Uzturēšanas saistības - Itālija


71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Pieteikumu pasludināt izpildāmību saskaņā ar 27. panta 1. punktu un nolēmuma par pieteikumu pasludināt izpildāmību pārsūdzību saskaņā ar 32. panta 2. punktu ir kompetentas izskatīt apelācijas tiesas (Corti di Appello).

Informācija par šīm iestādēm ir atrodama tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāwww.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Tiesvedība, apstrīdot pārsūdzības nolēmumu, kas minēta 33. pantā, ir parastā un ārkārtas tiesvedība šādu lēmumu apstrīdēšanai, proti, sūdzība kasācijas tiesai, nolēmuma atcelšana, ko veic tiesa, kas pieņēma nolēmumu, (revocazione) un trešo pušu iebildumi (opposizione di terzo).

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Kompetenta pārskatīt nolēmumu 19. panta nozīmē ir tā pati iestāde, kas izdeva nolēmumu; pieteikumu iesniedz saskaņā ar procesuālajiem noteikumiem, ko izmanto nolēmuma pieņemšanai pārskatīšanas procedūras ietvaros.

Minēto iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāšeit.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: rumāņuslovākuslovēņusomuzviedru.

Centrālā iestāde ir Tieslietu ministrijas Nepilngadīgo tieslietu departaments (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tālr.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fakss: +39 6 68188323

E-pasts: Saite atveras jaunā logāacitalia0409.dgmc@giustizia.it

Apliecinātā elektroniskā pastkaste: Saite atveras jaunā logāaci0409.dgmc@giustiziacert.it

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Kompetentās iestādes izpildes jautājumos 21.panta nolūkos ir parastās tiesas (Tribunali ordinari) (saskaņā ar Itālijas Civilprocesa kodeksa 9. pantu).

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Valoda, kas ir pieņemama dokumentu tulkojumos, kā minēts 20., 28. un 40. pantā, ir itāļu valoda.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Valoda, ko centrālā iestāde atzīst par pieņemamu, lai sazinātos ar citām centrālām iestādēm, kā minēts 59. pantā, ir itāļu valoda.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 19/11/2018