Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Chorvátsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti a právne opravné prostriedky proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa sa podávajú na mestskom súde.

Odvolania proti rozhodnutiam o vyhlásení vykonateľnosti sa podávajú na župnom súde (súd druhého stupňa) prostredníctvom mestského súdu, teda prvostupňového súdu, ktorý vydal vyhlásenie.

Po právoplatnom ukončení konania o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti mestský súd (súd prvého stupňa) potvrdí, že vyhlásenie vykonateľnosti je vykonateľné.

Príslušnými súdmi sú:

a) mestské súdy (općinski sudovi; singulár općinski sud) podľa občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne novine (Úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14] a zákona o obvodoch a sídlach súdov [Zakon o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, č. 128/14)].

b) župné súdy (županijski sudovi; singulár županijski sud) podľa občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) (Úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a zákona o obvodoch a sídlach súdov (Narodne novine, č. 128/14).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Rozhodnutie o opravných prostriedkoch podľa článku 33 nariadenia možno napadnúť iba formou návrhu na obnovu konania (v súlade s ustanoveniami článkov 421 až 428občianskeho súdneho poriadku).

Návrh na obnovu konania musí byť podaný na súde, ktorý rozhodnutie prijal na prvom stupni.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

V súlade s občianskym súdnym poriadkom konanie o preskúmaní na účely článku 19 nariadenia musí začať podaním návrhu na obnovu konania príslušnou stranou (v súlade s ustanoveniami článkov 421 až 428 občianskeho súdneho poriadku). Návrh na obnovu konania musí byť podaný na súde, ktorý rozhodnutie prijal na prvom stupni.

V súlade s článkom 117 občianskeho súdneho poriadku môže strana predložiť návrh na obnovu pôvodného stavu, ktorý sa podáva na súde, ktorý mal zmeškané opatrenie prijať.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ministerstvo sociálnej politiky a mládeže (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) ako ústredný orgán pre vykonávanie nariadenia č. 4/2009 poskytuje aktualizované informácie o menách a kontaktných údajoch ústredného orgánu Chorvátskej republiky:

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://mdomsp.gov.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Fax: + 385 1 555 7222

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

V Chorvátskej republike sú to mestské súdy, ktoré sú zodpovedné za výkon v zmysle článku 21 nariadenia, podľa občianskeho súdneho poriadku (Úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a zákona o obvodoch a sídlach súdov (Narodne novine, č. 128/14).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Pokiaľ ide o dokumenty uvedené v článkoch 20, 28 a 40 nariadenia, Chorvátska republika akceptuje ich preklad do chorvátčiny v latinskej abecede, podľa článku 6 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky, ktoré ústredné orgány akceptujú pri komunikácii s inými ústrednými orgánmi uvedenými v článku 59 nariadenia, sú:

a) pre formuláre návrhov a žiadostí – chorvátčina;

b) pre iné druhy komunikácie akceptuje ústredný orgán na základe žiadosti – chorvátčinu alebo angličtinu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/09/2018