Uzturēšanas saistības - Ungārija


71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Rajona tiesa atrodas apgabaltiesas mītnē, Budapeštā, Budas Centra rajona tiesā. Apelācijas izskata apgabaltiesas vai – Budapeštā – Budapeštas Galvenā apgabaltiesa.

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Lūgums nolēmuma pārskatīšanai Augstākajā tiesā (Curia) jāiesniedz tiesai, kas pirmajā instancē pieņēmusi apstrīdēto nolēmumu.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

19. pantā minēto pārskatīšanas procedūra jāuzsāk rajona tiesā, kas lēmusi pirmajā instancē, saskaņā ar noteikumiem par lietas atkārtotu izskatīšanu (1952. gada III Likums par Civilprocesa kodeksu, XIII nodaļa, 260.–269. pants).

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Ungārijas Tieslietu ministrija (Magyarország Igazságügyi Minisztériuma)

1054 Budapest

Kossuth tér 2-4

Tālr. (36) 1 795 4846,

Fakss: (36) 1 795 0463,

E-pasts: nmfo@im.gov.hu

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Tiesvedības saskaņā ar 21. panta 2. punktu – rajona tiesa, kas atrodas apgabaltiesas mītnē, vai Budapeštā - Budas Centra rajona tiesā. Tiesvedības saskaņā ar 21. panta 3. punktu – rajona tiesa, kuras jurisdikcijā ir reģistrēts tiesu izpildītājs, kurš veic izpildes darbības.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Ungāru valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

a) Veidlapas pieteikuma iesniegšanai: ungāru valodā

b) Veidlapas lūguma iesniegšanai: ungāru, angļu vai vācu valodā

c) Cita veida saziņai centrālā iestāde papildus ungāru valodai pēc pieprasījuma atzīst angļu un vācu valodu.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 25/09/2018