Preživninske obveznosti

Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 4/2009


Splošne informacije

Cilj Povezava se odpre v novem oknuUredbe Sveta št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 v zvezi s preživninskimi obveznostmi je zagotoviti učinkovito in hitro izterjavo preživnin.

Določa devet standardnih obrazcev, s katerimi naj bi se olajšala komunikacija med osrednjimi organi in omogočila predložitev zahtevkov po elektronski poti.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Danska je z izjavo Povezava se odpre v novem oknu(UL L 149, 12.6.2009, str. 80) na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001.

Danska je potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb izvedbenega Povezava se odpre v novem oknu akta z dne 10. novembra 2011 o uvedbi prilog X in XI k Uredbi Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah Povezava se odpre v novem oknu(uradno obvestilo Danske, UL L 195, 18. 7. 2013, str. 1).

Danske Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezujoč.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih

Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je zaradi lažjega izvajanja uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovitega uveljavljanja pravic državljanov po vsej EU pripravila neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih.

Ta neobvezni obrazec je namenjen lažji izterjavi izostalih preživninskih zneskov in je na voljo v 23 jezikih. Obrazcu je priložen tudi praktični vodnik za izpolnjevanje. Obrazec je na voljo v naslednjih oblikah: PDFPDF(981 Kb)sl, uredljivi PDFPDF(1175 KB)sl in XLSExcel(390 Kb)sl.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuHaaški protokol z dne 23. novembra 2007

Povezava se odpre v novem oknuARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 01/02/2020

Preživninske obveznosti - Belgija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za razglasitev izvršljivosti je pristojno sodišče za družinske zadeve.

Tožena stranka lahko vloži pritožbo pri sodišču za družinske zadeve, tožeča stranka pa pri pritožbenem sodišču.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper odločbo o pritožbi se lahko vloži kasacijska pritožba.

Naslov kasacijskega sodišča: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Odvisno od okoliščin primera je v belgijskem pravu na voljo več sredstev, na podlagi katerih se lahko doseže ponovna preučitev odločbe:

­ Prvič, člen 1051 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo vloži pritožba v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika. To velja ne glede na to, ali sta obe stranki sodelovali v postopku.

­ Drugič, člen 1048 sodnega zakonika določa, da se lahko zoper sodbo, izdano v odsotnosti ene izmed strank, vloži ugovor v enem mesecu od vročitve sodbe, v nekaterih primerih pa v enem mesecu od obvestila o sodbi, izdanega v skladu z drugim in tretjim odstavkom člena 792 zakonika.

­ Če teh sredstev ni več mogoče vložiti zoper sodbo civilnega sodišča ali sodbo kazenskega sodišča o civilnih vidikih kazenske zadeve, se lahko v nekaterih okoliščinah, določenih v členu 1133 sodnega zakonika, vloži izredno pravno sredstvo revizije v šestih mesecih od takrat, ko je stranka izvedela za izpodbojni razlog, in sicer z namenom razveljavitve sodbe.

Navedeni roki za vložitev pritožbe, ugovora ali izrednega pravnega sredstva revizije ne vplivajo na:

­ roke iz zavezujočih določb nadnacionalnega in mednarodnega prava,

­ določbo člena 50 sodnega zakonika, ki omogoča, da se prekluzivni rok pod nekaterimi pogoji, določenimi z zakonom, podaljša,

­ možnost uporabe splošnega pravnega načela, ki ga je večkrat potrdilo belgijsko kasacijsko sodišče in v skladu s katerim se rok za izvedbo dejanja podaljša v korist stranke, ki dejanja zaradi višje sile ni mogla opraviti pred iztekom roka.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Zvezna javna služba za pravosodje

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgija

E-pošta:

aliments@just.fgov.be (za zadeve, ki se obravnavajo v francoskem jeziku)

alimentatie@just.fgov.be (za zadeve, ki se obravnavajo v nizozemskem jeziku)

Telefon:

+32 (0)25426785 (za zadeve, ki se obravnavajo v francoskem jeziku)

+32 (0)25426762 (za zadeve, ki se obravnavajo v nizozemskem jeziku)

Telefaks: +32 (0)25427006

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organ za namene uporabe člena 21 Uredbe (ES) št. 4/2009 je sodišče za izvršbe v kraju izvršbe. V skladu s členom 1395 belgijskega sodnega zakonika je sodišče za izvršbe pristojno za vse zahteve za izvršbe v zavarovanje in za izvršbe. Krajevno pristojnost določa člen 633 sodnega zakonika.

Poleg tega belgijski sodni zakonik določa splošno pristojnost sodišča prve stopnje, ki je krajevno pristojno. Točka 5 člena 569 belgijskega sodnega zakonika določa, da je sodišče prve stopnje pristojno za obravnavanje sporov v zvezi z izvršbo sodb in odločb. To sodišče ima poleg tega neomejeno pristojnost na podlagi člena 566 belgijskega sodnega zakonika.

Pristojni organi za izvršitev sodne odločbe, ki jo je izdalo sodišče v okviru navedene uredbe, so v skladu s členom 509 in naslednjimi belgijskega sodnega zakonika sodni izvršitelji.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Belgija v skladu z belgijsko nacionalno zakonodajo ne sprejema nobenega jezika razen uradnega jezika ali enega od uradnih jezikov kraja izvršbe.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Belgijski osrednji organ poleg nacionalnih jezikov, ki so nizozemščina, francoščina in nemščina, lahko kot jezik komuniciranja sprejme tudi angleščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 03/09/2018

Preživninske obveznosti - Bolgarija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteva za razglasitev izvršljivosti sodne odločbe ali drugega akta, izdanega v državi članici EU, ki je Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezuje, se vloži pri okrožnem sodišču (okražen sad), ki je pristojno na območju stalnega ali običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali na območju kraja izvršitve (člen 627c(1) zakonika o civilnem postopku).

Odločitev je predmet pritožbenega preizkusa s strani pritožbenega sodišča v Sofiji v skladu s postopkom, določenim v členu 32 Uredbe (člen 627c(6)(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločitev pritožbenega sodišča v Sofiji je predmet pravnega sredstva pri vrhovnem kasacijskem sodišču (člen 627c(6)(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Zainteresirana stran lahko pri vrhovnem kasacijskem sodišču vloži zahtevek za razveljavitev odločbe na podlagi člena 19(1) Uredbe (člen 627a zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je:

Ministrstvo za pravosodje (Министерство на правосъдието)

Direktorat za mednarodno pravno varstvo otrok in mednarodno posvojitev (Дирекция „Международна правна закрила и международни осиновявания“)

Naslov: ul. Slavyanska 1

1040 Sofia

Bolgarija

Telefon: +359 2 9237 333,

+359 2 9237 469,

+359 2 9237 396;

е-naslov: Povezava se odpre v novem oknumpzdmo@justice.government.bg

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za odločitve o zavrnitvi ali prekinitvi izvršitve v smislu člena 21 Uredbe je pristojno okrožno sodišče (okražen sad) (člen 627b(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za namene členov 20, 28 in 40 Uredbe je sprejemljiv jezik bolgarščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki ga je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, je bolgarščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 10/09/2020

Preživninske obveznosti - Češka


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteva za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) Uredbe se vloži pri okrajnem sodišču ali pri sodnem izvršitelju.

V skladu s členom 201 in naslednjimi Zakona št. 99/1963 (v nadaljnjem besedilu: zakonik o civilnem postopku), kakor je bil spremenjen, se pravno sredstvo zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti v smislu člena 32(2) Uredbe vloži pri okrajnem sodišču, ki je odločilo v zadevi, ali pri okrajnem sodišču, ki je v skladu s členom 45 Zakona št. 120/2001 o sodnih izvršiteljih in izvršilnih dejavnostih (v nadaljnjem besedilu: zakonik o izvršbi), kakor je bil zadnjič spremenjen, krajevno pristojno za odločanje v zadevi.

Če se zahteva za razglasitev izvršljivosti vloži pri sodnem izvršitelju, pravno sredstvo zoper njegovo odločitev obravnava okrožno sodišče, na območju katerega je sodišče, ki je pristojno za izvršbo.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravna sredstva iz člena 33 Uredbe so tožba za razveljavitev (žaloba pro zmatečnost) v skladu s členom 229 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku, tožba za obnovo postopka (žaloba na obnovu řízení) v skladu s členom 228 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku ter izredno pravno sredstvo (dovolání) v skladu s členom 236 in naslednjimi zakonika o civilnem postopku in v nekaterih primerih tudi v skladu s členom 30 zakona o posebnih sodnih postopkih.

Vendar izredno pravno sredstvo ni dopustno zoper sodbe o vsebini zadeve v zvezi s preživninskimi obveznostmi.

