Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülalpidamiskohustus - Soome


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Soome

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohaste asjade puhul on pädev piirkonnakohus (käräjäoikeus/tingsrätt). Edasikaebusi artikli 32 lõike 2 alusel menetleb apellatsioonikohus (hovioikeus/hovrätt).

Nende kohtute kontaktandmed leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 33 kohane vaidlustamismenetlus seisneb apellatsioonkaebuse esitamises ülemkohtule (korkein oikeus/högsta domstolen), kui selleks on antud luba (vastavalt vajadusele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku 30. peatüki paragrahve 1–5).

Apellatsioonikohtu otsuste peale saab esitada edasikaebuse ülemkohtule.

Kui isik soovib otsust edasi kaevata, tuleb selleks küsida ülemkohtult menetlusluba.

Luba antakse ainult siis, kui asja ülemkohtu ette saatmine on oluline õigusküsimuses muude sarnaste asjade seisukohast või õiguse kohaldamise ühtluse tagamiseks. Menetlusluba antakse ka siis, kui on selleks on asjas tehtud menetlusvea või muu vea tõttu eripõhjus otsuse tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, või kui loa andmise tingib mõni muu mõjuv põhjus.

Kassatsioonkaebuse esitamise juhised on lisatud apellatsioonikohtu otsusele. Juhistes on näidatud seadusjärgsed kaebuse esitamise alused ja kaebuse ülemkohtu ette saatmise üksikasjad. Menetlusloa taotluse esitamise tähtaeg on 60 päeva alates apellatsioonikohtu otsuse pooltele teatavakstegemise kuupäevast.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohase läbivaatamismenetluse taotlus esitatakse kohtusse, kes tegi asjas lõpliku otsuse. Seda menetlust on vastavalt reguleeritud kohtumenetluse seadustiku 31. peatüki paragrahvides 3–5 ja 14a. Nende kohtute kontaktandmed leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Soome keskasutus on justiitsministeerium (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Justiitsministeeriumi kontaktandmed:

Oikeusministeriö (justiitsministeerium)

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö (rahvusvahelise õigusabi üksus)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (valitsus)

Tel: 358-9-1606 7628

Faks: 358-9-1606 7524

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenmaintenance.ca@om.fi

Soome sotsiaalkindlustusamet Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten võib avalik-õigusliku asutusena täita mõningaid keskasutusele omistatud ülesandeid (vt täpsem teave artikli 71 lõike 1 punktis e – Avalik-õiguslikud asutused). Kõik Soome saadetavad taotlused tuleb adresseerida justiitsministeeriumile.

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Ülalpidamismääruse artikli 51 lõike 3 kohane avalik-õiguslik keskasutus on sotsiaalkindlustusamet Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten.
Kui sotsiaalkindlustusamet on õigustatud isikule määranud ülalpidamise, teeb ta keskasutusena järgmisi toiminguid:

  • taotleb kohtuotsuse tunnustamist või kohtuotsuse tunnustamist ja täidetavaks tunnistamist (artikli 56 lõike 1 punkt a)
  • taotleb taotluse saanud liikmesriigis tehtud või tunnustatud kohtuotsuse täitmist (artikli 56 lõike 1 punkt b)
  • taotleb erimeetmeid (artikli 53 lõige 1).

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed:

Kansaneläkelaitos [sotsiaalkindlustusamet]
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsingi

Soome

Tel: +35820 634 4940 (üksikisikutele)

+35820 634 4942 (ametiasutustele)

Faks: +35820 635 3330
E-post: maintenance@kela.fi

Veebisait: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 tähenduses täitmisel on pädev kostja alalise või harjumuspärase elukoha järgne kohtutäitur (ulosottomies/utmätningsman). Asjaomases artiklis osutatud taotluse võib esitada ükskõik millisele kohalikule täiteasutusele.

Nende täiteasutuste kontaktandmed leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Soome aktsepteerib artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul soome, rootsi ja inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Soome aktsepteerib teabevahetusel soome, rootsi ja inglise keelt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 09/09/2020