszczenie, organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych skieruje sprawę do Organu Administracji Państwowej, który może umorzyć lub zawiesić postępowanie.

Organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych może jednak podjąć decyzję w sprawie istnienia i wysokości roszczenia, jeżeli sprawa dotyczy roszczenia, które wchodzi w zakres jego kompetencji. Może on również zawiesić postępowanie egzekucyjne.

Wszelkie skargi dotyczące decyzji Organu Administracji Państwowej rozpatruje Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych. W niektórych okolicznościach Organ Administracji Państwowej może podjąć na nowo wykonywanie zaskarżonej decyzji.

Skargi na decyzje organu odpowiedzialnego za egzekucję zaległości finansowych w związku z windykacją należności itp., w tym decyzje dotyczące istnienia i wysokości roszczenia, w przypadku gdy dana kwestia wchodzi w zakres objęty właściwością tego organu, można wnosić do Krajowego Trybunału Podatkowego (Landsskatteretten).

Sąd ds. egzekucji i drobnych roszczeń (fogedret) orzeka w przedmiocie sprzeciwów wobec zajęcia dokonanego przez organ odpowiedzialny za egzekucję należności finansowych. Środki zaskarżenia od orzeczeń tego sądu można wnosić do sądu wyższego. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 DKK, środek zaskarżenia od orzeczenia sądu ds. egzekucji i drobnych roszczeń można wnieść wyłącznie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia. Rada ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia udziela również zgody na wniesienie do Sądu Najwyższego środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sąd wyższy.

Decyzje Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych oraz orzeczenia Krajowego Trybunału Podatkowego można zaskarżyć do sądu zgodnie z art. 63 konstytucji. Jeżeli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii, środek zaskarżenia należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania, Jeśli skarżący nie ma miejsca zamieszkania w Danii, sprawę należy wnieść do Sądu Rejonowego w Kopenhadze. Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego można wnosić do właściwego sądu wyższego (landsret); środki zaskarżenia od orzeczeń sądu wyższego można wnosić do Sądu Najwyższego (Højesteretten), ale jest to możliwe jedynie za zgodą Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Sąd rejonowy może, na wniosek strony, skierować sprawę do sądu wyższego, jeżeli sprawa dotyczy kwestii o szczególnym znaczeniu.


Dane kontaktowe

Ankestyrelsen (Krajowa Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych)

DK-7998 Statsservice

Dania

Tel.: +45 3341 1200

Faks: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Organ Administracji Państwowej)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dania

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

Faks: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Zaległe Płatności Osób Fizycznych, Jutlandia)

International Inddrivelse (Egzekucja Międzynarodowa)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Dania

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel.: +45 7222 1818

Faks: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Agencja ds. Odwołań Podatkowych)

c/o Landsskatteretten (Krajowy Trybunał Podatkowy)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dania

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Zezwoleń na Wniesienie Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.domstol.dk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Dania akceptuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na języki: duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Nie ma zastosowania w Danii.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 31/01/2020

Zobowiązania alimentacyjne - Niemcy


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Decyzje w sprawie wniosku o uznanie lub wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, są podejmowane przez wydział rodzinny (Familiengericht) sądu rejonowego (Amtsgericht) w miejcowości, w której znajduje się wyższy sąd krajowy (Oberlandesgerichte), w którego okręgu zamieszkuje osoba, której dotyczy wniosek, lub w którego okręgu dochodzi się wykonania orzeczenia (Zuständigkeitskonzentration).Decyzje dla okręgu podległego wyższemu sądowi krajowemu w Berlinie (Kammergericht) podejmowane są przez sąd rejonowy Pankow-Weißensee.

Jeżeli postępowanie dotyczy wykonania dokumentu notarialnego, również notariusz może stwierdzić wykonalność tego dokumentu.

Środki zaskarżenia, w rozumieniu art. 32 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, od decyzji wydanych w pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia, przyjmują formę odwołania w postępowaniu administracyjnym (Beschwerde).Sądem apelacyjnym jest wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht).Środki zaskarżenia należy składać w sądzie, który wydał orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Procedura, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, obejmuje dalsze postępowanie odwoławcze (Rechtsbeschwerde). Sądem właściwym jest Trybunał Federalny. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji sądu, który rozpatrywał odwołanie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Sądem właściwym dla przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest sąd, który wydał orzeczenie.Jeżeli przesłanki wymienione w art. 19 zostały spełnione, przepisy przewidziane dla wydawania wyroków zaocznych (§ 343–346 kodeksu postępowania cywilnego) stosuje się odpowiednio.Jeżeli przesłanki art. 19 nie zostały spełnione, sąd odrzuca wniosek w drodze orzeczenia (Beschluss).Takie orzeczenie może zostać wydane bez przeprowadzenia postępowania ustnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz).Adres organu centralnego:

Bundesamt für Justiz

D–53094 Bonn

Z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, działającym jako organ centralny, można się kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej.

Telefon:

połączenia krajowe 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

połączenia międzynarodowe: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Faks:

połączenia krajowe 0228/99 4 10-5202

połączenia międzynarodowe: +49/228/99 4 10-5202

Adres email: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Dla celów art. 21 rozporządzenia organami właściwymi w zakresie wykonania są sądy rejonowe (Amtsgericht).Właściwym miejscowo sądem jest sąd rejonowy, w którego okręgu toczy lub toczyło się postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem, na który można przełożyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest wyłącznie język niemiecki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Przekazywanie informacji między Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, działającym jako organ centralny a innymi organami centralnymi (art. 59 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009) może się odbywać w języku angielskim, pod warunkiem że właściwe organy centralne wyraziły na to zgodę.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2018

Zobowiązania alimentacyjne - Estonia


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

W Estonii wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczeń na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia rozpoznają sądy rejonowe (§ 121 kodeksu postępowania cywilnego).

Środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków na podstawie art. 32 ust. 2 rozpoznają sądy okręgowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

W Estonii orzeczenia można zaskarżyć zgodnie z art. 33 rozporządzenia w drodze wniesienia skargi do Sądu Najwyższego (§ 625 i § 695–701 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 19, w Estonii odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzeciwu od wyroku zaocznego w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane rozporządzeniem Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia rozpoznają sądy rejonowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na podstawie art. 49 ust. 3 w Republice Estonii organem centralnym jest:

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Wydział Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190; +372 620 8183; +372 620 8186.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Na podstawie art. 21 w Estonii wnioski o odmowę lub zawieszenie wykonania rozpoznają sądy rejonowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Na podstawie art. 20, 28 i 40 Estonia akceptuje dokumenty sporządzone w języku estońskim, a także dokumenty przetłumaczone na język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na podstawie art. 59 Estonia przyjmuje na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi dokumenty zarówno w języku estońskim, jak i w języku angielskim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Grecja


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 jest sąd pierwszej instancji, natomiast sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 32 ust. 2 jest sąd apelacyjny, na którego obszarze właściwości znajduje się sąd pierwszej instancji, który wydał orzeczenie.