Za odločanje o tožbah za razveljavitev in tožbah za obnovo postopka je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji. V nekaterih posebnih primerih je pristojno sodišče, katerega odločba se izpodbija (glej člen 235a zakonika o civilnem postopku). Za odločanje o izrednih pravnih sredstvih je pristojno vrhovno sodišče. Njegov naslov: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Češka republika.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za obravnavo zahteve za ponovno preučitev za namene člena 19 Uredbe je pristojno okrajno sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji.

Pristojno sodišče mora člen 19 Uredbe uporabiti neposredno. Zoper sodno odločbo o zavrnitvi zahteve za ponovno preučitev je dopustno vložiti pravno sredstvo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Urad za mednarodno pravno varstvo otrok)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Češka republika

E-naslov: podatelna@umpod.cz

Telefon: +420 542 215 522

Telefaks: +420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Pristojni javni organ v smislu člena 51(3) Uredbe je Ministrstvo za pravosodje Češke republike. V skladu z Zakonom št. 629/2004 o zagotavljanju pravne pomoči v čezmejnih sporih v Evropski uniji, kakor je bil spremenjen, je izključno pristojno za zagotavljanje pravne pomoči v skladu s členom 51(2)(a) Uredbe.

Kontaktni podatki:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Ministrstvo za pravosodje Češke republike)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Češka republika

E-naslov: moc@msp.justice.cz

Telefon: +420 221 997 925

Telefaks: +420 221 997 919

http://www.justice.cz

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organi v zvezi z izvršitvijo za namene člena 21 Uredbe so okrajna sodišča.
Njihovo krajevno pristojnost določajo členi 84 do 86 zakonika o civilnem postopku, če se zahteva za izvršitev odločbe vloži pri okrajnem sodišču, ali člen 45 zakonika o izvršbi, če se zahteva vloži pri sodnem izvršitelju.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, sprejemljiva za prevode listin iz členov 20, 28 in 40 Uredbe, sta češčina in slovaščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, so češčina, angleščina in slovaščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 14/04/2021

Preživninske obveznosti - Danska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahtevke za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je treba vložiti pri Uradu za družinsko pravo (Familieretshuset).

Kontaktni podatki:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknupost@familieretshuset.dk

Telefon: +45 72567000

Spletišče: Familieretshuset.dk

Odločbe, ki jih sprejme Urad za družinsko pravo, se lahko v štirih tednih predložijo v presojo sodišču za družinske zadeve (familieret). Zahtevek za sodno presojo se vloži pri Uradu za družinsko pravo. V nekaterih primerih lahko Urad za družinsko pravo ponovno preuči odločbo, tudi če je stranka vložila zahtevek za sodno presojo.

Sodišče za družinske zadeve je del lokalnega okrožnega sodišča (byret). Glej Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper sodbo, ki jo je izdalo družinsko sodišče v zadevi, v kateri je bil pred družinskim sodiščem vložen zahtevek za sodno presojo odločbe Urada za družinsko pravo, se lahko vloži pritožba le pri višjem sodišču (landsrat), in sicer z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe (Procesbevillingsnævnet). Komisija za dovolitev pritožbe lahko dovoli pritožbo zoper sodbo, če gre za načelno vprašanje ali iz posebnih razlogov. Zahtevke za dovoljenje je treba predložiti pri komisiji v štirih tednih od razglasitve sodbe. Komsija lahko izjemoma izda dovoljenje, za katerega je zahtevek predložen pozneje, vendar v enem letu od razglasitve. Enako velja, če je bila odločitev družinskega sodišča sprejeta s sklepom, le da sta v tem primeru roka dva tedna oziroma šest mesecev.

Zoper sodbe, ki jih je izdalo višje sodišče kot drugostopenjsko sodišče, pritožba ni mogoča. Komisija za dovolitev pritožbe pa lahko izda dovoljenje za revizijo sodbe, ki jo preuči vrhovno sodišče kot tretjestopenjsko sodišče, če gre za načelno vprašanje. Zahtevek v zvezi s tem je treba vložiti pri komisiji za dovolitev pritožbe v štirih tednih od razglasitve sodbe. Komsija lahko izjemoma izda dovoljenje, za katerega je zahtevek predložen pozneje, vendar v enem letu od razglasitve. Če je odločitev višjega sodišča sprejeta s sklepom, se lahko zoper njega z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožb vloži pritožba na vrhovno sodišče. To dovoljenje se lahko izda, če se pritožba nanaša na načelna vprašanja. Zahtevek v zvezi s tem je treba vložiti pri komisiji za dovolitev pritožbe v dveh tednih od sprejetja sklepa. Komisija za dovolitev pritožbe lahko izjemoma odobri pritožbo, če je zahtevek vložen pozneje, vendar v šestih mesecih od sprejetja sklepa.

Kontaktni podatki sodišč (sodišč za družinske zadeve (okrožnih sodišč), višjih sodišč in vrhovnega sodišča) ter komisije za dovolitev pritožbe so na voljo na povezavi Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Se na Danskem ne uporablja.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Poglavje VII Uredbe o sodelovanju med osrednjimi organi se na podlagi določb Sporazuma z dne 12. junija 2009 med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ne uporablja za Dansko.

V skladu s Konvencijo Združenih narodov z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini (Konvencija ZN) je bil nacionalni pritožbeni odbor za socialne zadeve določen kot osrednji organ, pristojen za mednarodne zadeve glede obveznosti preživljanja.

Organ za izterjavo zaostalih plačil (Danski urad za izterjavo dolgov, Gældsstyrelsen) je pooblaščen, da deluje kot mediator v zvezi z vsemi zahtevki za priznanje in izvršbo (izterjavo) preživnine v tujini, v skladu s Konvencijo ZN.

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Se na Danskem ne uporablja.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Organ za izterjavo zaostalih plačil (Danski urad za izterjavo dolgov), izterja dolg na podlagi odločbe, ki jo je treba izvršiti. Če dolg ni plačan, organ za izterjavo dolgov izvrši odločbo.

Če med izterjavo ali izvršbo stranka, od katere se zahteva plačilo, ugovarja zahtevku, organ za izterjavo dolgov predloži zadevo Uradu za družinsko pravo, ki odloči o zadevi; to lahko pomeni zavrnitev ali odlog izterjave ali izvršbe.

Vendar lahko organ, pristojen za izterjavo dolgov, sprejme odločbo o obstoju in znesku dolga, če se vprašanje nanaša na ravnanje organa za izterjavo dolgov. Lahko tudi odloži izvršbo.

Odločbe, ki jih sprejme Urad za družinsko pravo, se lahko v štirih tednih predložijo v presojo sodišču za družinske zadeve (familieret). V nekaterih primerih lahko Urad za družinsko pravo ponovno preuči odločbo, tudi če je stranka vložila zahtevek za sodno presojo.

Pritožbe zoper odločbe, ki jih je organ za izterjavo dolgov sprejel glede izterjave dolgov itd., vključno z odločbami o obstoju in znesku dolgov, če se vprašanje nanaša na ravnanje organa za izterjavo dolgov, se lahko vložijo pri nacionalnem davčnem sodišču (Landsskatteretten).

Sodišče za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti (fogedret) odloča o ugovorih glede izterjav, ki jih je opravil organ za izterjavo dolgov. Pritožbe zoper odločbe sodišča za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti se lahko vložijo pri višjem sodišču. Če gospodarska vrednost dolga ne presega 20 000 DKK, se lahko pritožba zoper odločbo sodišča za izvršitev in obravnavo zahtevkov majhne vrednosti vloži le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe. Pritožbe zoper odločbe, ki jih izda višje sodišče v pritožbenem postopku, se lahko vložijo pri vrhovnem sodišču z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe.

Odločbe pritožbenega odbora za socialne zadeve in nacionalnega davčnega sodišča so lahko v skladu s členom 63 ustave predmet sodne presoje. Zahtevek za revizijo take odločbe je treba vložiti pri okrožnem sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča vložnika zahtevka, če ima ta stalno prebivališče na Danskem. Če nima stalnega prebivališča na Danskem, je treba zahtevek vložiti pri okrožnem sodišču v Københavnu. Pritožba zoper odločbo okrožnega sodišča se lahko vloži pri pristojnem višjem sodišču (landsret); pritožba zoper odločbo višjega sodišča se lahko vloži pri vrhovnem sodišču (Højesteretten), vendar le z dovoljenjem komisije za dovolitev pritožbe (Procesbevillingsnævnet). Okrožno sodišče lahko na zahtevo stranke zadevo odstopi v odločanje višjemu sodišču, če gre za načelno vprašanje.


