Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Задължения за издръжка - Франция


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Органът по член 27, параграф 1 е председателят на окръжния съд (Tribunal de grande instance) или председателят на нотариалната камара.

Органът по член 32, параграф 2 е апелативният съд.

Териториално компетентният орган по член 27, параграф 1 се определя в съответствие с член 27, параграф 2 в зависимост от обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или от мястото на изпълнение.

Органът по член 32, параграф 2 е органът, компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на брачното отделение на съда.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството, предвидено в член 33, е касационно обжалване пред Касационния съд, уредено в разпоредбите на членове 973—982 и членове 1009—1031 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане, предвидено в член 9 от регламента, е въззивно обжалване, което може да се образува от апелативния съд, в чийто район се намира съдът, постановил оспорваното решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Министерство на външните работи и европейските въпроси)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (Дирекция „Френски граждани в чужбина и консулска администрация“)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (Служба „Договори, гражданскоправни въпроси и съдебна взаимопомощ“)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (Поддирекция „Защита на правата на лицата“)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (Отдел „Събиране на вземания за издръжка в чужбина“)

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Телефон: + 33 (0)1 43 17 91 99

Факс: +33 (0)1 43 17 81 97

Функционална електронна пощенска кутия:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Териториално компетентен е съдията по изпълнението по местоживеенето на длъжника или по мястото на изпълнение на мярката.Ако длъжникът живее в чужбина или ако местоживеенето му не е известно, компетентен е съдията по мястото на изпълнение на мярката.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Единствено френски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Единствено френски език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/01/2020