Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovací povinnosti - Maďarsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Rodinné právo – výživné


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Okresní soud v místě sídla krajského soudu; v Budapešti u Ústředního okresního soudu Budy. O opravném prostředku rozhodují krajské soudy, v Budapešti vrchní krajský soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Žádost o přezkum u Nejvyššího soudu (Curia) musí být předložena soudu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení podle článku 19 se zahajuje u okresního soudu jednajícího v prvním stupni v souladu s pravidly pro obnovu řízení (zákon III z roku 1952 o občanském soudním řízení, kapitola XIII, oddíly 260–269).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministerstvo spravedlnosti Maďarska
1054 Budapešť
Kossuth tér 2-4
Tel. +36 17954846
Fax +36 17950463
E-mail: nmfo@im.gov.hu

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V řízeních podle čl. 21 odst. 2 okresní soud v místě sídla krajského soudu, v Budapešti u Ústředního okresního soudu Budy. V řízeních podle čl. 21 odst. 3 okresní soud v sídle soudního vykonavatele, který provádí výkon.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Maďarština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

a) pro formuláře žádostí: maďarština

b) pro formuláře návrhů: maďarština, angličtina nebo němčina

c) pro jinou komunikaci ústřední orgán akceptuje na vyžádání kromě maďarštiny angličtinu nebo němčinu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 25/09/2018