Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovacia povinnosť - Maďarsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Okresné súdy (járásbíróságok) v mieste sídla všeobecného súdu (törvényszék), v Budapešti ústredný obvodný súd Budína (Budai Központi Kerületi Bíróság); o odvolaní rozhodujú všeobecné súdy, v Budapešti všeobecný súd hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Návrh na preskúmanie sa podáva na prvostupňovom súde, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, a rozhoduje o ňom Najvyšší súd (Kúria)

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Konanie o preskúmaní uvedené v článku 19 sa môže začať na okresnom súde, ktorý vec prejednal v prvom stupni, a to podľa pravidiel o obnove konania (Zákon III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku, kapitola XIII, paragrafy 260 – 269).

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

A Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstvo spravodlivosti Maďarska)

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

tel: (36) 1 795 4846,

fax: (36) 1 795 0463,

e-mail: nmfo@im.gov.hu

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

V konaniach podľa článku 21 ods. 2 okresný súd v mieste sídla všeobecného súdu; v Budapešti ústredný obvodný súd Budína. V konaniach podľa článku 21 ods. 3 okresný súd v mieste sídla súdneho exekútora, ktorý je poverený výkonom.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Maďarčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

a) Pre formuláre návrhov: maďarčina.

b) Pre formuláre žiadostí: maďarčina, angličtina alebo nemčina.

c) V prípade inej komunikácie akceptuje ústredný orgán na požiadanie maďarčinu, angličtinu alebo nemčinu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/09/2018