Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Taliansko


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Italy

Familiy law - maintenance obligations


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 a o odvolaniach proti týmto rozhodnutiam v zmysle článku 32 ods. 2 majú odvolacie súdy.

Podrobné údaje o týchto orgánoch sú dostupné na stránke www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravných prostriedkoch podľa článku 33 predstavuje riadne aj mimoriadne konanie proti týmto rozhodnutiam: odvolanie na kasačnom súde, zrušenie rozhodnutia tým istým súdom (revocazione) a odpor tretej strany (opposizione di terzo).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Orgán s právomocou konať o preskúmaní v zmysle článku 19 je ten istý orgán, ktorý rozhodnutie prijal; návrh sa podáva podľa procesných pravidiel pre prijímanie rozhodnutí, ktoré sú predmetom preskúmania.

Kontaktné údaje týchto orgánov sú dostupné tu.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom je oddelenie pre mládež v rámci ministerstva spravodlivosti:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 6818 8326; +39 6 6818 8331

Fax: +39 6 6818 8323

E-mail : acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: aci0409.dgmc@giustiziacert.it

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Orgány s právomocou vo veciach výkonu sú na účely článku 21 všeobecné súdy (podľa článku 9 ods. 2 talianskeho Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazykom prijateľným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je taliančina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom prijateľným pre ústredný orgán na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 je taliančina.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/11/2019