Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülalpidamiskohustus - Prantsusmaa


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Artikli 27 lõike 1 kohaste asjade puhul on pädev kõrgema astme kohtu (Tribunal de grande instance) president või notarite koja (chambre des notaires) esimees.

Artikli 32 lõike 2 kohaste asjade puhul on pädev apellatsioonikohus (Cour d'appel).

Kooskõlas artikli 27 lõikega 2 määratakse artikli 27 lõike 1 kohane territoriaalne kohtualluvus vastavalt selle poole harjumuspärasele elukohale, kelle suhtes täitmist taotletakse, või täitmise toimumise kohale.

Artikli 32 lõike 2 kohasel asutusel on pädevus lahendada edasikaebusi perekonnaõiguse kohtuniku (juge aux affaires familiales) tehtud otsuste peale.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikliga 33 ettenähtud menetlus on kassatsioonkaebuse esitamine kassatsioonikohtule vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitele 973–982 ja 1009–1031.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse artikliga 19 ettenähtud läbivaatamismenetlus on apellatsioon, mille võib esitada apellatsioonikohtule, kelle kohtualluvusse vaidlustatava otsuse teinud kohus kuulub.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutuse ülesandeid täidab Välis- ja Euroopa asjade ministeerium (Ministère des Affaires étrangères et européennes)

Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Faks: +33 (0)1 43 17 81 97

E-post:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Täitmise eest vastutab võlgniku elukohajärgne kohus või täitmise asukoha järgne kohus.Kui võlgnik elab välismaal või tema elukoht on teadmata, on pädev täitmise asukoha järgne kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Ainult prantsuse keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Ainult prantsuse keel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 20/01/2020