Kontaktni podatki

Urad za družinsko pravo

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknupost@familieretshuset.dk

Telefon: +45 72567000

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark

Telefon: +45 70157304

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknusanst@sanst.dk

Telefon: +45 33760909

Kontaktni podatki sodišč (okrožnih sodišč, višjih sodišč in vrhovnega sodišča) ter komisije za dovolitev pritožbe so na voljo na povezavi Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.domstol.dk.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Danska sprejema prevode listin iz členov 20, 28 in 40 v danščini, finščini, islandščini, norveščini in švedščini.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Se na Danskem ne uporablja.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 07/09/2020

Preživninske obveznosti - Nemčija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodno odločbo o vlogi za ugotovitev o priznanju tuje sodne odločbe ali zahtevi za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 4/2009 izda družinski oddelek okrajnega sodišča (Amtsgericht) z območja, na katerem ima sedež višje deželno sodišče (Oberlandesgericht), in sicer v kraju, kjer ima oseba, zoper katero se vloži vloga, običajno prebivališče ali kjer se zahteva izvršitev (koncentracija pristojnosti). Za območje, na katerem ima sedež višje deželno sodišče v Berlinu (Kammergericht), sodno odločbo izda okrajno sodišče v berlinskem okraju Pankow-Weissensee.

Če se v postopku obravnava izvršljivost notarskih listin, lahko tako listino za izvršljivo razglasi tudi notar.

Pravno sredstvo v smislu člena 32 Uredbe (ES) št. 4/2009, ki se vloži zoper prvostopenjsko sodno odločbo v izvršilnem postopku, je pritožba (Beschwerde). Drugostopenjsko sodišče je višje deželno sodišče. Pravno sredstvo se vloži pri sodišču, ki je odločilo v zadevi.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek iz člena 33 Uredbe (ES) št. 4/2009 je postopek na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti (Rechtsbeschwerde). Pristojno je zvezno sodišče. Zahteva za varstvo zakonitosti se vloži v enem mesecu od vročitve odločbe drugostopenjskega sodišča.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za postopek ponovne preučitve iz člena 19 Uredbe (ES) št. 4/2009 je pristojno sodišče, ki je odločalo v zadevi. Če so izpolnjeni pogoji člena 19, se smiselno uporabljajo določbe o zamudnih sodbah (členi 343 do 346 Zakonika o civilnem postopku). Če pogoji iz člena 19 niso izpolnjeni, sodišče s sodno odločbo zavrne zahtevo. Sodišče lahko odloči brez ustne obravnave.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ v skladu s členom 49 Uredbe (ES) št. 4/2009 je Zvezni urad za pravosodje (Bundesamt für Justiz), katerega naslov je:

Bundesamt für Justiz

D – 53094 Bonn.

Z Zveznim uradom za pravosodjekot osrednjim organom je mogoče navezati stik po telefonu, telefaksu ali z elektronsko pošto:

Telefon:

Za klice v Zvezni republiki Nemčiji: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Za klice iz tujine: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Telefaks:

Za klice v Zvezni republiki Nemčiji: 0228 994105202

Za klice iz tujine: +49 228994105202

Elektronski naslov:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za obravnavanje zahtev iz člena 21 Uredbe (ES) št. 4/2009 so za izvršitev pristojna okrajna sodišča (Amtsgerichte).Krajevno pristojno je okrajno sodišče, na območju sedeža katerega se izvršilni postopek izvaja ali se je izvedel.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za prevode listin iz členov 20, 28 in 40 je sprejemljiv le nemški jezik.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Komunikacija med Zveznim uradom za pravosodje kot osrednjim organom in drugim osrednjim organom (člen 59(3) Uredbe (ES) št. 4/2009) se lahko izvaja v angleščini, če sta se zadevna osrednja organa tako dogovorila.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 22/06/2020

Preživninske obveznosti - Estonija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za odločanje o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) so v Estoniji pristojna okrajna sodišča (člen 121 zakonika o civilnem postopku).

Za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe o razglasitvi izvršljivosti v skladu s členom 32(2) so v Estoniji pristojna okrožna sodišča.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločbe se v Estoniji v skladu s členom 33 lahko izpodbijajo z vložitvijo pravnega sredstva pri vrhovnem sodišču (člen 625 in členi 695–701 zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve za namene uporabe člena 19 v Estoniji poteka v skladu z določbami o obravnavanju zahtev za razveljavitev zamudne sodbe, če ni drugače določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah. Za obravnavanje zahtev za ponovno preučitev so pristojna okrajna sodišča.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

V Republiki Estoniji je osrednji organ v skladu s členom 49(3):

Justiitsministeerium (Ministrstvo za pravosodje)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucentral.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za obravnavanje zahtev za zavrnitev ali prekinitev izvršitve v skladu s členom 21 so v Estoniji pristojna okrajna sodišča.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

V skladu s členi 20, 28 in 40 so v Estoniji poleg dokumentov v estonščini sprejemljivi tudi prevodi v angleščino.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

V skladu s členom 59 sta za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v Estoniji sprejemljivi estonščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 31/08/2020

Preživninske obveznosti - Grčija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahteve za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je pristojno prvostopenjsko sodišče. Za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšni zahtevi v skladu s členom 32(2) je pristojno pritožbeno sodišče, na območju katerega je prvostopenjsko sodišče, ki je izdalo takšno sodno odločbo.

Pravno sredstvo iz člena 32(2) je pritožba (έφεση).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo zoper odločbo o pravnih sredstvih iz člena 33 je kasacijska pritožba (αίτηση αναίρεσης). Postopek s pravnimi sredstvi poteka pred grškim vrhovnim sodiščem za civilne in kazenske zadeve (Areios Pagos oziroma v grščini: Άρειος Πάγος).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

V skladu s členom 19 lahko zamudno sodno odločbo v preživninski zadevi, ki jo je izdalo sodišče druge države članice, izpodbija stranka, ki ni nastopila pred sodiščem / toženec. Pravna sredstva zoper zamudno sodno odločbo v preživninski zadevi se vložijo pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ iz člena 49(3) je Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah pri Ministrstvu za pravosodje.

Mesogeion 96

11527 Atene

Telefon: (+30) 2131307312

Telefaks: (+30) 2131307499

E-pošta: Povezava se odpre v novem oknucivilunit@justice.gov.grPovezava se odpre v novem oknu mntolia@justice.gov.grPovezava se odpre v novem oknu vsarigiannidis@justice.gov.gr

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Grško pravo ne določa, da bi naloge osrednjega organa opravljale javne ali druge institucije, ki jih nadzira pristojni organ iz člena 51(3).

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Organ, pristojen za izvršilne zadeve za namene člena 21, je prvostopenjsko sodišče.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Edini sprejemljivi jezik je grški.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, sta grški in angleški.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 01/03/2021

Preživninske obveznosti - Španija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Pristojni organi so sodišča prve stopnje in specializirana sodišča, ki obravnavajo nasilje na podlagi spola, v okviru svojih pristojnosti (člen 87 sistemskega zakona o sodstvu – LOPJ).

Pravna sredstva zoper odločbe sodišč prve stopnje se vložijo pri deželnih sodiščih.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Izredno pravno sredstvo zaradi kršitve določb postopka, ki se vloži pri višjem sodišču v vsaki avtonomni skupnosti, in kasacijska pritožba, ki se vloži pri vrhovnem sodišču; ti pravni sredstvi sta določeni v POGLAVJU IV: „Izredno pravno sredstvo zaradi kršitve določb postopka“ (Del recurso extraordinario por infracción procesal) in POGLAVJU V: „Kasacijska pritožba“ (Del recurso de casación) NASLOVA IV Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 1/2000 o civilnem postopku.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve poteka pred istimi sodišči, ki so izdala odločbo, tj. sodišči prve stopnje. Postopek ponovne preučitve iz člena 19 Uredbe (ES) št. 4/2009 se izvaja v skladu s POGLAVJEM II: „Zahteve za sodni preizkus in zahteve za razveljavitev sodbe“ (De los recursos de reposición y revisión) NASLOVA IV Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 1/2000 o civilnem postopku.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministrstvo za pravosodje (Ministerio de Justicia)

Poddirektorat za mednarodno pravosodno sodelovanje (Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (Španija)

Telefon: +34 91 3902295/94

Telefaks: +34 91 3904457

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuSGCJIAlimentos@mjusticia.es

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Sodišča prve stopnje v glavnem mestu province, v kateri ima stranka, zoper katero se zahteva izvršitev, stalno prebivališče, ali province, v kateri je treba sodbo izvršiti.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, sprejemljiva v skladu s členoma 20 in 40, sta španščina in portugalščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, sta španščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 27/04/2020

Preživninske obveznosti - Francija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Pristojna oseba organa, imenovanega v skladu s členom 27(1), je predsednik civilnega sodišča (Tribunal judiciaire) ali predsednik notarske zbornice (Chambre des notaires).

Organ, imenovan v skladu s členom 32(2), je pritožbeno sodišče (Cour d'appel).

V skladu z določbami člena 27(2) se krajevno pristojni organ, imenovan v skladu s členom 27(1), določi glede na kraj običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali glede na kraj izvršitve.

