Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülalpidamiskohustus - Hispaania


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Menetluspädevus on esimese astme kohtutel ja soolise vägivalla kohtutel nende volituste piires (kohtunike seaduse (Ley Orgánica del Poder Judicial – LOPJ) art. 87).

Edasikaebusi esimese astme kohtu otsuste peale võib esitada provintsikohtutesse (Audiencia Provincial).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Erakorralisi apellatsioonkaebusi menetlusnormide rikkumise korral igas autonoomses piirkonnas asuvale kõrgemale kohtule (Tribunal Superior de Justicia) ja kassatsioonkaebusi Hispaania ülemkohtule (Tribunal Supremo) reguleerivad vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 1/2000 IV jaotise IV peatükk „Erakorralised apellatsioonkaebused menetlusnormide rikkumise korral“ („Del recurso extraordinario por infracción procesal“) ja V peatükk „Kassatsioonkaebused“ („Del recurso de casación“).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Läbivaatamismenetlus toimub selles esimese astme kohtus, kes otsuse tegi. Määruse (EÜ) nr 4/2009 artiklis 19 ette nähtud läbivaatamismenetlus toimub kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 1/2000 IV jaotise II peatükiga „Määruskaebused ja teistmisavaldused“ („De los recursos de reposición y revision“).

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Justiitsministeerium

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional (rahvusvahelise õigusalase koostöö alamdirektoraat)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (Hispaania)

Tel: 00 34 91 3902295/94

Faks: 00 34 91 3904457

e-post: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Pädevus on selle provintsi pealinna esimese astme kohtul, kus elab pool, kelle suhtes täitmist taotletakse, või selle provintsi pealinna esimese astme kohtul, kus otsus täitmisele kuulub.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20 ja 40 osutatud dokumentide puhul aktsepteeritakse hispaania ja portugali keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutus aktsepteerib artikli 59 kohaselt hispaania ja inglise keelt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019