Postępowaniem odwoławczym, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest apelacja (έφεση).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Podstępowaniemodwoławczym, októrymmowawart. 33, jestskargakasacyjna (αίτησηαναίρεσης). Sąd zajmujący się procedurą odwoławczą to Najwyższy Sąd Grecji ds. Karnych i Cywilnych (Areios Pagos, gr. Άρειος Πάγος).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na mocy art. 19 orzeczenie zaoczne w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych wydane przez sąd zagraniczny może zostać zaskarżone przez stronę niewypełniającą zobowiązania/pozwanego.Środki zaskarżenia od orzeczenia zaocznego w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych są rozpatrywane przez sąd, który wydał decyzję.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym na podstawie art. 49 ust. 3 jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Transparencji i Praw Człowieka - Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych.

Μεσογείων 96 (Mesogeion 96)

11 527 Αθήνα (115 27 Ateny, Grecja)

Telefon: (+30) 210 7767312

Faks: (+30) 210 7767499

E-Mail: civilunit@justice.gov.gr

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Prawo greckie nie przewiduje wykonywania funkcji organu centralnego przez instytucje publiczne lub instytucje podlegające nadzorowi właściwego organu, w sposób określony w art. 51 ust. 3.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania dla celów art. 21 jest sąd pierwszej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

język grecki

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami, o których mowa w art. 59, zaakceptowanymi przez organ centralny, służącymi do przekazywania informacji między organem centralnym a innymi organami centralnymi, są języki grecki i angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 25/11/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Hiszpania


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Organami właściwymi są sądy pierwszej instancji oraz sądy szczególne ds. przemocy ze względu na płeć, w ramach swoich kompetencji (art. 87 ustawy organicznej o władzy sądowniczej, LOPJ).

Środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji można wnosić do sądów prowincji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Nadzwyczajny środek zaskarżenia ze względu na uchybienia procesowe wnoszony do wyższego trybunału sprawiedliwości w każdej z prowincji autonomicznych („Tribunal Superior de Justicia”) oraz skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego („recurso de casación ante el Tribunal Supremo”) są uregulowane w ROZDZIALE IV „Nadzwyczajny środek zaskarżenia ze względu na uchybienia procesowe” („Del recurso extraordinario por infracción procesal”) i ROZDZIALE V „Skarga kasacyjna”, („Del recurso de casación”) TYTUŁU IV ustawy nr 1/2000 w sprawie postępowania cywilnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia odbywa się w tych samych sądach, które wydały dane orzeczenie, tj. w sądach pierwszej instancji. Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, będzie prowadzone zgodnie z przepisami ROZDZIAŁU II „Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia” („De los recursos de reposición y revision”), TYTUŁU IV ustawy nr 1/2000 w sprawie postępowania cywilnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Ministerio de Justicia (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional (Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Hiszpania

Tel.: 00 34 91 3902295/94

Nr faksu: 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sądy pierwszej instancji położone w stolicy prowincji, w której miejsce zwykłego pobytu ma strona, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub prowincji, w której orzeczenie ma zostać wykonane.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językami akceptowanymi zgodnie z art. 20 i 40 są język hiszpański i język portugalski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny na podstawie art. 59 są język hiszpański i język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Francja


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Organem, który został wskazany zgodnie z art. 27 ust. 1, jest prezes sądu wielkiej instancji (fr. Tribunal de grande instance) lub prezes rady notarialnej.

Organem, który został wskazany zgodnie z art 32 ust. 2, jest sąd apelacyjny (fr. Cour d’appel).

Organ właściwy miejscowo wskazany na mocy art. 27 ust. 1 jest określony zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 na podstawie zwykłego miejsca pobytu strony, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub miejsca wykonania orzeczenia.

Organem wskazanym zgodnie z art. 32 ust. 2 jest organ właściwy w zakresie rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sędziego ds. rodzinnych.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Procedura przewidziana w art. 33 jest skargą kasacyjną rozpatrywaną w sądzie kasacyjnym (fr. Cour de cassation), którą regulują zasady określone w art. 973–982 oraz w art. 1009–1031 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia jest apelacja, która może być złożona do sądu apelacyjnego (fr. Cour d’appel) właściwego dla zaskarżonego orzeczenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon.: (33) 143179199

Faks : +33 (0)143178197

Funkcyjny e-mail:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sędzią właściwym miejscowo jest sędzia miejsca pobytu dłużnika lub miejsca wykonania orzeczenia.Jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą lub miejsce zamieszkania jest nieznane, sędzią właściwym jest sędzia miejsca wykonania orzeczenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Wyłącznie język francuski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Wyłącznie język francuski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 20/01/2020

Zobowiązania alimentacyjne - Chorwacja


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia i środki zaskarżenia od orzeczeń sądu pierwszej instancji w sprawie wniosków należy wnosić do sądu rejonowego.

Środki zaskarżenia od stwierdzenia wykonalności należy wnosić do sądu okręgowego (sądu drugiej instancji) za pośrednictwem sądu rejonowego, czyli za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, który wydał orzeczenie.

Z chwilą zakończenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności w drodze wydania prawomocnego orzeczenia, sąd rejonowy (sąd pierwszej instancji) potwierdza, że orzeczenie, które było przedmiotem postępowania, jest wykonalne.

Sądami właściwymi są:

a) sądy rejonowe (općinski sudovi; l.poj. općinski sud) na podstawie ustawy o postępowaniu cywilnym (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN, Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) oraz ustawy o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr 128/14).

b) sądy okręgowe (županijski sudovi; l.poj. županijski sud) na podstawie ustawy o postępowaniu cywilnym (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) oraz ustawy o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (NN nr 128/14).

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia, można zaskarżyć jedynie w drodze wniesienia przez stronę skargi o wznowienie postępowania (zgodnie z art. 421–428 ustawy o postępowaniu cywilnym).