Organ, imenovan v skladu s členom 32(2), je pristojen za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe sodnika, ki odloča na področju družinskega prava (juge aux affaires familiales).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek iz člena 33 je kasacijska pritožba (pourvoi en cassation), ki se vloži pri kasacijskem sodišču v skladu z določbami členov 973 do 982 in 1009 do 1031 Zakonika o civilnem postopku.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve iz člena 19 Uredbe je pritožba, ki se vloži pri pritožbenem sodišču, ki je pristojno za odločanje o izpodbijani sodni odločbi.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: +33 (0)143179199

Telefaks: +33 (0)143178197

Elektronska pošta: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Okrajno sodišče, pristojno za izvršitev, je sodišče v kraju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali kjer se opravlja izvršitev. Če dolžnik živi v tujini ali če je kraj njegovega stalnega prebivališča neznan, je pristojno sodišče v kraju, kjer se opravlja izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Edini sprejemljivi jezik je francoščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Edini odobreni jezik je francoščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 20/07/2020

Preživninske obveznosti - Hrvaška


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteve za razglasitev izvršljivosti in pravna sredstva zoper odločbe sodišč prve stopnje o takšnih zahtevah se vlagajo pri občinskem sodišču.

Pritožba zoper odločbo o razglasitvi izvršljivosti se vloži pri županijskem sodišču (sodišču druge stopnje) prek občinskega sodišča, tj. sodišča prve stopnje, ki je izdalo odločbo.

Ko je postopek v zvezi z zahtevo za razglasitev izvršljivosti pravnomočno končan, občinsko sodišče (sodišče prve stopnje) na odločbi o razglasitvi izvršljivosti potrdi, da je odločba izvršljiva.

Pristojna sodišča so:

a) občinska sodišča (općinski sudovi) na podlagi zakona o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN) št. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) ter v skladu z zakonom o območjih in sedežih sodišč (Zakon o područjima i sjedištima sudova) (NN št. 128/14);

b) županijska sodišča (županijski sudovi) na podlagi zakona o pravdnem postopku (Narodne novine (NN) št. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) ter v skladu z zakonom o območjih in sedežih sodišč (NN št. 128/14).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločba v zvezi s pravnim sredstvom iz člena 33 Uredbe se lahko izpodbija samo na predlog stranke za obnovo postopka (v skladu s členi 421–428 zakona o pravdnem postopku).

Predlog za obnovo postopka se vloži vselej pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve za namene uporabe člena 19 Uredbe se začne na predlog stranke za obnovo postopka (v skladu s členi 421–428 zakona o pravdnem postopku). Predlog za obnovo postopka se vloži vselej pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

V skladu s členom 117 zakona o pravdnem postopku lahko stranka pri sodišču, pri katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje, vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 4/2009 je osrednji organ Republike Hrvaške v zvezi s preživninskimi obveznostmi:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Ministrstvo za demografijo, družino, mlade in socialno politiko)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttps://mdomsp.gov.hr/

E-naslov: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Telefaks: +385 1 555 7222

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršbo v smislu člena 21 Uredbe so v Republiki Hrvaški pristojna občinska sodišča na podlagi zakona o pravdnem postopku (NN št. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) ter zakona o območjih in sedežih sodišč (NN št. 128/14).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

V zvezi z listinami iz členov 20, 28 in 40 Uredbe Republika Hrvaška v skladu s členom 6 zakona o pravdnem postopku sprejema prevode v hrvaščino v latinici.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59 Uredbe, so:

(a) za obrazce za zahtevo in vloge: hrvaščina;

(b) za druge oblike komunikacije osrednji organ na zahtevo sprejme hrvaščino ali angleščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 17/09/2018

Preživninske obveznosti - Italija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti iz člena 27(1) in pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v smislu člena 32(2) so pristojna pritožbena sodišča.

Podrobni podatki o sodiščih so na voljo na spletišču www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Sodne odločbe o pravnih sredstvih iz člena 33 se izpodbijajo v rednem in izrednem postopku za izpodbijanje takšnih sodnih odločb: s pritožbo pri kasacijskem sodišču, z razveljavitvijo sodne odločbe po uradni dolžnosti s strani kasacijskega sodišča (revocazione) in s pravnimi sredstvi tretjih oseb (opposizione di terzo).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za postopek ponovne preučitve v smislu člena 19 je pristojno sodišče, ki je izdalo sodno odločbo; vloga se vloži v skladu s procesnimi predpisi za sprejetje sodne odločbe v postopku ponovne preučitve.

Kontaktni podatki teh sodišč so na voljo tukaj.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je Oddelek za mladoletniško pravosodje Ministrstva za pravosodje:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Telefon: +39 668188326, +39 668188331

Telefaks: +39 668188323

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirana elektronska pošta: Povezava se odpre v novem oknuprot.dgmc@giustiziacert.it

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organi v izvršilnih zadevah za namene člena 21 so redna sodišča (v skladu z drugim odstavkom člena 9 italijanskega zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, sprejemljiv za prevode listin iz členov 20, 28 in 40, je italijanščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezik, ki ga je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, je italijanščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 09/03/2021

Preživninske obveznosti - Ciper


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodišča, pristojna za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1), so družinska sodišča v Nikoziji, Limassolu, Larnaci/Famagusti in Paphosu.

 • Družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio) v Nikoziji

telefon: (+357) 22865601

telefaks: (+357) 22302068

 • Družinsko sodišče v Limassolu

telefon: (+357) 25806185

telefaks: (+357) 25305054

 • Družinsko sodišče v Larnaci/Famagusti

telefon: (+357) 24802754

telefaks: (+357) 24802800

 • Družinsko sodišče v Paphosu

telefon: (+357) 26802626

telefaks: (+357) 26306395

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sodišče, pristojno za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2), je družinsko pritožbeno sodišče (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Njegov sedež je na vrhovnem sodišču, njegovi kontaktni podatki pa so:

 • Supreme Court of Cyprus (Vrhovno sodišče Cipra)
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Ciper
  telefon: (+357) 22865741
  telefaks: (+357) 22304500
  e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

V našem sodnem sistemu ni sodišča tretje stopnje, kar pomeni, da ni možnosti izpodbijanja sodne odločbe o pravnem sredstvu.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Ponovna preučitev iz tega člena se lahko zahteva z vložitvijo vloge za razveljavitev sodne odločbe (aítisi paramerismoú tis apófasis) v skladu z določbo 48, pravilom 9(h) in (n) pravil o civilnem postopku (Thesmoí Politikís Dikonomías). Vloga se vloži pri družinskem sodišču, ki je izdalo sodno odločbo, katere razveljavitev se zahteva.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

 • Ministry of Justice and Public Order (Ministrstvo za pravosodje in javni red)

International Legal Cooperation Unit (Enota za mednarodno pravno sodelovanje)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Ciper

Kontaktni osebi:

 • Konstantina Sophocleous

upravna uradnica

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

telefon: (+357) 22805973

telefaks: (+357) 22518328

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknucsophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

upravna uradnica

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

telefon: (+357) 22805932

telefaks: (+357) 22518328

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknutdionysiou@mjpo.gov.cy

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

 • Družinsko sodišče v Nikoziji

telefon: (+357) 22865601

telefaks: (+357) 22302068

 • Družinsko sodišče v Limassolu

telefon: (+357) 25806185

telefaks: (+357) 25305054

 • Družinsko sodišče v Larnaci/Famagusti

telefon: (+357) 24802754

telefaks: (+357) 24802800

 • Družinsko sodišče v Paphosu

telefon: (+357) 26802626

telefaks: (+357) 26306395

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Grščina in angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Grščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 07/09/2020

Preživninske obveznosti - Latvija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

V Latviji so v skladu s členom 27(1) Uredbe za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti pristojna sodišča splošne pristojnosti, tj. okrožna (ali mestna) sodišča.

V Latviji so v skladu s členom 32(2) Uredbe za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti pristojna regionalna sodišča, ki jim zadevo posreduje pristojno okrožno (ali mestno) sodišče.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Sodna odločba o pravnem sredstvu se v skladu s členom 33 Uredbe lahko izpodbija pred senatom Vrhovnega sodišča, ki mu zadevo posreduje pristojno regionalno sodišče.

Kontaktni podatki:

Supreme Court (Vrhovno sodišče)

Brīvības bulvāris 36

Riga, LV-1511

Latvija

Telefon: +371 67020350

Telefaks: +371 67020351

Elektronski naslov: at@at.gov.lv

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Tožena stranka lahko zahteva ponovno obravnavo zadeve v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe na podlagi člena 19 Uredbe tako, da vloži zahtevo:

1)      v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe ali sklepa, ki ju je izdalo okrožno (mestno) sodišče – pri pristojnem regionalnem sodišču (attiecīgajai apgabaltiesai);

2)      v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe ali sklepa, ki ju je izdalo regionalno sodišče – pri senatu za civilne zadeve Vrhovnega sodišča (Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai);

3)      v zvezi s ponovno preučitvijo sodne odločbe ali sklepa, ki ju je izdal senat Vrhovnega sodišča – pri oddelku za civilne zadeve Senata Vrhovnega sodišča (Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentam).

