Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Задължения за издръжка - България


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Bulgaria

Familiy law - maintenance obligations


Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбата за допускане изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в държава - членка на Европейския съюз, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението. (чл. 627в, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс).

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд при условията и по реда на чл. 32 от Регламента. (чл. 627в, ал. 6, изр. 1 от ГПК).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627в, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Заинтересованата страна може да подаде до Върховния касационен съд молба за отмяна на решението въз основа на чл. 19, пар. 1 от Регламента. (член 627а от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“

адрес: ул. „Славянска“ № 1

1040 София

България

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Отказ или спиране на изпълнението по смисъла на чл. 21 от Регламента се постановява от окръжния съд. (чл. 627б, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За целите на членове 20, 28 и 40 от Регламента приетият език е български.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в чл. 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи е българския.Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 23/07/2019