Skargę należy wnieść do sądu, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia na podstawie art. 19 rozporządzenia należy wszcząć w drodze wniesienia przez stronę skargi o wznowienie postępowania (art. 421–428 ustawy o postępowaniu cywilnym). Skargę należy wnieść do sądu, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 117 ustawy o postępowaniu cywilnym strona może wnieść wniosek o przywrócenie terminu, przy czym wniosek ten należy wnieść do sądu, który powinien był dokonać danej czynności.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na potrzeby rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 jako organ centralny Republiki Chorwacji w zakresie zobowiązań alimentacyjnych wskazano:

Ministerstwo Demografii, Spraw Rodzinnych, Młodzieży i Polityki Społecznej (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttps://mdomsp.gov.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Faks: + 385 1 555 7222

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sądy rejonowe w Chorwacji są właściwe do rozpoznawania spraw w postępowaniu egzekucyjnym, w rozumieniu art. 21 rozporządzenia, na podstawie ustawy o postępowaniu cywilnym (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) oraz ustawy o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (NN nr 128/14).

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

W odniesieniu do dokumentów wymienionych w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia Republika Chorwacji przyjmuje ich tłumaczenia na język chorwacki, zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z art. 6 ustawy o postępowaniu cywilnym.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Organ centralny akceptuje – na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi – następujące języki, o których mowa w art. 59 rozporządzenia:

a) w przypadku formularzy wniosków: język chorwacki;

b) w przypadku pozostałej korespondencji: organ centralny akceptuje język chorwacki lub na wniosek język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2018

Zobowiązania alimentacyjne - Włochy


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 ust. 1, oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków w rozumieniu art. 32 ust. 2, są sądy apelacyjne (Corti di Appello)

Dane właściwych organów są dostępne na stronie www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowania odwoławcze, o których mowa w art. 33, obejmują postępowania zwyczajne i nadzwyczajne, mające na celu zaskarżenie orzeczeń wydanych w następstwie wniesienia środka zaskarżenia: tj. skargę do sądu kasacyjnego (ricorso per cassazione), ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam sąd (revocazione), i sprzeciw podmiotu trzeciego (opposizione di terzo).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Organem właściwym w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, w rozumieniu art. 19 rozporządzenia, jest organ, który wydał orzeczenie. W postępowaniu stosuje się przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano rozpatrywane orzeczenie.

Dane właściwych organów są dostępne tutaj.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest Departament do spraw Małoletnich i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Nr faksu: +39 6 68188323

E-mail: acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Certyfikowany adres poczty elektronicznej: aci0409.dgmc@giustiziacert.it

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonania, dla celów art. 21, są sądy powszechne (Tribunali Ordinari) (na mocy art. 9 ust. 2 włoskiego kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem, na który można przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język włoski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językiem akceptowanym przez organ centralny jako język służący do przekazywania informacji innym organom centralnym w rozumieniu art. 59, jest język włoski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/01/2020

Zobowiązania alimentacyjne - Cypr


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności, zgodnie z art. 27 ust. 1, są sądy rodzinne dla Nikozji, Limassol, Larnaki/Famagusty i Pafos.

 • Sąd Rodzinny (Oikogeneiakó Dikastírio) dla Nikozji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Sąd Rodzinny dla Limassol

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Sąd Rodzinny dla Larnaki/Famagusty

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Sąd Rodzinny dla Pafos

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków, zgodnie z art. 32 ust. 2, jest Rodzinny Sąd Apelacyjny (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Jego siedziba mieści się przy Sądzie Najwyższym. Dane kontaktowe:

 • Anótato Dikastírio Kíprou (Sąd Najwyższy na Cyprze)
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cypr
  Tel.: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

W systemie prawnym Cypru nie występują sądy trzeciej instancji: nie ma możliwości zaskarżenia orzeczenia wydanego w drugiej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Środek zaskarżenia przewidziany w tym artykule to skarga o uchylenie wyroku (aítisi paramerismoú tis apófasis) na podstawie art. 48 ust. 9 lit. h) i n) kodeksu postępowania cywilnego (Thesmoí Politikís Dikonomías). Skargę tę wnosi się do sądu rodzinnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

 • Ministry of Justice and Public Order (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cypr

Osoba wyznaczona do kontaktów:

 • Konstantina Sophocleous

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

tel.: +357 22805973

faks: + 357 22518328

e-mail: Link otworzy się w nowym okniecsophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order (Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego)

tel.: (+357) 22805932

faks: (+357)22518328

e-mail: Link otworzy się w nowym oknietdionysiou@mjpo.gov.cy

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

 • Sąd Rodzinny dla Nikozji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Sąd Rodzinny dla Limassol

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Sąd Rodzinny dla Larnaki/Famagusty

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Sąd Rodzinny dla Pafos

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język grecki i język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język grecki i język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 28/10/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Łotwa


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności są sądy powszechne, tj. sądy rejonowe (miejskie) (rajona (pilsētas) tiesas).

Na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania odwołań od orzeczenia dotyczącego stwierdzenia wykonalności zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia są sądy okręgowe (apgabaltiesas), za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego (miejskiego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka odwoławczego zgodnie z art. 33 rozporządzenia może zostać zaskarżone przed Senatem Sądu Najwyższego (l'Augstākās tiesas Senāts), za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego.

Dane kontaktowe:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

ŁOTWA

Tel.: +371 670 203 50

Faks: +371 670 203 51

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieat@at.gov.lv

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na podstawie art. 19 rozporządzenia pozwany może wnioskować o ponowne zbadanie orzeczenia w procedurze dotyczącej wznowienia postępowania, składając wniosek:

1)      dotyczący orzeczenia sądu rejonowego (miejskiego) – do właściwego sądu okręgowego;

2)      dotyczący ponownego zbadania orzeczenia sądu okręgowego – do Izby Spraw Cywilnych Sądu Najwyższego (l'Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta);

3)      dotyczący ponownego zbadania orzeczenia izby Sądu Najwyższego – do Wydziału Spraw Cywilnych w Senacie Sądu Najwyższego.

Wniosku nie można składać po upływie okresu, w którym tytuł egzekucyjny dotyczący stosownego orzeczenia może zostać przedłożony do wykonania.