Zahteve ni mogoče vložiti, če se je iztekel rok, v katerem se lahko predloži v izvršitev izvršilni naslov v zvezi z zadevno sodno odločbo.

Sodišče pri obravnavi zahteve preuči, ali se lahko okoliščine, ki jih je navedel vlagatelj, štejejo za okoliščine, ki utemeljujejo ponovno preučitev sodne odločbe v skladu s členom 19 Uredbe. Če sodišče ugotovi, da okoliščine utemeljujejo ponovno preučitev sodne odločbe, razveljavi izpodbijano sodno odločbo v celoti in pošlje zadevo v ponovno obravnavo sodišču prve stopnje. Če sodišče meni, da se za v zahtevi navedene okoliščine ne more šteti, da utemeljujejo ponovno preučitev sodne odločbe, zavrne zahtevo. V zvezi s sodno odločbo sodišča se lahko vloži posebna pritožba.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

V Latviji naloge osrednjega organa opravlja Uprava za preživninski jamstveni sklad.Kontaktni podatki:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvia

Telefon:           +371 67830626

Telefaks:          +371 67830636

Elektronski naslov:pasts@ugf.gov.lv

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

V Latviji posebne naloge osrednjih organov iz člena 51 Uredbe opravlja Uprava za preživninski jamstveni sklad.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

V Latviji so pristojni organi za obravnavanje zahtev za zavrnitev ali prekinitev izvršitve sodne odločbe za namene člena 21 Uredbe okrožna (ali mestna) sodišča, ki so pristojna tudi za izvršitev sodne odločbe tujega sodišča.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za Latvijo so sprejemljivi prevodi listin iz členov 20, 28 in 40 Uredbe v nacionalni jezik, tj. latvijski jezik.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Za Latvijo je sprejemljivi jezik zahtev iz člena 56 Uredbe (prilogi VI in VII Uredbe) nacionalni jezik, tj. latvijski jezik.

Za Latvijo sta sprejemljiva jezika za zahtevo za posebne ukrepe (Priloga V Uredbe) latvijski in angleški.

Za druga sporočila sta za osrednji organ na podlagi prošnje sprejemljiva latvijski in angleški jezik.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 16/04/2021

Preživninske obveznosti - Litva


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) Uredbe in pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2) Uredbe je pristojno Lietuvos apeliacinis teismas (Pritožbeno sodišče Litve).

Pritožbeno sodišče Litve

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 2663479.

Telefaks: (8 5) 2663060
E-naslov:Povezava se odpre v novem oknuapeliacinis@apeliacinis.lt.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper sodbo Pritožbenega sodišča Litve o pravnem sredstvu zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti se lahko vloži kasacijska pritožba pri Vrhovnem sodišču Litve. O kasacijskih pritožbah se odloča v skladu s pravili, ki urejajo postopke pred Kasacijskim sodiščem, kakor so določena v litovskem zakoniku o civilnem postopku, če ni drugače določeno z Uredbo ali litovskim zakonom, s katerim se izvaja zakonodaja Evropske unije in mednarodna zakonodaja o civilnih postopkih. Ko se kasacijska pritožba sprejme v obravnavo, se kot prednostna zadeva vpiše na seznam zadev, o katerih Vrhovno sodišče odloča v kasacijskem postopku. Vrhovno sodišče določi rok največ 14 dni za odgovor na pritožbo. V obvestilu o registraciji pritožbe v seznamu zadev, o katerih Vrhovno sodišče odloča v kasacijskem postopku (člen 350(7) zakonika o civilnem postopku), Vrhovno sodišče stranke in druge osebe v postopku obvesti o roku za odgovor na pritožbo.

Stranke morajo predložiti pisni odgovor na pritožbo, druge osebe v postopku pa ga lahko predložijo, in sicer v roku, ki ga določi Vrhovno sodišče. Ta rok se šteje od dne, ko je bila pritožba vpisana na seznam zadev, o katerih Vrhovno sodišče odloča v kasacijskem postopku.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih v skladu s členom 19 Uredbe je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo. Ko sodišče zahtevo za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih sprejme v obravnavo, pošlje izvod te zahteve in njenih prilog tožniku ter ga obvesti, da mora predložiti pisni odgovor na zahtevo v 14 dneh od dne, ko je bila zahteva poslana. Sodišče odloča o zahtevi za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih v pisnem postopku. Če se mu zdi potrebno, lahko razpiše ustno obravnavo zahteve za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih. Sodišče mora obravnavati zahtevo za ponovno preučitev odločbe o preživninskih obveznostih najpozneje v 14 dneh po izteku roka za predložitev odgovorov in o njej odločiti v skladu s členom 19(3) Uredbe.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Telefon: +370 70000211, +370 70000190

Telefaks: +370 70035004

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuteisinepagalba@vgtp.lt

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.vgtpt.lrv.lt/

Za zahteve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti do oseb, mlajših od 21 let, in izhajajo iz razmerja med starši in otroki, opravlja naloge osrednjega organa Odbor Državnega sklada za socialna zavarovanja – izpostava Mažeikiai.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Telefon: +370 44326659

Telefaks: +370 44327341

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknumazeikiai@sodra.lt

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Če se zahteve nanašajo na preživninske obveznosti, ki izhajajo iz razmerja med starši in otroki, do oseb, mlajših od 21 let, opravlja naloge osrednjega organa v skladu s členom 51 Uredbe Uprava otroškega preživninskega sklada pri Ministrstvu za socialno varnost in delo.

Kontaktni podatki Uprave otroškega preživninskega sklada pri Ministrstvu za socialno varnost in delo:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefon: (8 5) 2728081.

Telefaks: (8 5) 2653984.
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@vif.lt.

Če to zahtevajo okoliščine, se pravna pomoč z državnim jamstvom v zvezi z zahtevami iz člena 56 Uredbe zagotovi po postopku, določenem v zakonu o pravni pomoči z državnim jamstvom, če v litovskem zakonu, s katerim se izvaja zakonodaja Evropske unije in mednarodna zakonodaje o civilnih postopkih ali v Uredbi ni določeno drugače. Če se med obravnavo zahtev iz člena 56 Uredbe izkaže, da vlagatelj potrebuje pravno pomoč z državnim jamstvom, Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Vilnius in Uprava otroškega preživninskega sklada pri Ministrstvu za socialno varnost in delo prošnjo za pravno pomoč z državnim jamstvom posredujeta neposredno pristojnim organom, ki so odgovorni za organiziranje pravne pomoči z državnim jamstvom, in sicer službam za pravno pomoč z državnim jamstvom Republike Litve.

Imena in kontaktni podatki služb za pravno pomoč z državnim jamstvom Republike Litve

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom

Naslov

Telefon

Telefaks

E-naslov

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

Povezava se odpre v novem oknuvilniausvgtpt@infolex.lt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

Povezava se odpre v novem oknukaunovgtpt@infolex.ltt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

Povezava se odpre v novem oknukl.vgtpt@infolex.lt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

Povezava se odpre v novem oknusvgtpt@svgtpt.lt

Služba za pravno pomoč z državnim jamstvom Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

Povezava se odpre v novem oknupaneveziovgtpt@infolex.lt

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

O zahtevah za zavrnitev v celoti ali delno zavrnitev izvršitve odločbe sodišča izvora o preživnini iz člena 21(2) Uredbe odloča Pritožbeno sodišče Litve.

Pritožbeno sodišče Litve
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479.
Telefaks: (8 5) 266 3060.
E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuapeliacinis@apeliacinis.lt

O zahtevah za prekinitev v celoti ali delno prekinitev izvršitve odločbe sodišča izvora o preživnini iz člena 21(3) Uredbe odloča okrožno sodišče v kraju, kjer se zahteva izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za prevod listin iz člena 20 Uredbe je sprejemljiva samo litovščina, za prevod listin iz členov 28 in 40 pa sta sprejemljiva litovščina in angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je litovski osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59 Uredbe, sta litovščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/07/2019

Preživninske obveznosti - Luksemburg


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

– Krajevna pristojnost

Zahteva za razglasitev izvršljivosti se vloži pri predsedniku okrožnega sodišča v Luxembourgu.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrožno sodišče v Luxembourgu)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-1
Telefaks: (+352) 475981-421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Okrožno sodišče v Diekirchu)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefon: (+352) 803214-1
Telefaks: (+352) 807119 ali (+352) 802484

– Pravna sredstva zoper sodno odločbo glede razglasitve

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil (Vrhovno sodišče, ki zaseda kot pritožbeno sodišče za civilne zadeve)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-1
Telefaks: (+352) 475981-396

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločba, izdana v zvezi s pravnim sredstvom, se lahko izpodbija le s kasacijsko pritožbo.

