Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Francúzsko


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Orgánom určeným podľa článku 27 ods. 1 je predseda súdu prvého stupňa (Tribunal de grande instance) alebo predseda notárskej komory.

Orgánom určeným podľa článku 32 ods. 2 je odvolací súd.

V súlade s článkom 27 ods. 2 sa miestna príslušnosť súdu na účely článku 27 ods. 1 určuje podľa miesta obvyklého pobytu osoby, proti ktorej sa má rozhodnutie vykonať, alebo podľa miesta výkonu

Orgánom určeným podľa článku 32 ods. 2 je orgán s právomocou rozhodovať o opravných prostriedkoch proti rozsudkom sudcu rodinného súdu (juge aux affaires familiales).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Postupom podľa článku 33 je podanie kasačného opravného prostriedku na kasačnom súde (Cour de cassation) v súlade s pravidlami stanovenými v článkoch 973 až 982 a 1009 až 0131 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Konanie o preskúmaní podľa článku 19 nariadenia prebieha vo forme odvolania, ktoré môže podané na odvolací súd v tom obvode, pod ktorý patrí súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS-91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Tel.: +33 (0)1 43 17 91 99

Fax: +33 (0)1 43 17 81 97

Funkčnáemailováschránka:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Miestne príslušný súd vo veciach výkonu je súd v mieste bydliska povinnej osoby alebo v mieste výkonu rozhodnutia. Ak povinná osoba žije v zahraničí, alebo jej miesto bydliska nie je známe, príslušný súd je súd v mieste výkonu rozhodnutia.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Iba francúzština.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Iba francúzština.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/01/2020