Przy rozpatrywaniu wniosku sąd ocenia, czy okoliczności podane przez wnioskodawcę można uznać za uzasadniające ponowne zbadanie orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia. Jeśli sąd uzna, że okoliczności te uzasadniają ponowne zbadanie orzeczenia, uchyla w całości zaskarżone orzeczenie i kieruje sprawę do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Jeśli sąd stwierdzi, że okoliczności podane we wniosku nie uzasadniają ponownego zbadania orzeczenia, odrzuca wniosek. W odniesieniu do orzeczenia sądu można wnieść dodatkowy środek zaskarżenia (blakus sūdzība).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na Łotwie funkcję organu centralnego pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Dane kontaktowe organu centralnego:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Łotwa

Telefon: + 371 67 830 626

Faks: + 371 67 830 636

Е-mail: pasts@ugf.gov.lv

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Na Łotwie funkcję organów centralnych, o których mowa w art. 51 rozporządzenia, pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija).

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Na Łotwie organami właściwymi do rozpatrywania wniosków o odmowę lub zawieszenie wykonania orzeczenia dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe (miejskie), w którego okręgu ma zostać wykonane orzeczenie sądu zagranicznego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Łotwa przyjmuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia, wyłącznie w języku narodowym, tj. języku łotewskim.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Łotwa przyjmuje wnioski, o których mowa w art. 56 rozporządzenia (załączniki VI i VII do rozporządzenia), wyłącznie w języku narodowym, tj. łotewskim.

Łotwa przyjmuje wnioski o podjęcie szczególnych działań (załącznik V do rozporządzenia) w języku łotewskim lub angielskim.

W przypadku innych form komunikacji organ centralny akceptuje na żądanie język łotewski lub angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Litwa


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia oraz odwołania od decyzji w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia są rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny Litwy (Lietuvos apeliacinis teismas).

Sąd Apelacyjny Litwy

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
e-mail: Link otworzy się w nowym oknieapeliacinis@apeliacinis.lt

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego Litwy po rozpatrzeniu odwołania od orzeczenia w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego Litwy. Skargi takie są rozpatrywane zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania kasacyjnego ustanowionymi w litewskim kodeksie postępowania cywilnego, chyba że w rozporządzeniu lub litewskiej ustawie wdrażającej prawodawstwo Unii Europejskiej i postanowienia międzynarodowe dotyczące procedury cywilnej postanowiono inaczej. Jeżeli skarga kasacyjna zostanie przyjęta, wpisuje się ją jako skargę priorytetową do wykazu skarg kasacyjnych do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wyznacza termin na złożenie odpowiedzi na skargę kasacyjną, wynoszący nie więcej niż 14 dni. W powiadomieniu o zarejestrowaniu skargi w wykazie skarg kasacyjnych do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy (art. 350 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego) Sąd Najwyższy zawiadamia strony i inne osoby zaangażowane w sprawę o terminie wyznaczonym na złożenie odpowiedzi.

Strony muszą, a inne osoby zaangażowane w sprawę mogą, złożyć pisemną odpowiedź na skargę w terminie wyznaczonym przez Sąd Najwyższy. Termin ten liczy się od dnia, w którym skarga została wpisana do wykazu skarg kasacyjnych do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Orzeczenia wydane w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych podlegają ponownemu zbadaniu, zgodnie z art. 19 rozporządzenia, przez sąd, który wydał orzeczenie. Po przyjęciu wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych sąd przekazuje stronie skarżącej kopię wniosku wraz z załącznikami i informuje ją, że strona skarżąca musi złożyć pisemną odpowiedź na wniosek w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku. Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych jest rozpatrywany przez sąd w trybie procedury pisemnej. Jeżeli sąd uzna to za stosowne, może przeprowadzić postępowanie ustne, aby wysłuchać wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sprawie dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych. Sąd musi rozpatrzyć wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sprawie dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych nie później niż 14 dni po upływie terminu składania odpowiedzi i musi wydać orzeczenie w zakresie jednego ze sposobów postępowania określonych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Służba Państwowej Pomocy Prawnej (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litwa

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Faks: +370 700 35004

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieteisinepagalba@vgtp.lt

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.vgtpt.lrv.lt/

W przypadku wniosków dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wobec osób w wieku poniżej 21. roku życia rolę organu centralnego pełni oddział Zarządu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) w Możejkach.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litwa

Numer telefonu: +370 443 26659

Numer faksu: +370 443 27341

E-mail: Link otworzy się w nowym okniemazeikiai@sodra.lt

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

W przypadku wniosków dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzicielskiego wobec osób w wieku poniżej 21 lat zadania organu centralnego na podstawie art. 51 rozporządzenia pełni Zarząd Funduszu Alimentacyjnego (Vaikų išlaikymo fondo administracija) przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy.

Dane kontaktowe Zarządu Funduszu Alimentacyjnego przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Numer telefonu: (8 5) 272 8081

Numer faksu: (8 5) 265 3984
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@vif.lt

W razie potrzeby pomoc prawna gwarantowana przez państwo w odniesieniu do wniosków wymienionych w art. 56 rozporządzenia jest świadczona zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy ustawy o pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, chyba że w prawie litewskim wdrażającym prawodawstwo Unii Europejskiej i postanowienia międzynarodowe dotyczące procedury cywilnej lub w rozporządzeniu postanowiono inaczej. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosków wymienionych w art. 56 rozporządzenia okaże się, że wnioskodawca potrzebuje państwowej pomocy prawnej, Wileńska Służba Państwowej Pomocy Prawnej oraz Zarząd Funduszu Alimentacyjnego przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy przekazują wniosek o państwową pomoc prawną bezpośrednio do właściwych organów odpowiadających za organizację pomocy prawnej, a mianowicie do odpowiednich służb państwowej pomocy prawnej.

Nazwy i dane kontaktowe litewskich służb pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo

Służba Państwowej Pomocy Prawnej

Adres

Telefon

Faks

E-mail:

Wileńska Służba Państwowej Pomocy Prawnej (Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

Link otworzy się w nowym oknievilniausvgtpt@infolex.lt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Kownie (Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

Link otworzy się w nowym okniekaunovgtpt@infolex.ltt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Kłajpedzie (Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

Link otworzy się w nowym okniekl.vgtpt@infolex.lt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Szawlach (Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

Link otworzy się w nowym okniesvgtpt@svgtpt.lt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Poniewieżu (Panevėžio Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

Link otworzy się w nowym okniepaneveziovgtpt@infolex.lt

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Wnioski o odmowę wykonania, w całości lub części, orzeczenia sądu pochodzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia, rozpatruje Sąd Apelacyjny Litwy.