Cour de cassation (Kasacijsko sodišče)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-369/373

Telefaks: (+352) 475981-773

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Tožena stranka, ki se ne spusti v postopek v Luksemburgu, ima pravico, da pod pogoji iz člena 19(1) Uredbe zahteva ponovno preučitev sodne odločbe na sodišču, ki je izdalo sodno odločbo. Ta zahteva se vloži na način, ki se uporablja na sodišču, ki je izdalo odločbo, katere ponovna preučitev se zahteva.

Justice de Paix de Luxembourg (Mirovno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Mirovno sodišče v Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Telefon: (+352) 530 529 200 Telefaks: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch (Mirovno sodišče v Diekirchu)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Telefon: (+352) 808853-1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okrožno sodišče v Luxembourgu)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (+352) 803214-1

Telefaks: (+352) 807119 ali (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice (Vrhovno sodišče)

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je vrhovno državno tožilstvo (Parquet Général) pri vrhovnem sodišču (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Telefon: (+352) 475981-393/329
Telefaks: (+352) 470550
E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organ je vrhovno državno tožilstvo (Parquet Général) pri vrhovnem sodišču (Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-393/329

Telefaks: (+352) 470550

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, ki sta v Luksemburgu sprejemljiva za prevod listin, sta nemščina in francoščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki sta v Luksemburgu sprejemljiva za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi, sta nemščina in francoščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 24/04/2020

Preživninske obveznosti - Madžarska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Okrožno sodišče (Járásbíróság) na območju sedeža regionalnega sodišča (Törvényszék), v Budimpešti pa osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság). O pravnih sredstvih odločajo regionalna sodišča (Törvényszékek), v Budimpešti pa regionalno sodišče glavnega mesta Budimpešta (Fővárosi Törvényszék).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

O zahtevi za ponovno preučitev (felülvizsgálati kérelem) odloča vrhovno sodišče (Kúria), vloži pa se pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve iz člena 19 se začne pri okrožnem sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, in sicer v skladu s pravili obnove postopka (Zakon št. III iz leta 1952 o zakoniku o civilnem postopku, poglavje XIII, členi 260–269).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministrstvo za pravosodje Madžarske)

1054 Budapest

Kossuth tér 2-4

Telefon: +36 1 795 4846

Telefaks: +36 1 795 0463

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknunmfo@im.gov.hu

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

V postopkih na podlagi člena 21(2) so pristojna okrožna sodišča na območju sedeža regionalnega sodišča, v Budimpešti pa osrednje okrožno sodišče Budima. V postopkih na podlagi člena 21(3) so pristojna okrožna sodišča na območju sedeža sodnega izvršitelja, ki odloča v postopku o izvršljivosti.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Madžarščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

(a) za obrazec zahtevka: madžarščina;

(b) za obrazec prošnje: madžarščina, angleščina ali nemščina;

(c) za druge dopise: osrednji organ na zahtevo sprejme dopise v madžarščini, angleščini ali nemščini.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 25/09/2018

Preživninske obveznosti - Malta


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) je pristojno civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve). Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2420

Telefaks: +356 2590 2895

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 32(2) je pristojno pritožbeno sodišče. Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2269

Telefaks: +356 2590 2895

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Na Malti ni pravnega sredstva zoper odločbo pritožbenega sodišča o pravnem sredstvu.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve za namene uporabe člena 19 je določen v členu 7 Mednarodnega sklepa o preživninski obveznosti, 2011 (pravno obvestilo 452/11), ki se nanaša na „pravno sredstvo zoper odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti“. V zvezi s tem je pristojno pritožbeno sodišče. Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2269

Telefaks: +356 2590 2895

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ je direktor, pristojen za standarde socialnega varstva. Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Telefon: +356 2278 8000

Telefaks: +356 2278 8360

E-naslov: welfare.standards@gov.mt

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Ni relevantno.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršilne zadeve za namene člena 21 Uredbe je pristojno civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve). Njegovi kontaktni podatki:

Naslov:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Telefon: +356 2590 2420

Telefaks: +356 2590 2895

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Angleščina

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Malteščina in angleščina


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 26/09/2018

Preživninske obveznosti - Nizozemska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) Uredbe so pristojni sodniki, ki na okrožnih sodiščih odločajo o zahtevkih za začasne odredbe (voorzieningenrechters van de rechtbanken).

Za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2) so pristojna okrožna sodišča, katerih sodniki, pristojni za začasne odredbe, so odločali o zahtevah.Kontaktni podatki okrožnih sodišč so na voljo na spletni strani Sodnega sveta:www.rechtspraak.nl.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo zoper odločbo o pravnih sredstvih iz člena 33 je kasacijska pritožba.

O kasacijskih pritožbah odloča najvišje sodišče redne pristojnosti, tj. Vrhovno sodišče Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden).Cilj kasacije je ohranjanje pravne enotnosti, usmerjanje razvoja prava in zagotavljanje pravnega varstva.Kasacija je omejena na pravna vprašanja.Vrhovno sodišče presoja le, ali je bilo pravo, vključno s procesnimi predpisi, pravilno uporabljeno.Glede vprašanj dejanskega stanja je vezano na ugotovitve v izpodbijani sodbi.Stranke v postopku kasacijske pritožbe pred Vrhovnim sodiščem zastopa odvetnik.

V vlogi se navedejo pritožbeni razlogi.Toženec lahko v treh tednih (ali drugačnem roku, ki ga določi Vrhovno sodišče) vloži odgovor.Odvetniki lahko dajejo pojasnila, kadar je to priporočljivo v interesu zadeve.Generalni državni tožilec pri Vrhovnem sodišču pripravi pisno mnenje, nato pa Vrhovno sodišče izda sodbo.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Zahteva za ponovno preučitev se vloži pod enim od pogojev in v roku iz člena 19 Uredbe pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo.Na Nizozemskem je to lahko okrožno sodišče ali pritožbeno sodišče.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Imenovani osrednji organ je Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Državni urad za zbiranje plačil preživnine).

Kontaktni podatki LBIO:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Telefaks: +31 (0)102894882

Elektronski naslov:iia@lbio.nl

Spletna stran:www.lbio.nl

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršitev sodnih odločb so pristojni sodni izvršitelji.

Kontaktni podatki Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (Kraljeva zbornica sodnih izvršiteljev na Nizozemskem):

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Telefaks: +31 (0)708903531

Elektronski naslov:kbvg@kbvg.nl

Spletna stran:www.kbvg.nl

Spletna stran vsebuje imena in naslove sodnih izvršiteljev na Nizozemskem.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Edini sprejemljivi jezik za prevod listin iz členov 20, 28 in 40 je nizozemščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Obrazec za zahtevo ali vloga iz člena 59(1) se izpolnita v nizozemščini.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 10/10/2016

Preživninske obveznosti - Avstrija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Zahteve: krajevno pristojno okrožno sodišče (Bezirksgericht) (v skladu s členom 27(2): na območju katerega ima zavezanec običajno prebivališče, ali sodišče, na območju katerega naj bi se opravila izvršba).

Pravna sredstva: pritožba (Berufung) zoper sklep ali revizija (Rekurs) se vložita pri višjem sodišču (Landesgericht) preko okrožnega sodišča (Bezirksgericht), ki je izdalo sklep.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

V Avstriji: revizija (Revisionsrekurs) v skladu s členoma 78(1) in 411(4) zakona o izvršbi (Exekutionsordnung) v povezavi s členom 528 zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung) mora biti vložena pri sodišču prve stopnje (Bezirksgericht), ki jo bo posredovalo v odločitev vrhovnemu sodišču (Oberster Gerichtshof).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

V primeru pravilne vročitve v skladu z avstrijskimi predpisi: predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamujenega roka za izpodbijanje uveljavljanega zahtevka ali zaradi neudeležbe na obravnavi.

V primeru nepravilne vročitve v skladu z avstrijskimi predpisi: pritožba zoper sklep (Berufung gegen die Entscheidung, pri zamudnih sodbah) in revizija (Rekurs, pri sklepih, izdanih zaradi zamude).

Imena in kontaktni podatki pristojnih sodišč: Vse pritožbe se vložijo pri sodišču prve stopnje, ki o zadevi odloča samo (na primer v primeru vrnitve v prejšnje stanje) ali pa zadevo posreduje v odločitev nadrejenemu sodišču.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Za vse zadeve:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organizacijska enota: Abteilung I 10

Elektronski naslov: team.z@bmvrdj.gv.at

Telefon: +43 1521522142

Telefaks: +43 1521522829

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

O vseh vprašanjih v zvezi z izvrševanjem odloča sodišče, ki je pristojno za izvršbo v skladu s členi 17 do 19 zakona o izvršbi, ali po potrebi pritožbeno sodišče.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Nemščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Nemščina, angleščina in francoščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 25/03/2021

Preživninske obveznosti - Poljska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodišča v Republiki Poljski, ki so pristojna v skladu s členom 27(1) Uredbe (ES) št. 4/2009, so okrožna sodišča (sądy okręgowe) (v skladu s členom 11511(1) zakonika o civilnem postopku (Kodeks postępowania cywilnego) z dne 17. novembra 1964).

