Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Onderhoudsverplichtingen - Denemarken


Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Verzoeken om een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, moeten worden gericht aan het nationale bureau voor gedecentraliseerde sociale diensten (Statsforvaltningen, de 'overheidsdienst').

Contactgegevens:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denemarken

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

 

Tegen besluiten van de overheidsdienst kan een rechtsmiddel worden ingesteld bij de Deense nationale sociale raad voor hoger beroep (Ankestyrelsen).

Contactgegevens:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Denemarken

Tel.: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Besluiten van de sociale raad voor hoger beroep kunnen worden heroverwogen door de gerechten conform artikel 63 van de grondwet. Indien de verzoeker zijn woonplaats in Denemarken heeft, moet een verzoek om heroverweging van een besluit van de sociale raad voor hoger beroep worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank (ret of byret) van zijn woonplaats. Indien de verzoeker zijn woonplaats niet in Denemarken heeft, moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank van Kopenhagen (Københavns Byret). Tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank is hoger beroep mogelijk bij het bevoegde gerechtshof (landsret); tegen beslissingen van het gerechtshof is hoger beroep mogelijk bij het hooggerechtshof (Højesteret), mits de Deense raad voor procesverlof (Procesbevillingsnævnet) daarvoor toestemming geeft. Op verzoek van een partij kan de arrondissementsrechtbank de zaak naar een gerechtshof doorverwijzen wanneer een principekwestie in het geding is.

De contactgegevens van de gerechten (de arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en het hooggerechtshof) en de raad voor procesverlof kunnen worden geraadpleegd op: http://www.domstol.dk.

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Niet van toepassing in Denemarken.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Hoofdstuk VII van de verordening betreffende de samenwerking tussen de centrale autoriteiten is niet van toepassing op Denemarken uit hoofde van de bepalingen van de Overeenkomst van 12 juni 2009 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties van 20 juni 1956 inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud ("het VN-Verdrag") is de Deense nationale sociale raad voor hoger beroep aangewezen als de centrale autoriteit die bevoegd is voor internationale zaken betreffende onderhoudsuitkeringen.

De sociale raad voor hoger beroep heeft de afdeling Zuid-Denemarken van de Deense Douane en Belastingdienst (SKAT) gemachtigd om als bemiddelaar op te treden met betrekking tot eventuele verzoeken om erkenning en tenuitvoerlegging (verhaal) in het buitenland van onderhoudsuitkeringen, conform het VN-Verdrag.

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Niet van toepassing in Denemarken.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

De autoriteit die bevoegd is voor de inning van achterstallige bedragen, in dit geval de afdeling Zuid-Denemarken van SKAT, int de vordering die voortvloeit uit de beslissing die ten uitvoer moet worden gelegd. Wanneer de vordering niet wordt betaald, zal dezelfde autoriteit de beslissing ten uitvoer leggen.

Wanneer tijdens de inning of tenuitvoerlegging de partij die om betaling wordt verzocht, de vordering betwist, zal de autoriteit bevoegd voor de inning van achterstallige bedragen de zaak doorverwijzen naar de overheidsdienst, die een besluit neemt waarbij de inning of tenuitvoerlegging kan worden geweigerd of geschorst.

De voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit kan echter een besluit nemen over het bestaan en de omvang van de vordering wanneer de betwiste aangelegenheid verband houdt met de afhandeling van de vordering door de autoriteit zelf. Zij kan de tenuitvoerlegging ook schorsen.

Klachten over besluiten van de overheidsdienst worden door de sociale raad voor hoger beroep behandeld. In bepaalde omstandigheden kan de overheidsdienst de tenuitvoerlegging van een besluit waarover een klacht werd ingediend, hervatten.

Klachten over besluiten van de voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit over de inning van schuldvorderingen enz., met inbegrip van besluiten over het bestaan en de omvang van de vorderingen, kunnen, wanneer de betwiste aangelegenheid verband houdt met de afhandeling van de vordering door de autoriteit zelf, voor de nationale fiscale rechtbank (Landsskatteretten) worden gebracht.

Het gerecht dat bevoegd is voor tenuitvoerlegging en geringe vorderingen (fogedret) doet uitspraak over bezwaren tegen beslaglegging door de voor de inning van achterstallige bedragen bevoegde autoriteit. Tegen beslissingen van dat gerecht kan hoger beroep worden ingesteld bij een gerechtshof. Wanneer de economische waarde van de vordering minder dan 20 000 DKK bedraagt, kan tegen een beslissing van het gerecht dat bevoegd is voor tenuitvoerlegging en geringe vorderingen, alleen hoger beroep worden ingesteld met toestemming van de raad voor procesverlof. Met toestemming van de raad voor procesverlof kan tegen een beslissing in hoger beroep van een gerechtshof hoger beroep worden ingesteld bij het hooggerechtshof.

Besluiten van de sociale raad voor hoger beroep en de nationale fiscale rechtbank kunnen worden heroverwogen door de gerechten overeenkomstig artikel 63 van de grondwet. Indien de verzoeker zijn woonplaats in Denemarken heeft, moet een verzoek om heroverweging van dergelijke besluiten worden ingediend bij de arrondissementsrechtbank van zijn woonplaats. . Indien de verzoeker zijn woonplaats niet in Denemarken heeft, moet de zaak aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank van Kopenhagen (Københavns Byret). Tegen beslissingen van de arrondissementsrechtbank is hoger beroep mogelijk bij het bevoegde gerechtshof (landsret); tegen beslissingen van het gerechtshof is hoger beroep mogelijk bij het hooggerechtshof (Højesteret), mits de Deense raad voor procesverlof (Procesbevillingsnævnet) daarvoor toestemming geeft. Op verzoek van een partij kan de arrondissementsrechtbank de zaak naar een gerechtshof doorverwijzen wanneer een principekwestie in het geding is.


Contactgegevens

Ankestyrelsen (sociale raad voor hoger beroep)

DK-7998 Statsservice

Denemarken

Tel.: +45 3341 1200

Fax: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (overheidsdienst)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denemarken

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

Fax: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (individuele betalingsachterstanden, Jutland)

International Inddrivelse (internationale inning)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Denemarken

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel.: +45 7222 1818

Fax: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (instantie voor beroep in fiscale zaken)

c/o Landsskatteretten (nationale fiscale rechtbank)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denemarken

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

De contactgegevens van de gerechten (de arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en het hooggerechtshof) en de raad voor procesverlof kunnen worden geraadpleegd op: http://www.domstol.dk.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Denemarken aanvaardt Deense, Finse, IJslandse, Noorse en Zweedse vertalingen van de in de artikelen 20, 28 en 40 bedoelde stukken.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Niet van toepassing in Denemarken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 31/01/2020