Sąd Apelacyjny Litwy
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Numer telefonu: (8 5) 266 3479
Numer faksu: (8 5) 266 3060
E-mail: Link otworzy się w nowym oknieapeliacinis@apeliacinis.lt

Wnioski o zawieszenie wykonania, w całości lub części, orzeczenia sądu pochodzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia, rozpatruje sąd okręgowy właściwy dla miejsca, w którym orzeczenie ma być wykonane.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Jedynym językiem, w którym przyjmuje się tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20 rozporządzenia, jest język litewski, jednak w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 28 i 40, przyjmuje się tłumaczenia zarówno na język litewski, jak i na język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami komunikacji między litewskim organem centralnym a innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59 rozporządzenia, są litewski i angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 08/07/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Luksemburg


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

- Właściwość miejscowa

Wniosek o stwierdzenie wykonalności kieruje się do prezesa sądu okręgowego (Président du Tribunal d'Arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy w Luksemburgu)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-1
Faks: (352) 47 59 81-421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefon: (352) 80 32 14 - 1
Faks: (352) 80 71 19 lub (352) 802484

- Środki zaskarżenia od orzeczenia dotyczącego stwierdzenia wykonalności

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil (Sąd Najwyższy rozpatrujący środki zaskarżenia w sprawach cywilnych)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-1
Faks: (352) 47 59 81-396

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można wnieść wyłącznie skargę kasacyjną.

Cour de cassation (Sąd Kasacyjny)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00(352) 475981-369/373

Faks: 00(352) 475981-773

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Pozwany, który nie wdał się w spór przed sądem w Luksemburgu, ma prawo złożyć do sądu, który orzekał pierwotnie w sprawie, wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia, zgodnie z przesłankami przewidzianymi w art. 19 rozporządzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym. Wniosek składa się w trybie przewidzianym dla sądu, który wydał orzeczenie będące przedmiotem ponownego zbadania.

Justice de Paix de Luxembourg (Sąd Pokoju w Luksemburgu)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 47 59 81-1

Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette (Sąd Pokoju w Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux, Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés (wydział odpowiedzialny za warunkowe nakazy zapłaty oraz dochody wolne od zajęcia): Telefon: (352) 530 529 200 Faks: (352) 530 529 201

Justice de Paix de Diekirch (Sąd Pokoju w Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Telefon: (352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy w Luksemburgu)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (352) 80 32 14-1

Faks: (352) 807119 lub (352) 82484

Sąd Najwyższy (Cour Supérieure de Justice)

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest Prokuratura Generalna (Parquet Général) przy Sądzie Najwyższym (Cour supérieure de Justice).

Parquet général (Prokuratura Generalna)
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Telefon: 00(352) 47 59 81 -393/329
Faks: 00(352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania jest Prokuratura Generalna (Parquet Général) przy Sądzie Najwyższym (Cour supérieure de Justice).

Parquet général (Prokuratura Generalna)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00(352) 475981-393/329

Faks: 00(352) 470550

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Oprócz dokumentów w języku francuskim, Luksemburg przyjmuje dokumenty sporządzone wyłącznie w języku niemieckim.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Oprócz dokumentów w języku francuskim, Luksemburg przyjmuje dokumenty sporządzone wyłącznie w języku niemieckim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 19/03/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Węgry


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék); w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság). Środki zaskarżenia rozpatrują sądy okręgowe, w Budapeszcie – Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia (felülvizsgálati kérelem) przez Sąd Najwyższy (Curia) należy złożyć za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, o którym mowa w art. 19, może wszcząć sąd rejonowy (Járásbíróság) jako sąd pierwszej instancji, zgodnie z przepisami dotyczącymi wznowienia postępowania (ustawa III z 1952 r. – kodeks postępowania cywilnego, rozdział XIII, artykuły 260–269).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstwo Sprawiedliwości)

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

Tel.: (36) 1 795 4846,

Faks: (36) 1 795 0463,

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W postępowaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék) lub w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság). W postępowaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 3, sąd rejonowy, w okręgu którego działa komornik sądowy właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język węgierski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

a) W przypadku formularzy wniosku o stwierdzenie wykonalności: język węgierski.

b) W przypadku formularzy wniosku o podjęcie innych czynności: język węgierski, angielski lub niemiecki.

c) Na potrzeby komunikacji w innych sprawach organ centralny przyjmuje, na wniosek, pisma w języku angielskim i niemieckim (oprócz pism w języku węgierskim).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 25/09/2018

Zobowiązania alimentacyjne - Malta


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń na podstawie art. 27 ust. 1 jest Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny). Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Civil Court, Family Section (Wydział Rodzinny Sądu Cywilnego)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń dotyczących wniosków o stwierdzenie wykonalności na podstawie art. 32 ust. 2 jest Sąd Apelacyjny. Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Court of Appeal (Sąd Apelacyjny)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Na Malcie po wydaniu orzeczenia przez Sąd Apelacyjny nie istnieje możliwość wniesienie innego środka zaskarżenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie dotyczące ponownego badania orzeczenia – do celów art. 19 – zostało określone w art. 7 zarządzenia w sprawie międzynarodowych zobowiązań alimentacyjnych z 2011 r. (obwieszczenie w sprawie aktów prawnych nr 452/11) dotyczącego środka zaskarżenia od orzeczenia w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności. Sądem właściwym do rozpoznawania tego rodzaju spraw jest Sąd Apelacyjny. Jego dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Adres:

Court of Appeal (Sąd Apelacyjny)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest Dyrektor ds. Standardów Dobrobytu Socjalnego (Director for Social Welfare Standards) Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Ministry for the Family (Ministerstwo Rodziny)

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie dotyczy

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania do celów art. 21 rozporządzenia jest Sąd Cywilny (Wydział Rodzinny). Poniżej znajdują się jego dane kontaktowe:

Adres:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język angielski

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język maltański lub język angielski


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 26/09/2018

Zobowiązania alimentacyjne - Niderlandy


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sędziowie rozpatrujący wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w sądach okręgowych (rechtbanken) są właściwi do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia.

Sądem okręgowym właściwym do rozpatrzenia środka zaskarżenia od decyzji wydanej w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności, zgodnie z art. 32 ust. 2, jest sąd sędziego rozstrzygającego o zastosowaniu środka tymczasowego, który orzekł w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia. Dane kontaktowe sądów okręgowych są dostępne na stronie internetowej Rady Sądownictwa (Raad van de rechtspraak): www.rechtspraak.nl.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art. 33, jest skarga kasacyjna (beroep in cassatie).