Sodišča v Republiki Poljski, ki so pristojna za obravnavanje pravnih sredstev iz člena 32(2) Uredbe (ES) št. 4/2009, so pritožbena sodišča (sądy apelacyjne) (člen 394 in naslednji v povezavi s členom 11511 zakonika o civilnem postopku). Pravno sredstvo se vloži pri pritožbenem sodišču prek okrožnega sodišča, ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija (člen 369 v povezavi s členom 397(2) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo iz člena 33 Uredbe (ES) št. 4/2009 je na Poljskem v skladu s členi 3981–39821 zakonika o civilnem postopku kasacijska pritožba (skarga kasacyjna). Pristojno je vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy). Kasacijska pritožba se vloži pri vrhovnem sodišču prek pritožbenega sodišča (sąd apelacyjny), ki je izdalo odločbo, ki se izpodbija (člen 3985(1) v povezavi s členom 11511(3) zakonika o civilnem postopku).

Kontaktni podatki vrhovnega sodišča:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 530 8246

E-naslov: ppsek@sn.pl

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek iz člena 19 Uredbe (ES) št. 4/2009 je na Poljskem postopek za razveljavitev sodne odločbe v zadevah v zvezi s preživninskimi obveznostmi iz člena 11442 zakonika o civilnem postopku. Vloga za začetek tega postopka se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodno odločbo, ki se izpodbija. To pomeni, da je glede na to, katero sodišče je izdalo sodno odločbo v zvezi s preživninskimi obveznostmi, ki se izpodbija, v smislu člena 19(1) Uredbe (ES) št. 4/2009 lahko pristojno:

(a) okrajno sodišče (sąd rejonowy);

(b) okrožno sodišče (sąd okręgowy) (če je to sodišče izdalo sodno odločbo o preživnini v postopku prenehanja življenjske skupnosti, razveze ali razveljavitve zakonske zveze).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ, ki ga je Poljska imenovala v skladu s členom 49(1) Uredbe (ES) št. 4/2009, je:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministrstvo za pravosodje)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Oddelek za mednarodno sodelovanje in človekove pravice)

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (Enota za mednarodno izterjavo preživnine in čezmejne preiskave v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon/telefaks: +48 22 23 90 870/+48 22 628 09 49

E-naslov: alimenty@ms.gov.pl

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Organi, ki so imenovani za opravljanje nalog osrednjega organa v zvezi s pošiljanjem zahtev in sprejemanjem vseh ustreznih ukrepov v zvezi s takimi zahtevami, so okrožna sodišča (sądy okręgowe).

Kontaktni podatki okrožnih sodišč so navedeni v Prilogi 2PDF(193 Kb)pl.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za odločanje o zadevah iz člena 21(2) Uredbe (ES) št. 4/2009 je v skladu s členom 843(1) in (2) zakonika o civilnem postopku na Poljskem stvarno pristojno okrajno sodišče (sąd rejonowy), pred katerim teče izvršilni postopek; če se izvršilni postopek še ni začel, je stvarno pristojno okrajno sodišče na podlagi pravil o splošni pristojnosti.

Pristojni organ na Poljskem za odločanje o zadevah iz člena 21(3) Uredbe (ES) št. 4/2009 je v skladu s členom 758 zakonika o civilnem postopku okrajno sodišče, na območju katerega deluje sodni izvršitelj, ki opravlja izvršitev.

Kontaktni podatki sodišč so na voljo tukaj: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Na Poljskem je za prevod listin iz členov 20, 28 in 40 Uredbe (ES) št. 4/2009 sprejemljiv le poljski jezik.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jezika, ki ju je osrednji organ, ki ga je Poljska imenovala, odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 4/2009, sta: poljski in angleški jezik.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 02/04/2019

Preživninske obveznosti - Portugalska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

V zvezi s členom 27(1):

– preživninske zadeve v zvezi z otroki (ne glede na to, ali so mladoletni) ali zakonci obravnava oddelek za družino in mladoletnike (Juízo de Família e Menores), če obstaja, sicer pa lokalni civilni oddelek (Juízo Local Cível), če obstaja, ali lokalni oddelek s splošno pristojnostjo (Juízo Local de Competência Genérica);

– vse druge preživninske zadeve, ki izhajajo iz drugih družinskih vezi, bodisi po krvi bodisi zaradi sklenitve zakonske zveze, obravnava lokalni civilni oddelek, če obstaja, ali lokalni oddelek s splošno pristojnostjo.

V zvezi s členom 3(2) je pristojno pritožbeno sodišče (Tribunal da Relação).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Odločba v zvezi s pravnim sredstvom se lahko izpodbija le v zvezi s pravnimi vprašanji, in sicer pri vrhovnem sodišču (Supremo Tribunal de Justiça).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

V zvezi s členom 19(1)(a):

– postopek ponovne preučitve je postopek izredne revizije iz člena 696(e) zakonika o civilnem postopku.

V zvezi s členom 19(1)(b):

– postopek ponovne preučitve je postopek izredne revizije iz člena 696(e) in člena 140 zakonika o civilnem postopku.

Za odločanje o pravnem sredstvu je pristojno sodišče, ki je izdalo izpodbijano sodno odločbo (člen 697(1) zakonika o civilnem postopku).

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ Portugalske za namene te uredbe je naslednja vladna služba:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LIZBONA – PORTUGALSKA

Telefon: +351 217906200, +351 217906223

Telefaks: +351 211545100/16

Elektronski naslov: correio@dgaj.mj.pt, cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Spletno mesto: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home, http://www.cji-dgaj.mj.pt

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za zadeve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti v zvezi z otroki, ne glede na to, ali so mladoletni, je pristojen:

oddelek za družino in mladoletnike, če obstaja, ali oddelek za izvršbe (Juízo de Execução).

Za zadeve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti med zakoncema, je pristojen:

oddelek za družino in mladoletnike, če obstaja, ali oddelek za izvršbe.

Za zadeve, ki se nanašajo na preživninske obveznosti, ki izhajajo iz drugih družinskih vezi, bodisi po krvi bodisi zaradi sklenitve zakonske zveze, je pristojen:

oddelek za izvršbe, če obstaja, ali

osrednji civilni oddelek (Juízo Central Cível) za zahtevke v vrednosti nad 50 000 EUR, ali

splošni oddelek ali lokalni civilni oddelek, če obstaja, za zahtevke v vrednosti do vključno 50 000 EUR.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezik, sprejemljiv za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, je portugalščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, so portugalščina, angleščina in francoščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 08/03/2021

Preživninske obveznosti - Romunija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za odločanje o zahtevah za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno sodišče v kraju običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali sodišče v kraju, kjer naj bi se opravila izvršitev (člen 95 in člen 1098 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) se lahko vloži pravno sredstvo. Za odločanje o pravnem sredstvu zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno pritožbeno sodišče (člen 96 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper odločbo o pravnem sredstvu (apel) se lahko vloži revizija (recurs) (člen 97(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku). Za odločanje o reviziji je pristojno vrhovno kasacijsko sodišče (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Telefon: +40 21 310 39 08, 21 310 39 09, 21 310 39 12.

Spletišče: http://www.scj.ro.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve (procedura de reexaminare) za namene člena 19:

Pristojno je sodišče, ki je izdalo odločbo, in sicer običajno sodišče prve stopnje (judecătoria) ali okrožno sodišče (tribunal).

Tožba za razveljavitev se v skladu s členom 505(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo, ki se izpodbija.

Revizija se v skladu s členom 510(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo pravnomočno sodbo, ki se izpodbija z revizijo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministerul Justiţiei (Ministrstvo za pravosodje)

Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară (Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje)

Str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucureşti

cod poştal 050741

Telefon: +40 372041077

Telefaks: +40 372041079, 0040372041084

E-naslov: ddit@just.ro ali dreptinternational@just.ro

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršitev je pristojno sodišče v kraju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali kjer se opravlja izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Romunščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Ministrstvo za pravosodje je za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v Evropski uniji poleg romunščine odobrilo tudi angleščino in francoščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 12/04/2021

Preživninske obveznosti - Slovenija


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) so pristojna vsa okrožna sodišča.

Za obravnavanje pravnih sredstev po členu 32(2) zoper sodne odločbe glede razglasitve izvršljivosti je pristojno sodišče, ki je razglasilo sodno odločbo za izvršljivo.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper odločbo, izdano v zvezi s pravnim sredstvom, je v skladu s 109. členom Zakona o mednarodnem zasebnem pravu dovoljena pritožba na Vrhovno sodišče.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Telefaks: (01) 366 43 01

Mail: Povezava se odpre v novem oknuurad.vsrs@sodisce.si

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za namen uporabe člena 19 se v Republiki Sloveniji skladno z Zakonom o pravdnem postopku smiselno uporabi "Obnova postopka (394 - 401. člen Zakona o pravdnem postopku)" ali "Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje (116-120. člen Zakona o pravdnem postopku)".

