Vyživovací povinnosti - Estonsko

Obnovit Uložit jako PDF

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Rodinné právo – výživné


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

V souladu s čl. 27 odst. 1 projednávají návrhy na prohlášení vykonatelnosti v Estonské republice okresní soudy (občanský soudní řád, § 121):

V souladu s čl. 32 odst. 2 projednávají opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti v Estonské republice krajské soudy.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Estonské republice lze rozhodnutí napadnout podle článku 33 podáním opravného prostředku nejvyššímu soudu (§ 625 a § 695 až § 701 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V rozsahu, v němž tak nestanoví nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, se v případě návrhu na přezkum v článku 19 v Estonské republice postupuje podle ustanovení, jimiž se řídí soudní rozhodování o návrzích na zrušení rozsudků. Návrhy na přezkum se podávají u okresních soudů.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

V souladu s čl. 49 odst. 3 je ústředním orgánem v Estonsku:

Ministerstvo spravedlnosti (Justiitsministeerium)

Oddělení mezinárodní soudní spolupráce

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V souladu s článkem 21 se návrhy na odmítnutí nebo odložení výkonu v Estonské republice podávají k okresnímu soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

V souladu s články 20, 28 a 40 je v Estonské republice vedle estonského jazyka přijatelný také překlad do angličtiny.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

V souladu s článkem 59 je v Estonské republice jazykem přijatelným pro komunikaci mezi ostatními ústředními orgány vedle estonského jazyka také angličtina.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 31/08/2020