Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovací povinnosti - Rakousko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Rodinné právo – výživné


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy: místně příslušný okresní soud (podle čl. 27 odst. 2: soud, v jehož obvodu má povinný svůj obvyklý pobyt, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat).

Opravné prostředky: odvolání proti rozsudku (Berufung), rekurs proti rozhodnutí (Rekurs) u vrchního zemského soudu (Landesgericht) prostřednictvím okresního soudu (Bezirksgericht), který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Rakousku: opravný prostředek Revisionsrekurs podle § 78 odst. 1, § 411 odst. 4 exekučního řádu ve spojení s § 528 občanského soudního řádu podat u soudu prvního stupně (okresní soud), který jej předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V případě řádného doručení podle rakouského práva: žádost o uvedení do původního stavu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základě nedodržení lhůty pro popření potvrzeného nároku nebo zmeškání soudního jednání.

V případě chybného doručení podle rakouského práva: odvolání (Berufung) proti rozhodnutí (v případě rozsudků pro zmeškání), rekurs proti rozhodnutí (v případě rozhodnutí pro zmeškání).

Jména a kontaktní údaje příslušných soudů: všechny opravné prostředky mají být podány u soudu prvního stupně, který o věci buď sám rozhodne (například v případě uvedení do původního stavu), nebo o rozhodnutí o této věci požádá soud vyššího stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

U všech záležitostí:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-mailová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.team.z@bmvrdj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

O všech záležitostech týkajících se výkonu rozhoduje soud příslušný ve věcech výkonu podle oddílů 17–19 exekučního řádu, nebo v případě opravného prostředku soud odvolací.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Němčina, angličtina, francouzština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 29/11/2018