Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Υποχρεώσεις διατροφής - Ιταλία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να αποφανθούν για τις αιτήσεις που αποβλέπουν στην κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, καθώς και για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων που αφορούν τις αιτήσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2, είναι τα εφετεία.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων αυτών αναφέρονται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροwww.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Τα ένδικα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 33 είναι τα εξής τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα: αναίρεση, αναθεώρηση και τριτανακοπή.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού είναι το ίδιο δικαστήριο με εκείνο που εξέδωσε την απόφαση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες που οδήγησαν στη διατύπωση της απόφασης που αποτελεί αντικείμενο ελέγχου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων δικαστηρίων ειναι διαθέσιμα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσε αυτόν τον σύνδεσμο.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ρουμανικάσλοβακικάσλοβενικάφινλανδικάσουηδικά

Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα (δικαιοσύνης) ανηλίκων:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Τηλέφωνο: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Αριθ. φαξ: +39 6 68188323

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροacitalia0409.dgmc@giustizia.it

Πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροaci0409.dgmc@giustiziacert.it

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης για τους σκοπούς του άρθρου 21 είναι τα τακτικά δικαστήρια (σύμφωνα με το άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τη μετάφραση των εγγράφων κατά την έννοια των άρθρων 20, 28 και 40 είναι η ιταλική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που έχει γίνει δεκτή από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με τις άλλες κεντρικές αρχές κατά την έννοια του άρθρου 59 είναι η ιταλική.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/11/2018