Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ülalpidamiskohustus - Itaalia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Itaalia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohase täidetavaks tunnistamise taotluse ja artikli 32 lõike 2 alusel sellise taotluse suhtes esitatud kaebuse puhul on pädev apellatsioonikohus.

Pädevate asutuste kontaktid leiab veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenwww.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 33 kohasteks vaidlustamismenetlusteks on tavapärane ja erakorraline otsuste vaidlustamise menetlus: kassatsioonkaebus kassatsioonikohtule, tühistamine otsuse teinud kohtus (revocazione) ja iseseisva nõudega kolmanda isiku menetlusse astumine (opposizione di terzo).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 kohase läbivaatamismenetluse puhul on pädev otsuse teinud asutus; taotlus tuleb esitada läbivaadatava otsuse vastuvõtmisel järgitud menetluseeskirjade kohaselt.

Pädevate asutuste kontaktid leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Keskasutus on justiitsministeeriumi noorsooõiguse osakond:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Faks: +39 6 68188323

E-mail : Lingil klikates avaneb uus akenautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Turvaline e-posti aadress: Lingil klikates avaneb uus akenprot.dgmc@giustiziacert.it

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Artikli 21 kohaselt täitmisel pädevad asutused on üldkohtud (Itaalia tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 9 teise lõike alusel).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse itaalia keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega itaalia keelt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/03/2021