Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülalpidamiskohustus

Määrusega nr 4/2009 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Üldine teave

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu määrus 4/2009, 18. detsember 2008, kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes.

Selles määruses on esitatud üheksa tüüpvormi, mis peaksid lihtsustama keskasutuste vahelist suhtlemist ja võimaldama esitada avaldusi elektroonilisel teel.

Määrust kohaldatakse kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes.

Kavatsust rakendada määrust ulatuses, milles sellega muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001, kinnitas Taani deklaratsiooniga Lingil klikates avaneb uus aken(ELT L 149, 12.6.2009, lk 80), mille aluseks on Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelne kokkulepe.

Taani kinnitas oma kavatsust rakendada Lingil klikates avaneb uus aken10. novembril 2011 vastu võetud rakendusmäärust, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) X ja XI lisa. Lingil klikates avaneb uus aken(Taani teatis. ELT L 195, 18.7.2013, lk 1)

Taanit suhtes ei ole Haagi 2007. aasta protokoll siduv.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist leiate teavet määruse kohaldamise kohta ja kasutajasõbraliku vahendi vormide täitmiseks.

Mittekohustuslik tüüpvorm elatisvõlast teatamiseks

Selleks et lihtsustada ülalpidamiskohustuste määruse elluviimist praktikas ning tagada kodanike õiguste tõhus kasutamine kogu ELis, on tsiviil- ja kaubandusasju käsitlev Euroopa õigusalase koostöö võrgustik koostanud mittekohustusliku tüüpvormi elatisvõlast teatamiseks.

See mittekohustuslik vorm aitab elatisvõlga sisse nõuda ja on olemas 23 keeles. Vormile on lisatud selle täitmise juhend. Vormi saab kasutada järgmises vormingus: PDFPDF(697 Kb)et, töödeldav PDFPDF(908 KB)et ja XLSExcel(202 Kb)et.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenHaagi 23. novembri 2007. aasta protokoll

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Familiy law - maintenance obligations


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2020