Skargi kasacyjne rozpatruje najwyższy sąd powszechny, czyli Sąd Najwyższy Królestwa Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden). Celem kasacji jest zachowanie jednolitości prawnej, wyznaczanie kierunku rozwoju prawa oraz zabezpieczanie ochrony prawnej. Przedmiotem kasacji są tylko kwestie prawne. Sąd Najwyższy bada jedynie, czy prawo, w tym normy proceduralne, zostało prawidłowo zastosowane. W zakresie stanu faktycznego jest on związany ustaleniami zawartymi w zaskarżanym orzeczeniu. Strony skargi kasacyjnej reprezentuje w Sądzie Najwyższym zastępca prawny.

Procedurę rozpoczyna wniesienie skargi, w której określane są podstawy zaskarżenia. Pozwany może w ciągu trzech tygodni (lub w innym terminie określonym przez Sąd Najwyższy) złożyć odpowiedź na skargę. Jeśli leży to w interesie sprawy, zastępcy prawni mogą dostarczyć dodatkowych wyjaśnień. Prokurator Generalny Sądu najwyższego wydaje pisemną opinię, na podstawie której Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia musi spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 19 rozporządzenia, a także zostać złożony we wskazanych w wyżej wymienionym artykule terminach do sądu, który wydał orzeczenie. W Niderlandach może to być sąd okręgowy lub sąd apelacyjny.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Wyznaczonym organem centralnym jest Krajowy Urząd Poboru Świadczeń Alimentacyjnych (Bureau Inning Onderhoudsbijdagen – LBIO).

Dane kontaktowe LBIO:

Marten Meesweg 109-111

Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Faks: +31(0)102894882

E-mail: iia@lbio.nl

Strona internetowa: www.lbio.nl

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonywania orzeczeń są komornicy (gerechtsdeurwaarders).

Dane kontaktowe Królewskiej Korporacji Zawodowej Urzędników Sądowych w Niderlandach (Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders – KBvG) są następujące:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Faks: +31 (0)708903531

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Strona internetowa: www.kbvg.nl

Na stronie internetowej znajduje się wykaz adresów biur komorników w Niderlandach.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Nie będą przyjmowane tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na języki inne niż język niderlandzki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Formularz wniosku, o którym mowa w art. 59 ust. 1, musi być wypełniony w języku niderlandzkim.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 10/10/2016

Zobowiązania alimentacyjne - Austria


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski rozpatruje: właściwy miejscowo sąd rejonowy (na podstawie art. 27 ust. 2 jest to sąd, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu lub w którego okręgu ma nastąpić wykonanie orzeczenia).

Środki zaskarżenia: apelacja (Berufung) od wyroku lub zażalenie (Rekurs) na postanowienie, które to środki wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

W Austrii: zgodnie z § 78 ust. 1 i § 411 ust. 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Exekutionsordnung) w związku z § 528 kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung) skargę kasacyjną (Revisionsrekurs) wnosi się do sądu pierwszej instancji (Bezirksgericht), który przekazuje ją do rozstrzygnięcia do Sądu Najwyższego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

W przypadku prawidłowego doręczenia zgodnie z austriackim prawem: wniosek o przywrócenie terminu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) w razie niedochowania terminu na zakwestionowanie dochodzonego roszczenia lub w razie niestawiennictwa na rozprawie.

W razie nieprawidłowego doręczenia zgodnie z austriackim prawem: apelacja (Berufung) od wyroku (w przypadku wyroku zaocznego) i zażalenie (Rekurs) na postanowienie (w przypadku orzeczenia wydanego pod nieobecność pozwanego).

Nazwy i dane kontaktowe sądów właściwych: wszelkie środki zaskarżenia wnosi się do sądu pierwszej instancji, który rozstrzyga sam (na przykład w przypadku wniosku o przywrócenie terminu) lub przekazuje środek do sądu wyższej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Wszystkie sprawy:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Jednostka organizacyjna: Abteilung I 10

Adres e-mail: Link otworzy się w nowym oknieteam.z@bmvrdj.gv.at

tel.: +43 1 52152 2142

faks: +43 1 52152 2829

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Wszelkie kwestie dotyczące prowadzonego postępowania egzekucyjnego rozstrzyga właściwy sąd egzekucyjny zgodnie z §§ 17–19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Exekutionsordnung), a w przypadku zaskarżenia – sąd wyższej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język niemiecki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język angielski, francuski, niemiecki.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/12/2018

Zobowiązania alimentacyjne - Polska


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia Nr 4/2009 są sądy okręgowe (zgodnie z art. 11511 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Sądami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia Nr 4/2009 - są sądy apelacyjne (art. 394 i następne w związku z art. 11511 Kodeksu postępowania cywilnego). Środek zaskarżenia wnosi się do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 369 w związku z art. 397 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowaniem odwoławczym, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest w Polsce - zgodnie z art. 3981 – 39821 Kodeksu postępowania cywilnego - skarga kasacyjna. Sądem właściwym jest Sąd Najwyższy. Skargę do Sądu Najwyższego wnosi się za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 3985 § 1 w związku z art. 11511 § 3 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego).

Dane teleadresowe Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieppsek@sn.pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowaniem, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej uregulowane w art. 11442 Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania składa się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Oznacza to, że w zależności od tego, jaki sąd wydał kwestionowane orzeczenie w sprawie alimentacyjnej, sądem właściwym w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 może być:

a) sąd rejonowy

b) sąd okręgowy (jeżeli ten sąd wydał orzeczenie o alimentach w ramach postępowania o separację, rozwód lub unieważnienie małżeństwa).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 49 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 jest w Rzeczypospolitej Polskiej:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

e-mail: Link otworzy się w nowym okniealimenty@ms.gov.pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Sądy okręgowe są organami wyznaczonymi do wykonywania zadań organu centralnego w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków.

Dane kontaktowe sądów okręgowych są wskazane w załączniku nr 2PDF(193 Kb)pl.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej, do podejmowania czynności o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest zgodnie z art. 843 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy (jako rzeczowo właściwy), w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucja jeszcze nie została wszczęta - sąd rejonowy (jako rzeczowo właściwy) właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

Organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej, do podejmowania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest zgodnie z art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję.

