Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Grécko


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súdom, ktorý má právo rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1, je súd prvého stupňa a súdom, ktorý má právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch podľa článku 32 ods. 2, je odvolací súd v rámci regionálnej jurisdikcie, do ktorej patrí súd prvého stupňa, ktorý rozhodnutie vydal.

Konaním o opravnom prostriedku podľa článku 32 ods. 2 je odvolanie (έφεση).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konaním o opravnom prostriedku podľa článku 33 ods. 2 je kasačná sťažnosť (αίτηση αναίρεσης). Konania o opravnom prostriedku proti odvolacím rozhodnutiam rozhoduje Najvyšší občiansky a trestný súd Grécka (Areios Pagos alebo v gréčtine: Άρειος Πάγος).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Podľa článku 19 sa povinná / obžalovaná strana môže proti rozhodnutiu o výživnom, ktoré vydal zahraničný súd v jej neprítomnosti, odvolať. Odvolania proti rozhodnutiu prijatému v neprítomnosti sa podávajú na súde, ktorý rozhodnutie prijal.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom podľa článku 49 ods. 3 je ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva – Oddelenie pre medzinárodnú súdnu spoluprácu v občianskych a trestných veciach.

Μεσογείων 96

11527 Αθήνα

Tel.: +30 210 776 7312

Fax: +30 210 776 7499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Grécke právo neumožňuje verejným orgánom alebo iným subjektom podliehajúcim dohľadu príslušných orgánov podľa článku 51 ods. 3 vykonávať úlohy ústredného orgánu.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Orgánom s právomocou vo veciach výkonu na účely článku 21 je súd prvého stupňa.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Gréčtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky prijateľné pre ústredný orgán na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 sú gréčtina a angličtina.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/11/2019