Za postopek ponovne preučitve in za namene uporabe člena 19 uredbe so pristojna okrožna sodišča in sicer sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ime in kontaktni podatki slovenskega osrednjega organa so:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Telefaks: +386 1 4345 899

E-pošta: Povezava se odpre v novem oknujpsklad@jps-rs.si

Spletna stran: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.jpi-sklad.si/

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Javni ali drugi organi niso določeni.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršbo so pristojna okrajna sodišča (5. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Uradni jezik sodišč v Republiki Sloveniji je slovenščina, le na spodaj navedenih sodiščih je poleg slovenščine uradni jezik še eden od jezikov narodnih skupnosti:

Okrožno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovenščina in italijanščina

Okrajno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovenščina in italijanščina

Okrajno sodišče v Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovenščina in italijanščina

Okrajno sodišče v Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovenščina in madžarščina

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Osrednji organ je za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi odobril poleg uradnega jezika še angleški jezik.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 19/07/2019

Preživninske obveznosti - Slovaška


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) so na Slovaškem pristojna okrožna sodišča (okresný súd). Za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o zahtevah za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 32(2) so pristojna območna sodišča (krajský súd). Pravno sredstvo se vloži pri okrožnem sodišču, katerega odločba se izpodbija.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Postopek s pravnimi sredstvi iz člena 33 na Slovaškem vključuje pritožbeni preizkus (dovolanie) v skladu s členi 419–457 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 160/2015). To pravno sredstvo se vloži pri sodišču, ki je odločalo na prvi stopnji, o njem pa odloči vrhovno sodišče (najvyšší súd).

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za namene uporabe člena 19 Uredbe so slovaška sodišča pristojna za spremembo odločb v okviru obnove postopka (obnova konania) v skladu s členi 397–418 zakonika o civilnem postopku (zakon št. 160/2015). Zahteve za obnovo postopka obravnava sodišče, ki je odločalo na prvi stopnji.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ v skladu s členom 49(1) Uredbe je:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Center za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine)

Naslov:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Drugi kontaktni podatki:

Telefon: +421 220463208

Telefaks: +421 220463258

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@cipc.gov.sk

Spletišče: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.cipc.gov.sk/

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Ni informacij, saj naloge osrednjega organa v Slovaški republiki opravlja izključno Center za mednarodnopravno varstvo otrok in mladine.

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za namene člena 21 Uredbe so za izvršitve pristojna okrožna sodišča (okresný súd), ki delujejo kot izvršilna sodišča (exekučný súd).

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Jezika, sprejemljiva za prevod listin iz členov 20, 28 in 40, sta slovaščina in češčina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Jeziki, ki jih je slovaški osrednji organ odobril za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v skladu s členom 59, so slovaščina, češčina, angleščina in nemščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/07/2020

Preživninske obveznosti - Finska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za obravnavo zadev iz člena 27(1) je pristojno okrožno sodišče (käräjäoikeus/tingsrätt). Za obravnavo pravnih sredstev iz člena 32(2) je pristojno pritožbeno sodišče (hovioikeus/hovrätt).

Kontaktni podatki teh sodišč so na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html.

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo iz člena 33 je pritožba pri vrhovnem sodišču (korkein oikeus/högsta domstolen), če se ugotovi, da je dopustna (v skladu s členi 1 do 5 poglavja 30 zakonika o sodnem postopku).

Pravna sredstva zoper sodbe in odločbe pritožbenega sodišča se vložijo pri vrhovnem sodišču.

Oseba, ki želi vložiti pravno sredstvo zoper sodbo, za to zaprosi vrhovno sodišče (dovoljenje za vložitev pravnega sredstva).

Vrhovno sodišče lahko dovoljenje za vložitev pravnega sredstva izda le, če je pomembno, da odloči v zadevi v zvezi z uporabo prava v drugih podobnih zadevah ali zaradi enotnosti pravne prakse. Vrhovno sodišče lahko izda dovoljenje za vložitev pravnega sredstva tudi, če za to obstaja utemeljen razlog zaradi procesne ali druge napake pri obravnavanju zadeve, na podlagi katere je treba zadevo poslati v ponovno odločanje ali sodbo v zadevi razveljaviti, ali če obstaja drug utemeljen razlog za izdajo dovoljenja za vložitev pravnega sredstva.

Navodila v zvezi z vložitvijo pravnega sredstva so priložena odločbi pritožbenega sodišča. V navodilih so navedeni predpisani pogoji, v skladu s katerimi je mogoče dovoliti vložitev pravnega sredstva, in način, kako naj oseba, ki prosi za izdajo dovoljenja za vložitev pravnega sredstva, ukrepa, da bi vrhovno sodišče obravnavalo njeno pravno sredstvo. Rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za vložitev pravnega sredstva in za vložitev pravnega sredstva je 60 dni od vročitve odločbe pritožbenega sodišča strankama.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Zahteva za ponovno preučitev za namene člena 19 se vloži pri sodišču, ki je v zadevi izdalo pravnomočno sodno odločbo. Postopek, ki se smiselno uporablja, določajo členi 3 do 5 in člen 14a poglavja 31 zakonika o sodnih postopkih. Kontaktni podatki teh sodišč so na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Osrednji organ Finske je Ministrstvo za pravosodje (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Njegovi kontaktni podatki:

Oikeusministeriö [Ministrstvo za pravosodje]

Kansainvälinen oikeusavun yksikkö [Enota za mednarodno pravno pomoč]

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Vlada]

Telefon: +358 9 1606 7628

Telefaks: +358 9 1606 7524

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknumaintenance.ca@om.fi

Nekatere naloge osrednjega organa lahko opravlja Zavod za socialno zavarovanje Finske (Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten), ki je javni organ (za več informacij glej člen 71(1)(e) – Javni organi). Vendar je treba vse zahtevke, prejete na Finskem, nasloviti na Ministrstvo za pravosodje.

Člen 71 1. (e) – Javne institucije

Javni organ, imenovan v skladu s členom 51(3) uredbe o preživninskih obveznostih, je Zavod za socialno zavarovanje (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten).
Če je Zavod za socialno zavarovanje odločil, da preživnino dobi upravičena oseba, lahko izvaja tudi naslednje naloge osrednjega organa:

 • vloži zahtevo za priznanje ali zahtevo za priznanje in razglasitev izvršljivosti sodne odločbe iz člena 56(1)(a),
 • vloži zahtevo za izvršitev sodne odločbe, ki je bila izdana ali priznana v zaprošeni državi članici, v skladu s členom 56(1)(b),
 • vloži zahtevo za posebne ukrepe iz člena 53(1).

Kontaktni podatki Zavoda za socialno zavarovanje:

Kansaneläkelaitos [Zavod za socialno zavarovanje]
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finska

Telefon: +358 20 634 4940 (posamezniki)

+358 20 634 4942 (organi)

Telefaks: +358 20 635 3330
E-naslov: maintenance@kela.fi

Spletišče: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Pristojni organ za namene člena 21 je sodni izvršitelj (ulosottomies/utmätningsman) v kraju stalnega ali običajnega prebivališča dolžnika. Zahteva iz tega člena se vloži pri kateri koli lokalni izvršilni agenciji.

Kontaktni podatki izvršilnih agencij so na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Za Finsko so sprejemljivi jeziki prevodov listin iz členov 20, 28 in 40 finščina, švedščina in angleščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Za Finsko so odobreni jeziki za komunikacijo finščina, švedščina in angleščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 15/03/2021

Preživninske obveznosti - Švedska


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodišče, pristojno za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2), najdete tukaj:

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo na pritožbeno sodišče ali vrhovno sodišče. Pravno sredstvo se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo. Dovoljenje za vložitev pravnega sredstva je potrebno pred pritožbenim sodiščem in vrhovnim sodiščem.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za zahteve za ponovno preučitev odločitve okrožnega sodišča (tingsrätt) ali švedske izvršilne službe (Kronofogdemyndigheten): vloga pri pritožbenem sodišču (hovrätt).

Zahteva za ponovno preučitev se vloži v pisni obliki. Vlagatelj v njej navede odločitev, na katero se zahteva nanaša, razloge, na katerih temelji zahteva, ter dokumente in druge dokaze, na katere se sklicuje. O zahtevi je treba obvestiti nasprotno stranko.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan)

Splošna vprašanja in vprašanja v zvezi s političnimi odločitvami

Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan)

SE-103 51 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 786 90 00

Telefaks: +46 (0) 8 411 27 89

E-naslov: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Vloge za pomoč v posebnih primerih

Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Telefon: +46 (0) 771 17 90 00

Telefaks: +46 (0) 10 11 20 411

E-naslov: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: Box 773, SE-801 29 Gävle

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 573 15 20

E-naslov: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Telefon: +46 771 73 73 00#

Telefaks: +46 10 573 28 70

E-naslov: