Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovací povinnosti - Německo


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Německo

Rodinné právo – výživné


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

O návrhu na uznání nebo návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle článku 27 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 rozhoduje soud v oblasti rodinného práva (Familiengericht) při okresním soudu (Amtsgericht) v místě vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht), v jehož obvodu osoba, proti níž se návrh podává, obvykle pobývá, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat (koncentrace pravomocí).Za obvod vrchního zemského soudu v Berlíně (Kammergericht) rozhoduje Okresní soud Pankow-Weißensee (Amtsgericht Pankow-Weißensee).

Pokud se řízení týká prohlášení vykonatelnosti notářských listin, může být taková listina prohlášena vykonatelnou rovněž notářem.

Opravný prostředek podle článku 32 nařízení (ES) č. 4/2009, jenž byl podán proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni řízení o prohlášení vykonatelnosti, má charakter odvolání (Beschwerde).Odvolací soudem je vrchní zemský soud (Oberlandesgericht).Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem podle článku 33 nařízení (ES) č. 4/2009 je odvolání (Rechtsbeschwerde).Příslušný je Německý spolkový soud (Bundesgerichtshof).Odvolání (Rechtsbeschwerde) je třeba podat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (Beschwerdegericht).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pokud se jedná o přezkumné řízení podle článku 19 nařízení (ES) č. 4/2009, je příslušným soudem ten soud, který rozhodnutí vydal.Pokud jsou podmínky uvedené v článku 19 splněny, použijí se přiměřeně ustanovení týkající se řízení pro zmeškání (§ 343 až 346 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung)).Pokud podmínky uvedené v článku 19 splněny nejsou, bude návrh na základě rozhodnutí soudu zamítnut.Toto rozhodnutí může být vydáno bez ústního jednání.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle článku 49 nařízení (ES) č. 4/2009 je spolkový justiční úřad (Bundesamt für Justiz).Adresa zní:

Bundesamt für Justiz

53094 Bonn – DEUTSCHLAND

Na spolkový justiční úřad se lze jakožto na ústřední orgán obrátit buď telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Tel.:

Vnitrostátní spojení: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Zahraniční spojení: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax:

Vnitrostátní spojení:0228 99 4 10-5202

Zahraniční spojení: +49 228 99 4 10-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pokud jde o návrhy podle článku 21 nařízení o vyživovacích povinnostech jsou soudy příslušnými k výkonu rozhodnutí soudy okresní (Amtsgerichte).Místně příslušný je okresní soud, v jehož obvodu vykonávací řízení probíhá nebo proběhlo.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlady písemností uvedených ve článcích 20, 28 a 40 je přípustná pouze němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Komunikace mezi spolkovým justičním úřadem (Bundesamt für Justiz), jakožto ústředním orgánem, a jiným ústředním orgánem (čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) 4/2009) může probíhat v angličtině za předpokladu, že se na tom příslušné ústřední orgány domluvily.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 22/06/2020