Dane sądów są wskazane w Link otworzy się w nowym okniehttp://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Rzeczpospolita Polska akceptuje tylko język polski dla celów tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, art. 28 oraz art. 40 rozporządzenia (WE) nr 4/2009.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny wyznaczony w Rzeczypospolitej Polskiej do celów wszelkiej innej komunikacji, zgodnie z art. 59.3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, są: język polski oraz język angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 02/04/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Portugalia


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

W odniesieniu do art. 27 ust. 1:

- sprawy z zakresu zobowiązań alimentacyjnych dotyczące dzieci (niezależnie od tego, czy są one małoletnie) lub małżonków będą rozstrzygane przez wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich sądu pierwszej instancji (Juízo de Família e Menores), o ile taki istnieje; jeżeli taki wydział nie istnieje, sprawy będą rozpatrywane przez miejscowy wydział cywilny (Juízo Local Cível) sądu pierwszej instancji, o ile taki istnieje, lub przez wydział ogólny sądu pierwszej instancji (Juízo Local de Competência Genérica);

- wszystkie pozostałe sprawy z zakresu zobowiązań alimentacyjnych wynikające z innych więzi rodzinnych, zarówno więzów krwi jak i stosunków powstałych w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, będą rozpoznawane przez wydział cywilny sądu pierwszej instancji, o ile taki istnieje, lub przez wydział ogólny sądu pierwszej instancji.

W odniesieniu do art. 3 ust. 2 sądem właściwym jest sąd apelacyjny (Tribunal da Relação).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym można zaskarżyć jedynie w drodze skierowania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

W odniesieniu do art. 19 ust. 1 lit. a):

- na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia przeprowadza się postępowanie w sprawie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 696 lit. e) kodeksu postępowania cywilnego.

W odniesieniu do art. 19 ust. 1 lit. b):

- na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia przeprowadza się postępowanie w sprawie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 696 lit. e) i art. 140 kodeksu postępowania cywilnego.

Środek zaskarżenia zostanie rozpatrzony przez sąd, który wydał orzeczenie podlegające ponownemu badaniu (art. 697 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Portugalskim organem centralnym na potrzeby niniejszego rozporządzenia jest następujący organ rządowy:

Dyrekcja Generalna ds. Administracji Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBONA - PORTUGALIA

Tel.: +351 217906200; +351 217906223

Faks: +351 211545100/16

E-mail: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych dotyczących dzieci, niezależnie od tego, czy są one małoletnie, właściwy jest następujący sąd:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich, lub jeżeli taki nie istnieje, wydział ds. postępowania egzekucyjnego (Juízo de Execução).

W sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami sądem właściwym jest:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich, lub jeżeli taki nie istnieje, wydział ds. postępowania egzekucyjnego (Juízo de Execução).

Sądem właściwym w sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych wynikających z innych więzi rodzinnych, zarówno więzów krwi lub stosunków powstałych w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, jest:

- wydział ds. postępowania egzekucyjnego, bądź, o ile taki wydział nie istnieje,

- wydział cywilny sądu pierwszej instancji, instancja centralna (Juízo Central Cível) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 50 000 EUR, bądź

- wydział ogólny lub miejscowy wydział cywilny, o ile taki istnieje, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 EUR.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem akceptowanym na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język portugalski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59, są język portugalski, język angielskijęzyk francuski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2020

Zobowiązania alimentacyjne - Rumunia


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski dotyczące stwierdzenia wykonalności (wydawania exequatur) rozpoznaje sąd właściwy dla zwykłego miejsca zamieszkania strony, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub dla miejsca prowadzenia tego postępowania (art. 95 i art. 1098 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Od orzeczenia wydanego w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługują środki zaskarżenia. W takim przypadku środki zaskarżenia rozpatruje sąd apelacyjny (curţea de apel, art. 96 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym (apel) można zakwestionować w drodze skargi kasacyjnej (recurs) (art. 97 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego). Skargi kasacyjne rozpatruje Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Tel.: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Strona internetowa: http://www.scj.ro.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia (procedura de reexaminare) dla celów art. 19 przebiega w następujący sposób:

Sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie, zazwyczaj sąd rejonowy (judecătoria) lub sąd okręgowy (tribunal).

Zgodnie z art. 505 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – skargę o uchylenia orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 510 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał ostateczne orzeczenie, którego dotyczy wniosek.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Ministerul Justiţiei (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

Tel.: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro lub dreptinternational@just.ro

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język rumuński.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi w Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości akceptuje również oprócz języka rumuńskiego język angielski i język francuski .


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2016

Zobowiązania alimentacyjne - Słowenia


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wszystkie sądy rejonowe (okrožna sodišča) są właściwe do rozstrzygania w sprawie wniosków o uznanie wykonalności na podstawie art. 27 ust. 1.

Środki zaskarżenia wniesione na podstawie art. 32 ust. 2 od orzeczenia w sprawie wniosku o uznanie wykonalności są rozpoznawane przez sąd, który uznał orzeczenie za wykonalne.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 109 ustawy dotyczącej prawa prywatnego międzynarodowego oraz postępowania w tym zakresie (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) orzeczenia wydane w postępowaniu odwoławczym można zaskarżyć do Sądu Najwyższego (Vrhovno sodišče).

Sąd Najwyższy Republiki Słowenii

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Faks: (01) 366 43 01

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieurad.vsrs@sodisce.si

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku) do celów art. 19 w Republice Słowenii w stosownych przypadkach prowadzi się odpowiednio postępowanie dotyczące wznowienia postępowania w sprawie (obnova postopka) (art. 394–401 ustawy o postępowaniu cywilnym) bądź dotyczące wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (art. 116–120 ustawy o postępowaniu cywilnym).

