Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzturēšanas saistības - Igaunija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Igaunija

Ģimenes tiesības - uzturēšanas saistības


71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Saskaņā ar 27. panta 1. punktu Igaunijas apgabaltiesas ir kompetentas izskatīt pieteikumus pasludināt izpildāmību (Civilprocesa kodeksa 121. pants).

Saskaņā ar 32. panta 2. punktu Igaunijas rajona tiesas ir kompetentas izskatīt apelācijas sūdzības par lēmumiem pasludināt izpildāmību.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Igaunijā tiesu nolēmumus var apstrīdēt atbilstoši 33. pantā noteiktajam, iesniedzot apelācijas sūdzību Augstākajā tiesā (Civilprocesa kodeksa 625. un 695.–701. iedaļa).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

19. pantā noteiktā pārskatīšanas pieteikumu procedūra Igaunijā notiek saskaņā ar noteikumiem par lūgumrakstu izskatīšanu, ja vien Padomes 2008. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās nav noteikts citādi. Kompetentas izskatīt pārskatīšanas pieteikumus ir apgabaltiesas.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Saskaņā ar 49. panta 3. punktu centrālā iestāde Igaunijas Republikā ir:

Tieslietu ministrija

Starptautiskās tiesiskās sadarbības nodaļa

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-pasts: Saite atveras jaunā logācentral.authority@just.ee

Tālrunis: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Saskaņā ar 21. panta 1. punktu Igaunijas apgabaltiesas ir kompetentas izskatīt pieteikumus par izpildes atteikumu vai apturēšanu.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Papildus dokumentiem igauņu valodā saskaņā ar 20., 28. un 40. pantu Igaunija pieņem tulkojumus angļu valodā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Saskaņā ar 59. pantu Igaunija saziņas vajadzībām ar citām centrālajām iestādēm pieņem igauņu un angļu valodu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 31/08/2020