menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusvelvoitteet

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.


Yleisiä tietoja

Joulukuun 18. päivä 2008 annetulla, elatusvelvoitteita koskevalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanneuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 pyritään elatusapusaatavien nopeaan ja tehokkaaseen perintään.

Asetuksella otetaan käyttöön yhdeksän vakiolomaketta, jotka helpottavat keskusviranomaisten viestintää ja mahdollistavat hakemusten tekemisen sähköisessä muodossa.

Asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin Yhdistynyt kuningaskunta mukaan luettuna (komission päätös 2009/451/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2009, Linkki avautuu uuteen ikkunaan EUVL L 149, 12.6.2009, s. 73).

Tanska vahvisti aikovansa soveltaa asetuksen sisältöä Euroopan yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaan(EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80) pohjalta siltä osin kuin asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001.

Tanska vahvisti aikovansa panna täytäntöön Linkki avautuu uuteen ikkunaan 10 päivänä marraskuuta 2011 annetun täytäntöönpanoasetuksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta).  Linkki avautuu uuteen ikkunaan(Tanskan ilmoitus, EUVL L 195, 18.7.2013, s. 1)

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa eikä Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.


ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Perheoikeus – elatusvelvollisuus

 


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 21/08/2017