Na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia i do celów art. 19 rozporządzenia właściwość przysługuje sądom rejonowym, w szczególności sądowi, który orzekał w pierwszej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Nazwa i dane kontaktowe słoweńskiego organu centralnego są następujące:

Słoweński Fundusz ds. Stypendiów Publicznych, Rozwoju, Niepełnosprawności i Środków Utrzymania (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Faks: +386 1 4345 899

E-mail: Link otworzy się w nowym okniejpsklad@jps-rs.si

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.jpi-sklad.si/

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie wyznaczono.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W sprawach egzekucji (art. 5 ustawy o egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń cywilnych (Zakon o izvršbi in zavarovanju)) właściwe są sądy rejonowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem urzędowym sądów w Republice Słowenii jest język słoweński, z wyjątkiem sądów podanych poniżej, w których językami urzędowymi jest język słoweński i jeden z języków wspólnot językowych:

Sąd Okręgowy w Koprze (Okrožno sodišče v Kopru)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Język słoweński i włoski

Sąd Rejonowy w Koprze (Okrajno sodišče v Kopru)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Język słoweński i włoski

Sąd Rejonowy w Piranie (Okrajno sodišče v Piranu)

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Język słoweński i włoski

Sąd Rejonowy w Lendawie (Okrajno sodišče v Lendavi)

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Język słoweński i węgierski

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi Słowenia zaakceptowała wykorzystanie języka angielskiego, jak również języków urzędowych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 14/11/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Słowacja


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Na Słowacji do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 właściwe są sądy rejonowe (okresné súdy). Do rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń w przedmiocie wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 32 ust. 2 właściwe są sądy okręgowe (krajské súdy). Środek zaskarżenia wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Na Słowacji postępowaniem w sprawie środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 33, jest postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej (dovolanie) uregulowane w art. 419–457 kodeksu postępowania cywilnego (civilný sporový poriadok, ustawa nr 160/2015). Skargę kasacyjną składa się w sądzie, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Skargę rozpoznaje Sąd Najwyższy (Najvyšší súd).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na potrzeby art. 19 rozporządzenia sądy słowackie mogą zmienić treść orzeczenia w toku postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia (obnova konania) zgodnie z art. 397–418 kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nr 160/2015). Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia rozpatruje sąd, który orzekł w pierwszej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia, jest:

Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Adres:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Inne dane kontaktowe:

Tel.: +421 220463208

Faks: +421 220463258

E-mail: Link otworzy się w nowym okniecipc@cipc.gov.sk

Strona internetowa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.cipc.sk/

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Brak informacji, ponieważ w Republice Słowackiej funkcje organu centralnego powierzono wyłącznie Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Na potrzeby art. 21 rozporządzenia organami właściwymi w sprawie wykonania są sądy rejonowe (okresné súdy), występujące w charakterze sądów egzekucyjnych (exekučné súdy).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językami akceptowanymi na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, są język słowacki i czeski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez słowackie organy centralne na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59, są język słowacki, czeski, angielski i niemiecki.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 14/03/2019

Zobowiązania alimentacyjne - Finlandia


Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw na podstawie art. 27 ust. 1 jest sąd rejonowy (käräjäoikeus/tingsrätt). Sądem właściwym do rozpatrywania środków zaskarżenia na podstawie art. 32 ust. 2 jest sąd apelacyjny (hovioikeus/hovrätt).

Dane kontaktowe sądów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze, o którym mowa w art. 33, wszczyna się w drodze wniesienia środka odwoławczego kierowanego do korkein oikeus/högsta domstolen (Sądu Najwyższego), jeżeli zostanie stwierdzona dopuszczalność wniesienia takiego środka (kodeks postępowania sądowego, rozdział 30, odpowiednio art. 1–5).

Środki zaskarżenia od orzeczeń Sądu Apelacyjnego wnosi się do Sądu Najwyższego.

Strona, która chce skorzystać z takiego środka musi złożyć wniosek o zezwolenie na jego wniesienie do Sądu Najwyższego.

Zezwolenie takie może zostać udzielone jedynie wówczas, gdy dana sprawa powinna trafić do Sądu Najwyższego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa w innych podobnych sprawach. Zezwolenia tego można też udzielić jeżeli istnieją ku temu szczególne powody, jeżeli w postępowaniu popełniono błąd o charakterze procesowym lub błąd innego rodzaju, który daje podstawę do uchylenia lub stwierdzenia nieważności orzeczenia, lub jeżeli występują w tym względzie inne ważne powody.

Do zezwolenia dołączone są instrukcje dotyczące prowadzenia postępowania. Instrukcje wskazują, na jakiej podstawie możliwe jest udzielenie zezwolenia oraz w jaki sposób ma postępować strona, która zwróciła się z takim wnioskiem, tak aby Sąd Najwyższy mógł rozpatrzyć sprawę. Termin na złożenie wniosku o zezwolenie na wniesienie środka zaskarżenia wynosi 60 od dnia doręczenia stronom orzeczenia wydanego przez sąd apelacyjny.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia na potrzeby art. 19 składa się do sądu, który wydał ostateczne orzeczenie w sprawie. Postępowanie to jest uregulowane odpowiednio w art. 3–5 oraz art. 14a rozdziału 31 kodeksu postępowania sądowego. Dane kontaktowe sądów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym w Finlandii jest oikeusministeriö/justitieministeriet (Ministerstwo Sprawiedliwości).

Dane kontaktowe:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Wydział ds. Międzynarodowej Administracji Sądowej)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: 358-9-1606 7628

Faks.: 358-9-1606 7524

E-mail maintenance.ca@om.fi

Należy zauważyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Finlandii (Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten), który jest podmiotem publicznym, może wykonywać niektóre zadania powierzone mu przez organ centralny (aby uzyskać więcej informacji szczegółowych, zob. punkt art. 71 ust. 1 lit. e) — Instytucje publiczne). Wszystkie wnioski otrzymane w Finlandii muszą być jednak skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest organem administracji publicznej wyznaczonym zgodnie z art. 51 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych.
W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucja ta pełni następujące funkcje organu centralnego:

 • składanie wniosków o uznanie, a także uznawanie orzeczeń i nadawanie im klauzuli wykonalności na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a);
 • występowanie o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do orzeczenia wydanego w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek na podstawie art. 56 ust. 1 lit. b) lub orzeczenia, które ma być uznane w tym państwie;
 • występowanie z wnioskiem o podjęcie szczególnych działań na podstawie art. 53 ust. 1.

Dane kontaktowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Kansaneläkelaitos
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finlandia

Tel.: +35820 634 4940 (dla osób fizycznych)

+35820 634 4942 (dla organów administracji)

Faks: +35820 635 3330
E-mail: maintenance@kela.fi

Strona internetowa: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym na potrzeby art. 21 jest ulosottomies/utmätningsman (komornik) w miejscu zamieszkania lub pobytu pozwanego. Wniosek, o którym mowa w tym artykule można skierować do każdej z lokalnych agencji odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Dane kontaktowe agencji odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania egzekucyjnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Finlandia akceptuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na język fiński, szwedzki i angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikacji Finlandia akceptuje język fiński, szwedzki i angielski.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/03/2020