Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzturēšanas saistības - Grieķija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Tiesa, kas ir kompetenta izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 27. panta 1. punktu, ir pirmās instances tiesa, un tiesa, kas ir kompetenta izskatīt nolēmumu par pieteikumu pārsūdzības saskaņā ar 32. panta 2. punktu, ir apelācijas tiesa, kuras teritoriālajā jurisdikcijā atrodas tā pirmās instances tiesa, kas pieņēma nolēmumu.

Pārsūdzības procedūra, kas paredzēta 32. panta 2. punktā, ir apelācijas sūdzība (έφεση).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Apstrīdēšanas procedūra, kas paredzēta 33. pantā, ir pārsūdzība kasācijas kārtībā (αίτηση αναίρεσης). Tiesa, kas nodarbojas ar apstrīdēšanas procedūru, ir Grieķijas Augstākā Civillietu un Krimināllietu tiesa (Άρειος Πάγος).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Saskaņā ar 19. pantu atbildētājs/puse, kas nebija ieradusies tiesā, var pieprasīt ārvalsts tiesas aizmuguriski pieņemta nolēmuma par uzturēšanas saistībām pārskatīšanu. Pieteikumu par aizmuguriski pieņemta uzturēšanas nolēmuma pārskatīšanu iesniedz tiesā, kas pieņēmusi nolēmumu.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Centrālā iestāde saskaņā ar 49. panta 3. punktu ir Tieslietu ministrija, Pārskatāmība un cilvēktiesības – Starptautiskās tiesu iestāžu sadarbības civillietās un krimināllietās departaments.

Μεσογείων 96

11527 Αθήνα

Tālr: (+30) 210 7767312

Fakss: (+30) 210 7767499

E-pasts: civilunit@justice.gov.gr

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Grieķijas tiesības neparedz centrālās iestādes funkciju nodošanu valsts vai citām iestādēm kompetentas iestādes uzraudzībā, kā tas minēts 51. panta 3. punktā.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Iestāde, kas kompetenta izpildes jautājumos 21. panta nolūkos, ir pirmās instances tiesa.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Grieķu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valodas, ko centrālā iestāde atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts 59. pantā, ir grieķu un angļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/11/2019